О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

 

25.10.2013 г.

№ 776                                                                                    Град Стара Загора

 

СТАРОЗАГОРСКИ ОКРЪЖЕН СЪД, НO, 1-ви СЪСТАВ в закрито съдебно заседание на двадесет и пети октомври през две хиляди и тринадесета година в състав :

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТОНЬО ТОНЕВ

                                       ЧЛЕНОВЕ: СОНЯ КАМЕНОВА

 ВАНЯ ТЕНЕВА

 

като разгледа докладваното от мл. съдия ТЕНЕВА ВНЧД № 1286/2013 г. намира за установено следното:

 

Производството е по реда на чл.243 ал.6 и сл.  от НПК.

 

Протестирано е определение № 544 на Районен съд – Стара Загора от 17.09.2013 г., постановено по НЧД № 1726/2013 г., с което е отменено постановление на Районна прокуратура – Стара Загора от 15.07.2013 г. за частично прекратяване на наказателното производство спрямо Г.Г.К. за престъпление по чл. 195, ал. 1 т. 3, предл. второ и т. 4, предл. първо и второ във вр. с чл. 194, ал. 1 във вр. с чл. 20, ал. 2 от НК. Основанието за прекратяване, посочено от прокурора в постановлението, е чл.243 ал.1 т.2 от НПК – обвинението по досъдебно производство № 297/13 г. по описа на 01 РУ „Полиция” Стара Загора (преписка № 1012/2013г. на РП Стара Загора) по отношение на обвиняемия К. е недоказано.

Така постановеното определение е протестирано от районна прокуратура Стара Загора като се излагат аргументи, че то следва да се отмени като неправилно и незаконосъобразно. Според прокуратурата жалбата, подадена пред първа инстанция по реда на чл. 243 ал. 3 и сл. от НПК, е просрочена и като я е разгледал районният съд е допуснал съществено нарушение на процесуалните правила на НПК.

Старозагорски окръжен съд като взе предвид доводите, изложени в протеста, материалите по делото и след извършване на цялостна проверка на атакувания съдебен акт, намира за установено следното :

Определението на районен съд Стара Загора, с което е отменено постановлението за частично прекратяване на наказателното производство по отношение на обвиняемия К., е постановено при допуснати съществени процесуални нарушения.

От материалите по делото се установява, че производството пред районен съд Стара Загора е образувано по жалба на адвокат Ц.Н., в качеството й на защитник на другия обвиняем по делото – Б.М.. В жалбата се иска отмяна на посоченото постановление за частично прекратяване на наказателното производство, която жалба се явява процесуално недопустима и като такава е следвало да бъде оставена без разглеждане от първия съд.

На първо място следва да се отбележи, че районният съд е разгледал жалба, която е подадена извън седемдневния срок по чл. 243, ал. 3 от НПК. Този срок е преклузивен и не може да се спира или удължава – в конкретния случай жалбата е подадена от защитника на обвиняемия Б.М. пред Районна прокуратура Стара Загора на 06.08.2013 г., като тя е препратена към първоинстанционния съд и входирана на 08.08.2013 г. Не може да се счете, че седемдневния срок за обжалване е спазен. Дори и да се приеме датата 06.08.2013 г. за дата на депозиране на жалбата пред съда, то в случая седемдневния срок за пълномощника на М. тече от момента на получаване на препис от постановлението от страна на обвиняемия. Това е така, доколкото защитникът не е страна в досъдебната фаза и правото му да обжалва постановлението за прекратяване не е самостоятелно. Той не е измежду изрично посочените страни по чл. 243, ал. 3 от НПК, а правото му произтича от назначаването му като служебен защитник в досъдебната фаза. Следователно, действайки като пълномощник, неговите права не могат да бъдат повече от тези, които има самият обвиняем. Както е видно от материалите по досъдебното производство М. е уведомен за постановлението на районна прокуратура на 22.07.2013 г. (съобщението е получено от неговата майка) т.е. е следвало да депозира жалба най – късно до 29.07.2013 г. пред районния съд.

На второ място настоящата инстанция намира, че жалбата освен извън срока е подадена и от лице, което не е легитимирано да обжалва това постановление. Обвиняемият Б.М., спрямо който досъдебното производство продължава, не е сред лицата които могат сами или чрез защитника си да обжалват частичното прекратяване спрямо другия обвиняем по делото. В производството по чл. 243, ал. 3 от НПК са изчерпателно изброени лицата, които имат право да обжалват прокурорския акт и този кръг от лица не може да се разширява. Това са обвиняемият, по отношение на когото е прекратено наказателното производство, пострадалите от престъплението или техните наследници, както и ощетеното юридическо лице. От друга страна от изключителната компетентност на прокурора е съгласно чл. 127, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 46, ал. 1 от НПК да повдигне обвинение срещу конкретно лице. В този смисъл е и съдебната практика (Р. № 157 от 12.05.2009 г. по н.д. 136/2009 г. на I - во НО; Р. № 536 от 22.11.2002 г. на ВКС по н. д. № 432/2002 г., II н. о.).

По изложените съображения, настоящият въззивен състав намира, че атакуваното определение на Районен съд – Стара Загора следва да се отмени като незаконосъобразно, предвид факта, че съдът се е произнесъл по жалба, която е извън определения процесуален срок и от лице, което не разполага с правомощие да обжалва прокурорско постановление за частично прекратяване на наказателното производство по реда на чл.243 ал.3 и сл. от НПК.

 

Водим от горното Окръжен съд – Стара Загора,

 

О П  Р  Е Д  Е Л  И :

 

ОТМЕНЯ изцяло определение № 544 от 17.09.2013 г. по ЧНД № 1726/2013 г. по описа на Районен съд Стара Загора, като вместо него ПОСТАНОВЯВА:

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на адв. Ц.Н., в качеството й на защитник на обвиняемия Б.М. срещу постановление за частично прекратяване на наказателното производство на Районна прокуратура – Стара Загора от 15.07.2013 г. по ДП № 297/2013 г. на 01 РУП Стара Загора.

ПРЕКРАТЯВА производството по ВЧНД № 1286/2013 г. по описа на Окръжен съд Стара Загора.

Определението е окончателно и не подлежи на протест и жалба.

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ :

 

ЧЛЕНОВЕ:

1.

 

2.