О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

 

Номер …                                     17.10.2013 г.                      град Стара Загора

Окръжен съд                                                                     ІІ Наказателен състав

На 17.10.                                                                                           Година 2013

В закрито заседание в следния състав:

                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИАНА  ХРИСТАКИЕВА

                                                                ЧЛЕНОВЕ: ИВА  СТЕФАНОВА

                                                                                    КРАСИМИР  ГЕОРГИЕВ

Секретар …. ……                   

Прокурор ……….

като разгледа докладваното от  съдия ИВА С.

ВЧН дело номер 1262 по описа за 2013 година,

и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.243, ал.7 от НПК.

С определение № 497 от 06.08.2013 г., постановено по ч.н.д. № 1641/2013 г. по описа на Старозагорския районен съд, е отменено постановление № 2004/2007 г. от 22.07.2013 г., с което Районна прокуратура – Стара Загора  е прекратила наказателното производство срещу В. Д. Я. - гръцки гражданин, за престъпление по чл.183, ал.1 от НК, както и преписка № 2004/2007 г. по описа на Районна прокуратура – Стара Загора. Делото е върнато на Районна прокуратура – Стара Загора за продължаване на действията по разследването, съобразно указанията, изложени в обстоятелствената част на определението.

Недоволна от това определение е останала Районна прокуратура – Стара Загора, която го е протестирала в законния срок. Според изложените в протеста съображения, определението е необосновано и незаконосъобразно. Моли въззивния съд да отмени протестираното определение и да потвърди постановление № 2004/2007 г. от 22.07.2013 г.

Окръжният съд, след като се запозна с направените в протеста оплаквания, събраните доказателства по д.п. № зм 1029/2007 г. на Второ РУП – Стара Загора, с постановление № 2004/2007 г. от 22.07.2013 г. на Районна прокуратура – Стара Загора, с изразеното становище в подадения протест, със служебно изисканото гр.д. № 618/2006 г. на Старозагорския районен съд и провери изцяло правилността на протестираното определение, намери за установено следното:

Протестът на Районна прокуратура – Стара Загора е основателен.

Д.п. № зм 1029/2007 г. по описа на Второ РУП – Стара Загора е образувано срещу В. Д. Я. за това, че през периода м.06.2006 г. – м.06.2007 г., след като е осъден да издържа свой низходящ – малолетния Я. В. Я., съзнателно не е изпълнил задължението си в размер на повече от две – 12 месечни вноски, възлизащи общо на 1 800 лв. – престъпление по чл.183, ал.1 от НК.

                                                       - 2 -

В хода на досъдебното производство В. Д. Я. е привлечен обвиняем при условията на чл.269, ал.3 от НПК, тъй като е трайно установен в Република Гърция.

По делото е разпитана свидетелката А.Б.С., събрани са многобройни писмени доказателства /съдебни решения, удостоверения, справки, банкови извлечения и др./.

Досъдебното производство е приключило със заключително мнение за спиране на основание чл.25, т.2 от НПК.

С постановление № 2004/2007 г. от 22.07.2013 г. Районна прокуратура – Стара Загора е прекратила наказателното производство срещу В. Д. Я. - гръцки гражданин, за престъпление по чл.183, ал.1 от НК, както и преписка № 2004/2007 г. по описа на Районна прокуратура – Стара Загора, тъй като обвинението не е доказано по несъмнен начин – на основание чл.243, ал.1, т.2 от НПК.

С определение № 497 от 06.08.2013 г., постановено по ч.н.д. № 1641/2013 г. по описа на Старозагорския районен съд, е отменено постановление № 2004/2007 г. от 22.07.2013 г., с което Районна прокуратура – Стара Загора  е прекратила наказателното производство срещу В. Д. Я. - гръцки гражданин, за престъпление по чл.183, ал.1 от НК, както и преписка № 2004/2007 г. на Районна прокуратура – Стара Загора. Делото е върнато на Районна прокуратура – Стара Загора за продължаване на действията по разследването, съобразно указанията, изложени в обстоятелствената част на определението.

Районният съд е приел, че постановлението на Районна прокуратура – Стара Загора е незаконосъобразно, тъй като по делото са събрани доказателства, че от обективна страна В. Д. Я. е осъществил състава на престъплението по чл.183, ал.1 от НК. Развити са съображения, че деянието по чл.183, ал.1 от НК се осъществява само чрез бездействие и за да е съставомерно, не се изисква нищо друго, освен неплащането на издръжката. Районният съд се е позовал и на разпоредбата на чл.143, ал.2 от СК, според която родителите дължат издръжка на своите ненавършили пълнолетие деца независимо дали са работоспособни и дали могат да се издържат от имуществото си.

