Р   Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

188                                      21.10.2013г.                  град СТАРА ЗАГОРА

 

 В   ИМЕТО   НА   НАРОДА

 

СТАРОЗАГОРСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД     ТРЕТИ НАКАЗАТЕЛЕН СЪСТАВ

На двадесет и първи октомври                                                    Година 2013

в публичното заседание в следния състав:                                     

                                     

                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ:  СПАСЕНА ДРАГОТИНОВА

                                                          ЧЛЕНОВЕ:   КРАСИМИРА ДОНЧЕВА

                                                                                 ВАНЯ ТЕНЕВА

 

Секретар Маргарита Стоянова  

Прокурор Юлияна Станева

като разгледа докладваното от съдията - докладчик  СП. ДРАГОТИНОВА    

ВАНД № 1287 по описа за 2013 година.

 

 Производството е с правно основание чл.7, ал.2 и ал.3 от Указ № 904 от 28.12.1963г. за борба с дребното хулиганство.

 

 Постъпила е въззивна жалба от нарушителя  по АНД № 1356/ 2013г. по описа на КРС -  И.Й.Ц. против постановеното по това дело решение от 16.10.2013г., с което същият е бил признат за виновен в това, че на 15.10.2013г. около 18.00 часа в гр.Казанлък, на бул.„Освобождение” до № 9, е извършил  проява на дребно хулиганство, като удрял и биел детето си пред множество граждани и не преустановил побоя въпреки намесата им, с което е нарушил  обществения ред и спокойствието на гражданите, поради което и на основание чл.1, ал.1, т.1 от УБДХ му е наложено административно наказание „Задържане в поделението на РУ”Полиция”- гр.Казанлък за срок от десет денонощия.

  Във въззивната жалба са направени оплаквания за  явна несправедливост на наложеното административно наказание. В съдебно заседание жалбоподателят дава обяснения по  повод инцидента като заявява, че в този ден бил употребил алкохол и трябвало да вземе детето от училище. Отрича да е бил детето си като заявява, че са го задържали, защото се бил отнесъл грубо към органите на реда. Признава обаче, че полицаите  са дошли, защото две жени, които го видели как е паднал на спирката на бул.„Освобождение”, са им се обадили. Отрича за агресивни прояви спрямо семейството си. Моли да бъде освободен, тъй като жена му била безработна и всички разчитали само на него.

 

Служебният защитник на жалбоподателя адв. Райчева счита, че наложеното наказание е явно несправедливо, тъй като надвишава средния размер по чл. 1, ал.1 т.1 от УБДХ. Освен това счита, че по делото не са налице доказателства, обуславящи вината на подзащитния и Ц.. Предвид дадените от него обяснения пред настоящия въззивен състав, както и в самата жалба  с оглед обстоятелството, че същият има здравословни проблеми, както и факта, че  е задържан на 16.10.2013г. и дефакто е изтърпял седем дни от наложеното му наказание, счита, че превантивната функция на наказанието вече е оказала своята роля и поради това моли същото да бъде намалено и му бъде наложено едно наказание в по-нисък размер, а именно- в размер на шест дни, в които не се включва първоначалното 24 задържане.

 

Окръжна прокуратурата – гр.Стара Загора  чрез представителя си вземат становище, че жалбата е неоснователна, поради което предлага същата да бъде оставена без уважение.

 

Съдът след като обсъди доводите, изложени във въззивната жалба, становищата на страните  и доказателствата по АНД № 1356/ 2013г. по описа на КРС, както и тези по настоящото дело, намери за установено следното:

 

Въззивната жалба е НЕОСНОВАТЕЛНА.

 

Първоинстанционният съд е приел, че жалбоподателят И.Й.Ц. е извършил дребно хулиганство по смисъла на чл.1, ал. 2 от УБДХ като осъществил непристойна проявява изразяваща се в това, че на датата 15.10.2013г. около 18:00ч. във видимо нетрезво състояние е бил видян от граждани – свидетелките Б. и К. в парк „Р.“ гр.К. да дърпа, влачи и блъска силно дете на възраст около 7-8 години, като дори паднал върху него, и очевидно имало опасност и за здравето и живота на детето. От дадените от свидетелките по административната преписка сведения от 15.10.2013г. се установява, че същите са били силно възмутени от поведението на нарушителя Ц., който  след падането си върху детето не е могъл да стане, а при направената му забележка да не бие детето, което било уплашено и плачело силно, се опитал да посегне на свидетелката Б., като и крещял, че тя нямало право да се бърка в това, което той прави, и дори посегнал да я удари. Последното станало причина свидетелките да сигнализират органите на полицията.

Видно от Акта за констатиране проява на дребно хулиганство от 15.10.2013г., съставен от И.Д.И. – КО-ООР при РУ”Полиция” – гр.Казанлък се установява, че повод за съставянето му е получения на  посочената дата около 18:11ч. сигнал за побой, нанасян от лице от мъжки пол над дете при описаната по-горе обстановка, който е скандализирал присъстващите на място хора, както и залавянето на нарушителя Ц. лично от органите на реда да извършва посочените действия в района на обществена спирка/ на бул.„Освобождение” № 9 в гр. К./ през очите на множество хора. Актът е съставен в присъствие на свидетелите, посочени по-горе, и не е подписан от нарушителя, който е отказал да го подпише. Отказът да бъде подписан акта обаче се установява от подписите и имената на двама други свидетели /видно от самия акт/. Предвид гореизложеното  въззивният съд намира, че горепосочената фактическа обстановка по делото е правилно установена от районния съд и се подкрепя по безспорен начин от приложените към преписката доказателства, както и от обясненията на нарушителя в съдебно заседание. Поради което не възприема за правдоподобни обясненията на жалбоподателя, които намира за защитна теза.

 Наред с това напълно законосъобразен и изводът на РС, че се касае до осъществена от нарушителя проява на дребно хулиганство по смисъла на чл.1, ал.2 от УБДХ. Безспорно се касае до  непристойна проява, изразена в нанасяне на побой над дете, на публично място, както и в употреба на неприлични изрази по отношение на свидетели, опитали се да се намесят и да спрат нанасянето на побоя над детето. Без значение е и обстоятелството, че детето е дъщеря на нарушителя, тъй като с нанесения побой над същото на публично място  очевидно е бил нарушен обществения ред и спокойствието на гражданите, но поради по-ниската степен на обществената опасност тази проява не съставлява престъпление. Очевидно се касае до деец с нисък праг на задръжки независимо от предходната употреба на алкохол, което е особено осъдително, с оглед бруталната демонстрация на действия и проявена агресия към малолетно лице. Освен това от данните от изисканата справка за съдимост рег.№ 4251 от 21.10.2013г. от Бюро за съдимост при РС – гр.Стара Загора се установява, че нарушителят е с лоши характеристични данни /същият е осъждан по НОХД № 383 /1989г. по описа на КРС, макар и реабилитиран/. С оглед на което въззивният съд намира, че наложеното му административно наказание от Казанлъшкия районен съд „Задържане в поделението на РУ”Полиция” – гр.Казанлък за срок от десет денонощия”, по подходящ начин ще изиграе възпираща роля спрямо по-нататъшните актове на хулигански действия. Поради което съдът счита, че следва да потвърди обжалваното решение за допуснатата проява на дребно хулиганство, като намира за напълно справедлив определения срок за задържането му в поделенията на МВР.

Освен това въззивният съд намира, че тъй като с въпросната хулиганска проява нарушителят е застрашил интересите на детето си като го е малтретирал, настоящата му проява следва да бъде доведена до знанието на съответните власти с оглед проучване на въпроса дали не се касае до дете в риск и предприемане на мерки за въздействие. Предвид което съдът счете, че следва да сигнализира „Отдел закрила на детето”-гр. Казанлък относно поведението на нарушителя като родител.

Водим от гореизложеното и на основание чл.7, ал.3 от УБДХ,  съдът 

         

Р    Е    Ш    И:

 

            ПОТВЪРЖДАВА решение 16.10.2013г., постановеното по  АНД № 1356/ 2013г. по описа на Казанлъшкия районен съд.

 

           РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване или протестиране.

 

ПРЕПИС от решението да се изпрати за сведение на Дирекция „Закрила на детето”- гр.Казанлък.

 

 

 

                                                                                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                                                                                                                          ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

                                                                                                                                  2.