П  Р  О  Т  О  К  О  Л    № 28

 

22.10.2013 година                                                                   гр. Стара Загора

 

СТАРОЗАГОРСКИ ОКРЪЖЕН  СЪД, Наказателно отделение, в публично заседание на двадесет и втори октомври, две хиляди и тринадесета година, в състав:

 

                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ:  СОНЯ КАМЕНОВА

СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ:  М.С.

Я.И.

 

СЕКРЕТАР:   И.  Г. 

ПРОКУРОР:   РУМЕН АРАБАДЖИКОВ

 

сложи за разглеждане докладваното от съдия СОНЯ КАМЕНОВА
НОХД № 350 по описа за 2013 година.

 

На именното повикване в   9.30  часа се явиха:    

 

ЗА ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА – явява се прокурор  АРАБАДЖИКОВ.

 

ПОДСЪДИМ:

Х.Я.Х. – лично.

Явява се адв.Г.М. - служебен защитник, назначена в предходното с.з.

Явява се и адв.С.В. – договорен защитник на подсъдимия.

 

ПОДСЪДИМИЯТ  Х.Я.Х.: По това дело ще ме защитава адв.С.В., която съм упълномощил.

 

ПОСТРАДАЛ:

Д.Д.К. – р.пр., не се явява.

 

СЪДЪТ като взе предвид, че подсъдимият Х.Я.Х. си е осигурил договорна защита, приема, че следва да освободи адв.Г.М. от участие в с.з. като служебен защитник, поради отпадане на законовите предпоставки, въз основа на които е предоставена правна помощ на подсъдимия.

Водим от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСВОБОЖДАВА адв.Г.М. от участие в с.з. като служебен защитник на подсъдимия Х.Я.Х..

 

 Председателят на състава разясни на страните правата им по чл. 274  от НПК, а именно правото им на отводи срещу членове от състава на съда, прокурора, защитниците, съдебния секретар, вещите лица, както и правото им да възразят срещу разпита на някои свидетели.

Председателят на състава разясни на страните правата им по НПК.

Председателят на състава разясни на страните правата им по чл. 275 от НПК, а именно правото на нови искания по доказателствата и по реда на съдебното следствие.

 

ПРОКУРОРЪТ: Нямам искания за отводи. Да се даде ход на делото.

 

АДВ.В.:  Нямам искания за отводи. Да се даде ход на делото. Представям разписка  от пострадалата Д.Д.К., чрез която удостоверявам, че моят подзащитен й е възстановил сумата от 455 лв. – левова равностойност на златния ланец, предмет на престъплението.

 

ПРОКУРОРЪТ: Да се приеме представената от защитата разписка.

 

СЪДЪТ като взе предвид, че няма процесуални пречки за даване ход на делото

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

 

ПРОВЕРИ САМОЛИЧНОСТТА НА ПОДСЪДИМИЯ:

Х.Я.Х., ЕГН **********.

 

ОТКРИВА СЪДЕБНО СЛЕДСТВИЕ

 

ВНЕСЕНИЯТ ОБВ.АКТ СЕ ЧЕТЕ ОТ ПРОКУРОРА

 

ПОДСЪДИМИЯТ Х.Я.Х.: Разбирам в какво съм обвинен. Признавам се за виновен. Искам да заявя, че възстанових парите на пострадалата Д.Д.К.. Не желая да давам други обяснения.

 

АДВ.В.: Тъй като имуществените щети, причинени в резултат на престъплението по повдигнатото обвинение са възстановени, считам, че може да бъде приключено наказателното производство по настоящото дело чрез споразумение. Моля да ни бъде дадена възможност да обсъдим параметрите на такова с представителя на Окръжна прокуратура – Стара Загора.

 

ПРОКУРОРЪТ:  Моля преди да бъде обсъдена със защитата възможността за приключване на наказателното производство със споразумение, да бъде допуснато изменение на обвинението. Във внесения за разглеждане обвинителен акт грабежът, за който подсъдимият е предаден на съд, е квалифициран като такъв по чл.29, ал.1, б.”а” и б.”б” от НК. Считам, че няма спор, че в случая е налице опасен рецидив по смисъла на чл.29, ал.1, б.”а” от НК. Тази грешка в квалификацията на рецидива съставлява своего рода пречка за сключване на споразумение, въпреки че по никакъв начин не се отразява на размера на наказанието, предвидено от закона за извършеното от подсъдимия престъпление. Единственият способ, по който може да бъде отстранена, е под формата на изменение на обвинението. За това моля съда на основание чл.287, ал.1 от НПК да допусне изменение на обвинението, съгласно което подсъдимият Х.Я.Х. следва да се счита предаден на съд за престъпление по чл.199, ал.1, т.4 във връзка с чл.198, ал.1 във връзка с чл.29, ал.1, б.”а” от НК.

 

АДВ.В.: Моля съда да приеме направеното от прокурора изменение на обвинението, тъй че да имаме възможност да сключим споразумение с прокуратурата.

 

СЪДЪТ приема, че не ще бъде допуснато нарушение на процесуалните права на страните, ако бъде приета - под формата на изменение на обвинението по чл.287, ал.1 от НПК – корекция в квалификацията на рецидива, при условията на който подсъдимият е обвинен в извършването на грабеж, тъй че същата да съответства на данните от бюлетина за съдимост на последния.

Водим от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДОПУСКА изменение на обвинението, съгласно което подсъдимият Х.Я.Х. следва да се счита предаден на съд за престъпление по чл.199, ал.1, т.4 във връзка с чл.198, ал.1 във връзка с чл.29, ал.1, б.”а” от НК.

 

ПРИЕМА разписка от 21.10.2013 г. и декларация от Д.Д.К..

 

АДВ.В.: Не желаем отлагане на делото, което заявявам с оглед разпоредбата на чл.287, ал.3 от НПК.  Моля съда да прекъсне с.з., за да ни даде възможност на мен и моя подзащитен да обсъдим с прокурора възможността наказателното производство да приключи чрез споразумение, за сключването на каквото няма пречки.

 

ПРОКУРОРЪТ: След като са възстановени имуществените щети, причинени в резултат на престъплението по чл.199, ал.1, т.4 във връзка с чл.198, ал.1 във връзка с чл.29, ал.1, б. “а” и ”б” от НК, няма пречки да постигнем споразумение със защитата и подсъдимата. Моля да ни бъде дадена възможност да обсъдим сключването на такова.

 

СЪДЪТ с оглед направеното искане от подсъдимия  и защитата му за обсъждане на възможността наказателното производство да приключи чрез споразумение, приема, че следва да прекъсне съдебното заседание и да даде възможност на страните за обсъждане на въпросите по чл.381, ал.5 от НПК и представяне на споразумението в писмена форма, тъй както изисква закона.

Водим от горното

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРЕКЪСВА съдебното заседание в 10.00 часа, като обяви на страните, че същото ще продължи в 10.30 часа.

 

В 10.30 часа съдебното заседание продължава.

 

ЗА ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА – се явява прокурор  АРАБАДЖИКОВ.

 

ПОДСЪДИМИЯТ Х.Я.Х. – лично и със защитника си – адв. С.В..

 

ПРОКУРОРЪТ: Представям споразумение, подписано от страните. Моля същото да бъде одобрено и прекратено наказателното производство срещу подсъдимия Х.Я.Х., водено за престъпление по  чл.199, ал.1, т.4 във връзка с чл.198, ал.1 във връзка с чл.29, ал.1, б. “а” от НК.

 

АДВ.В.: Присъединявам се към искането на прокурора.

   

На основание чл.382, ал.4 от НПК съдът запита подсъдимия Х.Я.Х. разбира ли обвинението, признава ли се за виновен, разбира ли последиците от споразумението, съгласен ли е с тях и доброволно ли е подписал същото.

