Р Е Ш Е Н И Е

 

 202                                  11.11.2013 година             град Стара Загора

 

   В    И М Е Т О    Н А    Н А Р О Д А

 

СТАРОЗАГОРСКИ ОКРЪЖЕН СЪД                        ІІ наказателен състав

На шестнадесети октомври                                                   Година  2013

В публично съдебно заседание в следния състав:                

               

                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИАНА ХРИСТАКИЕВА

           

                                           ЧЛЕНОВЕ: ИВА СТЕФАНОВА

                                                                        КРАСИМИР ГЕОРГИЕВ

 

СЕКРЕТАР : М.Т.

ПРОКУРОР:

Разгледа докладваното от съдия КРАСИМИР ГЕОРГИЕВ

ВНЧХД № 1233 по описа за 2013 година

 

          и за да се произнесе, взе предвид следното:

         

Производството е по реда на Глава ХХІ от НПК.

 

С Присъда № 116 от 21.06.2013г., постановена по НЧХД № 1765/2012г. по описа на Старозагорски районен съд, подсъдимият А.Ю.А., ЕГН **********, Е ПРИЗНАТ ЗА ВИНОВЕН в това, че на 01.06.2012г. в с. *****, общ.**** причинил на В.Ю.К. лека телесна повреда, изразяваща се в контузия на дясната глезенна става, изразяваща се в оток, кръвонасядане и охлузване, със силно затруднени движения в областта на същата става - престъпление по чл. 130, ал. 1 от НК и на основание чл. 78а от НК Е ОСВОБОДЕН от наказателна отговорност и МУ Е НАЛОЖЕНО административно наказание „Глоба” в размер на 1500 /хиляда и петстотин/ лева. Със същата присъда подсъдимият А.Ю.А. Е ОСЪДЕН ДА ЗАПЛАТИ сумата ов размер на 1000 /хиляда/ лева, представляваща обезщетение за прпичинените с деянието неимуществени вреди, ведно със законната лихва, считано от 13.08.2012г., до окончателното изплащане на сумата, а на Държавата ДТ върху уважения граждански иск в размер на 50.00 /петдесет/ лева, като Е ОТХВЪРЛЕН предявения граждански иск в останала му част до размера на 5000 /пет хиляди/ лева, като неоснователни  недоказан. Със същата присъда подсъдимият А.Ю.А. Е ОСЪДЕН да заплати сумата от 150 /сто и петдесет/ лева, представляваща направените по делото разноски.

 

              В срока по чл.319, ал.1 от НПК горепосочената присъда е обжалвана пред Окръжен съд Стара Загора от частния тъжител А.Ю.А. чрез адв. П.П. ***, който навежда доводи за незаконосъобразност на присъдата и моли същата да бъде отменена и да бъде постановена оправдателна присъда.

                            

             Окръжният съд, след като извърши цялостна служебна проверка на обжалваната присъда, взе предвид оплакванията в жалбата и обсъди доводите и становищата на страните, прие за установено следното:

 

             За да постанови обжалваната присъда, първоинстанционният съд е приел, че на 01.06.2012г. тъжителката В.Ю.К. получила телефонно обаждане от ****** – свидетелката Л. А., с което й съобщила, че котенцето й, находящо се в наследствената им къща в с. ***** е ударено от ****, подсъдимия А.А., поради което силно се разстроила. Поради тази причина помолила ****** Г. К. да я откара с автомобила си до с. ******, общ. ****. Пристигайки в с. ******, ****на тъжителката й показала котенцето и двете решили, че не е необходимо да бъде прегледано от лекар-специалист. Излизайки от наследствената къща около 20.30 часа и отправяйки се към колата, за да си тръгнат със св. К. към град ******, между тъжителката К. и подсъдимия А. възникнало пререкание относно удареното котенце на тъжителката и гълъбите на подсъдимия, изразено първоначално в конклудентни действия – жестове, а впоследствие в размяна на реплики, вследствие на което подсъдимия А. се навел, взел един камък и го хвърлил по посока на тъжителката, като същият я ударил в глезена, Вследствие на причиненото увреждане тъжителката приклекнала, а св. К. й помогнал да влезе в автомобила, с който пристигнали до с. ******.

              Причиненото на дясната глезенна става нараняване на тъжителката, изразяващо се в оток и синкаво кръвонасядане на площ с диаметър 12см е довело до болезнени и затруднени движения на дясната глезенна става и е причинила временно разстройство на здравето, неопасно за живота.

 

             За да приеме за установена гореизложената фактическа обстановка, първоинстанционният съд е подложил всички събрани доказателства по делото на обстоен анализ в съответствие с принципите на логическото мислене и според точния им смисъл, който изцяло се споделя и от окръжния съд. Решаващият съд правилно е кредитирал показанията на свидетелите К. и А., тъй като същите си кореспондират със събраните по делото писмени доказателства. Безспорно е, че на инкриминираната дата частната тъжителка В.К. е посетила наследствената й къща, находяща се в с. *****, отстоящо на около 5 км от гр. ******, заедно със свидетеля Г. К., ******. От показанията на свидетелите Л. А. и Г. К. по категоричен начин се установява, че между подсъдимия А.А. и частната тъжителка К. е възникнало пререкание, вследствие на което подсъдимия А. се навел, взел един камък и го хвърлил по посока на тъжителката, като същият я ударил в дясната глезенна става. Показанията на тези двама свидетели относно повода за възникване на скандала, мястото и механизма на деянието са непротиворечиви, логически издържани и кореспондиращи си помежду си, както и с част от другите доказателства. Не може да съществува каквото и да е било съмнение в безпристрастността на показанията на свидетелката Л. А. Същата е ***** на подсъдимия и частната тъжителка и в съдебно заседание изрично е заявила, че е правила многобройни опити за сдобряване на двамата. Относно времето на извършване на деянието, същото по категоричен начин се установява от наличните по делото писмени доказателства, очертаващи поведението на пострадалата след деянието. Тези писмени доказателства си кореспондират с горепосочените гласни доказателства и очертават едно логическо издържано и житейски правдоподобно поведение на пострадалата на инкриминираната дата. След като е получила нараняването, пострадалата е била откарана от свидетеля Г. К. в спешно отделение гр. ******– лист за преглед на пациент в спешно отделение № 30 с отбелязване “постъпване: дата 01.06.2012г., 22.00 часа, напускане: дата 01.06.2012г., 22.20 часа” /лист 64 от делото/. Като анамнеза е отбелязано: “получена травма на десния глезен при битов скандал”. Направено е рентгеново изследване. След посещението в спешния център, частната тъжителка В.К. ***, където в 23.00 часа е била приета от полицейския служител Н. Н. и е подала жалба против подсъдимия за нанесеното й телесно увреждане, като категорично е посочила, че същото е причинено около 20.30 часа – приемен лист “Приложение № 2 към чл. 10, ал. 1” /лист 56 от делото/, жалба вх. № 6620 от 01.06.2012г. и обяснение /лист 53-55 от делото/. Следва да се отбележи, че при посещението си при съдебния лекар, частната тъжителка също съобщава, че телесното й увреждане е причинено на 01.06.2012г. към 20.30 часа. При така установеното време на извършване на деянието, законосъобразно първоинстанционният съд не е кредитирал с доверие показанията на свидетелите Д. С., К. К. и М. К. относно местонахождението на подсъдимия А. на 01.06.2012г. около 20.30 часа.

 

           В заключение следва изрично да се отбележи, че въз основа на правилно установените от него съставомерни факти, решаващият съд обосновано е стигнал до изводите, че на инкриминираната дата и място подсъдимия е причинил на В. Ю. К. лека телесна повреда. Относно характера на телесната повреда, районният съд е съобразил заключението на съдебномедицинската експертиза.

                    

          Предвид акцесорния характер на гражданския иск, същият правилно е бил уважен до размера на 1000 /хиляда/ лева, като основателен и доказа и предвид постановената осъдителна присъда, последица се явява и осъждането на подсъдимия да заплати направените от частния тъжител разноски, както и направените по делото съдебни и деловодни такива.  

          

          В изпълнение на служебната си проверка за законосъобразност, въззивният съд не констатира и процесуални нарушения, които да са били допуснати при разглеждането на делото и постановяването на присъдата от районния съд, опорочаващи последната до степен на незаконосъобразност, налагаща отмяната й.

         

         С оглед на изложените съображения Окръжен съд Стара Загора намира, че обжалваната присъда е правилна, обоснована и законосъобразна, поради което на основание чл.334, т.6 от НПК същата следва да бъде потвърдена. 

 

         Водим от горните мотиви, съдът

 

 

Р Е Ш И:

 

          ПОТВЪРЖДАВА присъда № 116 от 21.06.2013г., постановена по НЧХД № 1765/2012 год. по описа на Районен съд Стара Загора.

 

         

          РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване и протестиране.

 

 

 

                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ:   

 

 

                                                        ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

                                                                                      2.