П Р И С Ъ Д А

 

Номер 50/07.10.                  година  2013                     Град   Стара Загора

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Старозагорски окръжен  съд                                            наказателен състав

На седми октомври                                                           2013 година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: КРАСИМИР РАЧЕВ

СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ:Я.И.

М.Ц.

 

СЕКРЕТАР:  Н.К.

ПРОКУРОР: ХРИСТО МИШОВ

като разгледа докладваното от съдия КРАСИМИР РАЧЕВ НОХ дело № 143 по описа за 2013  година.

 

П Р И С Ъ Д И:

 

ПРИЗНАВА подсъдимия  Р.Х.Т. - ЕГН: ********** ЗА ВИНОВЕН в това, че в периода 17.03.2003 – 15.03.2004 год. в гр. Стара Загора, в условията на продължавано престъпление, като представител на данъчно задължено лице по ЗДДС СД „***” - Ст.Загора, НДР:*** с цел да осуети установяването на данъчни задължения по ЗДДС, водил счетоводна отчетност и ползвал пред ТД на НАП -Ст.Загора, счетоводни документи с невярно съдържание – месечни справки декларации по чл. 100 от ЗДДС с извлечения от дневниците за покупки, с които невярно документирал, че са получени описаните в тях облагаеми доставки и е платен начисления от доставчика ДДС, както следва:

1.) по издадена, от името на доставчик ЕТ ”Рони – Р.А.”-ДАН. № ***, данъчна фактура с номер:

1788/28.11.2002 год. с предмет - доставка на брашно с данъчна основа 41 600 лв.  и ДДС за 8 320 лв.,

отразена в дневника за покупките за м.ноември 2002 год., приложен към подадена в ТДД гр. Стара Загора, Справка – Декларация вх. № 7474/17.03.2003 год., в резултат на което е формиран данъчен кредит от недействителна сделка  в  размер 8 320 лева.

2.) по издадена, от името на доставчика ООД ”***” гр. С. с дан. № ***, данъчна фактура  с номер:

363/31.08.2003 год. с предмет - покупка с данъчна основа 20 833,33 лв.  и ДДС за 4 166,67лв.,

отразена в дневника за покупките за м. август 2003 год., приложен към подадена в ТДД гр. Стара Загора Справка – Декларация вх. № 21407/10.09.2003 год., в резултат на което е формиран данъчен кредит от недействителна сделка в  размер 4 166,67лв.

 3.) по издадена, от името на доставчика ООД ”***” гр. С. с дан. № ***, данъчна фактура с номер:

327/30.09.2003 год.  с предмет - покупка, с данъчна основа 2100 лв.  и ДДС за 420 лв.,

отразена в дневника за покупките за м. септември 2003 год., приложен към подадена в ТДД гр. Стара Загора Справка – Декларация вх. № 23939/13.10.2003 год., в резултат на което е формиран данъчен кредит от недействителна сделка в  размер 420 лв.

4.) по издадена от името на доставчика ООД ”***” с дан. № ***, данъчна фактура с номер:

388/09.12.2003 год. с предмет - гориво, с данъчна основа 24 350 лв.  и ДДС за 4 870 лв.,

отразена в дневника за покупките за м. декември 2003 год., приложен към подадена в ТДД гр. Стара Загора Справка – Декларация вх. № 494/14.01.2004 год., в резултат на което е формиран данъчен кредит от недействителна сделка в размер 4 870 лв.

 5.) по издадени от името на доставчика ООД ”***” с дан. № ***, данъчни фактури с номера:

№ 389/04.02.2004 год. с предмет-покупка, с данъчна основа 19000 лв. и ДДС за 3 800 лв.

№ 390/16.02.2004 год. с предмет - покупка, с данъчна основа 9500 лв.  и ДДС за 1 900 лв.

№ 391/18.02.2004 год. с предмет - покупка, с данъчна основа 23750 лв. и ДДС за 4 750 лв.

 отразени в дневника за покупките за м. февруари 2004 год., приложен към подадена в ТДД гр. Стара Загора Справка – Декларация вх. № 7944/15.03.2004 год., в резултат на което е формиран данъчен кредит от недействителни сделки в  размер 10 450 лв.,

 и в резултат на горните деяния, укрил данъчни задължения по ЗДДС в особено големи размери - 28 226,67 лв. (двадесет и осем хиляди двеста двадесет и шест лева и шестдесет и седем стотинки), като приспадал по реда на чл. 77 от действащия към този период ЗДДС неследващ се данъчен кредит, поради което и на основание чл. 257, ал. 1, предложение 2-ро във връзка с чл. 256 (в редакция ДВ бр. 62/97 год.) във връзка с чл. 26, ал. 1 във вр. с чл. 2, ал. 2 във вр с ал. 1 във връзка с чл. 58а, ал. 1 и чл. 54 от НК ГО ОСЪЖДА НА ДВЕ ГОДИНИ ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и глоба в размер на ПЕТ ХИЛЯДИ ЛЕВА.

 

На основание чл. 66, ал. 1 от НК ОТЛАГА изтърпяването на така определеното наказание за срок от ТРИ ГОДИНИ.

 

ОСЪЖДА подсъдимия Р.Х.Т., с посочена по-горе самоличност, да заплати  по бюджетната сметка на ОД на МВР гр. Стара Загора сумата от 1005, 20 лв. /хиляда и пет лева и двадесет стотинки/ – разноски по делото направени в хода на досъдебното производство.

 

Присъдата подлежи на обжалване и протестиране в 15 дневен срок от днес пред Апелативен съд гр. Пловдив.

                 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

                                      СЪДЕБНИ  ЗАСЕДАТЕЛИ: 1.

 

 

 

                                           2.