О П Р Е Д Е Л Е Н И Е № 742

 

  

Година 2013                                                                     ГРАД  СТАРА ЗАГОРА

СТАРОЗАГОРСКИ ОКРЪЖЕН СЪД               НАКАЗАТЕЛНО  ОТДЕЛЕНИЕ

На петнадесети октомври                                                                     Година 2013

В публично заседание в следния състав:

 

                                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТАТЯНА ГЬОНЕВА                                  

                                                              СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: Е.В.

                                                                                                             М.К.

                                                     

 

СЕКРЕТАР   ДАИЕЛА ХОПЧЕВА

ПРОКУРОР  МАРГАРИТА ДИМИТРОВА

разгледа докладваното от съдията ТАТЯНА ГЬОНЕВА

ЧНД №443 по описа за 2013 година,

 

                                                                      

Производството е по реда на чл.451 и сл. НПК вр. чл.43а т.2 НК.

         

Образувано е по внесено Предложение от Председателя на Пробационен съвет Стара Загора при ОС “ИН” Стара Загора за замяна на наложеното наказание пробация на осъдения Р.К.П.
ЕГН
**********,  с лишаване от свобода за неизтърпяната част от първото в размер на седем месеца четири дни поради допуснато съществено неизпълнение на двете задължителни пробационни мерки. Към предложението е приложена в пълнота пробационната преписка на осъденото лице.

 

В съдебното заседание, проведено при условията на чл.269 ал.3 т.1 предл.1 НПК, в отсъствието на осъдения Р.К.П., Председателят на Пробационния съвет поддържа предложението, тъй като счита, че от страна на осъденото лице П. е допуснато съществено неизпълнение на  наложените пробационни мерки, незачитане на обществените норми, пренебрегване съветите и препоръките на пробационните служители. Предлага на осъденото лице Р.К.П. да бъде заменено наложеното наказание пробация за неизтърпяната му част от седем месеца и четири дни с наказание лишаване от свобода за срок от 3 месеца и 17 дни в общежитие от открит тип при първоначален общ режим.

 

Представителят на Окръжна прокуратура Стара Загора дава заключение, че предложението е основателно и следва да бъде уважено от съда, като бъде заменена неизтърпяната част от наказанието пробация с лишаване от свобода.

 

Служебният защитник на осъденото лице Р.К.П. адв.Михов изразява становище, че делото не е изяснено от фактическа страна. Иска от съда, предвид психичните проблеми на подзащитния му, да направи запитване до всички регистрирани в областта клиники дали евентуално П. не пребивава там, преценката за целесъобразността на което оставя на съда.

 

Съдът, след като обсъди изнесените в Предложението на председателя на Пробационния съвет Стара Загора обстоятелства във връзка с приложените по пробационната преписка доказателства, както и във връзка с доводите и становищата на страните, намери за установено следното:

 

              Спрямо осъденото лице Р.К.П. с ЕГН ********** са постановени следните влезли в сила присъди:

1.     Със споразумение №468 от 15.12.2010г. по НОХД №1645/2010г. по описа на РС Стара Загора за престъпление по чл.194 ал.1 вр. с чл.63 ал1 т.3 НК му е наложено наказание “Обществено порицание” което да се изпълни чрез прочитане в СОУ “Иван Вазов”, гр. Стара Загора;

2.     Със споразумение №3 от 05.01.2012г. по НОХД №1/2012г. по описа на РС Стара Загора, за престъпление по чл.194 ал.3 вр. ал.1 вр. с чл.63 ал.1 т.4 НК, му е наложено наказание “обществено порицание”, което да се изпълни чрез публично оповестяване на съдържанието на споразумението пред колектива на учебното заведение, в което учи – СОУ “Иван Вазов” Стара Загора;

3.     Със споразумение №9/10.01.2012г. по НОХД №99/2012г. по описа на РС Стара Загора за престъпление по чл.195 ал.1 т.7 вр. с чл.194 ал.1 вр. с чл.63 ал.1 т.3 вр. с чл.28 ал.1 вр. с чл.26 ал.1 НК му е наложено наказание пробация със следните пробационни мерки: 1. “Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от седем месеца с периодичност 3 пъти седмично и 2. “Задължителни периодични срещи с пробационен служител” за срок от седем месеца;

4.     Със споразумение №303/27.06.2012г. по НОХД №1362/2012г. по описа на РС Стара Загора за престъпление по чл.194 ал.3 вр. с ал.1 вр.с чл.63 ал.1 т.3 НК му е наложено наказание пробация със следните пробационни мерки: 1.“Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от осем месеца с периодичност 3 пъти седмично и 2.“Задължителни периодични срещи с пробационен служител” за срок от осем месеца;

5.     Със споразумение №307/29.06.2012г. по НОХД №1127/2012г. по описа на РС Стара Загора за престъпление по чл.195 ал.1 т.7 вр. с чл.194 ал.1 вр. с чл.28 ал.1 вр. с чл.63 ал.1 т.3 НК му е наложено наказание пробация със следните пробационни мерки: 1.“Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от осем месеца с периодичност 3 пъти седмично и 2.“Задължителни периодични срещи с пробационен служител” за срок от осем месеца;

6.     С определение №645 от 10.09.2012г. по ЧНД №1483/2012г. по описа на РС Стара Загора на основание чл.306 ал.1 вр. с чл.25 ал.1 НК са кумулирани наложените наказания на Р.К.П. по НОХД №1127/2012г. и №1362, и двете на РС Стара Загора, като му е определено едно общо наказание, а именно най-тежкото: пробация, със следните пробационни мерки: 1.“Задължителна регистрация по настоящ адрес” за срок от осем месеца с периодичност 3 пъти седмично и 2.“Задължителни периодични срещи с пробационен служител” за срок от осем месеца;

На основание чл.25 ал.2 НК е приспадната изтърпяната част от наказанията, включени в горепосочената съвкупност.

7.     Със споразумение №557/22.11.2012г. по НОХД №2494/2012г. по описа на РС Стара Загора за престъпление по чл.195 ал.1 т.7 вр. с чл.194 ал.1 вр. с чл.28 ал.1 вр. с чл.63 ал.1 т.3 НК му е наложено наказание лишаване от свобода за срок от 6 месеца, изтърпяването на което е отложено за изпитателен срок от една година и шест месеца;

8.     Със споразумение №571 от 29.11.2012г. по НОХД №2491/2012г. по описа на РС Стара Загора за престъпление по чл. 195 ал.1 т.7 вр. с чл.194 ал.1 вр. с чл.28 ал.1 вр. с чл.63 ал.1 т.3 НК му е наложено наказание лишаване от свобода за срок от шест месеца, изтърпяването на което е отложено за срок от една година и шест месеца;

9.     С определение №2 от 02.01.2013г. по ЧНД №2651/2012г. по описа на РС Стара Загора на основание чл.25 ал.1 вр. с чл.23 ал.1 НК са кумулирани наложените наказания на Р. Постов П. по НОХД №2491/2012г. и №2494/2012г., и двете на РС Стара Загора, като му е определено едно общо наказание, а именно шест месеца лишаване от свобода, което на основание чл.69 ал.1 вр. с чл.66 ал.1 от НК е отложено за изпитателен срок от една година и шест месеца;

10.  Със споразумение №43/21.01.2013г. по НОХД №144/2013г. по описа на РС Стара Загора за престъпление по чл.194 ал.1 вр.с чл.63 ал.1 т.3 НК му е наложено наказание пробация, със следните пробационни мерки: 1.“Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от осем месеца с периодичност 2 пъти седмично и 2.“Задължителни периодични срещи с пробационен служител” за срок от осем месеца;

11.  Със споразумение №77 от 18.02.2013г. по НОХД №383/2013г. по описа на РС Стара Загора за престъпление по чл.194 ал.3 вр. с ал.1 вр. с чл.63 ал.1 т.4 НК му е наложено наказание пробация, със следните пробационни мерки: 1.“Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от седем месеца с периодичност 2 пъти седмично и 2.“Задължителни периодични срещи с пробационен служител” за срок от седем месеца;

На основание чл.25 ал.1 вр. с чл.23 ал.1 НК са групирани наказанията, наложени на Р.К.П. по НОХД №144/2013г. и НОХД №383/2013г., и двете по описа на Районен съд Стара Загора, като му е определено и наложено едно общо наказание пробация със следните пробационни мерки: 1.“Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от осем месеца с периодичност 2 пъти седмично и 2. “Задължителни периодични срещи с пробационен служител” за срок от осем месеца. На основание чл.25 ал.1 вр. с чл.24 от НК е увеличен размерът на определено наложено общо най-тежко наказание на Р.К.П. с 4 месеца, при което увеличеното му общо най-тежко наказание става пробация, със следните пробационни мерки: 1.“Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от една година с периодичност 2 пъти седмично и 2.“Задължителни периодични срещи с пробационен служител” за срок от една година.

              Наказанието е приведено в изпълнение на 23.04.2013г.

От представените с пробационната преписка констативни протоколи, обяснения и заповеди се установява, че за периода от привеждане на наказанието в изпълнение до 19.09.2013г., осъденият П. е допуснал няколко поредни нарушения на наложените пробационни мерки, както следва:

-         в периода от 03.06.2013г. до 09.06.2013г. осъденият не се е явил на седмичен подпис, за което, след като са му взети писмени обяснения, не е наказан.

