Р Е Ш Е Н И Е

 

 221                                      12.12.2013г.                    град Стара Загора

 

      В    И М Е Т О    Н А    Н А Р О Д А

 

СТАРОЗАГОРСКИ ОКРЪЖЕН СЪД                        ІІ наказателен състав

на двадесет и седми ноември                                                2013 година                                                                   

В публично съдебно заседание в следния състав:                

               

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИАНА ХРИСТАКИЕВА

           

                                         ЧЛЕНОВЕ: ИВА СТЕФАНОВА                                         

                                                                       КРАСИМИР ГЕОРГИЕВ

СЕКРЕТАР : Р.Р.

ПРОКУРОР: ВАНЯ МЕРАНЗОВА

като разгледа докладваното от съдия КРАСИМИР ГЕОРГИЕВ

ВНОХД № 1299 по описа за 2013 година

За да се произнесе взе в предвид следното:

         

Производството е по реда на глава ХХІ от НПК.

 

    С Присъда № 162 от 26.09.2013г., постановена по НОХД № 1445/2013г. по описа на Районен съд – Стара Загора, подсъдимият  Й.И.П., ЕГН **********, Е ПРИЗНАТ за ВИНОВЕН в това, че на 22.10.2012г. в гр. ***** при управление на МПС – лек автомобил, марка „Фолксваген”, модел „Поло”, с рег. № СН 7966 АК, в посока изток, е нарушил правилата за движение, визирани в Закона за движението по пътищата и Правилника за прилагане на Закона за движението по пътищата, а именно:

- чл. 20, ал. 1 ЗДвП - „Водачите са длъжни да контролират непрекъснато пътните превозни средства, които управляват”, като не сторил това;

- чл. 21, ал. 1, пр. 2 ЗДвП – „При избиране скоростта на  движение на водача на пътно превозно средство е забранено да превишава следните стойности на скоростта в километри в час: за пътно превозно средство от Категория „В” – в населено място – 50 километра в час”, като управлявал лекия автомобил марка „Фолскваген”, модел „Поло” с рег. № СН 7966 АК със скорост 109,78 км/ч;

  – чл. 68, ал. 1, т. 3 ППЗДвП – „На пътно платно с двупосочно движение на водача на пътно превозно средство е забранено: 3. когато платното за движение има четири и повече пътни ленти – да навлиза и да се движи в лентите за насрещно движение”, като навлязъл в лентите за насрещно движение, като предизвикал пътнотранспортно произшествие и причинил по непредпазливост значителни имуществени вреди в размер на 14 079,92 лева с ДДС на лек автомобил марка „Ситроен, модел „Ц-4”, с рег. № СТ 0650 АВ, собственост на Я.В.К., както и имуществени вреди в размер на 68,94 лева с ДДС, явяващи се равностойността на пътен знак „Б-3” /”Път с предимство”/ с поцинкована тръба и скоби, собственост на ********, всичко значителни имуществени вреди на обща стойност 14 148,86 лева с ДДС, поради което и на основание чл. 343, ал. 1, б. „а”, вр. с чл. 342, ал. 1 НК, вр. с чл. 54 от НК, вр. с чл. 42а, ал. 2, т. 1 и т. 2, вр. ал. 3, т. 1 НК, МУ Е НАЛОЖЕНО наказание „ПРОБАЦИЯ” със следните пробационни мерки: задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от 1 /една/ година с  периодичност 2 пъти седмично и задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 1 /една/ година. 

    На основание чл. 343г, вр. с чл. 37, ал. 1, т. 7, подсъдимият Й.И.П., Е ЛИШЕН от право да управлява МПС за срок от ДЕСЕТ МЕСЕЦА.

  Със същата присъда подсъдимият Й.И.П. Е ОСЪДЕН ДА ЗАПЛАТИ на Я.В.К., ЕГН **********,*** сумата от 3 779,02 лева /три хиляди седемстотин седемдесет и девет лева и две стотинки/, ведно със законната лихва, считано от дата на деянието – 22.10.2012г. до окончателното й изплащане, представляваща разликата от действителната стойност на причинените му имуществени вреди  - 14 079,02 лева и изплатеното  му от ****** застрахователно обезщетение в  размер на 10 300 /десет хиляди и триста/ лева, вследствие на настъпилото на 22.10.2012г. пътнотранспортно произшествие, както и сумата от 1100 /хиляда и сто/ лева, представляваща направените по делото разноски.

Със същата присъда подсъдимият Й.И.П. *** сумата от 68,94 /шестдесет и осем лева и деветдесет и четири стотинки/, представляваща обезщетение за причинените й имуществени вреди, вследствие на настъпилото на 22.10.2012г. пътнотранспортно произшествие – паричната равностойност на пътен знак „Б-3” – „Път с предимство”.

Със същата присъда подсъдимият Й.И.П. Е ОСЪДЕН ДА ЗАПЛАТИ в полза на Държавата сумата от 410,04 /четиристотин и десет лева и четири стотинки/, представляващи направените по делото разноски и 100 /сто/ лева, представляващи държавна такса за разглеждането на гражданския иск съобразно  уважения му размер.

 

Против горепосочената присъда в срока по чл. 319, ал. 1 от НПК, е постъпила жалба от подсъдимия Й.И.П. чрез защитника му – адв. Д.А. ***.

В жалбата се навеждат доводи за необоснованост и незаконосъобразност  на постановената присъда в частта й относно размера на наложеното наказание. Прави се искане  за приложение на чл. 55 НК. Доводите за наличие на многобройни смекчаващи вината обстоятелства се доразвиват в съдебно заседание от защитника.

         Подсъдимият Й.И.П. поддържа доводите на защитника си.

 

          Становището на Окръжна прокуратура - Стара Загора е, че тъй като не са налице основания за изменяване или отменяване на обжалваната присъда, същата следва да бъде потвърдена.

 

          Окръжният съд, след като извърши цялостна служебна проверка на присъдата и взе в предвид основанията, изтъкнати в жалбата, прие за установено следното:

 

         Производството пред първата инстанция е протекло по реда на Глава ХХVІІ НПК, като на основание чл. 371, ал. 2 от НПК подсъдимият е признал изцяло фактите, изложени в обстоятелствената част на обвинителния акт и се е съгласил да не се събират доказателства за тези факти.

 

          За да постанови обжалваната присъда, първоинстанционният съд е приел за безспорно установена следната фактическа обстановка:

 

          На 22.10.2012г., около 13.00 часа подсъдимият Й.И.П. управлявал л.а. марка „Фолксваген”, модел „Поло”, с рег. № СН 7966 АК, регистриран на Й. Г. П. – негов ****.

          П. пътувал за *************, движейки се по бул. ***** в посока изток. Преминал подлеза под бул. ****** и наближил бензиностанция *****”, движейки се със скорост от 109,87 км/ч.

          В този участък бул. „********” се състои от две полуплатна – северно – предназначено за пътни превозни средства, движещи се в посока запад, и южно – за пътни превозни средства, движещи се в посока – изток. Всяко от полуплатната се състои от две ленти за движение – с ширина /изброени от север на юг/ съответно 4 метра и 3,75 метра за лентите в северното полуплатно, и 3,5 и 3,8 метра – за лентите в южното полуплатно. Двете полуплатна са разделени от разделителен банкет с ширина 1,8 метра.

         В участъка между пресечките с ул. „*****” и ул. „****”, подсъдимият П. предприел маневра по заобикаляне на улични шахти и загубил контрол върху управлявания от него л.а. модел „Фолксваген”, марка „Поло”. Автомобилът поднесъл, П. задействал рязко спирачките, колелата на автомобила блокирали и същият се отклонил наляво /на североизток/.

            След като автомобилът се отклонил наляво, преминал разделителната ивица и навлязъл в северното полуплатно, където в този момент се движел лек автомобил марка „Ситроен”, модел Ц 4, с рег. № СТ 0650 АВ, собственост на свидетеля Я.В.К. и управляван от него.

           От момента, в който П. навлязъл в северното полуплатно, лекият автомобил, управляван от К. се намирал на 8,94 м от мястото на удара. Това разстояние било по-малко от опасната зона за движение на л.а. „Ситроен” при установената скорост от 80,89 км/ч56,13 метра. Разстоянието е по-малко и от опасната зона за спиране на л.а. „Ситроен” при движение с разрешената скорост от 50 км/ч, която възлиза на 26,72 метра.

          В момента, в който лекият автомобил, управляван от П. навлязъл в платното за насрещно движение, същият попаднал в опасната зона на автомобила, управляван от К..

         К. отклонил автомобила си надясно, но не успял да избегне сблъсъка. Последвал удар между двата автомобила, който настъпил в северната лента на северното полуплатно – на около  0,65 метра северно от осовата линия, т.е. лентата за движение на ППС в посока – запад.

         Скоростта на движение на управлявания от подсъдимия лек автомобил марка „Фолксваген”, модел „Поло” преди ПТП и преди да бъде задействана спирачната му система, възлизала на 109,87 км/ч, а в момента на удара – 71,17 км/ч.

        Скоростта на лекия автомобил марка „Ситроен”, модел Ц 4 преди ПТП е еднаква със скоростта му в момента на удара /тъй като липсват данни за задействане на спирачната система на автомобила/ и възлиза на 80,89 км/ч.

        За л.а. „Фолксваген” ударът бил челен, а за л.а „Ситроен” – страничен ляв и приплъзващ. От удара л.а. „Фолксваген” получил деформации в предна челна част, след което се отклонил вдясно напред и спрял на 7,2 метра от мястото на удара. Лекият автомобил „Ситроен” също получил значителни пластични деформации в страничната си лява част. Общият размер на причинените на л.а. „Ситроен”, модел Ц 4, с рег. № СТ 0650 АВ имуществени щети бил 14 079,92 лв. /които се явяват под размера на действителната застрахователна стойност на автомобила от 14 564,06 лв./

         След това ударният импулс се отклонил напред и вдясно,и преминал през пътен знак „Б3” – Път с предимство – на стойност 68,94 лева, разположен северно от пътното платно и спрял на 16,8 метра от мястото на удара, северно от платното за движение. 

 

           Видно от заключението на съдебно-автотехническа и оценителна експертиза от 27.11.2012г. е видно, че стойността на имуществените вреди по л.а. марка „Ситроен”, модел Ц 4, с рег. _№ СТ 0650 АВ /със застраховка „*****”   към *****, след възстановяване на доверен на застрахователя автосервиз „******, е в размер на 12 701,44лв.

          Видно от заключението на автотехническата експертиза от 07.01.2013г. е, че мястото на удара е в северната пътна лента на северното платно на бул. „******”, на около 0,65 м вдясно /северно/ от осовата линия. Спрямо точката, приета за ориентир, мястото на удара е на 26,8 м, източно и 5,3 м северно от него.

         Скоростта на л.а. „Ситроен” преди ПТП и в момента на удара е една и съща – 80,89 км/ч.

         Скоростта на л.а. „Фолксваген” преди ПТП била 109,87 км/ч, а в момента на удара – 71,17 км/ч.

         Разстоянието, на което се намирали двата автомобила в момента, когато л.а. „Фолксваген” е навлязъл в платното за насрещно движение е 17, 34 м.

         Опасната зона за спиране на л.а „Ситроен” при скоростта му за движение 80,80 км/ч била 56,13 метра.

         От техническа гледна точка причината за произшествието била предприетата от водача на л.а. „Фолксваген” маневра – заобикаляне на шахти по пътното платно при скорост 109,87 км/ч, поради което се получила загуба на странично сцепление и автомобилът поднесъл.

         От допълнителното заключение на съдебно-автотехническа и оценителна експертиза от 15.03.2013г. е видно, че стойността на имуществените вреди на другите увредени авточасти по предната лява част на л.а. марка „Ситроен”, модел Ц 4, с рег. № СТ 0650 АВ, след възстановяване в доверен на Застрахователя автосервиз „*******, е 1 378,48 лева.

