Р Е Ш Е Н И Е

№ 219                                                     09.12.2013г.                   град Стара Загора

Старозагорски окръжен съд, наказателно отделение, първи състав, в открито заседание на тридесети октомври, две хиляди и тринадесета година, в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТОНЬО ТОНЕВ

ЧЛЕНОВЕ: СОНЯ КАМЕНОВА

ВАНЯ ТЕНЕВА

СЕКРЕТАР: Н.К.

ПРОКУРОР: ВАНЯ МЕРАНЗОВА

като разгледа докладваното от мл. съдия ТЕНЕВА ВНОХД № 1272 по описа за 2013 година, за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по глава ХХІ на НПК.

С Присъда № 139/21.08.2013 г., постановена по НОХД № 1082/2013 г. по описа на Районен съд – Казанлък подсъдимата Й.Н.Н.  – родена на *** год. в гр. П., с ЕГН ********** е призната за ВИНОВНА в това, в периода от 01.11.2012 г. до 30.06.2013 г. в с. Г.С., общ. Павел баня, след като е била осъдена с решение № 127/2010 г. по гр. д. № 2878/09 г. по описа на Казанлъшки РС да издържа свои низходящи – децата си В.Д.Д. и Н.Д.Д. чрез техния баща и законен представител Д.З.Д. съзнателно не е изпълнила задължението си в размер на повече от две месечни вноски, а именно – за дъщеря си В.Д.Д. седем месечни вноски по 65,00 лв. и дъщеря си Н.Д.Д. седем месечни вноски по 60,00 лв., или всичко на обща стойност 875,00 лв., като деянието е извършено повторно, поради което и на осн. чл. 183 ал. 4 вр. с ал.1, вр.чл. 28 ал. 1 и чл. 54 от НК и е осъдена на ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ от свобода, което наказание на осн. чл. 58а ал. 1 от НК е намалено с една трета на ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ от свобода при първоначален СТРОГ режим – затворническо общежитие от закрит тип, както и ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ, изразяващо се в изнасяне на присъдата пред Кметство с. Г.С..

         На осн. чл. 68 ал. 1 от НК е постановено подс. Й.Н.Н. да изтърпи ОТДЕЛНО отложеното наказание по НОХД 1281/12 г. по описа на Казанлъшки РС от шест месеца лишаване от свобода при първоначален СТРОГ режим – затворническо общежитие от закрит тип.

В срока по чл. 319 от НПК горепосочената присъда е обжалвана пред Окръжен съд – Стара Загора от подсъдимата чрез адв. Д.Д..

В жалбата се твърди на първо място, че наложеното наказание с постановената присъда е явно несправедливо. Твърди се, че не са изяснени редица смекчаващи обстоятелства по делото. ИСКАНЕТО е присъдата да бъде отменена или изменена като бъде намалено наказанието или се приложи закон за същото, еднакво или по – леко наказуемо престъпление.

Становището на Окръжна прокуратура – Стара Загора е, че така определеното наказание от първата инстанция е явно несправедливо и присъдата следва да бъде изменена и на подсъдимата да бъде наложено наказание “пробация” при спазване на условията на чл. 58а от НК.

Окръжен съд – Стара Загора, след като извърши цялостна служебна проверка на атакуваната присъда – съгласно чл. 314 от НПК, както и по повдигнатите в жалбата оплаквания, прие следното:

Обжалваната осъдителна присъда е постановена въз основа на обвинителен акт на Районна прокуратура – Казанлък, с който подсъдимата Й.Н.Н. е предадена на съд за престъпление по чл. 183, ал. 4 вр. с ал. 1 вр. с чл. 28, ал. 1 от НК.

Пред първата инстанция е проведено съкратено съдебно следствие по чл. 371, т. 2 от НПК, като подсъдимата Н. е признала изцяло фактите, изложени в обстоятелствената част на обвинителния акт. Въз основа на самопризнанието на подсъдимата и събраните в хода на досъдебното производство доказателства районният съд е възприел правилно фактическа обстановка и е постановил осъдителна присъда. Пред настоящата инстанция бяха представени и приети нови писмени доказателства - епикриза от I - во отделение по педиатрия на МБАЛ “Проф. Д-р Стоян Киркович” АД на С.Й.Н., удостоверение за раждане, издадено въз основа на акт за раждане № 90/21.02.2011 год. на С.Н., вносна бележка за изплатена на 09.09.2013 год. издръжка в размер на 875 лева, трудов договор на подсъдимата с “***” ЕООД от 28.08.2013 г. и  вносна бележка от 14.10.2013 год. на УниКредит Булбанк за внесена сума в размер на 125 лева по образуваното изпълнително дело за издръжка. Всички тези доказателства нямат отношение към съставомерността на деянието, за което е повдигнато обвинение, но установяват настоящото семейно и материално положение на подсъдимата и са определящи при индивидуализация на наказанието. С оглед така представените доказателства и установените в обвинителния акт и възприети от първата инстанция факти се установява следното фактическо положение по делото:

