Р Е Ш Е Н И Е

 

№ 205                                   11.11.2013 година             град Стара Загора

 

   В    И М Е Т О    Н А    Н А Р О Д А

 

СТАРОЗАГОРСКИ ОКРЪЖЕН СЪД                        ІІ наказателен състав

На шестнадесети октомври                                                   Година  2013

В публично съдебно заседание в следния състав:                

               

                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИАНА ХРИСТАКИЕВА

           

                                           ЧЛЕНОВЕ: ИВА СТЕФАНОВА

                                                                        КРАСИМИР ГЕОРГИЕВ

 

СЕКРЕТАР: М.Т.

ПРОКУРОР:

Разгледа докладваното от съдията КРАСИМИР ГЕОРГИЕВ

ВНЧХД № 1269 по описа за 2013 година

и за да се произнесе, взе предвид следното:

         

Производството е по реда на Глава ХХІ от НПК.

 

С Присъда № 126 от 11.07.2013г., постановена по НЧХД № 1789/2012г. по описа на Старозагорски районен съд, подсъдимата Р.Х.Л. /Д./, ЕГН ********** Е ПРИЗНАТА ЗА НЕВИНОВНА в това, че в началото на м. юли 2012г. в град ***** в написана от нея жалба, отправена до ****** е разгласила неверни позорни обстоятелства за С.В.Д., като му приписала престъпление, че е използвал документи с невярно съдържание и е укривал факти пред  съда, както и е разпространила позорни неверни обстоятелства, че е извършвал тежко дисциплинарно нарушение и укоримо от обществото деяние – ***** неправомерно и извън функциите си - престъпление по чл. 148, ал. 2, вр. ал. 1, т. 2, предл. 2, вр. чл. 147, ал. 1, предл. 1 и 2 от НК. Със същата присъда Е ОТХВЪРЛЕН гражданският иск от С.В.Д. против подсъдимата Р.Х.Л. за сумата от 10 000 /десет хиляди/ лева за причинените му с деянието неимуществени вреди.

 

         В срока по чл.319, ал.1 от НПК горепосочената присъда е обжалвана пред Окръжен съд Стара Загора от частния тъжител и граждански ищец С.В.Д. чрез адв. А.Ж. ***, който навежда доводи за незаконосъобразност на присъдата и моли същата да бъде отменена, като вместо нея бъде постановена нова, с която подсъдимата да бъде призната за виновна по повдигнатото й с тъжбата обвинение и бъде уважен предявеният граждански иск в пълния му размер.

 

          Подсъдимата Р.Х.Л. и защитникът й адв. Н.И.М. *** молят обжалваната присъда да бъде потвърдена като обоснована и законосъобразна.   

                            

          Окръжният съд, след като извърши цялостна служебна проверка на обжалваната присъда, взе предвид оплакванията в жалбата и обсъди доводите и становищата на страните, прие за установено следното:

 

          За да постанови обжалваната присъда, първоинстанционният съд е приел, че подсъдимата Р.Х.Л. /Д./ и тъжителят С.В.Д. са ****. Същите са сключили граждански брак на ****г. в град *****, от който имат родено едно дете – Х. С. Д., родена на ***г. По силата на съдебно решение № 115 от 13.02.2012г., постановено по гр.д. № 3257/2011г. по описа на Районен съд Стара Загора, сключеният граждански брак между страните е прекратен като дълбоко и непоправимо разстроен, като са предоставени упражняването на родителските права спрямо малолетното дете Х. на майката – подсъдима в настоящото производство и е определен режим на лични контакти на бащата с детето, съответно размерът на дължимата ежемесечна издръжка, фамилното име на съпругата след развода и ползването на семейното жилище. Така образуваното гражданско производство е разгледано пред Районен съд Стара Загора в отсъствие на подсъдимата, ответник в брачното производство, като за да не й бъде нарушено правото на защита, на същата е предоставена правна помощ и е назначен особен представител, който да я представлява в брачното производство. Видно от находящата се по гр.д. № 3257/2011г. по описа на РС Стара Загора молба, подсъдимата Р.Х.Л. /Д./, на 21.06.2012г. е поискала да се снабди с копие от влязлото в сила решение да й се издаде изпълнителен лист за определената с решението издръжка. Обстоятелството, че е налице влязло в сила решение, с което сключеният между подсъдимата и тъжителя граждански брак е бил прекратен, без същата да е уведомена за наличие на така образувано производство и че по време на провеждане на съдебното производство по гражданското дело тъжителят С.Д. е живял в семейното жилище, което й е било предоставено с решението на съда и не е била потърсена на адреса, на който живее, мотивирало подсъдимата Р.Л. /Д./ да уведоми *****, където в група „*****” при ******* тъжителят заема длъжността „*******”. Подсъдимата Р.Л. /Д./ е довела до знанието на ръководството на ****** обстоятелства, станали известни в последствие и касаещи ******, носещ като такъв отговорност към устава и длъжностната характеристика на съответното звено и Етичния кодекс като *******.  Във връзка с депозираната от подсъдимата жалба вх. № 36687 от 04.07.2012г. е назначена комисия със Заповед с Рег. № РД-101-238 от 10.07.2012г. за проверка по изложеното в жалбата, във връзка с което са поискани обяснения от тъжителя С.Д. ***-241-1539 от 12.07.2012г., изготвена е справка със становище на комисията с рег. № 204-241-1548 от 13.07.2012г. и е изпратен отговор на депозираната жалба до Р.Х. с рег. № 221-3-8 от 16.07.2012г., с който последната се уведомява, че при извършената проверка няма данни и документи уличаващи служителя Д. в злоупотреба със служебно положение и няма основание за последващи действия.

