ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

802                                    22.11.2013 година                 град Стара Загора

 

 

СТАРОЗАГОРСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД     ІІІ НАКАЗАТЕЛЕН СЪСТАВ

На 22 ноември                                                                              2013 година

В закрито заседание в следния състав:

 

                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ:  СПАСЕНА ДРАГОТИНОВА                                                       

                                                 ЧЛЕНОВЕ:  КРАСИМИРА ДОНЧЕВА

                                                                       АСЕН ЦВЕТАНОВ

                                                                  

Секретар:

 Прокурор:

като разгледа докладваното от СЪДИЯ КРАСИМИРА ДОНЧЕВА

ВЧН дело 1300 по описа за 2013 година и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.243, ал.6 и ал.7 от НПК.

 

Образувано е по частна жалба на С.Г.В.       против Определение от 05.09.2013 г., постановено по ЧНД Д № 1190/2012 г. по описа на Районен съд – Казанлък, с което е потвърдено Постановление от 22.08.2013 г. на Районна прокуратура – Казанлък за частично прекратяване на наказателното производство по ДП № 132К/2012 г. по описа на ОСлО при ОП  – Стара Загора срещу Т.Г.Д.в, Р.Г.Д.в и Д.Г.Д. за престъпление по чл.198, ал.1, вр. с чл.20, ал.2, вр. с ал.1 от НК.

 

 В жалбата се излагат съображения за необоснованост на обжалваното определение и на постановлението на РП – Казанлък поради постановяване на прекратяването при непълнота на доказателствата – непровеждането в хода на ДП на разпит на трима свидетели, които се сочат от пострадалия в жалбите.

Искането до въззивният съд е да бъдат отменени определението и постановлението за прекратяване, като досъдебното производство се върне на прокурора със задължителни указания относно продължаване на действията по разследването и провеждане на разпит на посочените трима свидетели.

 

Съдът, след като се запозна с направените в жалбата оплаквания и с доказателствата по делото и постановлението за прекратяване, намира за установено следното:

 

Жалбата е депозирана в съда в законоустановения седемдневен срок и от активно легитимирано лице, поради което е процесуално допустима.

Разгледана по същество, жалбата е неоснователна.

 

Досъдебното производство е било образувано с постановление от 27.11.2012 г. на прокурор при РП – Казанлък срещу братята Т.Г.Д. с ЕГН **********, Р.Г.Д. с ЕГН ********** и Д.Г.Д. с ЕГН ********** за това, че на 29.07.2012 г. в гр. Г., К. Ш. в съучастие като извършители са отнели чужди движими вещи – кафяво кожено яке, шофьорска книжка, лична карта и пари от владението на С.Г.В. с намерение противозаконно да ги присвоят, като употребили сила – престъпление по чл.198, ал.1, вр. с чл.20, ал.2, вр. с ал.1 от НК.

В хода на досъдебното производство Д.Д. и Т.Д. с постановления от 30.01.2013 г. са били привлечени в качеството на обвиняеми за извършване на посоченото престъпление. Видно от приложения акт за смърт, издаден от Община – Г., Р.Г.Д. е починал на 05.01.2013 г. и същия не е бил привличан в качеството на обвиняем.

Наказателното производство по ДП срещу тримата братя Д. е било веднъж прекратявано с постановление от 11.02.2013 г., което е било отменено от въззивния съд с Определение № 427/28.05.2013 г., постановено по ВЧНД № 1117/2013 г. по описа на ОС – Стара Загора поради липсата на мотиви, като поради същото съществено процесуално нарушение е било отменено определението на първоинстанционния съд за потвърждаването му.

Последвало е ново постановление за прекратяване на наказателното производство от 22.08.2013 г., което макар отново да е лаконично, съдържа приетата за установена от прокурора фактическа обстановка и анализ на доказателствата, от които може да се проследи вътрешното убеждение на прокурора досежно извода за недоказаност на обвинението срещу братята Д. в извършване на престъпление по чл.198, ал.1, вр. с чл.20, ал.2, вр. с ал.1 от НК, който е правилен и обоснован. С това постановление, предмет на настоящата проверка по чл.243 от НПК, прокурорът на основание чл.243, ал.1, т.2 от НПК е постановил частично прекратяване на наказателното производство срещу Т., Р. и Д. Д. за посоченото престъпление и на основание чл.244, ал.1, т.2 от НПК е постановил спиране на наказателното производство срещу неизвестен извършител за престъпление по чл.198, ал.1, вр. с чл.20, ал.2, вр. с ал.1 от НК.

С обжалваното определение първоинстанционният съд е проверил обосноваността и законосъобразността на постановлението за частично прекратяване и спиране на наказателното производство, като се е произнесъл и по основателността на оплакванията, направени с жалбата. Правилно е отчетено, че спрямо Р.Д., починал в хода на ДП, основанието за прекратяване на наказателното производство е чл.243, ал.1 вр. с чл.24, ал.1, т.4 от НПК, но това не се е отразило върху законосъобразността на постановлението доколкото правилно е прекратяването и спрямо него. Районният съд подробно и обосновано, след извършване на необходимата служебна проверка, е отговорил на възражението за провеждане на разследването при непълнота на доказателствата и на оплакването за нарушаване правото на защита на пострадалия поради това, че не бил проведен разпит на посочените като свидетели лица – Г.М., К.Б. и Ф.А.. Въззивният съд изцяло споделя съображенията на първоинстанционния съд за това, че не е допуснато нарушение на правото на защита на пострадалия С.Г., поради което не следва да ги преповтаря.

 

С оглед на гореизложените съображения съдът счита, че  обжалваното определение на Районен съд – Казанлък, с което е потвърдено постановление на Районна прокуратура – Казанлък за прекратяване на наказателното производство е обосновано и законосъобразно и следва да бъде потвърдено, а жалбата като неоснователна следва да бъде оставена без уважение.

 

Водим от тези мотиви и на основание чл.243, ал.7 от НПК, Старозагорския окръжен съд

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПОТВЪРЖДАВА Определение от 05.09.2013г. , постановено по ЧНД Д № 1190/2012 г. по описа на Районен съд – Казанлък, с което е потвърдено Постановление от 22.08.2013 г. на Районна прокуратура – Казанлък за частично прекратяване на наказателното производство по ДП № 132 К/2012 г. по описа на ОСлО при ОП  – Стара Загора срещу Т.Г.Д., Р.Г.Д. и Д.Г.Д. за престъпление по чл.198, ал.1, вр. с чл.20, ал.2, вр. с ал.1 от НК и за спирането му на основание чл.244, ал.1, т.2 от НПК.

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на жалба и/или протест.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

        ЧЛЕНОВЕ:  1.

 

                   

                          2.