О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 652                                23. 09. 2013година                 град СТАРА ЗАГОРА

                                     В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Старозагорският окръжен съд                   ІІІ НАКАЗАТЕЛЕН СЪСТАВ На двадесет и трети септември                                                      Година 2013

В закрито заседание в следния състав:

 

                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: СПАСЕНА ДРАГОТИНОВА

                                                  ЧЛЕНОВЕ:  ТАТЯНА ГЬОНЕВА

                                                                        КРАСИМИРА ДОНЧЕВА

 

като разгледа докладваното от  съдия  ДРАГОТИНОВА

ВЧНД № 1263/2013 година,  за да се произнесе взе в предвид следното:

 

         Производството е с правно основание чл.341, ал.2 във вр. чл.249, ал.3 във вр. с ал.1 във вр. с чл.248, ал.2, т.3  от НПК.

 

         Постъпил е частен протест от прокурора от Районна прокуратура – гр.Стара Загора  Иван Рогошев срещу разпореждането от закрито съдебно заседание от 10.05.2013г. по НОХД № 1055/2013г. по описа на Старозагорския  районен съд, с което е било прекратено съдебното производство по това дело, поради допуснати от прокурора съществени нарушения на процесуалните правила, довели до ограничаване на процесуалните права на страните и делото е върнато на РП-гр.Стара Загора  за отстраняване на същите.

          В протеста се правят оплаквания за неправилност  и необоснованост на разпореждането. На първо място прокурорът счита, че неправилно съдът е приел, че е налице неяснота относно това дали са установени клиентите, на които подсъдимият е продавал продуктите, от които е получавал пари в брой,  като в абзац 2, стр.2 на ОА най- общо е описан механизма, по който подсъдимият е извършил присвоителната си дейност, а в следващите абзаци са описани хронологично по време, артикули и стойност присвоените чужди движими вещи. На второ място прокурорът намира за незаконосъобразен извода на съда, че липсвала яснота и по въпроса от кого точно подсъдимият е присвоил описаните в ОА чужди движими вещи. На стр.6, абзац втори, това било подробно посочено. Поради което счита, че обстоятелствената част на ОА е достатъчно пълна и е налице описание на конкретните присвоителни действия, с оглед на което същият отговарял на изискванията на чл. 246, ал.2 от НПК и правата на обвиняемия не са били ограничени. Предвид изложеното моли обжалваното разпореждане да бъде отменено и да бъде даден ход на делото по същество.

                Копие  от протеста е изпратено на подсъдимия, но същият не е взел отношение по него.

              Съдът след като се запозна  с мотивите на обжалваното разпореждане, както и с обвинителния акт по НОХД № 1055/2013г. по описа на Старозагорския  районен съд, намери за установено следното:

 

             Разпореждането от 10.05.2013 г., с което е прекратено съдебното производство по НОХД №1055/2013г. по описа на Старозагорския  районен съд и същото е върнато на РП – гр.Стара Загора  за отстраняване на допуснати на ДП съществени процесуални нарушения при привличането на обвиняемия и при съставянето на обвинителния акт, е неправилно и незаконосъобразно.

             Видно от същото, съдът е приел, че в обстоятелствената част на обвинителния акт са налице съществени пропуски и непълноти, поради което същото било неясно и непълно. Така в частта му от л.2 до л.6/редове 11-4/, касаещо 26 броя фактури присвоена стока, на стойност 24 636, 36 лв., не било ясно дали са установени клиентите, на които подсъдимият е продавал продуктите, от които е получавал пари в брой. На стр.6, абз. втори, касаещо присвоените на 24.08.2012 г. суми в размер 9 547, 78 лв. не било посочено как и от кого точно подсъдимият е получил парите в свое владение. А на л.6 абз.трети- относно присвоените суми от 9 547, 78 лв.- изцяло липсвала яснота какво точно деяние е извършено от подсъдимия, по какъв точно механизъм и кога, а и периода на двете издадени фактури/ от 06.01. 2012 г. и 21.04.2012 г. бил изцяло извън обвинението съгласно диспозитива на ОА. Поради което съдът е приел, че липсва описание на конкретни действия на подсъдимия по време и място и ОА в този си вид не може да изиграе своята обвинителна функция, тъй като подсъдимият бил лишен от възможност да разбере в какво се обвинява. Тъй като това представлявало отстранимо нарушение на процесуалните правила според съда било налице основание за прекратяване на съдебното производство и връщането му на прокурора.