                               

ПОДСЪДИМИЯТ Х.Я.Х.: Разбирам обвинението, предявено срещу мен. Признавам се за виновен. Запознат съм със споразумението и последиците от същото, а именно, че има силата на присъда. Доброволно съм подписал споразумението и декларацията към същото.

 

АДВ.В.: Като защитник на подсъдимия Х.Я.Х. съм подписала споразумението, което поддържам.

 

На основание чл.382, ал.6 от НПК съдът вписва в протокола  постигнатото между страните споразумение относно следното:

 

Подсъдимият Х.Я.Х., ЕГН **********, се признава за ВИНОВЕН в това, че на 06.04.2013 г., в град Стара Загора, отнел чужда движима вещ – златен ланец, 14 карата, 7 грама, на стойност 455 лв. (четиристотин петдесет и пет лева) от владението на Д.Д.К. ***, с намерение противозаконно да го присвои, като употребил за това сила и грабежът представлява опасен рецидив – престъпление по чл.199, ал.1, т.4 във връзка с чл.198, ал.1 във връзка с чл.29, ал.1, б. “а” от НК, поради което и на основание чл.55, ал.1, т.1 от НК се ОСЪЖДА на ТРИ ГОДИНИ ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, което  наказание да изтърпи при първоначален “строг” режим в затворническо общежитие от закрит тип на основание чл.60, ал.1 и чл.61, т.2 от ЗИНЗС.

На основание чл.55, ал.3 от НК на подсъдимия Х.Я.Х. не се налага кумулативно предвиденото наказание конфискация.

Подсъдимият Х.Я.Х. се осъжда да заплати по бюджетната сметка на ОД на МВР – Стара Загора сумата от 30.00 лв. – разноски по делото, направени в хода на досъдебното производство.

 

ПРОКУРОР:                               ПОДСЪДИМ:

                                                    /Х.Я.

Х./

 

ЗАЩИТНИК:

                                                /АДВ.С.В./

 

След подписване на споразумението от страните, съдът намира, че същото не противоречи на закона и морала, поради което и на основание чл.384, ал.1 във връзка с чл. 382, ал.7 от НПК

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

ОДОБРЯВА споразумението между Окръжна прокуратура – Стара Загора и подсъдимия Х.Я.Х. и защитникът му адв.С.В., съгласно което:

Подсъдимият Х.Я.Х., ЕГН **********, се признава за ВИНОВЕН в това, че на 06.04.2013 г., в град Стара Загора, отнел чужда движима вещ – златен ланец, 14 карата, 7 грама, на стойност 455 лв. (четиристотин петдесет и пет лева) от владението на Д.Д.К. ***, с намерение противозаконно да го присвои, като употребил за това сила и грабежът представлява опасен рецидив – престъпление по чл.199, ал.1, т.4 във връзка с чл.198, ал.1 във връзка с чл.29, ал.1, б. “а” от НК, поради което и на основание чл.55, ал.1, т.1 от НК се ОСЪЖДА на ТРИ ГОДИНИ ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, което  наказание да изтърпи при първоначален “строг” режим в затворническо общежитие от закрит тип на основание чл.60, ал.1 и чл.61, т.2 от ЗИНЗС.

На основание чл.55, ал.3 от НК на подсъдимия Х.Я.Х. не се налага кумулативно предвиденото наказание конфискация.

Подсъдимият Х.Я.Х. се осъжда да заплати по бюджетната сметка на ОД на МВР – Стара Загора сумата от 30.00 лв. – разноски по делото, направени в хода на досъдебното производство.

 

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД
№ 350//2013 г. по описа на Окръжен съд – Стара Загора.

 

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протестиране.

 

Протоколът, изготвен в с.з., което приключи в  10.50  часа.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ:

 

1.

 

2.

 

СЕКРЕТАР: