Р Е Ш Е Н И Е

 

 204                            11.11.2013 година             град Стара Загора

 

   В    И М Е Т О    Н А    Н А Р О Д А

 

СТАРОЗАГОРСКИ ОКРЪЖЕН СЪД                 ІІ наказателен състав

На шестнадесети октомври                                              2013 година

В публично съдебно заседание в следния състав:                

               

                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИАНА ХРИСТАКИЕВА

           

                                   ЧЛЕНОВЕ: ИВА СТЕФАНОВА

                                                                КРАСИМИР Г.

СЕКРЕТАР : М.Т.

ПРОКУРОР: ДИЧО АТАНАСОВ

като разгледа докладваното от съдия КРАСИМИР Г.

ВНОХД № 1268 по описа за 2013 година

За да се произнесе взе в предвид следното:

         

    Производството е по реда на глава ХХІ от НПК.

 

    С Присъда № 138 от 14.08.2013г., постановена по НОХД № 21/2013г. по описа на Районен съд – Гълъбово, подсъдимият  Д.Т.Д., ЕГН **********, Е ПРИЗНАТ за ВИНОВЕН в това, че на 03.10.2012г., в гр. ***** причинил средна телесна повреда на М. С. Д., изразяваща се в избиване на първи долен зъб, без който се затруднява дъвченето и говоренето,  поради което и на основание чл. 129 от НК във вр. чл. 54 от НК, Е ОСЪДЕН на ЕДНА ГОДИНА „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА”.

 

    На основание чл. 66, ал. 1 от НК, Е ОТЛОЖЕНО изпълнението на наложеното наказание на подсъдимия Д.Т.Д. за изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.

 

    Със същата присъда подсъдимият Д.Т.Д. Е ОСЪДЕН да заплати направените по делото разноски в размер на 160.00 /сто и шестдесет/ лева за възнаграждение на експерта, изготвил съдебномедицинската експертиза и 100 /сто/ лева по сметка на ОД на МВР – Стара Загора.

 

     Против горепосочената присъда в срока по чл. 319, ал. 1 от НПК, е постъпила жалба от подсъдимия Д.Т.Д. чрез защитника му – адв. Т.Г.С. ***..

 

             

В срока по чл.319, ал.1 от НПК горепосочената присъда е обжалвана пред Окръжен съд - Стара Загора от подсъдимия Д.Т.Д. чрез защитника му – адв. Т.Г.С. ***. В жалбата се навеждат доводи за незаконосъобразност и необоснованост     на обжалваната присъда, като се прави искане за постановяване на нова такава, с която подсъдимия да бъде оправдан. Гореизложеното се поддържа в с.з. от защитниците на подсъдимия Д.Т.Д. – адв. Т.Г.С. и адв. А. Ж. от АК – ****.

Становището на Окръжна прокуратура - Стара Загора е, че  не са налице основания за изменение на обжалваната присъда и  същата следва да бъде потвърдена.

Въззивният съд след като извърши цялостна служебна проверка на обжалваната присъда и взе предвид основанията, изтъкнати в жалбата на подсъдимия, прие за установено следното:

За да постанови обжалваната присъда, първоинстанционният съд е приел за безспорно установена следната фактическа обстановка:

Свидетелят М. С. Д. притежава автосервиз и магазин за резервни части на автомобили в гр. ****. В автосервиза св. М. Д. ремонтира автомобили – лично и с помощта на работниците си – св. М. И. Н. и св. Н. И. Н.

На 03.10.2012г., подсъдимият Д.Д., заедно със своите приятели – св. Р. К. П., св. Г. Я. А. и св. М. И. М. посетили автоработилницата на св. Д. Подсъдимият Д. поискал от св. Д. да извърши ремонт на ходовата част на лек автомобил „Опел” – подмяна на „биалетка”. Свидетелят Д. се съгласил и св. Н.Н. започнал извършването на ремонта – пред гаража, използван за автоработилница. Свидетелят Н. повдигнал лекия автомобил с крик и свалил предното колело, свалил износената „биалетка”, но не успял да ремонтира новата, тъй като тя не пасвала. Свидетелят Д. накарал св. Н. Н. да почисти чрез изпиляване на излишния материал по отливката на новата „биалетка”, след което пак да опита да я монтира. Подсъдимият Д. категорично се възпротивил да бъде изпилявана новата част и поискал ремонта да бъде прекратен, като обвинил св. Д. в некомпетентност. Свидетелят Д. преустановил ремонта, поставил колелото на автомобила, завил само единия от четирите му болта, издърпал крика от автомобила и заявил на подсъдимия Д. и компания да напуснат сервиза му и да се оправят сами с ремонта, след като имат претенции.

Свидетелят Д., дърпайки с едната си ръка крика и държейки с другата си ръка пневматичния гайковерт, се отправил към вътрешността на гаража. Подсъдимият Д. застигнал св. Д. в гръб и му нанесъл удар с юмрук в лицето. Ударът, нанесен от подс. Д. бил в посока отдолу нагоре и отляво надясно и попаднал в областта на устата на св. Д..В резултат на този удар, св. Д. получил избиване на първи долен десен зъб и наранявания от вътрешната и от външната страна на долната устна. Св. Д. попитал подсъдимия Д. защо го е ударил и му е избил зъбите, но последния отрекъл изобщо да го е доближавал.

