О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

№ ..                                         05.12.2013 г.                     град Стара Загора

 

СТАРОЗАГОРСКИ ОКРЪЖЕН СЪД, наказателно  отделение,  в  закрито заседание на пети декември, две хиляди и тринадесета година, в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СОНЯ КАМЕНОВА

СЕКРЕТАР:

ПРОКУРОР:

                      

като разгледа докладваното от  съдия  КАМЕНОВА  НЧД № 532 по описа за 2013  година,  за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството  е по чл.243, ал.4 от НПК.

 

С Постановление на Окръжна прокуратура – Стара Загора от 22.11.2013 г. е  прекратено наказателното производство, водено като ДП №  53-С/2012 г. по описа на ОСО при Окръжна прокуратура – Стара Загора, преписка № 2008/2010 г. по описа на ОП – Стара Загора.

 

Горепосоченото постановление е обжалвано пред Окръжен съд – Стара Загора от Т.Д.Т.. 

 

Въз основа на данните по делото и закона, Окръжен съд – Стара Загора прие следното:

 

ДП № 53-С/2012 г. по описа на ОСО при Окръжна прокуратура – Стара Загора е образувано с Постановление на ОП – Стара Загора от 29.03.2012 г. срещу неизвестен извършител за престъпление по чл.282, ал.1 от НК, за това, че през периода от м.февруари 2007 г. до м.октомври 2011 г., в град Стара Загора, при условията на продължавано престъпление, като длъжностно лице при Община – Стара Загора, нарушил служебните си задължения – неспазване на ЗМСМА, за ЗОбП и др., с цел да набави за другиго облага или да причини другиму вреда и от това са могли да настъпят немаловажни вредни последици.

Досъдебното производство е образувано по сигнално писмо от жалбоподателя в настоящото производство - Т.Д.Т.,  вх.№ 6153/09.06.2010 г. на Върховна касационна прокуратура на Р България. В сигнала на Т.Д.Т. са изнесени данни за нарушения в Община –Стара Загора, касаещи няколко направления: първо – за неправилно изплатени компенсации за картите на пенсионерите в градския транспорт и второ – за сключени, при нарушение на процедурата по ЗОбП, договори.

С Постановление на Окръжна прокуратура от 15.12.2012 г. е постановено прекратяване на основание чл.243, ал.1, т.1 във връзка с чл.24, ал.1, т.1 от НПК на наказателното производство по ДП № 53-С/2012 г. по описа на ОСО при Окръжна прокуратура – Стара Загора, преписка № 2008/2010 г. по описа на ОП – Стара Загора.

С Постановление на Апелативна прокуратура – Пловдив на основание чл.46, ал.3 от НПК горепосоченото постановление на Окръжна прокуратура – Стара Загора от 15.12.2012 г. е отменено. В мотивите на това постановление се съдържа констатация, че Т.Д.Т. – по чиято жалба е образувана преписката в Апелативна прокуратура – Пловдив, няма качество на пострадал по смисъла на НПК, съответно – и право да обжалва постановлението на Окръжна прокуратура – Стара Загора, проверката на което, осъществена по линия на служебния контрол, е довела до отмяната му. 

С Постановление от 22.11.2013 г. на Окръжна прокуратура – Стара Загора отново е постановено прекратяване на основание чл.243, ал.1, т.1 във връзка с чл.24, ал.1, т.1 от НПК на  наказателното производство по ДП № 53-С/2012 г. по описа на ОСО при Окръжна прокуратура – Стара Загора, преписка № 2008/2010 г. по описа на ОП – Стара Загора.

 

От изложеното е видно, че досъдебното производство, прекратяването на което се обжалва от Т.Д.Т., е образувано и водено за престъпление по чл. 282 от НК. Обект на престъплението по чл.282 и сл. от НК са обществените отношения, които осигуряват нормалното функциониране на държавния и обществения апарат, на неговите органи, притежаващи властнически правомощия като част от този апарат (Постановление № 2/1980 г. на Пленума на ВС, Решение № 470/1994 г., Решение № 88/1977 г., Решение № 113/1970 г.). В по-новата практика (Решение № 235/2003 г., Решение № 301/2003 г.) се приема, че разглежданият текст следва да се тълкува не разширително, а стеснително, т.е. да се прилага само относно дейността на държавните органи на власт и управление; че когато дейността се осъществява извън структурата на държавния апарат тя не може да се квалифицира по чл.282 и сл. от НК, независимо, че субектът притежава качеството на длъжностно лице.

Имайки предвид горепосочените особености на обекта на посегателство по чл.282 и сл. от НК, съдът приема (което е констатирано и от Апелативна прокуратура – Пловдив), че жалбоподателят – Т.Д.Т.,  не може и няма как да има качеството на пострадал от престъпление по чл.282 от НК.

В производството по чл.243, ал.3 от НПК съдът проверява правилността на постановлението на прокурора, само ако е сезиран от лицата, посочени в този текст. Те са изчерпателно изброени в закона и кръгът им не може да се разширява. Това са обвиняемият, по отношение на когото е прекратено наказателното производство, пострадалите от престъплението или ощетеното юридическо лице, като кръгът  на последните се определя от обществените отношения, които са обект на съответния вид престъпление по Наказателния кодекс.

По изложените съображения, Окръжен съд – Стара Загора приема, че не е сезиран от активно легитимирано лице, поради което и  жалбата на Т.Д.Т. - като процесуално недопустима - следва да бъде оставена без разглеждане, а производството по чл.243, ал.4 от НПК, образувано по нея - прекратено.

 

Водим от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Т.Д.Т.  срещу  Постановление от 22.11.2013 г. на Окръжна прокуратура – Стара Загора за прекратяване на основание чл.243, ал.1, т.1 във връзка с чл.24, ал.1, т.1 от НПК на  наказателното производство по ДП № 53-С/2012 г. по описа на ОСО при Окръжна прокуратура – Стара Загора, преписка № 2008/2010 г. по описа на ОП – Стара Загора и ПРЕКРАТЯВА  образуваното пред Окръжен съд – Стара Загора по тази жалба НЧД № 532/2013 г. по описа на същия съд.

 

Определението подлежи на жалба и/или протест пред Апелативен съд – Пловдив в седмодневен срок от съобщаването му.

 

 

 

                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: