Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

218                                         06.12.2013 г.                         град Стара Загора

 

        В   ИМЕТО   НА   НАРОДА

 

СТАРОЗАГОРСКИ ОКРЪЖЕН СЪД              ІІІ НАКАЗАТЕЛЕН СЪСТАВ

На 06 ноември                                                                                        Година 2013

В публично заседание в следния състав:

                                                                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТАТЯНА ГЬОНЕВА

                                                              ЧЛЕНОВЕ: КРАСИМИРА ДОНЧЕВА                                                                           ВАНЯ ТЕНЕВА

         

СЕКРЕТАР: К.Ц.

ПРОКУРОР: РАДОСТИН РАХНЕВ

като разгледа докладваното от съдия К. ДОНЧЕВА

ВНОХД № 1180 по описа за 2013 година, и за да се произнесе, съобрази:

 

Производството е по реда на глава ХХІ от НПК.

   

С присъда № 82 от 24.04.2013 г. по НОХД № 620/2012 г. по описа на Районен съд – Казанлък подсъдимият П.Т.Д., с ЕГН ********** e признат за виновен в това, че на 04.12.2011 год. в гр. К., в условията на опасен рецидив е причинил на В.С.Г. средна телесна повреда, изразяваща се в проникваща прободна рана с излив на кръв и навлизане на въздух в дясна половина на гръдния кош и проникващи прободни рани на ляво бедро, които са причинили разстройство на здравето, временно опасно за живота, като деянието е извършено в условията на опасен рецидив и на основание чл.131а, вр. чл.129, ал.2, вр. ал.1, вр. чл.29, ал.1, б. “а” и б. “б”, вр. чл.54 от НК е осъден на „Лишаване от свобода” за срок от осем години при първоначален “строг” режим на изтърпяване в затвор.

На основание чл.59, ал.1 от НК е зачетено времето, през което подсъдимият Д. е бил с МН “Задържане под стража”, считано от 22.11.2012 г.     

На основание чл.53, ал.1, б.”а” от НК е отнето в полза на държавата вещественото доказателство – сгъваем нож.

С обжалваната присъда подсъдимия П.Т.Д. е осъден да заплати направените разноски по делото в размер на 424,00 лева по сметка на КРС.

 

В срока по чл.319 от НПК горепосочената присъда е обжалвана от подсъдимия П.Т.Д. чрез защитника му – адв. Р.К..

Подадената жалба е бланкетна, като се прави оплакване за неправилност на присъдата. В съдебно заседание пред въззивния съд се допълват съображенията към жалбата, като се правят оплаквания за незаконосъобразност и необоснованодт на присъдата. Искането е за отмяна на обжалваната присъда и постановяване на нова оправдателна присъда.

Постъпили са писмени възражения по жалбата от М. М. - прокурор в РП – Казанлък, в които са развити съображения за неоснователност на въззивната жалба.

 

В съдебно заседание въззивната жалба се поддържа от защитника и от подсъдимия.

Подсъдимият – жалбоподател П.Т.Д. в последната си дума моли за оправдателна присъда.

 

 Становището на представителя на Окръжна прокуратура – Стара Загора е, че обжалваната присъда е правилна и законосъобразна, поради което следва да бъде потвърдена.

 

Окръжен съд – Стара Загора, след като съгласно чл. 314, ал.1 от НПК извърши цялостна служебна проверка на присъдата, и по повдигнатите основания във въззивната жалба, прие следното:

 

Обжалваната присъда е постановена при съществени нарушения на процесуалните правила, налагащи отмяната й и връщане на делото за ново разглеждане на първоинстанционния съд. Констатираните съществени нарушения на процесуалните правила се изразяват в следното:

Образуваното пред Районен съд – Казанлък НОХД № 620/2012 г. по внесен обвинителен акт срещу П.Т.Д. за престъпление по чл.131а, вр. чл.129, ал.2, вр. ал.1       , вр. чл.29, ал.1, б. “а” и б. “б” от НК с разпореждане на съдията-докладчик от 04.06.2012 г. е било насрочено за предварително изслушване на страните в открито съдебно заседание на 26.06.2012 г. от 15,30 ч., като е разпоредено за съдебното заседание да се призоват подсъдимия, защитника и РП - Казанлък. Разглеждането на делото неколкократно е било отлагано, първоначално по уважителни причини, а в съдебно заседание от 15.11.2012 г. делото е отложено поради неявяването на подсъдимия Д. без уважителни причини и нарушаване на МН “Подписка”, наложило заменянето й от съда с МН “Задържане под стража”. В съдебно заседание от 14.01.2013 г., видно от съставения протокол, подсъдимият Д. е заявил, че не е съгласен делото да се разглежда по реда на съкратеното съдебно следствие, като желае да се разпитат всички свидетели и вещи лица. За това заседание са били призовани подсъдимия, защитника му и РП – Казанлък, като съдът, с оглед изявлението на подсъдимия, е отложил разглеждането на делото, като е постановил това да стане по общия ред, като за следващото съдебно заседание, насрочено за 18.02.2013 г., е определил да бъдат призовани свидетелите и вещите лица, посочени в списъка към обвинителния акт. Видно от призовките за това съдебно заседание и от протокола за същото В.С.Г.в, имащ по делото две процесуални качества - на пострадал и на свидетел, е бил призован и е взел участие в производството по делото само като свидетел. В проведеното на 18.02.2013 г. открито съдебно заседание, преди даване ход на съдебното следствие първоинстанционният съд, чрез председателя на състава е провел следните процесуални действия: на основание чл.272 от НПК е проверил самоличността на явилите се лица - подсъдимия, свидетелите и вещото лице, на основание чл.273 от НПК е отстранил всички свидетели от съдебната зала /в т.ч. и свидетеля Г. – пострадал от престъплението/ и по искане на прокурора е допуснал промяна в реда на съдебното следствие.

Въззивният съд, проследявайки в хронология развитието на производството по първоинстанционното дело намира, че районният съд е допуснал съществено нарушение на процесуалните права на пострадалия В.Г., като до даване ход на съдебното следствие не го е призовавал в това му процесуално качеството и не му е дал възможността реално да упражни правата си. Съдът не му е дал  възможност да заяви позицията си – желае ли да бъде конституиран в качеството на граждански ищец и/или частен обвинител по делото и му е отнел правото да участва в производството по делото като страна, което съществено нарушение е неотстранимо от въззивната инстанция. Видно от материалите по първоинстанционното дело, на л.29 е приложено съобщение по чл.255 от НПК до В.Г. за уведомяване за правата му като пострадал, връчено на неговата майка на 04.12.2012 г., но Г. не е бил призован в това качество за нито едно от съдебните заседания, проведени по делото. Въпреки, че първоначално по инициатива на съда делото е било насрочено за разглеждане по реда на съкратеното съдебно следствие, съдията-докладчик е бил длъжен още с разпореждането от 04.06.2012 г. да постанови призоваването му като пострадал, на който наред с призовката за  насроченото съдебно заседание да бъде изпратено и съобщение по чл.255 от НПК. Това не е сторил и в съдебното заседание от 14.01.2013 г., когато с протоколно определение е постановил делото да се разгледа по общия ред и да се призоват за съдебно заседание свидетелите и вещите лица, и така съществено е ограничил правата му.

Първоинстанционният съд е допуснал съществено нарушение на процесуалните права и на подсъдимия, като на основание чл.274, ал.2 от НПК не е разяснил правата му, предвидени в НПК. Не е разяснил на всички страни, участващи в производството по делото, че на основание чл.274, ал.1 и чл.275 от НПК имат право на отводи и на нови искания по доказателствата. 

Въззивният съд констатира и други процесуални нарушения, които макар и да не са от категорията на съществените следва да бъдат посочени, тъй като се отразяват върху дейността по събирането на доказателствата и върху изпълнението от съда на задълженията по чл.13 и чл.14 от НПК.

От съдържанието на протокола от съдебно заседание, проведено на 24.04.2013г., стр. 84 - в частта, касаеща предявяването на вещественото доказателство по делото – сгъваем нож, следва да се заключи, че предявяване по реда, предвиден в НПК на практика не е извършено. Извършването на това процесуално следствено действие по надлежния процесуален ред е наложително за пълното изясняване на обстоятелствата по случая. Чл.284 от НКП изисква вещественото доказателство да се предяви на страните, а когато е необходимо – и на вещото лице или на свидетелите. В случая, с оглед направеното от подсъдимият оспорване на авторството на деянието, съдът при предявяването на ножа е следвало служебно да установи чрез въпроси към него, дали е налице идентичност между ножа показван му в съдебна зала, и този който доброволно е предал / с протокол от 06.12.2011г. – л.36 от ДП/, както и дали е причинил с него телесни увреждания на пострадалия, като съобразно с отговора му се прецени и необходимостта от предявяване на протокола / с оглед дадените в него пояснения/. Съдът следва да прецени и необходимостта от предявяване на ножа и на свидетелите, доколкото част от тях твърдят, че са видяли ножа, който подсъдимият Д. е държал непосредствено преди и след инцидента. 

Следва да се обърне внимание на районният съд, че при прочитане показанията на свидетел от досъдебното производство на основание 281, ал.1, т.1 от НПК, поради съществени противоречия с дадените на съдебното следствие, съдът е длъжен да запита свидетеля, кои от тях поддържа, като впоследствие в мотивите си дължи излагане на  съображения, кои от показанията кредитира и защо.

 

Поради изложените съществени процесуални нарушения, довели до незаконосъобразност на обжалваната присъда, въззивният съд не следва да обсъжда доводите на страните по същество на спора.

 

Предвид гореизложените съществени процесуални нарушения, които не могат да бъдат отстранени от въззивния съд на основание чл.335, ал.2, във вр. с чл.348, ал.3, т.1 от НПК обжалваната присъда следва да бъде отменена и делото върнато на първоинстанционния съд за ново разглеждане от друг състав на същия съда.

 

Водим от гореизложеното, Окръжен съд – Стара Загора

 

Р   Е   Ш   И:

 

ОТМЕНЯ присъда № 82 от 24.04.2013 г., постановена по НОХД № 620/2012 г.  по описа на Районен съд – Казанлък.

 

ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на същия съд.

 

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.

 

 

 

 

 

                     ПРЕДСЕДАТЕЛ:

    

 

                                                                                  ЧЛЕНОВЕ:  1.

         

 

                          2.