О П Р Е Д Е Л Е Н И Е  

 

 806                                    25.11.2013г.                      град Стара Загора

 

Старозагорският окръжен съд                          Наказателно отделение

На двадесет и пети ноември                                                  Година 2013

в закрито заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  КРАСИМИР ГЕОРГИЕВ

 

Секретар:   

Прокурор: 

като разгледа докладваното от  съдията-докладчик Г.

ЧНД 514 по описа за 2013 година

и за да се произнесе, съобрази:

 

         Производството е по реда на чл. 243, ал. 4 от НПК.

 

Настоящото съдебно производство е образувано по жалба от Н.И.Ф. ***, жалба от Н.С.Ф. *** и жалба от М.Г.Ф. *** против постановление от 18.10.2013г. по прокурорска преписка № 202/2011г. на Окръжна прокуратура Стара Загора, в частта му, с която е прекратено наказателното производство по ДП № 67/2011г. по описа на ОД на МВР гр. Стара Загора, водено срещу Н.С.Ф. – за престъпление по чл. 321, ал. 2, във вр. с чл. 255, ал. 3, във вр. с ал. 1, във вр. с чл. 26, ал. 1 от НК и по чл. 255, ал. 3, във вр. с ал. 1, т. 6 и т. 7, във вр. с чл. 26, ал. 1, във вр. с чл. 20, ал. 2, във вр. с ал. 1 от НК и срещу Н.И.Ф. – за престъпление по чл. 321, ал. 2, във вр. с чл. 255, ал. 3, във вр. с ал. 1, т. 5, т. 6 и т. 7, във вр. с чл. 26, ал. 1 от НК и по чл. 255, ал. 3, във вр. с ал. 1, т. 6 и т. 7, във вр. с чл. 26, ал. 1, във вр. с чл. 20, ал. 2, във вр. с ал. 1 от НК.

 

         Съдът, като се запозна с постановлението на прокурора и направените в жалбите оплаквания, намери за установено следното:

 

          С обжалваната част на процесното постановление, Окръжна прокуратура гр. Стара Загора на основание чл. 243, ал. 1, т. 2 във вр. с чл. 199 от НПК,  е прекратила наказателното производство по ДП № 67/2011г.  по описа на ОД на МВР гр. Стара Загора, за извършени престъпления от Н.С.Ф. по чл. 321, ал. 2, във вр. с чл. 255, ал. 3, във вр. с ал. 1, във вр. чл. 26, ал. 1 от НК и по чл. 255, ал. 3, във вр. с ал. 1, т. 6 и т. 7, във вр. с чл. 26, ал. 1, във вр. с чл. 20, ал. 2, във вр. с ал. 1 от НК, за извършени престъпления от Н.И.Ф. по чл. 321, ал. 2, във вр. с чл. 255, ал. 3 във вр. с ал. 1, т. 5, т. 6 и т. 7, във вр. чл. 26, ал. 1 от НК и по чл. 255, ал. 3 във вр. с ал. 1, т. 6 и т. 7 във вр. с чл. 26, ал. 1 във вр. с чл. 20, ал. 2 във вр. с ал. 1 от НК.

 

        Подадената от обвиняемия М.Г.Ф. жалба, съдът счита за недопустима. В същата се навеждат доводи за незаконосъобразност на процесното постановление на Окръжна прокуратура Стара Загора в частта му, с която се прекратява наказателното производство, водено срещу други двама от обвиняемите - Н.Ф. и Н.Ф. за горепосочените престъпления, като се изразява становище, че наказателното производство срещу последните две обвиняеми лица следва да бъде прекратено на основание чл. 243, ал. 1, т. 1 от НПК, т.е. поради несъставомерност на деянието. В случая, съдът намира, че за обвиняемия М.Ф. не съществува правен интерес от обжалване на прокурорския акт в процесната му част, тъй като с обжалваната си част прокурорското постановление засяга права и интереси на обвиняемите Н.Ф. и Н.Ф. и съответно на пострадалия, но не и на обвиняемия М.Ф.. В тази връзка жалбата следва да бъде оставена без разглеждане, а производството по делото в тази му част да бъде прекратена.

      

          Жалбите, подадени от Н.Ф. и Н.Ф., са процесуално допустими, но разгледани по същество са неоснователни.

 

Досъдебното производство е образувано на 28.01.2011г. с прокурорско постановление срещу М.Г.Ф., Н.С.Ф., Н.И.Ф., Ю.М. Н. и Ж. Г. К., за това че през периода 01.01.2009г. – 31.12.2010г. в град *****, Ф. организирал и ръководил, а останалите участвали в организирана престъпна група, създадена с цел да вършат престъпления на територията на ***** по чл. 255 от НК – престъпление по чл. 321, ал. 1 и ал. 2, във вр. с чл. 255, ал. 3, във вр. с ал. 1 от НК и за това, че през периода 010.01.2008г. 11.02.2009г. в град ***** в условията на продължавано престъпление в съучастие помежду си избегнали установяването и плащането на данъчни задължение в особено големи размери – престъпление по чл. 255, ал. 3, във вр. с ал. 1, т. 6и т. 7, във вр. с чл. 26, ал. 1, във вр. с чл. 20, ал. 2 от НК. В хода на разследването, по отношение на всяко едно от посочените лица е повдигнато обвинение, както следва: 

 

М.Г.Ф. – за престъпление по чл. 321, ал. 1, във вр. с чл. 255, ал. 3, във вр. ал. 1, във вр. чл. 26, ал. 1 от НК и по чл. 255, ал. 3, във вр. с ал. 1, т. 6 и т. 7, във вр. с чл. 26, ал. 1, във вр. с чл. 20, ал. 2, във вр. с ал. 1 от НК.

 

Н.С.Ф. – за престъпление по чл. 321, ал. 2, във вр. с чл. 255, ал. 3, във вр. ал. 1, във вр. с чл. 26, ал. 1 от НК и по чл. 255 ал. 3, във вр. с ал. 1, т. 6 и т. 7, във вр. с чл. 26, ал. 1, във вр. с чл. 20, ал. 2, във вр. с ал. 1 от НК.

 

Н.И.Ф. – за престъпление по чл. 321, ал. 2, във вр. с чл. 255, ал. 3, във вр. с ал. 1, т. 5, т. 6 и т. 7, във вр. чл. 26, ал. 1 от НК и по чл. 255, ал. 3, във вр. с ал. 1, т. 6 и т. 7, във вр.  с чл. 26, ал. 1, във вр. с чл. 20, ал. 2, във вр. с ал. 1 от НК.

 

Ю.М.Н. – за престъпление по чл. 321, ал. 2, във вр. с чл. 255, ал. 3, във вр. с ал. 1, т. 5, т. 6 и т. 7, във вр. чл. 26, ал. 1 от НК и по чл. 255, ал. 3, във вр. с ал. 1, т. 6 и т. 7, във вр. с чл. 26, ал. 1 във вр. с чл. 20, ал. 2, във вр. с ал.1 от НК.

 

Е.С.Ч. – за престъпление по чл. 321, ал. 2, във вр. с чл. 255, ал. 3, във вр. с ал. 1, във вр. с чл. 26, ал. 1 от НК и по чл. 255, ал. 3, във вр. с ал. 1 , т. 6 и т. 7, във вр. с чл. 26, ал. 1, във вр. с чл. 20, ал. 2, във вр. с ал. 1 от НК

 

Ж.Г.К. – за престъпление по чл. 321, ал. 2, във вр. с чл. 255, ал. 3, във вр. с ал. 1 от НК и по чл. 255, ал. 3, във вр. с ал. 1, т. 6 и т. 7, във вр. с чл. 26, ал. 1, във вр. с чл. 20, ал. 2, във вр. с ал. 1 от НК.

 

           Съгласно разпоредбата на чл. 243, ал. 4 от НПК, съдът се произнася по обосноваността и законосъобразността на постановлението за прекратяване на наказателното производство, което предполага осъществяване на контрол по законосъобразността на всички действия по разследването, извършени до този етап на наказателното производство.

              

           В процесното постановление, прокурорът, макар и не подробно и аналитично, в най-общ вид е посочил събраните в хода на разследването доказателства и изводимите от тях факти, като е приел, че не са събрани достатъчно доказателства, които по безспорен и категоричен начин да доказват участието на обвиняемите Н.Ф. и Н.Ф. в престъпленията, за които им е повдигнато обвинение. В тази връзка следва да се отбележи, че обжалвания прокурорски акт не би могъл да бъде отменен поради необоснованост, тъй като в тази хипотеза би се влошило положението на двете обвиняеми лица. Поради което се дължи от съда собствена преценка на събраните в хода на разследването доказателства и на постановлението на ОП – Стара Загора. Въз основа на доказателствата по делото - гласни, писмени, веществени и заключението на съдебно-икономическата експертиза, се обосновава наличие на данни за няколко групи обстоятелства – създаване на търговски дружества с последваща регистрация по ДДС, с цел ощетяване на държавния бюджет чрез укриване или избягване на данъчни задължения, използване на документи с невярно съдържание по повод воденото счетоводство на процесните търговски дружества, съществуваща връзка между обвиняемите лица по ДП № 67/2011г. по описа на ОД на МВР – Стара Загора по повод осъществяваната от търговските дружества “*******, “******, “**** и други дейност. Обвиняемата Н.Ф. е едноличен собственик на капитала на “***** и ***** на обвиняемия М.Ф., а обвиняемата Н.Ф. е едноличен собственик на капитала на “****** и ***** на обвиняемия М.Ф., като последния е пълномощник и на двете дружества. Установява се  от обясненията на обвиняемите Н.Ф. и М.Ф., че обвиняемата по един или друг повод е участвала в осъществяваната инкриминирана дейност – подписвала е фактури, получавала е от обвиняемия Ч. фактури с невярно съдържание, като последния в обясненията си /прави пълни самопризнания/ категорично заявява: “Убеден съм, че тя е напълно наясно с това, какво ставаше и че всичко е незаконно”. По повод учредяването на “*****, обвиняемата Н.Ф. дава обяснение, че през 2010г. семейството е решило да направи още една фирма, която да бъде на нейно име. Знае, че счетоводството на фирмата се осъществява в град ****, но не е запозната подробно с дейността на фирмата, тъй като обвиняемият М.Ф. по пълномощие е представлявал фирмата и е осъществявал дейност от нейно име и за нейна сметка. Съдът намира, че по досъдебното производство са налице и други доказателства, които говорят за относимост на поведението на обвиняемите Н.Ф. и М.Ф. в една или друга степен към инкриминираната дейност. В случая, след преценка на събраните до този момент на досъдебното производство доказателства, прокурорът е приел, че обвинението по отношение на Н.Ф. и Н.Ф. не е доказано. Единствено в прерогативите на прокуратурата е да повдига обвинение и да внася обвинителен акт в съда. Следва да се отбележи, че от обвиняемите е възбудена процедурата по чл. 368 от НПК и обжалвания прокурорски акт е постановен по време на тримесечния срок по чл. 369, ал. 1 от НПК, даден от съда на прокуратурата.

 

           Предвид изложеното, съдът намира, че не са налице основания за ревизиране постановлението на Окръжна прокуратура Стара Загора в обжалваната му част. В случая, тъй като не са събрани доказателства по отношение на част от елементите от обективна и субективна страна на деянията, в които са обвинени двете лица, сме изправени пред хипотезата на недоказаност на участието на обвиняемите в престъплението, а не на несъставомерност на инкриминираното с привличането на обвиняемите поведение, защото последното изисква деятелността на обвиняемите изобщо да не осъществява признаците на престъпния състав.

                                                        

           Водим от горните мотиви, съдът на основание чл. 243, ал. 5, т. 1 от НПК

 

                                           О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И :

 

   ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ като недопустима жалбата на М.Г.Ф., ЕГН ********** против постановление от 18.10.2013г. по прокурорска преписка № 202/2011г. на Окръжна прокуратура Стара Загора, в частта му, с която е прекратено наказателното производство по ДП № 67/2011г. по описа на ОД на МВР гр. Стара Загора, водено срещу Н.С.Ф. – за престъпление по чл. 321, ал. 2, във вр. с чл. 255, ал. 3, във вр. с ал. 1, във вр. с чл. 26, ал. 1 от НК и по чл. 255, ал. 3, във вр. с ал. 1, т. 6 и т. 7, във вр. с чл. 26, ал. 1, във вр. с чл. 20, ал. 2, във вр. с ал. 1 от НК и срещу Н.И.Ф. – за престъпление по чл. 321, ал. 2, във вр. с чл. 255, ал. 3, във вр. с ал. 1, т. 5, т. 6 и т. 7, във вр. с чл. 26, ал. 1 от НК и по чл. 255, ал. 3, във вр. с ал. 1, т. 6 и т. 7, във вр. с чл. 26, ал. 1, във вр. с чл. 20, ал. 2, във вр. с ал. 1 от НК, като ПРЕКРАТЯВА производството по делото в тази му част.

 

 

 ПОТВЪРЖДАВА постановление от 18.10.2013г. по прокурорска преписка № 202/2011г. на Окръжна прокуратура Стара Загора, в частта му, с която е прекратено наказателното производство по ДП № 67/2011г. по описа на ОД на МВР гр. Стара Загора, водено срещу Н.С.Ф. – за престъпление по чл. 321, ал. 2, във вр. с чл. 255, ал. 3, във вр. с ал. 1, във вр. с чл. 26, ал. 1 от НК и по чл. 255, ал. 3, във вр. с ал. 1, т. 6 и т. 7, във вр. с чл. 26, ал. 1, във вр. с чл. 20, ал. 2, във вр. с ал. 1 от НК и срещу Н.И.Ф. – за престъпление по чл. 321, ал. 2, във вр. с чл. 255, ал. 3, във вр. с ал. 1, т. 5, т. 6 и т. 7, във вр. с чл. 26, ал. 1 от НК и по чл. 255, ал. 3, във вр. с ал. 1, т. 6 и т. 7, във вр. с чл. 26, ал. 1, във вр. с чл. 20, ал. 2, във вр. с ал. 1 от НК.

 

          ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване и протестиране в седмодневен срок от съобщението пред Апелативен съд гр. Пловдив.

 

          След влизане в сила на настоящото определение – заверен препис от него, ведно с досъдебното производство да се изпрати на Окръжна прокуратура гр. Стара Загора.

 

 

                                              СЪДИЯ-ДОКЛАДЧИК:

 

                    /КР. ГЕОРГИЕВ/