О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

804                                       25.11.2013 година              град Стара Загора

 

 

СТАРОЗАГОРСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД          НАКАЗАТЕЛЕН СЪСТАВ

На 25 ноември                                           две хиляди и тринадесета година

В закрито заседание в следния състав:

 

                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ:  КРАСИМИРА ДОНЧЕВА

 Секретар:

 Прокурор:

 

като разгледа докладваното от съдия КРАСИМИРА ДОНЧЕВА

НАКАЗАТЕЛНО ЧАСТНО ДЕЛО № 508 по описа за 2013 година и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е на основание чл.244, ал.5 от НПК.

 

Образувано е по жалба на пострадалия Г.Ж.Г.,  ЕГН **********, депозирана до Софийски градски съд. С Разпореждане № 6002 от 05.11.2013 г.  по НЧД № 4963/2013 г. по описа на СГС състав на съда е приел, че делото не му е подсъдно по правилата за местната подсъдност и е прекратил производството по делото, като е изпратил делото на Старозагорски окръжен съд за произнасяне по компетентност.  

 Старозагорски окръжен съд, в настоящия състав, след като се запозна с жалбата на пострадалия Г. и материалите по досъдебното производство намира, че делото му е подсъдно по правилата за местна подсъдност по чл.36, ал.1 от НПК и за родова подсъдност по чл.35, ал.2 от НПК, поради което го прие за разглеждане.

Жалбата на пострадалия Г. е против Постановление от 04.09.2013 г. на Софийска градска прокуратура за спиране на наказателното производство по досъдебно производство № 137/2013 г. по описа на СГП – СО, пр.пр. № 2159/2013 г. на СГП, водено срещу неизвестен извършител за престъпление по чл.116, ал.1, т.4, предл.3 и т.6, предл.1, вр. чл.18, ал.1 от НК.  

 

В жалбата се правят оплаквания за това, че обжалваното  постановление е неправилно и незаконосъбразно, тъй като прокурорът е подходил формално при извършване на констатацията, че в хода на досъдебното производство са извършени оптималния брой следствени действия. В жалбата се сочи необходимостта от провеждане на разпити на М.М., Р.А., М.Г., К., на служители извършили огледа на джипа, в който е пътувал жалбоподателя. Жалбоподателят твърди, че не било установено къде се намират “дактилоскопичните материали от огледа”, не бил проведен разпит на К.Д. по повод на осъществена втора “засада” спрямо жалбоподателя на пътя с. С. – гр. М., не бил разпитан “бивш служител” Р.Н. и не били извършени проверки с въпроси, формулирани в пункт 7 от жалбата. Според жалбоподателя осъществяването на посочените от него действия по разследването ще помогнат за откриване на извършителя на престъпното посегателство спрямо него. Моли да бъде отменено обжалваното постановление на прокурора и наказателното производство да бъде възобновено от съда.

 

Съдът, след като се запозна с постановлението на прокурора, съображенията на жалбоподателя и събраните на досъдебното производство доказателства, намира за установено следното:

 

Жалбата е депозирана в съда в срок и от лице имащо право на жалба и е процесуално допустима.

Разгледана по същество жалбата е основателна.

 

С Постановление от 22.12.2006 г. на зам.окръжен прокурор при ОП – Стара Загора е образувано досъдебно производство № ЗМ-57/2007 г. по описа на РУП – Стара Загора срещу Неизвестен извършител за това, че на 21.09.1994 г. по пътя с. С. – гр. М., обл. С., е направил опит умишлено да умъртви повече от едно лице Г.Ж.Г. и А.И.Р. по начин и със средства, опасни за живота на мнозина, като е произвел изстрели с огнестрелно оръжие по лек автомобил джип “Сузуки”, управляван от Г. и деянието е останало недовършено поради независещи от дееца причини - престъпление по чл.116, ал.1, т.4, предл.3 и т.6, предл.1, вр. чл.18, ал.1 от НК.

С постановление от 29.06.2007 г. на ОП – Стара Загора на основание чл.244, ал.1, т.3 от НПК производството по делото е спряно поради невъзможност единствения свидетел очевидец – пострадалата А.Р., да бъде разпитана поради това, че е напуснала страната на 30.08.2006 г.

По жалба на Г. с постановление от 14.01.2013 г. АП – Пловдив е разпоредила производството да бъде възобновено на основание чл.244, ал.8 от НПК, а самото дело изпратено на Главния прокурор. Главният прокурор на Република България с постановление от 18.02.2013 г. е разрешил досъдебното производство да се води в района на Апелативна прокуратура – София, като е възложил ръководството и надзора върху разследването да се осъществява от Софийска градска прокуратура.

С постановление от 09.04.2013 г. Градският прокурор на СГП е възобновил производството по досъдебното производство № ЗМ-57/2007 г. по описа на РУП – Стара Загора и е възложил разследването по същото на следовател при СГП – СО, където е заведено под нов номер – следствено дело № 137/2013 г., като са били дадени и конкретни указания във връзка с разследването.

След изпълнение на указанията на СГП е изготвено мнение от 29.07.2013 г. на водещия разследването следовател за спиране на следственото дело на основание чл.244, ал.1, т.2 от НПК поради неразкриване на извършителя на престъплението.

С обжалваното постановление от 04.09.2013 г. е постановено спиране на наказателното производство на посоченото основание, като настоящия състав на Окръжен съд – Стара Загора намира, че същото е постановено при липса на мотиви. В обстоятелствената част на атакуваното постановление не се съдържат фактически съображения и правни изводи за постановеното спиране на наказателното производство. Липсва изложение на фактическа обстановка, анализ на доказателства, въз основа на които да се провери извода на прокурора за недоказаност на авторството на деянието. Прокурорът в обстоятелствената част на постановлението декларативно е посочил, че : “Въпреки проведените ОИМ, действия по разследването и процесуални действия, не са събрани достатъчно доказателства, от които да се направи обоснован извод за авторството на деянието. Към настоящия момент не са установени лицата, участвали в противоправното нападение над пострадалите свидетели Г. и Русева.”

Касае се за случай на извършено тежко умишлено престъпление, при който са допуснати редица пропуски и нарушения по вина на разследващите органи, като например - досъдебното производство е било образувано близо 12 години след извършване на престъплението, не са приобщени към материалите по досъдебното производство протоколи от извършени процесуално следствени действия /оглед на местопроизшествие и за изземване на веществени доказателства, оглед на МПС, изготвени фото снимки на гилзи и следи от гуми на автомобил и др./, като извън компетентността на съда е да изследва причините за това.

С атакуваното прокурорско постановление отново е подходено формално, тъй като същото е изготвено при липса на мотиви. Липсата на мотиви в постановлението съставлява съществено нарушение на процесуалните правила при съставянето му. Съгласно разпоредбата на чл.199, ал.2 НПК същите са задължителен елемент от съдържанието на всяко постановление на прокурора.

Съдът намира, че така изготвеното немотивирано постановление за спиране на наказателното производство на практика го лишават от възможността да извърши проверка за неговата законосъобразност и обоснованост по наведените в жалбата доводи, както и да прецени основателността на направените с жалбата доказателствени искания. Постановлението следва да бъде отменено на това процесуално основание,  делото върнато на прокурора за  произнасяне в съответствие с разпоредбата на чл.199, ал.2 НПК – с мотивирано и обосновано постановление, след преценка на основателността на доказателствените искания, формулирани от жалбоподателя в жалбата до съда.

 

         Водим от тези съображения и на основание чл.244, ал.5 от НПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТМЕНЯ Постановление от 04.09.2013 г. на Софийска градска прокуратура за спиране на досъдебно производство следствено дело № 137/2013 г.  по описа на СГП – СО, пр. пр. № 2159/2013 г. по описа на СГП, водено срещу неизвестен извършител за престъпление по чл.116, ал.1, т.4, предл.3 и т.6, предл.1, вр. чл.18, ал.1 от НК.

 

 ВРЪЩА делото на Софийска градска прокуратура за изпълнение указанията на съда.

 

         ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: