МОТИВИ

към присъда № 54/11.10.2013 год. по НОХ дело № 635/2012 год. по описа на Окръжен съд гр. Стара Загора

 

Обвинението против подсъдимия Г.В.Р. е за престъпление по чл.199, ал. 1, т. 4 във вр. чл. 198, ал. 1 вр. чл. 29, ал. 1, б. ”а” и б. ”б от НК за това, че на 20.05.2012 год. в гр. Стара Загора, отнел чужди движими вещи - един брой черна лачена дамска чанта, тип - торба, на стойност - 24 лева; един брой мобилен телефон, марка „***” с IMEI - *** на стойност 249 лева; един брой сим - карта на „Виваком” с № *** на стойност - 12 лева; един мобилен телефон, марка „***” с IMEI - *** на стойност - 272 лева; един брой сим - карта на „Глобул” с № *** на стойност - 12 лева; един мобилен телефон, марка „***” с IMEI - *** на стойност - 120 лева; един брой сим - карта на „МТЕЛ” с № *** на стойност - 12 лева; един брой несесер с козметика на стойност - 12 лева; два броя червила, всеки на стойност по 5 лева, на обща стойност - 10 лева; два броя моливи всеки по 2 лева, общо - 4 лева; острилка за моливи, на стойност - 2 лева; две шноли за коса, всяка на стойност - 2 лева, общо на стойност - 4 лева; спирала за очи на фирма „Лореал” на стойност - 45 лева; един брой бежово на цвят портмоне на стойност - 8 лева; парична сума от 5 лева; лична карта на пострадалата Д.И.Й. ЕГН ********** на стойност - 18 лева; връзка с пет броя ключове, всеки на стойност 2 лева, общо на стойност - 10 лева; очила с диоптър и слънчеви очила на фирма „Орифлейм” на стойност - 50 лева, всичко на обща стойност 999.00 лева от владението на Д.И.Й. *** с намерение противозаконно да ги присвои, като употребил за това сила и деянието е извършено в условията на опасен рецидив.

 

В съдебното заседание представителят на Окръжна прокуратура -Стара Загора, базирайки се на събраните в хода на наказателното производство доказателства и направените от подсъдимия Р. самопризнания по чл. 371, т. 2 от НПК поддържа първоначално повдигнатото обвинение, като доказано по безспорен и категоричен начин. Предлага подсъдимия Р. да бъде признат за виновен по повдигнатото обвинение и наказан, като съда му наложи наказание лишаване от свобода под средния размер предвиден от закона, което след приложение разпоредбата на чл.58а от НК да бъде намалено с 1/3.

 

Подсъдимият Г.В.Р. се признава за виновен по така повдигнатото му обвинение. Признава изцяло фактите, изложени в обстоятелствената част на обвинителния акт и изразява пред съда съгласие да не се събират доказателства във връзка с тези факти, както и да се ползват всички доказателства, събрани в хода на досъдебното производство.

Лично и чрез служебния си защитник – адв. Д. моли съда, да приложи разпоредбата на чл. 58а от НК, като му наложи наказание около минимума предвиден за този вид престъпления.

От самопризнанието по чл. 371, т. 2 от НПК, направено от подсъдимият Р. и от събраните в хода на наказателното производство доказателства: уведомление за образуване на ДП л.1; 2 бр. протоколи за разпит на свидетелката Д.И.Й. л.10-13, протокол за разпит на свидетелката П.З. Н. л.14- 15 от ДП, протокол за разпит на свидетеля В.В. Й. л. 16 – заключение на съдебно оценителна експертиза л.18 – 19, гаранционна карта № М 1345179 л.24, приемо-предавателен протокол от 06.12.2010 год. – л. 25, фактура л.26, писмо изх. № 11801/30.05.2012 год. л.29 -35, 2 бр. писма № С-11053/31.05.2012 год. и № С-11386/04.06.2012 год. л.38 - 39, писмо № 12934/03.07.2012 год. с приложена към него детайлна справка– л.42-43, протокол за разпит на свидетел л.48-49, протокол за доброволно предаване л.50, заложен билет № 374 л.52, протокол за доброволно предаване от 13.06.2013 год. л. 55, заложен билет № 35561 - л.56, справка за съдимост № 3407/12.07.2012 год. – л.64-73, протокол за разпит на свидетел л.109 - 110, декларация за семейно и материално положение и имотно състояние л.114 и останалите събрани в хода на досъдебното производство и приети по установения ред писмени и гласни доказателства, обсъдени в тяхната съвкупност и поотделно, съдът приема за установена следната фактическа обстановка:

Подсъдимият Г.В.Р. е роден на *** ***, с постоянен адрес: с. Б., Община Р., Обл. П., българин, български гражданин, начално образование, неженен, безработен, осъждан, ЕГН **********.

Подсъдимият Р. е осъждан многократно за престъпления от общ характер, като на лишаване от свобода ефективно по три присъди, които са както следва:

-На 3 години лишаване от свобода по НОХ дело № 1078/2005 год. на РС - Пловдив с влязла в сила присъда на 28.12.2005 год. за извършено на 26.12.2004 год. престъпление по чл. 142, ал. 2 от НК и по чл. 152, ал. 3 от НК на 1 година и 4 месеца общо наказание лишаване от свобода ефективно по НОХ дело № 4647/2010 год. на РС - Пловдив и НОХ дело № 8560/2010 год. на РС - Пловдив, за престъпления по чл. 343в, ал. 2 от НК с влязло в сила определение на 10.05.2011 год. на РС -Пловдив.

Наказанието е изтърпяно на 20.03.2012 год.

Подсъдимият Р. е извършил деянието, за което е предаден на съд в условията на опасен рецидив съгласно чл. 29, ал. 1, б.”А” и “Б” от НК, т.к. преди извършване на деянието е бил осъждан за тежко умишлено престъпление на лишаване от свобода не по-малко от една година, изпълнението на което не е отложено на основание чл. 66 от НК, както и затова, че е извършил престъплението след като е бил осъждан два пъти на лишаване от свобода за умишлени престъпления от общ характер и изпълнението им не е отлагано по чл. 66 от НК.

Вечерта на 20.05.2012 год. в гр. Стара Загора, пострадалата Д.И.Й. била на разходка с приятеля си. Около 22.30 часа двамата се разделили пред хотел „Верея” и пострадалата Д.Й. тръгнала да се прибира към дома си, като вървяла по ул.”Митрополит Методи Кусев” в посока север, по източния тротоар. Пресякла бул. ”Ген. Столетов” по пешеходната пътека и тръгнала по булеварда в източна посока по северния тротоар. Пресякла кръстовището на бул. ”Ген. Столетов” с улица „Константин Иречек” и стигайки до източния тротоар на улицата била нападната в гръб от непознато за нея лице, в случая подсъдимия Г.В.Р..  Подсъдимият Р. хванал с двете си ръце пострадалата Д.Й. за раменете от зад и със сила издърпал дамската и чанта, която била на дясното и рамо. След като отнел дамската чанта подсъдимия Р. веднага побягнал на север по ул. ”Константин Иречек”.

В дамската чанта на пострадалата Й. се намирали следните вещи: - един брой мобилен телефон, марка „***”, IMEI -***, със сим - карта на „Виваком” с № ***; един мобилен телефон, марка „***” с IMEI - ***, със сим - карта на „Глобул” с № ***, един мобилен телефон, марка „***” с IMEI - ***, със сим - карта на „МТЕЛ” с № ***; един брой несесер с козметика - червила, моливи, острилка и шноли, един брой бежово на цвят портмоне; парична сума от 5 лева; кредитна карта на банка - „ПИБ” и кредитна карта на банка - „Райфайзен банк”; връзка с 5 броя ключове, лична карта и здравна книжка.

След като отнел дамската чанта с намиращите се в нея вещи, подсъдимия Р. проверил какво има в чантата, взел трите мобилни телефона, а всичко останало изхвърлил заедно с чантата. Тъй като подсъдимия Р. нямал лична карта, помолил сестра си свидетелката Р.П.Н. да заложи трите телефона в заложни къщи в гр. Пловдив и да му предаде получените за тях парични суми. Поради това на 21.05.2012 год. св. Н. посетила заложна къща, находяща се в гр. П., ул. ”В.” № ** и заложила при продавач - консултатнта св. В.В.Д. два мобилни телефона - „***” с IMEI - ***, със сим - карта на „Глобул” с № ***, и „***” с IMEI - ***, със сим - карта на „МТЕЛ” с № ***, а на 22.05.2012 год. също в гр. Пловдив в заложна къща „***” ЕООД, заложила при комисионера св. А.С.П. мобилен телефон „***”, IMEI - ***, със сим - карта на „Виваком” с № ***.

След проведените оперативно издирвателни мероприятия, извършителя на деянието подсъдимия Г.В.Р. е бил издирен от органите на МВР, а отнетите от него мобилни телефони са били предадени с протоколи за доброволно предаване от служителите в заложните къщи в които са били заложени, св. В.Д. и св. А.П..

От заключението на назначената в хода на досъдебното производство съдебно – оценителна експертиза, която съдът възприе като пълна, ясна и обоснована се установява, че стойността на отнетите от пострадалата вещи са на обща стойност - 999.00 лева.

 

Гореописаната фактическа обстановка се установява от самопризнанието на подсъдимия Р. по чл. 371, т. 2 от НПК, както и от многобройните писмени и гласни доказателства, събрани в хода на досъдебното производство и приети от съда по установения ред, от заключението на извършената съдебно – оценъчна експертиза и от показанията на свидетелите Д.И.Й., В.В.Д., А.С.П. и Р.П.Н..

Съдът кредитира изцяло показанията на горе цитираните свидетели, тъй като същите кореспондират с останалите доказателства, събрани в хода на досъдебното производство, подкрепят направените от подсъдимия Р. самопризнания по чл. 371, т. 2 от НПК и допринасят за изясняване на приетата за установена фактическа обстановка.

 

Правна квалификация

Предвид гореизложеното съдът счита, че подсъдимият Г.В.Р. с деянието си на 20.05.2012 год. от обективна и субективна страна е осъществил състава на престъплението по чл. чл.199, ал. 1, т. 4 във вр. чл. 198, ал. 1 вр. чл. 29, ал. 1, б. ”а” и б. ”б”от НК

От обективна страна, подсъдимият Г.В.Р. е отнел чужди движими вещи, всичко на обща стойност 999 лева от владението на Д.И.Й. *** с намерение противозаконно да ги присвои, като употребил за това сила и деянието е извършено в условията на опасен рецидив.

От субективна страна, деянието е извършено от подсъдимия Р. при форма на вината пряк умисъл и в условията на опасен рецидив, тъй като същият е съзнавал обществено опасния им характер, предвиждал е неговите обществено-опасни последици и е искал настъпването на тези последици, поради което и на основание цитираните по - горе законови текстове, той следва да бъде признат за виновен и наказан.

 

Вид и размер на наказанието

За извършеното от подсъдимия Р. престъпление по чл. 199, ал. 1, т. 4 във вр. чл. 198, ал. 1 вр. чл. 29, ал. 1, б. ”а” и б. ”б”от НК законът предвижда наказание от 5 до 15 години лишаване от свобода.

С оглед на това, че настоящото производство се разви по реда на Глава ХХVІІ от НПК и по-конкретно при хипотезата, предвидена в чл. 371, т. 2 от НПК, то в този случай, разпоредбата на чл. 373, ал. 2 от НПК задължава съда да определи на подсъдимия наказание при условията на чл.58а от НК, т.е. да приложи чл. 58а, ал. 1 от НК, като редуцира с една трета определеното съгласно Общата част на НК наказание лишаване от свобода или ако едновременно с това са налице условията на чл.55 от НК, да приложи тази разпоредба, явяваща се по-благоприятна за дееца.

 

Водим от горното и изхождайки от разпоредбата на чл. 54 от НК, съдът взе предвид като смекчаващи отговорността обстоятелства направените самопризнания, а отегчаващи отговорността на подсъдимия обстоятелства многократните осъждания за престъпления от общ характер.

 

Предвид гореизложеното, съдът прие, че следва да определи на подсъдимия Г.В.Р. наказание лишаване от свобода в размер на девет години, което след като бъде редуцирано с една трета на основание чл. 58а, ал. 1 от НК, се равнява на шест години лишаване от свобода, което наказание съгласно разпоредбата на чл. 61, т. 2 от ЗИНЗС да изтърпи при първоначален “строг” режим в Затворническо общежитие от закрит тип, съгласно чл. 60, ал. 1 от ЗИНЗС.

На основание чл. 112, ал. 1 от НПК съдът възстанови на собственика им Д.И.Й., ЕГН ********** веществените доказателства - един брой мобилен телефон, марка „***”, IMEI - ***; един мобилен телефон, марка „***” с IMEI - ***, един мобилен телефон, марка „***” с IMEI – ***, след влизане на присъдата в законна сила.

На основание чл. 189, ал. 3 от НПК съдът осъди подсъдимия Г.В.Р. да заплати по бюджетната сметка на ОД на МВР гр. Стара Загора сумата от 40 лв. /четиридесет лева / – разноски по делото направени в хода на досъдебното производство.

На основание чл. 189, ал. 3 от НПК съдът осъди подсъдимия Г.В.Р. да заплати направените по делото съдебни и деловодни разноски в размер на 15 лева /петнадесет/ по сметка на Окръжен съд гр. Стара Загора.

Причини – ниско правно съзнание и стремежа му да си набавя по престъпен начин средства и трайно изградени престъпни навици.

 

Водим от горните мотиви, съдът постанови присъдата си.

 

 

 

            ПРЕДСЕДАТЕЛ: