Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

Номер 184                           17.10.2013 г.            град Стара Загора

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

Окръжен съд                                                   Наказателен състав

На  09 октомври                                                            Година 2013

В публично заседание, в следния състав:

 

                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИАНА ХРИСТАКИЕВА

 

                                           ЧЛЕНОВЕ:1. ИВА СТЕФАНОВА                                                                                                                                2. КРАСИМИР ГЕОРГИЕВ

 

 

Секретар Р.Р.

Прокурор ХРИСТО МИШОВ

като разгледа докладваното от  съдия  ХРИСТАКИЕВА

внох дело №1255 по описа за 2013 г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

         Производството е по реда на чл.313 и сл. от НПК.

        Въззивното производство е образувано по жалба на подсъдимия А.К.А., подадена чрез защитника адв.Т.Д., против Присъда №126/29.07.2013 г., постановена по нохд №836/2013 г. по описа на Казанлъшки районен съд, като в подадената жалба се излагат съображения за необоснованост и незаконосъобразност на присъдата. Сочи се, че постановената присъда е несъобразена със събрания доказателствен материал и наложеното наказание е явно несправедливо. Искането, което се прави с жалбата е за изменение на наложеното наказание, като се наложи по-лекото предвидено в закона - „Глоба”, съобразена с материалното и имуществено състояние на подсъдимия. Алтернативно се прави искане за налагане на наказание „Пробация”.

В съдебно заседание защитникът на жалбоподателя - адв. Трифонова, поддържа въззивната жалба и направеното с нея искане. Счита, че с оглед направените самопризнания от подзащитния й, съдът неправилно е определил  наказанието   и не е намалил същото с 1/3, тъй като делото е по реда на ХХVІІ от НПК. Моли въззивния съд да  измени присъдата на Казанлъшки районен съд и да намали наложеното наказание.

Представителят на обвинението, в хода на  съдебните прения,  изразява становище, че жалбата на подсъдимия А.А. е неоснователна и следва да бъде оставена без уважение, а постановената присъда на  Казанлъшки районен съд  - потвърдена.

Съдът, след като обсъди доводите, изложени във въззивната жалба, становищата на страните, изразени в съдебно заседание, събраните доказателства по нохд №836/2013 г. на Казанлъшки  районен съд, намери за установено следното:

        С Присъда №126/29.07.2013 г., постановена по нохд №836/2013 г. по описа на Казанлъшки районен съд,  подсъдимият А.К.А. е признат за виновен в това, че в периода 04-06.07.2012 г. в с. Габарево, общ. Павел баня, в маловажен случай, е отнел чужди движими вещи на обща стойност 156.00 лева от владението на Т. Б. М., без негово съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои, поради което и на основание чл. 194 ал.3 вр. ал. 1 и чл. 58а ал.1 от НК е осъден на шест месеца „лишаване от свобода”, което да се изтърпи в затвор, при „строг” режим.

        Със същата присъда подсъдимият А.К.А. е осъден да заплати по сметка на Казанлъшки районен съд направените по делото разноски в размер на 35.00 /тридесет и пет/ лева.

        Настоящият състав, в изпълнение разпоредбата на чл.314  ал.1 от НПК, извърши цялостна проверка на присъдата, независимо от основанията, посочени от страните и намери, че при разглеждане на делото по реда на глава ХХVІІ от НПК Казанлъшки районен съд не е допуснал съществено нарушение на  процесуалните правила, което нарушение да е довело до ограничаване  процесуалните права на страните.

        Първоинстанционният съд е провел съкратено съдебно следствие при хипотезата на чл.371 т.2 НПК. След като е констатирал, че самопризнанията на подсъдимия А. се подкрепят от събраните на досъдебното производство доказателства, приобщени по реда на чл.283 НПК, съдът е обявил, че при постановяване на присъдата си ще ползва така направените самопризнания и няма да събира доказателства за фактите, изложени в обстоятелствената част на обвинителния акт.

