ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

№ 738                                 15.10.2013 година                   град Стара Загора

 

СТАРОЗАГОРСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД     ІІІ НАКАЗАТЕЛЕН СЪСТАВ

На 11 октомври                                         две хиляди и тринадесета година

В закрито заседание в следния състав:

 

                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ:  СПАСЕНА ДРАГОТИНОВА                                                       

                                                      ЧЛЕНОВЕ:  ТАТЯНА ГЬОНЕВА

                                                                            КРАСИМИРА ДОНЧЕВА

 Секретар:

 Прокурор:

като разгледа докладваното от СЪДИЯ КРАСИМИРА ДОНЧЕВА

ВЧНД № 1274 по описа за 2013 година и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.243, ал.7 от НПК.

 

Образувано е по частен протест на Районна прокуратура – Стара Загора срещу Определение №505 от 08.08.2013 г., постановено по ЧНД № 1659/2013 г. по описа на Районен съд – Стара Загора, с което е отменено постановление от 16.07.2013 г. на Районна прокуратура – Стара Загора за частично прекратяване на наказателното производство по ДП № 2281/2010 г. по описа на РУ “Полиция” – Стара Загора образувано срещу И.Х.Г. за престъпления по чл.195, ал.1, т.4, вр. чл.194, ал.1, вр. с чл.18, ал.1 от НК.

В протеста се излагат доводи за необоснованост и  незаконосъобразност на определението на РС – Стара Загора, с което се отменя постановление за частично прекратяване на наказателното производство от 16.07.2013 г. на РП – Стара Загора и е постановено наказателното производство да продължи срещу неизвестен извършител. Излагат се съображения за непълнота на доказателствата. Направено е искане определението да бъде отменено, а прекратителното постановление на РП - Стара Загора да бъде потвърдено.

Постъпили са писмени възражения срещу протеста от А.К.А., в качеството му на управител на ощетеното юридическо лице “А. *** в които се развиват подробни съображения за неговата неоснователност.

Срещу определението е постъпила и жалба от И.Г., лицето срещу което е било образувано и водено частично прекратеното  наказателното производство. Според жалбоподателя определението е незаконосъобразно и необосновано с оглед на събраните по делото доказателства. Споделя становището на прокурора в протеста за липсата на доказателства да е извършил престъпление кражба по чл.195, ал.1, т.4, вр. чл.194, ал.1, вр. с чл.18, ал.1 от НК. Счита, че продължителното водене на процеса срещу него води до неблагоприятни последици, които моли да бъдат преустановени чрез отмяната на определението на РС – Стара Загора и потвърждаването на постановлението за частично прекратяване на наказателното производство водено срещу него.

 

Настоящият съдебен състав, след като прецени подадените протест и жалба във връзка с процесуалните предпоставки за задвижване на настоящото въззивно производство, прие че протестът е процесуално допустим, а подадената от И.Г. жалба е процесуално недопустима. Това е така, защото в чл.243, ал.6 от НПК лимитативно са изброени лицата, които имат право да обжалват постановлението на прокурора за прекратяване на наказателното производство и сред тях не е лицето, срещу което единствено е образувано такова производство, но впоследствие не се е стигнало до привличането му като обвиняем, както е в настоящия случай по отношение на Иво Георгиев. С оглед на това подадената от последния жалба следва да бъде оставена без разглеждане.

 

След като обсъди доводите на прокурора и извърши проверка на оспореното определение в рамките на правомощията си по чл.345 от НПК, настоящият състав на въззивния съд прие следното:

         С постановление от 16.07.2013 г. на РП – Стара Загора частично е прекратено наказателното производство по ДП № 2281/2010 г. по описа на Първо РУП – Стара Загора, образувано и водено срещу И.Х.Г., ЕГН ********** за престъпление по чл.195, ал.1, т.4, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.18, ал.1 от НК, като са дадени указания наказателното производство да продължи срещу неизвестен извършител за това, че на 12.11.2010 г. посредствено лицето И.Г., в землището на с. Д., общ. С., чрез използване на МПС и техническо средство е направил опит да отнеме чужди движими вещи – метален навес от владението на А.К.А. – МОЛ на “***” ЕООД, без негово съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои, като деянието е останало недовършено поради независещи от дееца причини – престъпление по чл.195, ал.1, т.4, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.18, ал.1 от НК.

Основният довод на представителя на прокуратурата, за да реши частичното прекратяване се съдържа на л.5 от постановлението, а именно, че по време на извършване на конкретното деяние свидетеля И.Г., срещу когото е водено разследването, не е съзнавал факти, обосноваващи умисъл за извършване на кражба, поради въвеждането му в заблуждение от свидетеля Г.Г. досежно съставомерни факти и обстоятелства. Прокуратурата приема, че в конкретния случай трето лице извършител /неизвестно според прокуратурата/ е ползвал свидетеля И.Г. като лице, несъзнаващо обективните обстоятелства, който е действал като негово оръжие, без да разбира противоправността и наказуемостта на извършения опит за отнемане на навеса от владението на собственика. Приема се, че свидетеля И.Г. е посредствен извършител на опита за кражба, за който е образувано досъдебното производство.

