Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер 189                            22.10.2013 г.                              Град Стара Загора

 

 В   ИМЕТО   НА   НАРОДА

 

Старозагорският окръжен съд                                  ПЪРВИ наказателен състав

На 24 - и април                                                                                 Година 2013

в публично заседание в следния състав:

                                                       

                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: КРАСИМИР РАЧЕВ

ЧЛЕНОВЕ: МАРИАНА МАВРОДИЕВА

ИВАНЕЛА КАРАДЖОВА

 

 

Секретар:  Н.К.

Прокурор: ПЕТКО ГЕОРГИЕВ

като разгледа докладваното от съдията РАЧЕВ

ВНОХД № 1048  по описа за 2013  година,

за да се произнесе взе в предвид следното:

 

 

Производството е по глава ХХІ  от НПК.

 

 

Против подсъдимия Ю.М.К. ЕГН ********** е повдигнато обвинение за престъпление по чл.131 ал.1 т.4 вр. чл.129 ал.2 предл. 9 и 10 вр. чл. 129 ал.1 НК - за това, че на 21.10.2007г. около 17.20 часа в с.***, общ. Казанлък, обл. Стара Загора е причинил средна телесна повреда на Ф.Я.А. ***, изразяваща се в две прободно-порезни наранявания на гръдната кухина с навлизане на въздух и излив на кръв в същата, представляващи проникване в гръдната кухина – за всяко от тях и причиняващо разстройство на здравето временно опасно за живота и е причинил средна телесна повреда на Б.Ф.А. *** – изразяваща се в прободно-порезно нараняване на лявата мишница с частично срязване на лявата артерия и прободно-порезно нараняване на корема вляво с три наранявания на тънкото черво и едно на опорака на червата, представляващи проникване в коремната кухина и причиняващо разстройство на здравето, временно опасно за живота, като с деянието са причинени средни телесни повреди на повече от едно лице.

 

         Първоначално наказателното производство е било прекратено с постановление на РП Казанлък от 05.02.2008г. /л.77 т.I ДП/, като е прието, че деянието на К. е извършено при неизбежна отбрана. Постановлението е отменено от Казанлъшки районен съд на процесуално основание, без да се изследва изразеното становище по същество. След извършени допълнителни действия по разследването срещу подсъдимия е изготвен и внесен обвинителен акт, по който е образувано съдебно производство по НОХД №957/2008г. по описа на КРС. Постановената по това дело осъдителна присъда е отменена с Решение №144/30.10.2009г. по ВНОХД №630/2009г. по описа на Старозагорски окръжен съд и делото е върнато на прокурора за отстраняване на описани съществени нарушения на процесуални правила. Съдът е установил, че обвинителният акт не отговаря на изискванията на чл.246 ал.2 НПК, като не са изложени каквито и да е факти, на които се основава обвинението срещу К.. /Съдът е посочил, че инцидентът между подсъдимия и пострадалите е изчерпан с едно изречение/. След връщането на делото е внесен нов обвинителен акт, по който е образувано НОХД №443/2010г. по описа на КРС. Постановената по същото осъдителна присъда е отменена с Решение №241/01.02.2011г. по ВНОХД №1249/2010г. по описа на Старозагорски окръжен съд и делото за пореден път е върнато на РП Казанлък за отстраняване на същите съществени процесуални нарушения. И по това дело въззивният съд е установил, че не са изпълнени дадените от предходния съдебен състав указания, тъй като в обстоятелствената част на акта не е описано деянието, в което се е изразило престъплението. По внесения трети обвинителен акт е образувано НОХД №286/2011г. по описа на Казанлъшки районен съд, постановил осъдителна присъда, предмет на въззивно производство по НОХД № 1012/2012 г. по описа на ОС Стара Загора. Това производство е завършило с нова оправдателна присъда, която е обжалвана пред ВКС от гражданските ищци и частни обвинители Ф. и Б.А.. Образувано е касационно дело № 1669/2012 г., по което е постановена отмяна на новата присъда на въззивната инстанция и връщане на делото с указания за отстраняване на допуснато процесуално нарушение, а именно липсата на обективно, всестранно и пълно изследване на всички факти и обстоятелства съгласно чл. 14 от НПК. Изложени са подробни указания за неизяснените противоречия във въззивната присъда, както и указания във връзка с квалификацията на нанесените телесни повреди.

         Предмет на настоящата проверка се явява постановената от първа инстанция присъда № 191 /14.11.2011г. по НОХД № 286/2011г. на Казанлъшки районен съд. С тази присъда подсъдимият Ю.М.К. е признат за виновен в извършване на престъпление по чл.131 ал.1 т.4 вр. чл.129 ал.2 вр. ал.1 НК, за което му е повдигнато обвинение, като е осъден на три години лишаване от свобода с отложено изпълнение на наказанието по чл.66 ал.1 НК за изпитателен срок от пет години, считано от влизане на присъдата в сила. Съдът е уважил предявените граждански искове за неимуществени вреди от гражданските ищци Ф.Я.А. и Б.Ф.А. в размер на 6 000 лв. за всеки от тях ведно със законната лихва върху тази сума, считано от 21.10.2007г. до окончателното й изплащане, като е отхвърлил всеки от исковете в останалата му част до предявения размер от 12 000 лв. като неоснователен. Съдът е присъдил и държавна такса върху уважения размер на исковете в размер на 480 лв., като е възложил в тежест на подсъдимия и направените по делото разноски в размер на 774 лв. Присъдил е направените от гражданските ищци разноски в размер на 50 лв. Постановил е вещественото доказателство 1 бр. нож след влизане на присъдата в сила да бъде върнато на подсъдимия К., тъй като не са налице основанията на чл.53 НК.