Св. Д., плюейки кръв по земята, показал на присъстващите избития зъб и им казал да изчакат, защото се обажда на полицията.

Подсъдимият Д.Д., заедно със св. Р. К. П., св. Г. Я. А. и св. М. И. М. напуснали района на сервиза и тъй като единият им автомобил не искал да запали, го бутали по улицата.

След подадения сигнал в РУП – *****, на мястото на инцидента бил изпратен дежурния полицейски служител – св. А. К.. Свидетелят К. бил уведомен от св. Д. за инцидента, като последния описал лицата и автомобилите им. При извършения обход на квартала, св. А. К. установил лицата: Д.Д., Р. К. П., Г. Я. А. и М. И. М. и ги помолил да го придружат в РУП – **** за изясняване на случая.

В РУП – **** пристигнал и пострадалия Д., който заявил, че е бил ударен от непознато лице и посочил подсъдимия Д. като лицето, което му е нанесло удара.

На подсъдимия Д. бил съставен Протокол за предупреждение по чл. 56 от ЗМВР.

Свидетелят М. Д., още на същия ден – 03.10.2012г., посетил съдебен лекар в гр. *****, където след преглед било издадено съдебномедицинско удостоверение № 412/2012г.

Видно от заключението на съдебномедицинската експертиза, при прегледа на М. Д. е установено счупване на първи долен ляв зъб, избиване на първи долен десен зъб, кръвонасядане на двете устни на устата. Описаните травматични увреждания са причинени от удари с/или върху твърди тъпи предмети и отговарят да са получени по време и начин, описани от пострадалия. Причинено му е избиване на зъб, без който се затруднява дъвченето или говоренето.

За да приеме за безспорно установена гореизложената фактическа обстановка, първоинстанционният съд е подложил всички събрани по делото доказателства на задълбочен и прецизен анализ. Ясно е посочено върху кои доказателствени средства съдът е основал своя фактически и правен извод относно авторството на деянието, мястото и начина на неговото извършване. 

Обосновано първоинстанционният съд е приел за безспорно установено, че подсъдимият Д.Т.Д. е нанесъл на пострадалия удар с ръка в лицето, с което му причинил избиване на първи долен десен зъб.   

За упражнената физическа сила говорят показанията на пострадалия М. Д., кредитирани с доверие от първоинстанционния съд поради  своята конкретика и логичност и кореспонденция с останалия по делото доказателствен материал. Пострадалият описва с подробности случилото се между него и подсъдимия. Налице е конкретика  относно упражненото спрямо него физическо насилие от подсъдимия, като показанията на Д. кореспондират със заключението на съдебномедицинска експертиза по писмени данни № 464/2012г., установяващо счупване на първи долен ляв зъб, избиване на първи долен десен зъб, кръвонасядане на двете устни на устата. Описаните травматични увреждания са причинени от удари с/или върху твърди тъпи предмети и отговарят да са получени по време и начин, описани от пострадалия. Причинено е избиване на зъб, без който се затруднява дъвченето или говоренето.

Показанията на пострадалия относно нанесеният му процесен удар си кореспондират с показанията на свидетелите Н. Н. и М. Н., кредитирани от първоинстанционния съд като достоверни поради тяхната безпристрастност, последователност и  непротиворечивост с останалите гласни и писмени доказателства.

Така посочените гласни доказателства си кореспондират с показанията на свидетелите К. и И. и като цяло обуславят житейската правдоподобност на случилото се.  

Правилно обясненията на подсъдимия за липса на извършено деяние са възприети от решаващия съд като негова  защитна позиция, тъй като не кореспондират с останалия събран по делото доказателствен материал. Първоинстанционният съд е изложил подробни и обосновани мотиви в тази насока, които изцяло се споделят от въззивния съд, поради което не е необходимо същите да бъдат преповтаряни. Както вече бе посочено, решаващият съд е подложил всички събрани доказателства по делото на обстоен анализ в съответствие с принципите на логическото мислене и според точния им смисъл, който изцяло се споделя от окръжния съд и не е необходимо да бъде преповтарян. В мотивите си, районният съд е отговорил обосновано на доводите, поставени и пред настоящата инстанция от защитата за невъзможност на причиняване на така описания в обвинителния акт механизъм на осъществяване на удара и наличието за евентуално заболяване “парадонтоза”. Окръжен съд – Стара Загора напълно споделя изложеното от решаващия съд по тези доводи.

Предвид изложеното, Окръжен съд – Стара Загора намира, че при постановяване на обжалваната присъда не е нарушен закона, не е допуснато съществено нарушение на процесуалните правила и наложеното наказание на подсъдимия не е завишено, поради което да се явява явно справедливо.

Водим от гореизложеното, Окръжен съд Стара Загора намира, че обжалваната присъда е правилна и обоснована, поради което същата следва на основание чл.334, т.6 вр. чл. 338 от НПК, да бъде потвърдена.

Водим от горното, съдът

                                       Р Е Ш И:

ПОТВЪРЖДАВА Присъда № 138 от 14.08.2013г., постановена по НОХД № 21/2013г. по описа на Районен съд – Гълъбово.

РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване и протестиране.

 

                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                                   ЧЛЕНОВЕ:  1.

 

                                                                        2.