В горния смисъл е и константната практика на ВКС по чл.183, ал.1 от НК /Р-188-11-ІІІ н.о., Р-198-09-ІІ н.о., Р-361-98-ІІІ н.о. и др./.

Според материалите по гр.д. № 618/2006 г. на Старозагорския районен съд, В. Д. Я. знае, че е осъден да издържа свой низходящ – малолетния Я. В. Я., като му заплаща издръжка в размер на 150 лв. месечно – съобщението за това е връчено на процесуалния му представител адв. Я.Г.

Въззивният съд изцяло споделя изложените в протестираното определение правни изводи, включително и относно двата диспозитива на постановление № 2004/2007 г. от 22.07.2013 г.

Но с оглед на това, че за престъплението по чл.183, ал.1 от НК се предвижда наказание лишаване от свобода до една година или пробация и тъй като инкриминираното деяние е извършено през периода м.06.2006 г. – м.06.2007 г., въззивният съд счита, че е изтекла абсолютната давност по чл.81, ал.3, във

Старозагорски окръжен съд                        - 3 -                           в.ч.н.д. № 1262/2013 г.

 

връзка с чл.80, ал.1, т.5 от НК, която изключва наказателно преследване.

А именно, от м.06.2007 г. до настоящия момент са изминали повече от четири години и шест месеца /давностен срок три години по чл.80, ал.1, т.5 от НК + една година и шест месеца по чл.81, ал.3 от НК/, което – независимо от спирането или прекъсването на давността, на основание чл.81, ал.3, във връзка с чл.80, ал.1, т.5 от НК изключва наказателното преследване срещу В. Д. Я..

Поради това, макар с други мотиви и на друго основание, различни от изложените в протеста на Районна прокуратура – Стара Загора, въззивният съд следва да отмени определение № 497 от 06.08.2013 г., постановено по ч.н.д. № 1641/2013 г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е отменено постановление № 2004/2007 г. от 22.07.2013 г., с което Районна прокуратура – Стара Загора е прекратила наказателното производство срещу В. Д. Я. - гръцки гражданин, за престъпление по чл.183, ал.1 от НК, както и преписка № 2004/2007 г. по описа на Районна прокуратура – Стара Загора.

Постановление № 2004/2007 г. от 22.07.2013 г. на Районна прокуратура – Стара Загора следва да бъде изменено относно основанието за прекратяване на наказателното производство, а именно – в частта му, в която прокурорът е приел, че обвинението за деянието, за което е образувано наказателното производство, не е доказано по несъмнен начин. Това основание следва да бъде изменено от чл.243, ал.1, т.2 от НПК в основание по чл.243, ал.1, т.1, във връзка с чл.24, ал.1, т. 3 от НПК – поради това, че наказателната отговорност е погасена поради изтичане на предвидената в закона давност.

В останалата си част обжалваното постановление следва да бъде потвърдено.

Воден от горните мотиви и на основание чл.243, ал.7, във връзка с чл.243, ал.5, т.2, пр.1 от НПК, съдът

 

О   П   Р   Е   Д   Е   Л   И  :

 

ОТМЕНЯ определение № 497 от 06.08.2013 г., постановено по ч.н.д. № 1641/2013 г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е отменено постановление № 2004/2007 г. от 22.07.2013 г., с което Районна прокуратура – Стара Загора е прекратила наказателното производство срещу В. Д. Я. – гръцки гражданин, за престъпление по чл.183, ал.1 от НК, както и преписка № 2004/2007 г. по описа на Районна прокуратура – Стара Загора.

ИЗМЕНЯ постановление № 2004/2007 г. от 22.07.2013 г., с което Районна прокуратура – Стара Загора е прекратила наказателното производство срещу В. Д. Я. - гръцки гражданин, за престъпление по чл.183, ал.1 от НК, В ЧАСТТА МУ относно основанието за прекратяване на наказателното производство по чл.243, ал.1, т.2 от НПК – поради недоказаност на обвинението, като вместо това ПОСТАНОВЯВА, че наказателното производство срещу В. Д. Я. – гръцки гражданин, за престъпление по чл.183, ал.1 от НК по д.п. № зм 1029/2007 г. по описа на Второ РУП – Стара Загора се прекратява на основание чл.243, ал.1, т.1, във връзка с чл.24,

                                                                           - 4 -

ал.1, т.3 от НПК – поради това, че наказателната отговорност е погасена поради изтичане на предвидената в закона давност.

ПОТВЪРЖДАВА постановление № 2004/2007 г. от 22.07.2013 г., с което Районна прокуратура – Стара Загора в останалата му част.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.

 

 

 

                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                                                          ЧЛЕНОВЕ: 1. 

 

 

                                                                               2.