        От самопризнанията на подсъдимия А.А., направени пред първоинстанционния съд и доказателствата, събрани на досъдебното производство -  показания на свидетелите М., П. и К., както и от заключението на съдебнооценъчна експертиза, се установява по безспорен начин фактическата обстановка, изложена в обстоятелствената част на обвинителния акт.

         При така приетата за установена по делото фактическа обстановка правилно първоинстанционният съд е приел, че подсъдимият  А. е осъществил от обективна и субективна страна състава на чл. 194 ал.3 вр. ал. 1  НК.

Подсъдимият А. е осъществил изпълнителното деяние “отнемане” в двете му части – прекратил е фактическата власт на собственика върху вещите, предмет на престъплението и е осъществил своя трайна фактическа власт, като е имал възможност да се разпореди с тях както намери за добре.

Настоящият състав споделя извода от първоинстанциония съд, че престъплението е много под минималната работна заплата за страната – ½ от минималната работна заплата, и случаят е маловажен по смисъла на чл.93 т.9 от НК.

От субективна страна действията на подсъдимия са извършени с пряк умисъл – подсъдимият е съзнавал общественоопасния характер на деянието, предвиждал е неговите общественоопасни последици и е искал настъпването им. Имал е пълна представа, че отнема чужди движими вещи, за което няма съгласие от собственика.

        При определяне вида и размера на наказанието съдът приел като смекчаващи вината обстоятелства - невисоката стойност на предмета на престъплението и добрите характеристични данни, а като отегчаващи вината обстоятелства - обремененото му съдебно минало и обстоятелството, че е отнето имущество от пенсионер. Казанлъшки районен съд е приел, че следва да определи на подсъдимия А. наказание при превес на отегчаващите вината обстоятелства, с което наказание целите на чл. 36 от НК ще бъдат постигнати, а именно наказание „лишаване от свобода” в размер на девет месеца. След като се е съобразил с разпоредбата на чл.373 ал.2 НПК, първоинстанционният съд е приложил чл.58а, ал.1 от НК /редакцията ДВ бр.27/2009 г./, действаща към момента на извършване на деянието и  намалил определеното наказание с 1/3 до размер 6 месеца „лишаване от свобода, което подсъдимият А. да изтърпи в затвор от „закрит” тип при „строг” режим.

        Настоящия съд споделя доводите на Казанлъшки районен съд, че с оглед обремененото съдебно минало на подсъдимия А. и масовия характер на този вид деяния, не следва да се приложи разпоредбата на чл.66 НК или алтернативно предвидените наказания „Пробация” и „Глоба”.

        Така определеното наказание на подсъдимия А. е законосъобразно и справедливо и настоящият състав счита, че не са налице основания за  намаляването му. За да направи този си извод съдът взе предвид високата степен на обществена опасност на подсъдимия А., с оглед на това, че същият е осъждан многократно за кражби, които представляват опасен рецидив, вкл. с наказания „лишаване от свобода”, които е търпял ефективно и липсва поправителен ефект от налаганите наказания.

        Като висока съдът отчете и степента на обществена опасност на извършеното престъпление, като в тази връзка взе предвид не само това, че със същото се засяга собствеността, но и конкретните обстоятелства при които е извършена кражбата – отнето имущество от пенсионер, сочещи на престъпно съзнание и липса на морални задръжки и ценности.

        По изложените съображения с наказание “лишаване от свобода” в посочения размер, т.е. изолиране на подсъдимия А. от останалите членове на обществото за срок от шест месеца, въззивният съд счита, че ще се въздейства превъзпитателно на самия подсъдим, а по този начин ще бъдат постигнати и целите на генералната превенция.

Поради гореизложените съображения проверяваната присъда е законосъобразна и като такава следва да бъде потвърдена.

       

Водим от гореизложеното и на основание чл.338 от НПК, съдът

 

                                  Р    Е     Ш      И:

 

ПОТВЪРЖДАВА  Присъда №126/29.07.2013 г., постановена по нохд №836/2013 г. на Казанлъшки районен съд.

       

РЕШЕНИЕТО  не подлежи на обжалване и/или протестиране.

 

                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

     ЧЛЕНОВЕ: 1.  

                   

             2.