О П  Р Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

 

Номер 728                    10.10.2013 г.               град Стара Загора

 

Окръжен съд                                             ІІ  Наказателен състав

На  десети октомври                                                  Година 2013

В закрито заседание, в следния състав:

 

                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИАНА ХРИСТАКИЕВА

 

                                      ЧЛЕНОВЕ:1.ИВА СТЕФАНОВА                             

                                                        2.КРАСИМИР ГЕОРГИЕВ

 

като разгледа докладваното от  съдия ХРИСТАКИЕВА

ВАНД №1261 по описа за 2013 година и за да се произнесе, взе предвид следното:

        Производството е по реда на Глава ХХІІ от НПК.

        С Разпореждане №3819/29.07.2013 г., постановено по нахд №1563/2013 г. по описа на Старозагорски районен съд, съдията-докладчик на основание чл.377 от НПК е прекратил съдебното производство по делото и върнал същото на Районна прокуратура Стара Загора, като е посочил допуснатите нарушения, които следва да бъдат отстранени.

        Против така постановеното разпореждане е постъпил протест на Районна прокуратура Стара Загора, в който се излагат съображения за незаконосъобразност, като се иска отмяна на същото и връщане делото в съда за разглеждането му по същество.

        Старозагорски окръжен съд, като съобрази възраженията, изложени в протеста на Районна прокуратура Стара Загора, провери изцяло обосноваността и правилността на протестираното разпореждане,  намери за установено следното:

        Анд №1563/2013 г. по описа на Районен съд Стара Загора е образувано по внесено на 17.07.2013 г. Постановление от 15.07.2013 г. на  Районна прокуратура Стара Загора, с което прави предложение обвиняемият Йордан Маринов Йорданов да бъде освободен от наказателна отговорност за това, че на 16.10.2012 г. в село Калитиново, Община Стара Загора, извършил непристойни действия - изразяващи се в предизвикване на конфликт, нанасяне на обиди на публично място и безпричинно нанасяне на удари на Таньо Танев Танев, грубо нарушаващи обществения ред и изразяващи явно неуважение към обществото - престъпление по чл.325 ал.1 от НК.

        Осъществявайки правомощията си по Глава ХІХ от НПК съдията-докладчик е констатирал допуснати на досъдебното производство отстраними съществени нарушения на процесуалните правила, накърняващи съществено правото на защита на подсъдимия, и е върнал делото на прокурора с указания за отстраняването им.

        На първо място, в атакуваното разпореждане съдията -докладчик сочи, че в обстоятелствената част на постановлението липсва конкретно и точно описание на действията на обвиняемия Йордан Маринов Йорданов, като не е конкретизирано поведението на обвиняемия – не са цитирани обидните думи, нанесени на публично място, обуславящи съставомерно поведение с признаците на чл.325 ал.1 от НК.

        Първостепенният съд е приел, че в случая не е описан ясно начина на извършване на престъплението, като не са посочени обстоятелствата при които същото е извършено и не са конкретизирани елементите на изпълнителното деяние.

        Всичко това съдът е приел, че води до лишаване на обвиняемия от възможността да разбере точно в какво е обвинен и оттам срещу какво точно следва да се защитава.

        Настоящият съдебен състав намира, че в Постановлението на РП Стара Загора са изложени подробно фактическите обстоятелства на престъплението, които обуславят правната му квалификация. Посочени са факти, касаещи предпоставките за възникване на конфликта между участниците в него, както и начина на нанасяне на травматичните увреждания на пострадалия Таньо Танев от обв. Йордан Маринов Йорданов. С описаните действия на обв. Йорданов са нанесени травматични увреждания, отразени в съдебномедицинска експертиза №80/2013 г., изготвена в хода на досъдебното. Така изложени, фактическите обстоятелства обосновават обвинение за престъпление, което следва да се квалифицира като лека телесна повреда по смисъла на чл. 130 ал.1 НК.

        Съобразно изискванията на чл.246, ал.2 и ал.3 НПК и критериите, възприети с ТР №2/02 г. на ВКС, за да е гарантирано правото на защита на подсъдимия в пълен обем и за да изпълни обвинителният акт, респ. Постановлението, с което се прави предложение за освобождаване на обвиняемия от наказателна отговорност с налагане на адм. наказание, функциите си да определи фактическите и правни рамки на обвинението, е необходимо в обстоятелствената  и в заключителната им част, да се опишат точно и ясно всички съществени обективни и субективни признаци на деянието, обосновали правната му квалификация, възприета от прокурора. Изискването за точно и ясно формулиране на обвинението означава и липса на несъответствие между обстоятелствена и заключителна част на обвинението. .

В контекста на изложеното по-горе съдът констатира, че с диспозитива на Постановлението на Районна прокуратура Стара Загора е повдигнато по отношение на Йордан Маринов Йорданов обвинение за престъпление по чл.325, ал.1 НК.  От изложените в обстоятелствената част на обвинителния акт фактически обстоятелства, касаещи деянието на обвиняемия Йорданов се налага извода относно наличие на данни за извършено престъпление по чл.130, ал.1 НК.

Изложеното по-горе налага извода, че  в Постановлението на Районна Прокуратура Стара Загора е налице несъответствие между обстоятелствена и заключителна част. Неточното формулиране на обвинението, изразяващо се в несъответствието между изложените в Постановлението фактически обстоятелства и повдигнатото с диспозитива обвинение, което настоящият състав намира, че не следва да бъде за престъпление по чл.325, ал.1 НК, при така наведените факти, накърнява съществено процесуалните права на подсъдимия и в най-голям обем правото му на защита. Този порок  е от категорията на съществените процесуални нарушения и има за своя последица отмяна на съдебен акт, постановен въз основа на  така внесено Постановление по чл.375 НПК.

        Поради гореизложените съображения настоящият съд счита, че протестираното разпореждане на Старозагорски районен съд, с което съдебното производство е прекратено и върнато на Районна прокуратура Стара Загора за отстраняване на допуснати съществени нарушения, е законосъобразно и следва да бъде потвърдено.

        Водим от гореизложеното съдът

 

                              О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

        ПОТВЪРЖДАВА Разпореждане №3819/29.07.2013 г., постановено по анд №1563/2013 г. по описа на Районен съд Стара Загора.

       

        ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протестиране.

 

                                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                                         ЧЛЕНОВЕ:1.

            

                2.