През 1997г. подсъдимата Й.Н.Н. и свидетелят Д.Д. сключили граждански брак. През време на брака им се родили две деца –В.Д.Д. с ЕГН ********** и Н.Д.Д. с ЕГН **********. С решение № 127 от 02.03.2010 г. по гражданско дело № 2878/09г. по описа на РС-Казанлък бракът бил прекратен, а родителските права предоставени на св. Д.Д.. Подс. Н. била осъдена да изплаща чрез св. Д. ежемесечна издръжка в размер на 125 лева общо или по 65 лв. за дъщеря си В. Д. и по 60 лв. месечно за дъщеря си Н. Д. Това си задължение подс. Н. не изпълнявала редовно, поради което с влязла в сила на 01.11.2011 г. присъда по НОХД № 528/11г. по описа на РС Казанлък и е наложено наказание “пробация’ за срок от 6м. С влязла в сила на 26.12.2012 г. присъда по НОХД № 1281/12г. по описа на РС Казанлък е осъдена отново на основание чл.183 ал.1 и ал.4 от НК и е определено едно общо най – тежко наказание в размер на 6 м. лишаване от свобода, отложено на основание чл. 66 от НК за срок от три години, като е присъединено наказанието “обществено порицание”.

През периода от 01.11.2012г. до 30.06.2013г. подс. Н. отново не изпълнила задължението си изплащане на ежемесечна издръжка на двете си деца, а неизплатената сума била от 875 лв., поради което е повдигнато и обвинението по настоящото дело. Единствено подсъдимата изплатила преди инкриминирания период една вноска за месец октомври 2012г. По делото се установи, че подсъдимата има трето дете - С.Й.Н., родено на *** г., което не е било припознато от биологичния си баща и за което подсъдимата се грижи сама. В периода от 22.01.2013 г. до 30.01.2013 г. С.Н. е бил приет на лечение в МБАЛ “Проф. д-р Стоян Киркович” в гр. Стара Загора с препоръка за продължаващ прием на лекарства и контролни прегледи. След постановяването на присъдата от първа инстанция подсъдимата сключила трудов договор с “Аркомат - България” ЕООД и е започнала изплащане на дължимите суми – още на 09.09.2013 г. е внесена по изпълнителното дело, образувано за събиране на дължимата издръжка, сумата от 875 лева, а с вносна бележка от 14.10.2013 г. е видно, че е внесла и дължимата сума от 125 лева издръжка и за месец октомври.

