О П Р Е Д Е Л Е Н И Е № 743

 

  

Година 2013                                                                     ГРАД  СТАРА ЗАГОРА

СТАРОЗАГОРСКИ ОКРЪЖЕН СЪД               НАКАЗАТЕЛНО  ОТДЕЛЕНИЕ

На петнадесети октомври                                                                     Година 2013

В публично заседание в следния състав:

 

                                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТАТЯНА ГЬОНЕВА                                  

                                     СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: ЕВГЕНИЯ ВЪЛЧЕВА

                                                                                     МАРИЯ КИСЬОВА

                                                     

СЕКРЕТАР   ДАНИЕЛА ХОПЧЕВА

ПРОКУРОР  МАРГАРИТА ДИМИТРОВА

разгледа докладваното от съдията ТАТЯНА ГЬОНЕВА

ЧНД №445  по описа за 2013 година,

 

                                                                      

Производството е по реда на чл.451 и сл. НПК вр. чл.43а т.2 НК.

         

Образувано е по внесено Предложение от Председателя на Пробационен съвет Чирпан при ОС “ИН” Стара Загора за замяна на наложеното наказание пробация на осъдения М.Д.Г.
ЕГН
**********,  с лишаване от свобода за неизтърпяната част от първото в размер на четири месеца двадесет и един дни поради допуснато съществено неизпълнение на наложената пробационна мярка “Безвъзмезден труд в полза на обществото”. Към предложението е приложена в пълнота пробационната преписка на осъденото лице.

 

В съдебно заседание Председателят на Пробационния съвет Чирпан поддържа предложението, тъй като счита, че е допуснато съществено неизпълнение на горната пробационна мярка от страна на осъденото лице Г.. Предлага на осъденото лице М.Д.Г. да бъде заменено наложеното наказание пробация за неизтърпяната му част от 4 месеца 21 дни с наказание лишаване от свобода за срок от 2 месеца и 10 дни.

 

Представителят на Окръжна прокуратура Стара Загора дава заключение, че предложението е основателно, като счита, че следва да бъде заменена неизтърпяната част от наказанието пробация с лишаване от свобода.

Осъденият М.Д.Г. заявява, че ще изпълни оставащата част от наказанието, дори и да му бъдат увеличени часовете. Заявява, че не е знаел, че трябвало да пусне молба за прехвърляне на наказанието в Стара Загора..

 

В последната си дума осъденият М.Д.Г. моли да му бъде дадена възможност да изпълни останалата част от наложеното наказание в Стара Загора.

 

Съдът, след като обсъди изнесените в Предложението на председателя на Пробационния съвет Чирпан обстоятелства във връзка с приложените по пробационната преписка доказателства, както и във връзка с доводите и становищата на страните, намери за установено следното:

 

              На осъдения М.Д.Г. с ЕГН ********** с Определение от 03.02.2012г. по НОХД №668/2012г. по описа на Районен съд Чирпан е наложено наказание пробация със следните пробационни мерки: задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от две години с периодичност на полаганите подписи три пъти седмично, задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от две години и 250 часа безвъзмезден труд в полза на обществото годишно в рамките на две календарни години. Наказанието е приведено в изпълнение на 13.02.2012г., като към датата на внасяне на предложението в съда е изтърпяна част в размер на една година седем месеца и девет дни.  От представените с пробационната преписка констативни протоколи, обяснения и заповеди се установява, че за периода от привеждане на наказанието в изпълнение до 12.09.2013г. осъденият Г. е допуснал няколко поредни нарушения на наложените пробационни мерки, както следва:

-         неявяване за регистрация на 14.03.2013г., за което е изготвен констативен протокол от 26.03.2013г. и със заповед от 02.04.2013г. му е наложено наказание “Забележка”,

-         няколко нарушения на графика за отработване на часове по наложената мярка “Безвъзмезден труд в полза на обществото”: за м. юни 2013г., за които със заповед от 11.07.2013г. му е наложено наказание “Писмено предупреждение за замяна на пробацията с наказание лишаване от свобода”, за м. април и м. май 2013г., за които не му е налагано дисциплинарно наказание, за м. август 2013г. и за м. септември 2013г.

 

              От данните, съдържащи се в приложения в пробационната преписка първоначален доклад, се установява, че осъденият е живял в жилището на родителите си, като се е разделил с партньорката си и децата им през април 2011г. Имал е поредица от конфликтни ситуации с майка си, наложили изнасянето му от дома. Към настоящия момент живее с приятелката си в гр. Стара Загора, като в съдебно заседание представи удостоверение от Община Стара Загора, установяващо регистрирането му по настоящ адрес в гр. Стара Загора, считано от 22.09.2013г.

 

              При така установеното по делото съдът намира, че внесеното предложение е неоснователно. Разпоредбата на чл.43а НК предвижда замяна на наложеното наказание пробация с лишаване от свобода в случаите, когато осъденият без основателна причина не изпълнява наложените пробационни мерки. Освен това законово изискване обаче съдебната практика е утвърдила и изискването неизпълнената част от наказанието пробация да е съществена спрямо общия размер на това наказание. В конкретния случай на Г. е наложено едно нелеко като вид и размер наказание пробация, включващо освен двете задължителни пробационни мерки /при това задължителната регистрация по настоящ адрес с периодичност на полаганите подписи три пъти седмично/ за един продължителен срок от две години, както и факултативната мярка безвъзмезден труд в полза на обществото. Тази мярка е със същия срок, както и със значителен обем часове на такъв труд – по 250 часа за всяка календарна година. Г. е допуснал само едно нарушение на задължителната регистрация по настоящ адрес – на 14.03.2013г. и няколко нарушения на мярката безвъзмезден труд в полза на обществото. Вярно е, че за част от нарушенията по тази мярка не е бил санкциониран дисциплинарно. Вярно е също, че е допуснал такива нарушения и след налагането със заповед на наказание “Писмено предупреждение за замяна на пробацията с наказание лишаване от свобода”. Съдът прецени обаче, че неотработването на съответните часове по график се дължи на основателни причини – сериозен конфликт в семейството на осъдения, в частност с майка му, което наложило дори да преспива на открито в същото село. Към момента тази житейска критична ситуация е преодоляна, Г. живее на съпружески начала с приятелката си и е регистриран по настоящ адрес на адреса на същата в гр. Стара Загора. Освен това съдът взе предвид и обстоятелството, че въпреки упоменатите по-горе семейни проблеми, осъденият е съумял да изпълни по-голямата част от наложеното наказание, в това число и в пълнота двете задължителни пробационни мерки. При наложено наказание пробация за срок от две години, Г. е изтърпял една година седем месеца и девет дни. Категорично неизтърпяната част от наказанието в размер на четири месеца и двадесет и един дни се явява несъществена спрямо общия размер на същото. Към изложеното следва да се добави и заявеното от осъдения желание след спазване на съответната процедура да бъде прехвърлено изпълнението на наказанието в гр. Стара Загора, където живее понастоящем.

              По изложените съображения, съдът намери, че внесеното предложение за замяна на наложеното наказание пробация на осъдения М.Г. за неизтърпяната част от същото с лишаване от свобода е неоснователно и следва да бъде отхвърлено.

 

Водим от горните мотиви и на основание чл.452 ал.1 НПК, Окръжният съд

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

 ОТХВЪРЛЯ като неоснователно предложението на Пробационен съвет Чирпан при ОС “ИН” Стара Загора за замяна на наложеното наказание пробация на осъдения М.Д.Г. ЕГН **********,  с лишаване от свобода за неизтърпяната част от първото в размер на четири месеца двадесет и един дни поради допуснато съществено неизпълнение на наложената пробационна мярка “Безвъзмезден труд в полза на обществото”.

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване и протестиране пред Апелативен съд Пловдив в седемдневен срок от днес.

 

               ПРЕПИС от определението след влизането му в сила да се изпрати на Областна Пробационна служба Стара Загора и Окръжна прокуратура Стара Загора.

 

 

                                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

 СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ:  1.

 

 

 

                                                     2.