По тези съображения представителя на РП – Стара Загора е приел, че са налице основания за частично прекратяване на наказателното производство срещу И.Г., което е сторил, неправилно позовавайки се на чл.243, ал.1, т.1, вр. чл.24, ал.1, т.1 от НПК.

   Съдебното производство пред първоинстанционния съд е било образувано и разгледано по реда на чл.243, ал.4 от НПК по жалба на А.К.А., управител на ощетеното юридическо лице “А. ***, като съдът се е произнесъл с атакуваното определение, с което е отменил постановлението и е дал указания за провеждане на допълнителни действия по разследването.

Въззивният съд намира, че подадената от ощетеното юридическо лице жалба е процесуално недопустима, а определението на съда, с което същата е разгледана е незаконосъобразно на това основание. 

Настоящият въззивен състав намира, че постановлението за частично прекратяване на наказателното производство, водено срещу определено лице, без последното да има качеството на обвиняем, не подлежи на съдебен контрол. Това е така, тъй като в нормите на чл.243, ал.1, т.1 и т.2 от НПК са очертани хипотезите, в които съдебният контрол е допустим, а именно - когато се прекратява наказателното производство при наличието на някоя от предпоставките по чл.24, ал.1 от НПК или когато обвинението не е доказано. При първата, с прекратяването на наказателното производство се слага изцяло край на наказателното преследване по отношение на дадено престъпление, като може да липсва и лице, срещу което е повдигнато обвинение. При втората се прекратява наказателното производство единствено когато повдигнатото обвинение срещу конкретно лице е останало недоказано.

В настоящия случай не е била налице никоя от посочените хипотези за прекратяване на наказателното производство и позоваването от прокуратурата на чл.243, ал.1, т.1, вр. чл.24, ал.1, т.1 от НПК за постановеното частично прекратяване е неправилно.

Съгласно ТР № 2/2002 г. на ОСНК на ВКС, т.2 прокурорът е задължен да се произнесе с постановление за прекратяване на наказателното производство по реда на чл.237, ал.1 и 2 от НПК, когато от обвинението следва да се изключат отделни деяния или отделни лица, привлечени да отговарят като съучастници за същото деяние. Неизпълнението на задължението за съставяне на постановление за частично прекратяване на наказателното производство съставлява съществено нарушение на процесуалните правила.

Въззивният съд, съобразявайки това тълкувателно решение намира, че в конкретния случай прокурорът не е дължал частично прекратяване на наказателното производство, образувано срещу лицето И.Г., който няма качеството на обвиняемо лице, като с оглед на гореизложените съображения постановеният прокурорски акт не подлежи на съдебен контрол, но съгласно разпоредбата на чл.200, изр.2 от НПК може да се обжалва пред прокурор от по-горестоящата прокуратура. В този смисъл е определение №8 от 17.01.2013г., постановено на ВЧНД № 563/2012г. по описа на ПАС.

 

По изложените съображения, въззивният съд намира, че е процесуално недопустимо съдебното обжалване от ощетеното юридическо лице на постановлението на прокурора за частично прекратяване на воденото срещу лицето И.Г. наказателно производство, без същия да има качеството на обвиняем, поради което жалбата следва да се остави без разглеждане. За пострадалия е налице възможност да упражни правото си на жалба срещу постановлението за частично прекратяване по реда на чл.200, изр.2 от НПК след връщането на делото на РП – Стара Загора. Определението на РС-Стара Загора следва да бъде отменено като незаконосъобразно, постановено по недопустима жалба.

 

         Водим от горните мотиви и на основание чл.243, ал.7 от НПК, Старозагорския окръжен съд

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТМЕНЯ определение № 505 от 08.08.2013 г., постановено по ЧНД № 1659/2013 г. по описа на Районен съд – Стара Загора.

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на И.Х.Г. срещу определение № 505 от 08.08.2013 г., постановено по ЧНД № 1659/2013 г. по описа на Районен съд – Стара Загора.

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на А.К.А., управител на  *** срещу постановление от 16.07.2013 г. на Районна прокуратура – Стара Загора за частично прекратяване на наказателното производство по ДП № 2281/2010 г. по описа на РУ “Полиция” – Стара Загора образувано срещу И.Х.Г. за престъпления по чл.195, ал.1, т.4, вр. чл.194, ал.1, вр. с чл.18, ал.1 от НК.

 

ПРЕКРАТЯВА производството по ВЧНД № 1274/2013 г. по описа на Окръжен съд – Стара Загора.

 

         ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване  и протестиране.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

         ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

                            2.