         В съдебно заседание по настоящото производство Окръжна прокуратура Стара Загора счита, че следва да се потвърди присъдата на РС Казанлък по НОХД № 286/2011г. като правилна и законосъобразна.

         Повереникът на гражданските ищци и частни обвинители поддържа подадените въззивни жалби срещу първоинстанционната присъда по отношение на присъденото обезщетение по предявените граждански искове, като иска уважаването им изцяло.

         Защитникът на подсъдимия намира, че решението на ВКС е необосновано и явно несправедливо. Изразява мнение, че съдът следва да приложи института на неизбежна отбрана, а в случай че прецени да е налице превишаване пределите на неизбежна отбрана следва да съобрази, че е била налице уплаха у подсъдимия.

         В личната си защита подсъдимият твърди, че е болен и слаб, защото е трудоустроен и не е побойник.

         В последната си дума не се признава за виновен.

 

         Старозагорският окръжен съд като прецени изложените в жалбата доводи, становището на страните и след като провери изцяло правилността на атакувания съдебен акт в съответствие с изискванията на чл. 314 НПК, намира за установено следното.

         При постановяване на обжалваната присъда първоинстанционния съд е допуснал съществено нарушение на процесуалните правила.

 

 

         Въз основа на обвинителен акт, депозиран в Районен съд – Казанлък на 23.03.2011 г., е образувано НОХД № 286/2011 г. по описа на горепосочения съд, като обвинението против подсъдимия Ю.М.К. е за това, че на 21.10.2007 г. е причинил средна телесна повреда на Ф.Я.А. ***, изразяваща се в две прободно – порезни наранявания на гръдната кухина с навлизане на въздух и излив на кръв в същата, представляващи проникване в гръдната кухина и причиняващи разстройство на здравето временно опасно за живота и на Б.Ф.А. *** - изразяваща се в прободно-порезно нараняване на лявата мишница с частично срязване на лявата артерия и прободно-порезно нараняване на корема вляво с три наранявания на тънкото черво и едно на опорака на червата, представляващи проникване в коремната кухина и причиняващо разстройство на здравето, временно опасно за живота, като с деянието са причинени средни телесни повреди на повече от едно лице – чл. 131, ал. 1 т. 4 във вр. с чл. 129, ал. 2 предл. 9 и 10 във вр. чл. 129 ал. 1 от НК.

С разпореждане от 05.04.2011 г. съдията-докладчик от първоинстанционния съд е насрочил съдебно заседание за 17.05.2011 г., като е постановил, че делото ще се разглежда в състав от един съдия съгласно изискванията на чл. 28, ал. 1, т. 1 от НПК.

 

Към инкриминирания период за престъпление по чл. 131, ал. 1 т. 4 от НК, законодателят е предвидил наказание до пет години лишаване от свобода, но към датата на разпореждането на съдията – докладчик за насрочване на делото и на първото съдебно заседание проведено от първоинстанционния съд, в което е даден ход и на съдебното следствие – 17.05.2011 г. за извършване на престъпление по чл. 131, ал. 1 т. 4 от НК е предвидено наказание за дееца “лишаване от свобода от две до десет години”. Изменението в санкционната част на чл. 131 ал. 1 от НК е направено с Държавен вестник бр. 26 от 06.04.2010 г. и съгласно разпоредбата на чл. 28, ал. 1, т. 2 от НПК, първоинстанционния съд е следвало да разгледа делото в състав от един съдия и двама съдебни заседатели, тъй като е бил длъжен да се съобрази с размера на наказанието, предвиден в актуалната законова норма действаща към момента на съдебното заседание.

 

В тази връзка, въззивният съд намира, че първоинстанционния съд, като е разгледал делото еднолично без съдебни заседатели, е допуснал съществено нарушение на процесуалните правила – делото е разгледано от незаконен състав. Преценката за приложимия закон по смисъла на чл. 2, ал. 2 от НК се прави при постановяване на присъдата, защото това е въпрос по същество и не може да бъде решаван преди приключване на съдебното следствие. В тази връзка Решение № 10 от 18.02.2009г. на ВКС по КД № 472/2008г. второ наказателно отделение и  Решение № 356 от 06.10.2008 г. по КД № 373/2008 г. трето наказателно отделение.

 

 

Гореизложеното нарушение на процесуалните правила допуснато от първоинстанционния съд при разглеждането на делото е абсолютно основание за отмяна на обжалваната присъда. В тази връзка въззивния съд не следва да коментира събраните доказателства по делото и доводите на страните.

Обжалваната присъда следва да бъде отменена и делото да бъде върнато на първоинстанционния съд за ново разглеждане от друг състав.

Съблюдавайки горното и на основание чл.335, ал.2, във връзка с чл.348, ал.3, т.3 във вр. с ал.1, т.2 от НПК, съдът

 

 

 

Р    Е    Ш    И:

 

ОТМЕНЯ Присъда  № 191 от 14.11.2011 г., постановена по НОХД № 286/2011 г. по описа на Районен съд-Казанлък.

 

ВРЪЩА делото на  Районен съд – Казанлък за ново разглеждане от друг състав на първоинстанционния съд.

 

РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване или протестиране.

 

 

 

 

 

Председател:                     

 

 

 

Членове: 1.                    

 

 

 

    2.