Р А З П О Р Е Ж Д А Н Е

 

№ 2204                                    29.11.2013г.                  гр. Стара Загора

 

В разпоредително заседание, КРАСИМИР ГЕОРГИЕВ – съдия-докладчик по НОХД № 520/2013г. по описа на Окръжен съд Стара Загора,  след като се запозна с материалите по делото установи, че същото е подсъдно на съда, не са налице основания за спиране или прекратяване на наказателното производство, но в хода на досъдебното производство са допуснати съществени нарушения на процесуалните правила от категорията на отстранимите, довели до ограничаване правото на защита на обвиняемите, изразяващи се в следното:

 

С обвинителен акт обвиняемият С.Х.Р., ЕГН **********, е предаден на съд за това, че:

 -  на 10.11.2008г. в гр. ********, в качеството си на ********** превишил властта и правата си като сключил “Договор за даване вместо изпълнение като извънсъдебна спогодба” от 10.11.2008г. сключен между ******* и ******* , с който съгласно точка 5 и точка 7 е прехвърлена собствеността върху урегулирани поземлени имоти УПИ–VII „***” /пазарна стойност – земя – 56 400 лв./, УПИ–VIII– „******” /пазарна стойност–земя– 382 700лв. и сгради-124 000лв. , УПИ –X –„******” - /пазарна стойност–земя–87 300лв. и съоръжения–14 000лв./, УПИ–XI „*******” /пазарна стойност– 39 700 лв. /в кв. 2 /втори/ в гр. ******, ведно с прилежащите към тях сгради и съоръжения представляващи публична общинска собственост съгласно актове за общинска собственост както следва: АПОС №1046/14.02.2005г. – УПИ VII, АПОС №1045/14.02.2005г. –УПИ VIII, АПОС №1047/14.02.2005г.–УПИ X, АПОС №1048/14.02.2005г. –УПИ XI в полза на ********* въпреки забраната в чл. 7, ал.2 изр. Първо от Закона за общинската собственост /ЗОС/ “...Имотите и вещите публична общинска собственост не могат да се отчуждават и да се прехвърлят в собственост на трети лица...”, както и без прието решение от Общински съвет – гр. ****** за обявяване на имота за частна общинска собственост, съгласно чл. 6, ал.1 от Закона за общинската собственост – „Имотите и вещите– публична общинска собственост, които са престанали да имат предназначението по чл.3, ал.2 се обявяват от Общинския съвет за частна общинска собственост.” и без да са определени конкретни правомощия на Кмета за разпореждане с общинско имущество съгласно чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА с цел да набави облага за *******, като от деянието са настъпили значителни вредни последици за ******, изразяващи се в демонстрирано незачитане на установения в страната правов ред, определените в ЗОС и ЗМСМА компетенции на органите на местна власт, какъвто е и ********, накърняващо техния авторитет и значимост в обществото, нарушаване на правилното функциониране на ******** при разпореждане с общинско имущество - престъпление по чл. 282, ал.2 предл. първо и второ вр. ал.1, предл. второ от НК;

 

- за това, че на същата дата 10.11.2008 год. в гр. **************в качеството си на длъжностно лице, заемащо отговорно служебно положение – ****************** превишил властта и правата си - чл. 35 от ЗОС “...Продажбата на имоти  и вещи–частна общинска собственост се извършва след решение на общинския съвет от **** чрез публичен търг или публично оповестен конкурс...” като сключил “Договор за даване вместо изпълнение като извънсъдебна спогодба” от 10.11.2008г. сключен между ******** и **********, в който съгласно  точка 5 и точка 7 е прехвърлена собствеността върху урегулиран поземлен имот УПИ–VI, „*************” в кв. 2 /втори/ в гр. *********, ведно с прилежащите към него сгради и съоръжения, представляващ частна общинска собственост съгласно АЧОС №1043/14.02.2005г., /пазарна стойност – 99 700 лв./ с цел да набави облага за *******” *** и от това са настъпили значителни вредни последици за **********, изразяващи се в демонстрирано незачитане на установения в страната правов ред, определените в ЗОС и ЗМСМА компетенции на органите на местна власт, какъвто е и ************, накърняващо техния авторитет и значимост в обществото, нарушаване на правилното функциониране на ************* при разпореждане с общинско имущество - престъпление по чл. 282, ал. 2, предл. първо и второ вр. ал.1, предл. второ от НК;

