О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

Номер №801                                        21.11.2013 г.                   град  Стара Загора

 

 

Старозагорският окръжен съд,наказателно отделение на двадесет и първи ноември 2013  година

в закрито заседание в следния състав:

 

                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ:ТОНЬО ТОНЕВ

 

като разгледа докладваното от съдията-докладчик Тоньо Тонев чнд №510 по описа за 2013 г.,за да се произнесе съобрази следното:

 

 

Производството е образувано по жалба Г.Щ.Т., Териториален директор на ТД на НАП – гр.Пловдив против постановление на Окръжна прокуратура гр.Стара Загора от 24.09.2013 год. за прекратяване наказателното производство по досъдебно производство №510/2010 год. по описа на ОД на МВР гр.Стара Загора образувано и водено срещу Христомил Рахманлиев от гр.Казанлък за престъпление по чл.255,ал.І  НК.

С жалбата се иска да се отмени  постановлението на Окръжна прокуратура гр.Стара Загора, поради неговата незаконосъобразност и необоснованост, произтичащи от неправилните правни изводи при установената фактическа обстановка, че обективно “не може да се докаже по несъмнен начин” обвинението по чл.255,ал.І НК.

Окръжният съд, в настоящия състав, след като се запозна с изложеното в жалбата  и материалите на делото намира, че жалбата е допустима- подадена е от представляващия ощетено юридическо лице – ТД на НАП-Пловдив-г-н Г.Т.-Териториален директор и това е направено в срока на обжалване.

Разгледана по същество същата е  и основателна, поради следното:

Наказателното производство е прекратено на основание 243,ал.І,т.1, вр. с чл.24,ал.1,т.1 НПК,т.е. деянието не е престъпление.

Досъдебното производство е образувано срещу Христомил Рахманлиев за извършено престъпление по чл. 255, ал.1 от НК, затова че в периода 2004-2006 г./!/ избегнал плащането на данъчни задължения в големи размери, като не подал декларация, която се изисква по закон.

В хода на разследването е установено, че Рахманлиев чрез сестра си успял да осигури финансови средства от Кралство Испания, като с тях закупил парцели в гр. София и построил жилища, част от които продал.

Била възложена проверка или по преценка ревизия на Рахманлиев на ТДД на НАП - Пловдив.

Досъдебното производство е спряно с постановление на ОП - гр. Стара Загора от 08.08.2013г. до получаване на исканото от ТД на НАП - Пловдив ревизионното производство.

На 11.09.2013г. в ОП - гр. Стара Загора е получен ревизионен акт от ТД на НАП - гр. Пловдив, № 241104111/09.12.2011г. на Христомил Николов Рахманлиев.

От събраните доказателства, подкрепени от ревизионния акт е установено, че Христомил Николов Рахманлиев, като местно физическо лице е данъчно задължен за доходи, получени през съответната данъчна година, получени от източници от страната и чужбина.

Установено е, че Рахманлиев е получил безкасово на 27.07.2006г. -100 000 евро от Испания, на 29.08.2006г. - 965 000 евро и на 31.08.2006г.-45 945 евро.

Тези суми Рахманлиев получил в заем от испанска фирма, със собственик Серхио Басо Галдеано, и с тях закупил парцели в гр. София, район Лозенец, местността „Кръстова вада". Целта била да се изградят вилни къщи, които след като се продадат, да реализират печалба.

 Хр. Рахманлиев закупил съответните имоти, сключил договори за отстъпване право на строеж, за изграждане на вилно селище. По-късно испанската фирма поискала да й бъдат върнати парите, тъй като имала финансови проблеми. Рахманлиев изтеглил кредит, като за обезпечение, ипотекирал закупените имоти.

Извършена е ревизия на Рахманлиев като физическо лице от ТД на НАП -гр. Пловдив като е изготвен РА № 241104111/09.12.2011 г.

За ревизирания период Рахманлиев не е подавал Годишни данъчни декларации/ГДД/ за 2004г., 2005г. и 2006г., не  е декларирал доход за 2007г. и 2008г. и не е подавал ГДД по ЗДДФЛ.

Ревизията е установила, че за 2008г. има превишаване на направените разходи над получените парични доходи в размер на 42 439 лв. Дължимият данък след извършване на ревизията е в размер на 4 243,93 лева и лихви в размер на 1 186,01 лева.

Тези задължения, данъчните органи са  определили по реда на чл. 122, ал.1,т.2 и чл.122,ал.ІІ  от ДОПК, като е определена данъчна основа за облагане на доходите по реда на чл.48 от ЗДДФЛ.

В Окръжна прокуратура - Стара Загора на 11.09.2013 г. е получено уведомление от НАП ТД - гр. Пловдив, с което се отбелязва, че към 09.09.2011 г. задълженията са погасени частично, а именно 1 743,93 лева и лихви в размер на 1 370,85 лева.

Прокурорът е приел, че престъплението по чл.255, ал.1 от НК на база констатациите  при ревизията, извършена по реда на чл.122, ал.2 от ДОПК, не е доказано по несъмнен начин. Тези ревизии при липса на документи за приходи и разходи се извършват като се ползват информации, публикувани в Националния статистически институт (НСИ). Разходите са средно статистически за населението в България и обслужват само данъчната система. В конкретния случай данъчната ревизия е оспорена от Рахманлиев, но аргументите му не са взети в предвид.

Според обвинението е невъзможно да се докаже по несъмнен начин, както от обективна, така и от субективна страна престъпния състав на чл.255,ал.І НК. От обективна страна - размера е определен по реда на чл.122, ал.2 от ДОПК, който е неточен и е близък до границата на големите размери (3 000 лева), както и от субективна страна - Рахманлиев не смята, че има приходи, за които се дължат данъци.

Съдът счита, че прокурорския акт е постановен при неизяснена фактическа обстановка.

Данъчната основа за 2008 год. в размер на 42439,26 лева  върху която е определен дължимия данък от 4243,93 лева  за доходите на Хр. Рахманлиев е резултат от извършена ревизия по реда на чл.122,ал.ІІ ДОПК. Действително не може да се презумира с формална доказателствена сила заключението на данъчните органи, но не може априори да се подценяват и игнорират обстоятелствата включени в ревизионния акт. Отрицателното парично салдо, т.е. недекларирания доход на Христомил Рахманлиев в размер на 42 439,26 лева е изчислен от данъчните органи на базата на представени документи и писмени обяснения, при което е установено превишаване на направените разходи над получените парични доходи. Всъщност не само за 2008 год., а и за целия ревизиран период-2004год.-2009 год. Хр. Рахманлиев няма декларирани доходи и не е подавал данъчни декларации.

 

В ТР№1/2009 год. на ОСНК на ВКС, касаещо приложението на чл.255 НПК, изрично е посочено, че съдът,респ. разследващите органи, изследват “обстоятелствата от кръга на подлежащите на доказване по чл.102 НПК единствено със способите и средствата на НПК”. В конкретния случай необходимостта от специални знания налага да се назначи съдебно-икономическа експертиза, която да даде отговор, доколко установеното от данъчните органи се потвърждава от събраните доказателства.

Необосноваността на постановлението на прокуратурата произтича и от това, че реално Хр. Рахманлиев не е разпитан конкретно за недекларираните доходи визирани в ревизионния акт. Ревизионният доклад е съставен на 29.09.2011 год.,  Хр. Рахманлиев е направил възражение до ТД на НАП – Пловдив на 25.11.2011 год./вх. №70-00-18604/25.11.2011 год./, а Ревизионния акт е изготвен на 09.12.2011 год./№241104111/09.12.2011 год./. Разпит на Христомил Николов Рахманлиев в хода на досъдебното производство е проведен на 16.09.2010 год.

Едва след провеждане на разпит на Хр. Рахманлиев и евентуално приобщаване на допълнителни доказателства, назначаване на съдебно-икономическа експертиза, може да се даде обоснован отговор за наличие на основанията по чл.243,ал.І НПК за прекратяване на наказателното производство или наличие на достатъчно доказателства за повдигане на обвинение срещу Христомил Рахманлиев.

 

Гореизложената неизясненост на фактическата обстановка свързана с предмета на доказване прави постановлението на  Окръжна прокуратура гр.Стара Загора незаконосъобразно и необосновано, като следва да се отмени и се изпълнят указанията в обстоятелствената част в настоящото определение и едва след това се прецени налице ли е съставомерно деяние.

 

  Водим от това и на основание чл.243,ал.V,т.3  НПК, съдът     

 

 

                             О П Р Е Д Е Л И :

           

                  

                   ОТМЕНЯВА постановление на Окръжна прокуратура гр.Стара Загора от 24.09.2013 год. за прекратяване наказателното производство по досъдебно производство №510/2010 год. по описа на ОД на МВР гр.Стара Загора образувано и водено срещу Христомил Рахманлиев от гр.Казанлък за престъпление по чл.255,ал.І  НК и ВРЪЩА  делото на Окръжна прокуратура гр.Стара Загора за изпълнение указанията дадени в обстоятелствената част на определението, досежно прилагането на закона.

 

                   Препис от определението да се изпрати на Териториален директор на ТД на НАП – гр.Пловдив, Христомил Николов Рахманлиев и Окръжна прокуратура гр.Стара Загора, които могат да обжалват/протестират същото пред Пловдивски апелативен съд в седемдневен срок от получаване на съобщение.

                  

 

 

 

 

 

                                      СЪДИЯ-ДОКЛАДЧИК:

                                               

                                                                             /Т. ТОНЕВ /