О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ ….                                          08.10.2013 г.                         град Стара Загора

СТАРОЗАГОРСКИ ОКРЪЖЕН СЪД, наказателно отделение, в закрито заседание на осми октомври, две хиляди и тринадесета година, в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТОНЬО ТОНЕВ

ЧЛЕНОВЕ: СОНЯ КАМЕНОВА

ВАНЯ ТЕНЕВА

СЕКРЕТАР:

ПРОКУРОР:

като разгледа докладваното от мл. съдия ТЕНЕВА ВНЧД № 1260 по описа за 2013 година, за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по чл. 243, ал. 7 от НПК.

С Определение № 475/29.07.2013 г. по ЧНД № 1604/2013 г. по описа на Районен съд гр. Стара Загора е отменено Постановление от 22.04.2013 г. на Районна прокуратура – Стара Загора, с което е прекратено наказателното производство по ДП № 669/2012 г. на ОД на МВР гр. Стара Загора, водено срещу И.Д.И. с ЕГН ********** за престъпление по чл. 209, ал. 1 от НК.

В срока по чл. 243, ал.6 от НПК горепосоченото определение е протестирано пред Окръжен съд - Стара Загора от Районна прокуратура Стара Загора.

В протеста са изложени доводи за неправилност и незаконосъобразност, поради противоречия в обжалвания съдебен акт.

ИСКАНЕТО в протеста е за отмяна определението на Районен съд – Стара Загора и постановяване на ново, с което да бъде потвърдено постановлението за прекратяване на наказателното производство срещу И.Д.И..

По делото има постъпила и частна жалба от обвиняемия, с която се подкрепя протеста. Изразява се становище, че конструкцията на самото обвинение не е ясна и че става въпрос за неуредени граждански отношения.

Въз основа на данните по делото и закона, Окръжен съд – Стара Загора прие следното:

Досъдебното производство е било водено срещу обвиняемия И.Д.И. за това, че на 04.08.2011 г. с цел да набави за себе си имотна облага възбудил и поддържал заблуждение у З.К.А., че е извършил строително – ремонтна дейност по договор от 20.06.2011 г., сключен между *** ОУ Стара Загора и “****” ЕООД гр. София и че е отремонтирал канализацията и тоалетната в стария корпус на сградата в училището и поддържал това заблуждение, като на 08.08.2011 г. причинил имотна вреда на “***” ЕООД гр. София с МОЛ Д. А. Б. в размер на 16 621, 87 лева – престъпление по чл. 209 ал. 1 от НК.

Аргументите на прокурора за прекратяване на наказателното производство са, че макар и деянието да притежава сходни елементи от състава на престъплението по чл. 209 ал. 1 от НК се различава от измамата в наказателноправен смисъл. От обективна страна И. е извършил ремонта на училището и според твърденията на прокуратурата има събрани данни, че с плащането от страна на училището са платени заплати и са купувани материали. Също така се твърди, че няма категорични доказателства Б. да е вложил свои средства, които да са напуснали патримониума му. Не било безспорно установено, че парите, получени от И. са присвоени от него.

Първата инстанция не е приела тези аргументи на Районна прокуратура Стара Загора и правилно е възприела фактическата обстановка, а именно:

На 20.06.2011 г. е сключен договор между *** ОУ “М.С.” гр. Стара Загора и “***” ЕООД с предмет ремонт на канализация и тоалетна в стария корпус на училището. По така събраните данни от разпити на свидетели в досъдебното производство се установява също, че на преговорите преди сключване на договора са присъствали обвиняемият И., собственикът и управител на дружеството Б. и директорката на ОУ Н. заедно със счетоводителката А.. На срещата обвиняемият е превеждал, тъй като Б. не говори български език и съответно директорката и счетоводителка не знаят гръцки, като се е представил за съдружник в дружеството “***”. По време на този разговор управителят Б. се е съгласил с всичко казано от обвиняемия, според думите на свидетелите А. и Н.. Както правилно е отбелязала първата инстанция именно това обстоятелство е въвело в заблуждение директорката и счетоводителка на училището, че могат да имат пълно доверие на И.. Според представените по досъдебното производство доказателства между “***” ЕООД и обвиняемия е имало сключен трудов договор, според който длъжността на И. е била организатор в строителството и няма представителни функции, още повече право да открива банкови сметки и да тегли и внася пари в тях от името на дружеството. По твърдения на директорката и счетоводителката, както и от други писмени и гласни доказателства става ясно, че целият ремонт е бил коректно извършен. Всичко се е ръководело от обвиняемия, самият договор е видно от представените доказателства, че е подписан от И., парите за материали в размер на 6 400 лева са преведени пак по сметка на съпругата на обвиняемия и затова, когато е следвало да бъде платена окончателната сума за ремонта, счетоводителката се е доверила на обвиняемия и е превела сумата от 16 621, 87 лева на написаната собственоръчно от него банкова сметка ***. Обяснението на И. за тази промяна е, че посочената друга банкова сметка ***, издадена от “***” ЕООД е блокирана. От представените извлечения на банковата сметка на И.а е видно, че сумата по договора е изтеглена същия ден, когато е била преведена от училището. След като около година след завършване на ремонта сумата не била платена по сметка на “***” ЕООД собственикът и неин управител Б. се срещнал със счетоводителката на училището и със самия обвиняем. По време на тази среща установил, че няма да получи сумата от 16 621, 87 лева, тъй като тя е била изплатена на обвиняемия и по негови думи вече изхарчена.