         Стойността на имуществените вреди при тотална щета е в размер на 11 651,25 лв. /80% от застрахователната стойност на л.а. – 14 564,06 лв./

        Съдът е приел заключенията на изслушаните експертизи за добросъвестно и компетентно изготвени.

 

         За да приеме за безспорно установена гореизложената фактическа обстановка, първоинстанционният съд е подложил всички събрани на досъдебното производство доказателства на задълбочен и прецизен анализ. Законосъобразен е извода на съда, че самопризнанието на подсъдимия се подкрепя изцяло от тези доказателства. При така установената фактическа обстановка, въззивният съд изцяло споделя изводите на решаващия съд. Следва да се отбележи, че законосъобразно първоинстанционният съд е възприел обясненията на подсъдимия относно механизма на възникване на ПТП-то като достоверни. Направените самопризнания са в унисон, както с показанията на свидетелите В. Д. В., М. Д. Д., Я.В.К., Й.И.П., Ж. И. Т. и Д. Н. И., които са последователни и непротиворечиви, кредитирани с доверие от решаващия съд, така и със заключенията на автотехническите и оценъчни експертизи.

               

        При определяне вида и размера на наказанието, първоинстанционният съд е съблюдавал принципите на законоустановеност и индивидуализация на наказанието, залегнали в чл. 54 от НК и целите на наказанието, визирани в чл. 36 от НК. Законосъобразно първоинстанционният съд е приел, че на подсъдимия с цел неговото превъзпитание следва да бъде наложено наказание “Пробация”, а не “Лишаване от свобода”. При определяне на наказанието правилно са отчетени като смекчаващи отговорността обстоятелства – чистото съдебно минало на подсъдимия, младата му възраст, липсата на данни за предишни нарушения на правилата за движение по пътищата. Като отегчаващо вината обстоятелство, съдът е възприел това, че в резултат на настъпилото ПТП, на лицето Я.В.К. е причинена лека телесна повреда, която се установява от съдебномедицинска експертна справка № 32-А/2012г. Не е отчетена като отегчаващо вината обстоятелство изключително високата скорост, с която подсъдимият е управлявал МПС-то преди да възникне пътния инцидент. В случая се касае за скорост от 109 км/ч в населено място, т.е. повече от два пъти над разрешената такава, което само по себе си говори  и за една самонадеяност и безотговорност на подсъдимия като млад водач на МПС.

 

          Предвид гореизложеното, Окръжен съд – Стара Загора намира, че доводите на защитата за наличие на многобройни смекчаващи вината обстоятелства не намират опора в установените факти, релевантни към предмета на доказване.

 

          Законосъобразно е приложена и разпоредбата на чл. 343г вр. с чл. 343, ал. 1, б. “б”, предл. второ във вр. чл. 342, ал. 1 от НК вр. чл. 37, ал. 1, т. 7 от НК, като по гореизложените съображения районният съд е лишил подсъдимия П. от правото да управлява МПС за срок от десет месеца.

 

         Предвид акцесорния характер на гражданските искове, същите правилно са били уважен до размера, в който са предявени -   съобразени са заключенията на съдебно автотехническите и оценъчни експертизи. Предвид постановената осъдителна присъда, последица се явява и осъждането на подсъдимия да заплати  направените по делото съдебни и деловодни такива. 

                 

          Водим от гореизложеното, Окръжен съд Стара Загора намира, че обжалваната присъда е правилна, обоснована и наложеното наказание на подсъдимия е явно справедливо, поради което на основание чл.334, т.6 във вр. с чл. 338 от НПК, същата следва да бъде потвърдена. Водим от горното, съдът

Р Е Ш И:

 

          ПОТВЪРЖДАВА присъда № 162/26.09.2013г., постановена по НОХД № 1445/2013 г. по описа на Районен съд-Стара Загора.

 

          РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване и протестиране.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

        ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

                                                                          2.