-         За периода 01.07.2013г. – 07.07.2013г. не се е явил на седмичен подпис на 03.07.2013г., като е нарушил мярката “Задължителна регистрация по настоящ адрес”, за което е наказан със “Забележка”.

-         За периода от 27.08.2013г. – 05.09.2013г. е нарушил същата мярка, като не се е явил на седмични подписи на 28.08.1 02.09. и 03.09.2013г., за което е наказан с “Писмено предупреждение за предложение за замяна на наказанието пробация с наказание лишаване от свобода”.

              От 27.08.2013г. П. е преустановил изпълнението на наложените му пробационни мерки и е с неизвестно местонахождение. При извършени справки е установено, че не е в ареста, в полицията, нито на лечение в МБАЛ “Проф. д-р Стоян Киркович” Стара Загора.

              От данните, съдържащи се в приложения в пробационната преписка първоначален доклад, се установява, че осъденият Р.К.П. е роден на ***г***, живущ ***., български гражданин, с основно образование, неженен. Към настоящия момент е напуснал дома си, след като научил, че е осиновен. В пробационната преписка се съдържат данни, че П. е освидетелстван с Решение на ТЕЛК от 13.09.1011г. с водеща диагноза специфични разстройства на личността. В решението като общо заболяване е отразено емоционално нестабилна личност – импулсивен тип. Същевременно в преписката се съдържат и данни, че осъденият не е вземал преписаните медикаменти, като е склонен и да употребява алкохол, като смесва някои опиати. Това допълнително повишава риска от извършването на ново престъпно деяние на фона на отразената по-горе диагноза. В хода на изпълнение на наказанието П. е бил консултиран с психиатър с оглед на споделени суицидни мисли, като становището на експерта е, че не се налага неотложна хоспитализация в психиатрично отделение.

 

              При така установеното по делото съдът намира, че внесеното предложение е основателно. Разпоредбата на чл.43а НК предвижда замяна на наложеното наказание пробация с лишаване от свобода в случаите, когато осъденият без основателна причина не изпълнява наложените пробационни мерки. В конкретния случай са установени няколко последователни нарушения на наложените пробационни мерки, допуснати без основателна причина от осъдения Р.П.. От началото на м. септември 2013г. осъденият е преустановил изпълнението на наложените пробационни мерки. В конкретния случай неизпълнението на наказанието пробация е съществено, тъй като на практика пробационните мерки са били изпълнявани само за една трета от срока, за който същите са наложени. Освен това П. е напуснал дома си и не е уведомил пробационните служители за това, нито е посочил нов адрес, на който да бъде открит, респективно не е поискал и да се допусне промяна в местоизпълнението на наложеното наказание. Така на практика с поведението си осъденият е направил невъзможно по-нататъшното изпълнение на това наказание.

              Поради изложеното съдът намира, че са налице основанията, визирани в разпоредбата на чл.43а т.2 НК за замяна на наказанието пробация с лишаване от свобода. Съобразно разпоредбата на чл.25 ал.3 НК следва неизтърпяната част от наказанието пробация в размер на седем месеца и четири дни да бъде заменена с лишаване от свобода за срок от три месеца и седемнадесет дни. Наложеното наказание съдът постанови да бъде изтърпяно при първоначален общ режим в затворническо общежитие от открит тип съобразно разпоредбите на чл.59 ал.1 ЗИНЗС и чл.61 т.3 ЗИНЗС, тъй като до момента П. не е било осъждан на лишаване от свобода.

 

Водим от горните мотиви и на основание чл.452 ал.3 НПК и чл.43а т.2 НК, Окръжният съд

О П Р Е Д Е Л И :

 

 ЗАМЕНЯ наложеното наказание пробация на осъдения Р.К.П. ЕГН **********, роден на ***г***, с последен известен адрес гр.Стара Загора, ул. “Хрищян войвода” №9 вх.”Г” ет.6 ап.109, български гражданин, с основно образование, осъждан, неженен, за неизтърпяната част от същото в размер на седем месеца и четири дни с ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА в размер на ТРИ МЕСЕЦА И СЕДЕМНАДЕСЕТ ДНИ в затворническо общежитие от открит тип при първоначален общ режим.

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване и протестиране пред Апелативен съд Пловдив в седемдневен срок от днес.

 

               ПРЕПИС от определението след влизането му в сила да се изпрати на Областна Пробационна служба Стара Загора, Окръжна прокуратура Стара Загора, както и на Бюро съдимост при Старозагорски районен съд за вписване в бюлетина за съдимост.

 

 

                                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ:  1.

 

                                                     

                                                      2.