При така установената фактическа обстановка и въз основа на събраните до този момент доказателства Окръжен съд - Стара Загора, в настоящия си състав, намира, че обвиняемият от обективна страна е възбудил и поддържал заблуждение у директора и счетоводителя на *- то ОУ, че е съдружник в “***” ЕООД, което е било достатъчно за свидетелката А. да извърши превод по посочена от И. банкова сметка. ***щето е настъпила вреда – намалял е активът му, а задължението в размер на 16 621, 87 лева е все още дължимо към “***” ЕООД. В тази насока правилни са указанията на първата инстанция относно прилагането на материалния закон по отношение на това в чия имуществена сфера е настъпила вредата, а така също и относно фактическото формулиране на измамливите действия на И..

         Съгласно материалния наказателен закон, за да е налице измама е необходимо да има користна цел от субективна страна, но не е необходимо тази цел да се е реализирала. От фактите по досъдебното производство става ясно, че сумата от 16 621, 87 лева е преведена по банкова сметка *** видно от извлечението е изтеглена, като по нататък няма събрани доказателства за какво са използвани тези пари. Самият обвиняем не е дал съществени показания по надлежния ред относно фактите на досъдебното производство, на които да се позове съда и самата прокуратура при преценката им. Приложени са фактури за закупени материали за сумата от 6 400 лева, за които няма претенции от страна на “***” ЕООД. Затова несъстоятелни са доводите на прокуратурата, че по делото са събрани данни, че с тези пари (сумата от 16 621, 87 лева) е заплащано на работниците и са извършвани фирмени разходи. Няма събрани доказателства дали обвиняемият е бил упълномощен (устно или писмено) да наема подизпълнители за ремонта и да заплаща заплати на работници и своята заплата т.е. да се разпорежда с чужди парични средства. Не става ясно какво и дали въобще И. е получавал възнаграждение за този период на ремонта в училището и как му е заплащано. При събраните показания пред разследващия полицай управителят Б. е дал обяснения, но не става ясно дали те са събрани в присъствието на преводач (липса на подпис на протокола). Изразено е становище в постановлението за прекратяване, че “***” не е ощетено ЮЛ и това е така, доколкото самото обвинение не е правилно формулирано според материалния закон. Вредата е настъпила за друго ЮЛ, а именно 5- то ОУ, което все още дължи пари на “***” ЕООД, съгласно сключения договор, за който по делото няма събрани данни да е прекратен.

Гореизложеното налага обжалваният съдебен акт, с който е отменено постановлението на Районна прокуратура – Стара Загора от 22.04.2013 г. за прекратяване на наказателното производство по ДП № ЗМ - 669/2012 г. на ОД на МВР Стара Загора, водено срещу И.Д.И. за престъпление по чл. 209, ал.1 от НК, да бъде потвърден. Следва да се изчерпят всички допустими способи за събиране и проверка на доказателствения материал, за да се осъществи окончателна преценка.

Водим от изложеното, Окръжен съд – Стара Загора

О П Р Е Д Е Л И:

ПОТВЪРЖДАВА Определение № 475/29.07.2013 г., постановено по ЧНД № 1604/2013 г. по описа на Старозагорски районен съд.

Определението не подлежи на жалба и/или протест.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ:

1.

2.