                            Въззивният съд намира за незаконосъобразен горния извод на съда, че повдигането на обвинение срещу подсъдимия Е.К.М. противоречи на изискванията на закона- чл. 246, ал. 2 от НПК. Видно от обвинителният акт на Районна прокуратура – гр.Стара Загора, в обстоятелствената му част са описани фактическите действия, чрез които подсъдимият М. е извършил присвоителните действия, чрез което е присвоил чуждите движими вещи. Описан е механизма на това присвояване като и в трите случая е посочено как и от кого, както и по какъв начин, е станало това, поради което не е налице негодно „фактическо обвинение”. В обстоятелствената част и диспозитива на обвинителния акт са посочени всички факти и обстоятелства, обективиращи извършването на деянието и извършването му от подсъдимия като същото е изградено на база направените от подсъдимия пълни самопризнания по фактите, както и на заключенията на назначената по ДП СИЕ и ДСИЕ. Изложени са и достатъчно правни изводи във връзка с анализа на посочените факти, обуславящи наличието на прекия му умисъл за извършване на престъплението, от кои активни действия на дееца се извлича умисъла му за извършване на престъпното деяние, несъмнено показващи намерението му да свои посочените движими вещи като свои. Посочен е и установения престъпен резултат, изразил се в невъзстановимо лишаване на собственика от вещите, предмет на престъплението, и облагодетелстването му от страна на дееца. По този начин чрез посочване на съставомерните признаци на деянието са очертани рамките на обвинението като няма пречка по несъществените за обвинението въпроси да бъде назначена за пълнота допълнителна експертиза, който да внесе яснота по посочените в разпореждането въпроси и факти. Налице са достатъчно правни изводи досежно всички тези съставомерни факти, чрез които обвинението може да бъде установено по несъмнен начин. Направеният фактически и правен анализ на всички елементи на състава на престъплението „обсебване” е пълен и съответства на изискванията на закона и  съдебната теория и практика, поради което няма основание да се счита, че при съставянето на обвинителния акт прокурорът е допуснал каквито и да е съществени процесуални нарушения, ограничаващи правата на подсъдимия.

                       Предвид което изводът на съда, че  с оглед повдигнатото обвинение и начина на съставяне на обвинителния акт са нарушени правата му, и той е поставен в невъзможност да разбере какъв е предмета на доказване и защита,  и е налице допуснато от прокурора съществено процесуално нарушение, е необоснован и незаконосъобразен.

                      Непълнотата в съдържанието на обстоятелствената част на обвинителния акт, отнасяща се към съставомерни признаци на  деянието действително ограничава процесуалното право на защита на подсъдимия- да разбере точно в какво е обвинен, поради което представлява съществено процесуално нарушение на процесуалните правила/Р №104/ 11.03.2004 г. по н. д. № 714/2003 г. , І н.о. на ВКС/.  Настоящият случай обаче не е такъв.  Освен всичко друго, налице са и пълни и подробни самопризнания на подсъдимия, който е направил и искане за разглеждане на делото по реда на съкратеното съдебно следствие.

                   Предвид всичко гореизложено разпореждането следва да бъде отменено и делото – върнато за продължаване на производството по делото до постановяване на окончателен съдебен акт.

 

         Водим от горните съображения, съдът  

  

                           О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И :

 

 

ОТМЕНЯВА разпореждането от 10.05.2013 г., постановено по НОХД № 1055/2013г. по описа на Старозагорския районен съд и

ВРЪЩА  делото на Старозагорския районен съд за продължаване на производството по делото от стадия на разпоредителното заседание за предаване на обвиняемия на съд.

 

               ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на жалба и/или протест.

 

 

 

                           ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                           

 

                 ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

                                                                                                   2.