Въззивният съд намира, че процедурата на съкратеното съдебно следствие е проведена от районния съд в съответствие с изискванията на процесуалния закон. Депозираните по реда на чл. 371, т. 2 НПК самопризнания на подсъдимите са доказателствено обезпечени. Фактическата обстановка приета от първата инстанция е каквато е очертана в обстоятелствената част на обвинителния акт. Внасянето на сумата от 875 лева за издръжка, за която сума е повдигнато и обвинението не води до промяна в крайния извод на районният съд, доколкото е видно от вносната бележка, че изплащането е станало след постановяване на присъдата и разпоредбата на чл. 183, ал. 3 от НК не намира приложение. Събраните в хода на досъдебното производство доказателства и самопризнанието на подсъдимата водят до единствения законосъобразен извод, че от обективна и от субективна страна, е осъществила състав на престъплението по чл. 183, ал. 4 вр. ал. 1 вр. с чл. 28 ал. 1 от НК. В периода от 01.11.2012 г. до 30.06.2013 г. не е платила повече от две месечни вноски по дължимата издръжка в размер на 125 лева месечно за двете й деца от брака със свидетеля Д.. Налице е валидно съдебно решение № 127/2010 г. по гр. д. № 2878/09 г. по описа на Казанлъшки РС, което подсъдимата не изпълнила съзнателно т.е. налице е умисъл от субективна страна. Предходните осъждания на Н. са обусловили квалификация на деянието по ал. 4 на чл. 183 от НК, съгласно който е предвидено наказание лишаване от свобода до две години или пробация, както и обществено порицание. При индивидуализация на наказанието първата инстанция е преценила, че лишаването от свобода, определено по размер според чл. 58а от НК и ефективното му изтърпяване са най – подходящи с оглед постигане целите на наказанието в чл. 36 от НК. Настоящият въззивен състав не споделя аргументите на първата инстанция при определяне на наказанието и намира, че то се явява твърде тежко с оглед смекчаващите обстоятелства по делото. Подсъдимата Н. отглежда сама трето дете, което е родено на през 2011 г. и предвид малката му възраст и заболяването му изисква постоянни грижи. Ефективното изпълнение на наказание лишаване от свобода се явява несправедливо не само с оглед на факта, че така третото й дете ще бъде лишено от нейните грижи за един продължителен период от време, но това ще доведе със сигурност и до невъзможност за Н. да изплаща издръжка и за другите си две деца. Както е видно от представения трудов договор и вносните бележки за платена издръжка подсъдимата е направила всичко възможно да подобри материалното си положение и така да изпълнява дължимата според съдебното решение издръжка. Ето защо настоящата инстанция намира, че следва да бъде наложено наказание пробация, което ще позволи на подсъдимата да продължи да работи и да изпълнява задълженията си по изплащането на издръжка. Съдът намира, че не е необходимо са за постигане целите на наказанието да се налага ефективно изтърпяване на лишаване от свобода. Още преди влизане в сила на присъдата на първа инстанция подсъдимата е показала, че е поправила поведението си като е започнала почти веднага след постановяването на присъдата работа и е заплатила сумата за издръжка, дължима за инкриминирания период от 01.11.2012 г. до 30.06.2013 г. Представената по делото вносна бележка за сумата от 125 лева, платени за месец октомври, показват, че Н. продължава да изпълнява доброволно задълженията за издръжка според постановеното съдебно решение. Предвид всичко гореизложено и във връзка с чл. 58а ал. 5 от НК следва да се определи наказание пробация, а именно пробационни мерки по чл. 42а, ал.2, т.1 и т.2 от НК - задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от шест месеца, с периодичност два пъти седмично и задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от шест месеца.

Предвид така постановеното наказание по настоящото дело – пробация, не следва да се изтърпява съгласно чл. 68, ал. 5 от НК отложеното наказание по от 6 месеца лишаване от свобода по НОХД № 1281/12г. по описа на РС Казанлък.

По отношение на постановеното наказание обществено порицание, то следва да бъде потвърдено доколкото неговото налагане е кумулативно предвидено от закона и не подлежи на преценка от съда.

Поради всичко гореизложено, след като прие доводите в жалбата за основателни и тъй като при извършената съгласно чл. 314 от НПК цялостна служебна проверка на обжалвания съдебен акт, се установиха основания за изменението на присъдата, на основание чл. 337, ал. 1 т. 1 от НПК Окръжен съд – Стара Загора прие, че присъдата на Районен съд – Казанлък по НОХД № 1082/2013 г. следва да бъде изменена.

Водим от изложеното, Окръжен съд – Стара Загора

Р Е Ш И:

ИЗМЕНЯ Присъда № 139/21.08.2013 г., постановена по НОХД № 1082/2013 г. по описа на Районен съд – Казанлък както следва:

ОТМЕНЯ присъдата в частта, с която на подсъдимата Й.Н.Н. – родена на *** год.,***, с ЕГН **********, е наложено наказание “лишаване от свобода” за срок от четири месеца при първоначален строг режим в затворническо общежитие от закрит тип, вместо което налага на подсъдимата за извършеното от нея престъпление по чл. 183, ал. 4 във връзка с ал. 1 във връзка с чл. 28, ал. 1 от НК наказание “пробация” чрез следните пробационни мерки:

1. Задължителна регистрация по настоящ адрес - два пъти седмично за срок от шест месеца и

2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от шест месеца.

ОТМЕНЯ присъдата в частта, с която на основание чл. 68, ал. 1 от НК е постановено подсъдимата да изтърпи ОТДЕЛНО отложеното наказание по НОХД 1281/12 г. по описа на Казанлъшки районен съд от шест месеца лишаване от свобода при първоначален строг  режим в затворническо общежитие от закрит тип.

ПОТВЪРЖДАВА присъдата в ОСТАНАЛАТА  й част.

Решението не подлежи на жалба и/или протест.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ:

1.

2.