 

           За да приеме за установена гореизложената фактическа обстановка, първоинстанционният съд е подложил всички събрани доказателства по делото на обстоен анализ в съответствие с принципите на логическото мислене и според точния им смисъл.

 

            Съгласно разпоредбата на чл. 81, ал. 1 от НПК, тъжбата трябва да  бъде писмена и да съдържа данни за подателя, за лицето, срещу което се подава и за обстоятелствата на престъплението, т.е. главното предназначение на тъжбата е да формулира така обвинението, че да определи предмета на доказване от гледна точка на извършеното престъпление и участието на обвиняемия в него и по този начин да се поставят основните рамки на процеса на доказване и осъществяване правото на защита. С процесната частна тъжба подсъдимата е предадена на съд за това, че с писмена жалба от началото на м. юли 2012г. /в съдебно заседание, проведено на 19.12.2012г. повереникът на частния тъжител е конкретизирал, че се касае за жалба с вх. № 36687 от 04.07.2012г. – обстоятелство, неоспорено от страните/ до ******* е приписала престъпление на  С.Д. – “че е използвал документи с невярно съдържание и е укривал факти пред съда”, както и е разпространила за него позорни неверни обстоятелства – “че е извършил тежко дисциплинарно нарушение и укоримо от обществото действие – ********** неправомерно и извън функциите си” /стр. 2, абзац втори от частната тъжба/.

 

            След внимателен прочит на процесната жалба, находяща се на лист 36-39 от първоинстанционното дело, се установява, че горепосочените инкриминирани изрази никъде не се съдържат в нея. В тази връзка следва изрично да се отбележи, че въз основа на правилно установените от него съставомерни факти, решаващият съд обосновано е стигнал до извода, че е налице невиновно поведение от страна на подсъдимата, тъй като тя е действала с увереността, че с жалбата си до ******** излага факти, които отговарят на действителността. Следователно липсва умисъл да се клевети тъжителя, липсва каквото и да е съмнение или необоснована, гола субективна “увереност”, че изнесените факти за тъжителя са неистински. Както вече бе посочено, в процесната жалба не само не се съдържат инкриминираните с частната тъжба изрази, но липсват каквито и да било такива словосъчетания, които биха могли да наведат на извод, че подсъдимата е осъществила престъпния състав на клеветата.

 

         Първоинснтанционният съд е направил прецизен анализ на доказателствата, от които се установяват обстоятелствата /макар и несъставомерни/, свързани с бракоразводния процес между страните и съвместното им съжителство по време на него и след него, безспорно обстоятелства имащи отношение, макар и непряко към предмета на доказване, и е стигнал до обоснования извод, че изложеното в жалбата относно горното отговаря на действителността. С оглед на изложеното, доводите на защитата за необоснованост и незаконосъобразност на присъдата за изопачаване на доказателствения материал и спекулативно тълкуване на изразите, залегнали в жалбата, се явяват неоснователни.

         

         Предвид акцесорния характер на гражданския иск, същият правилно е бил отхвърлен като неоснователен и недоказан предвид постановената оправдателна присъда, последица от която се яявва и осъждането на тъжителя да заплати направените от подсъдимата разноски, както и направените по делото съдебни и деловодни такива.     

          В изпълнение на служебната си проверка за законосъобразност, въззивният съд не констатира и процесуални нарушения, които да са били допуснати при разглеждането на делото и постановяването на присъдата от районния съд, опорочаващи последната до степен на незаконосъобразност, налагаща отмяната й.

         

         С оглед на изложените съображения Окръжен съд Стара Загора намира, че обжалваната присъда е правилна, обоснована и законосъобразна, поради което на основание чл.334, т.6 във вр. чл. 338 от НПК, същата следва да бъде потвърдена.

         Водим от горните мотиви, съдът

 

Р Е Ш И:

 

          ПОТВЪРЖДАВА присъда № 126 от 11.07.2013 год., постановена по НЧХД № 1789/2012 год. по описа на Районен съд Стара Загора.

 

         

          РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване и протестиране.

 

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

                        

 

                                                     ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

                                                                                   2.