 

- за това, че на същата дата 10.11.2008 год. в гр. *********** в качеството си на длъжностно лице, заемащо отговорно служебно положение – ********* нарушил служебните си задължения – чл. 44, ал.1, т.13 от ЗМСМА „***** ….Възлага или разрешава изработването на устройствени планове и техни изменения за територията на общината или за части от нея и одобрява определени устройствени планове при условията и по реда на ЗУТ, както и организира изпълнението им” и чл. 21 от Закона за общинска собственост „ Имоти – собственост на физически или на юридически лица могат да бъдат отчуждавани принудително за общински нужди, които не могат да бъдат задоволени по друг начин въз основа на влязъл в сила подробен устройствен план, предвиждащ изграждането на обекти – публична общинска собственост или на одобрен подробен устройствен план, предвиждащ изграждане на обекти от първостепенно значение – публична общинска собственост, за който има влязло в сила разпореждане за допускане на предварителното му изпълнение, както и в други случаи, определени със закон, след предварително и равностойно парично или имотно обезщетение”  като сключил “Договор за даване вместо изпълнение като извънсъдебна спогодба” от 10.11.2008г. сключен между ******* и *******, в който съгласно  точка 5 и точка 7 е прехвърлена собствеността върху поземлен имот пл. № 1348 – 500 кв.м, попадащ в УПИ VІІІ «******** и УПИ Х «*******» в кв.2 по плана на гр. ******** на с пазарна стойност – 12 500лв. и поземлен имот пл.№ 1349 – 121 кв.м., попадащ в УПИ Х «******» в кв.2 по плана на гр. ******** с пазарна стойност 2 400 лв. , и двата одобрении със Заповед на ********* № 167/14.04.2005 год., собственост на  М. К. Н., И. Н. К. и К. Н. К. съгласно нотариален акт №11, том V, рег № 4970, нот.дело № 811/2005 год. на Нотариус с рег № 097 – Р. Б. с район на действие – РС – ***** с цел да набави облага за ************** и от това са настъпили немаловажни вредни последици за М. К. Н., И. Н. К. и К. Н. К. в размер на 14 900 лв. - престъпление по чл. 282, ал. 2, предл. първо и второ вр. ал. 1, предл. първо от НК.

 

Обвинителният акт не отговаря на изискванията на чл. 246 от НПК поради следното:

 

От стр. 1 до стр. 4 на обвинителния акт, прокурорът проследява хронологията на правоотношенията, възникнали между ******** като наемодател и ********* и *******, последните двама като наематели на процесния имот – *****, за периода от 1994г. до 10.11.2008г., датата на която е сключен инкриминирания Договор «за даване вместо изпълнение като извънсъдебна спогодба» между *******, представлявана от ******– обвиняемия С.Р. *******. В подробности са посочени всички сключени анекси и споразумения между страните по Договора за наем, възникналите права и задължения въз основа на тях за договарящите, както и дължащата се от *******” неустойка, присъдена с решение № 120«к» от 22.12.2006г. по гр. дело № 1310/2006г. по описа на Районен съд гр. Казанлък, влязло в сила на 13.12.2007г. Посочено е /стр. 2, абзац 9/, че на 28.10.2008г. обвиняемият Р. в качеството си на ******* внася в ****** предложение за извънсъдебна спогодба /между ****** и *****”, ведно с проект на «Договор за даване вместо изпълнение като извънсъдебна спогодба». Подробно са посочени параметрите на този договор. Прието е за установено от прокурора /стр. 3, абзац 4/, че с Решение № 150 на ***** – Протокол № 14 от 30.10.2008г. на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, ****** приема направеното от ****** С.Р. предложение за извънсъдебна спогодба с цел ликвидиране задълженията на ****, като му възлага да подпише «Договор за даване вместо изпълнение» с *****. Проект на договора е приложен към решението /лист 84-85, том ІІ от досъдебното производство/. На стр. 4, абзац 2, прокурорът посочва, че ***** С.Р. сключва «Договор за даване вместо изпълнение като извънсъдебна спогодба» /лист 83-85, том ІІІ от ДП/ на 10.11.2008г. с управителя на ******”, като посочва конкретно параметрите на договора. Договорът е заверен нотариално на 11.11.2008г. от Нотариус П.

 

При така посочените приети за установени от прокурора факти, релевантни към предмета на доказване, държавното обвинение по пункт първи и втори от диспозитива на обвинителния акт, вменява на обвиняемия Р. превишаване на власт и права като форма на изпълнителното деяние на състава на чл. 282 от НК. Превишаването на власт или права е налице, когато е установено, че действията на дееца надхвърлят рамките на нормативно определената му компетентност и осъществяват чужди властнически правомощия или функции. На стр. 7 и 8 от обвинителния акт, прокурорът е развил тезата, че обвиняемият Р. по пункт първи и втори от обвинението е превишил правата си на длъжностно лице, като е сключил процесния Договор за даване вместо изпълнение като извънсъдебна спогодба и по този начин е отчуждил имоти общинска собственост, тъй като  е осъществил действия по отношение на чужди властнически правомощия и функции, в случая на *****. Посочено е, че само в прерогативите на ***** е разпореждането с имоти публична или частна общинска собственост, като е посочена и нормативната регламентация на тези действия.

 

Съобразявайки гореизложеното, съдията-докладчик намира, че е налице несъответствие между фактическото и правно обвинение. Обвинението следва да бъде формулирано ясно и точно както от фактическа, така и от правна страна. От фактическа страна прокурорът приема за безспорно установено, че е налице решение на *****, което възлага на обвиняемия Р. като ******* да сключи инкриминирания договор, с който да се разпореди с процесните имоти, а от друга страна му вменява превишаване на права и власт, изразяващи се именно в извършване на действия от  компетентността на ****** без да има съответно оправомощаване за това. При такава формулировка на обвинителния акт в тази му част, обвиняемият е поставен в невъзможност да разбере в какво точно престъпление е обвинен, което съществено нарушава правото му на защита.

 

По пункт трети от обвинението, на обвиняемия Р. като форма на изпълнителното деяние е вменено нарушение на служебните му задължения, т.е. същият следва да е извършил дейност в пределите на своята компетентност в кръга на възложените задачи и функции, която не е съобразена с установените изисквания на заеманата длъжност. От фактическа страна, прокурорът е приел за установено, че обвиняемият Р. в качеството си на ******, е прехвърлил на трето лице собствеността върху поземлени имоти, които не са собственост на *****, а на три физически лица. Вменено му е нарушение на служебните му задължения по чл. 44, ал.1, т.13 от ЗМСМА „***** ….Възлага или разрешава изработването на устройствени планове и техни изменения за територията на общината или за части от нея и одобрява определени устройствени планове при условията и по реда на ЗУТ, както и организира изпълнението им” и чл. 21 от Закона за общинска собственост „ Имоти – собственост на физически или на юридически лица могат да бъдат отчуждавани принудително за общински нужди, които не могат да бъдат задоволени по друг начин въз основа на влязъл в сила подробен устройствен план, предвиждащ изграждането на обекти – публична общинска собственост или на одобрен подробен устройствен план, предвиждащ изграждане на обекти от първостепенно значение – публична общинска собственост, за който има влязло в сила разпореждане за допускане на предварителното му изпълнение, както и в други случаи, определени със закон, след предварително и равностойно парично или имотно обезщетение”, без да има каквото и да била обосновка от страна на прокуратурата за връзката на фактическите действия, извършени от обвиняемия с цитираните законови разпоредби. По този пункт на обвинението също така следва да се отбележи, че в диспозитива на обвинителния акт е налице несъответствие между цифровото и текстовото изписване на обвинението. Обвиняемият е предаден на съд за извършено престъпление по чл. 282, ал. 2, предл. първо и второ във вр. с ал. 1, предл. първо от НК, т.е. от деянието следва да са настъпили значителни вредни последици и същевременно да е извършено от лице, което заема отговорно служебно положение. Текстово прокурорът е посочил, че деянието е извършено от лице, заемащо отговорно служебно положение, като от него са настъпили немаловажни вредни последици, т.е. не явства квалификацията по чл. 282, ал. 2, предл. първо от НК.

 

Престъплението по служба – чл. 282 от НК от субективна страна се характеризира с два признака: а/ пряк умисъл и б/ специална цел. Специалната цел, която деецът преследва е насочена към набавяне за себе си или другиго облага или причиняване другиму вреда. Облагата може да бъде имуществена или всяка друга полза или изгода. Касае се за всякакво благоприятно изменение на състоянието на дееца или на друго лице, при което се набавя облага. Както вече бе посочено, специалната цел е елемент от субективна страна на престъплението по чл. 282 от НК. Поради което същата в обстоятелствената част на обвинителния акт следва да бъде индивидуализирана по характер, вид, размер и стойност. Задължението за индивидуализацията на облагата като елемент от специалната цел тежи върху органите на досъдебното производство и те следва да й дадат такова количествено и качествено измерение, че обвиняемият да разбере в какво точно е обвинен. Затова е наложително с обвинителния акт да се посочи и фактическия състав, от който е изведена претендираната от обвинението специална цел, преследвана от обвиняемия, а именно в какво се състои имотната облага, която обвиняемият Р. е целял да набави за Т. П. В този смисъл Решение № 203 от 18.11.2013г., постановено по ВНОХД № 369/2013г. по описа на Апелативен съд – Пловдив.

 

В Тълкувателно решение № 2 от 07.10.2002г. на ВКС на РБ, се излага, че след като обстоятелствената част на обвинителния акт не съдържа всички обстоятелства, които обуславят съставомерността на деянието с оглед дадената на същото правна квалификация, следва да се приеме, че чрез непосочването им е допуснато нарушение на процесуалните правила, при това съществени, тъй като има за последица ограничаване правото на защита. В процесния случай непосочването в обстоятелствената част от акта на елементи от състава на престъплението – актовете запълващи бланкетната норма, начина на осъществяване и специалната цел на дееца и връзката между тях и целта или с реално настъпилите вредни последици при общото престъпление по служба съставлява основание за връщане на делото в неговата предходна процесуална фаза.

 

 Гореизложеното относно съдържанието на обвинителния акт има за последица ограничаване на правото на защита на обвиняемия, тъй като упражняването на последното предпоставя ясно и точно развита обвинителна теза, както относно фактическата, така и относно правната страна на обвинението.

 

Тъй като ограничаването на правото на защита е съществено нарушение на процесуалните правила /в случая от категорията на отстранимите/ на основание чл. 248, ал. 2, т. 3, вр. чл. 249, ал. 2 от НПК, съдебното производство следва да бъде прекратено и делото върнато на прокурора за отстраняване на допуснатите нарушения на процесуалните правила.

 

Поради изложеното и на основание чл. 248, ал. 2, т. 3 вр. чл. 249, ал. 2 от НПК, СЪДИЯТА-ДОКЛАДЧИК

 

 

                            Р А З П О Р Е Ж Д А:

 

ПРЕКРАТЯВА съдебното производство по НОХД № 520/2013г. по описа на Окръжен съд Стара Загора и връща делото на Окръжна прокуратура Стара Загора за отстраняване на указаните в мотивите на разпореждането съществени нарушения на процесуалните правила.

 

РАЗПОРЕЖДАНЕТО подлежи на обжалване или протестиране с частна жалба или частен протест в 7-мо дневен срок от датата на съобщението до страните, че е изготвено.

 

 

 

                                          СЪДИЯ-ДОКЛАДЧИК: