О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

№ 865                                       20.12.2013 година                     ГР.СТАРА ЗАГОРА

 

СТАРОЗАГОРСКИ ОКРЪЖЕН СЪД,            НАКАЗАТЕЛНО    ОТДЕЛЕНИЕ

В закрито заседание на двадесети декември                          2013 година

в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИАНА ХРИСТАКИЕВА

 

                                 ЧЛЕНОВЕ: ИВА СТЕФАНОВА

                                                              КРАСИМИР ГЕОРГИЕВ

 

СЕКРЕТАР:

ПРОКУРОР:

като разгледа докладваното от  съдия  ГЕОРГИЕВ 

ВЧНД  № 1336 по описа за 2013 година на Окръжен съд – Стара Загора,  за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 243, ал. 7 НПК.

 

Същото е образувано въз основа на жалба на Д.О.Х. против Определение № 615 от 20.11.2013г., постановено по ЧНД № 1492/2013г. по описа на Районен съд - Казанлък.

 

 В жалбата се твърди, че обжалваното определение е незаконосъобразно, като се прави искане за неговата отмяна и връщане на делото за разследване от Районна прокуратура гр. Казанлък.

 

Окръжен съд Стара Загора, след като се запозна с доказателствата по делото и становищата на страните, намира за установено следното:

 

Жалбата е подадена от лице, притежаващо легитимация за това, поради което се явява допустима, разгледана по същество, е основателна.

 

С Определение  615 от 20.11.2013г., постановено по ЧНД № 1492/2013г. по описа на Районен съд – Казанлък, е потвърдено Постановление от 25.09.2013г. на Районна прокуратура гр. Казанлък, с което е прекратено наказателното производство, образувано и водено срещу неизвестен извършител за престъпление по чл. 212, ал. 2, във вр. с ал. 1 от НК по ДП № ЗМ-362/2013г. по описа на РУП – Казанлък.

 

За да потвърди обжалваното постановление, първоинстанционният съд в атакувания съдебен акт е преразказал показанията на свидетелите Д.Х., Р. М. и П. К., посочил е част от събраните по делото писмени доказателства и е цитирал заключението на графическата експертиза, като е обобщил, че това е установената фактическа обстановка. По същество е направил препис на изложеното в постановлението на прокурора.

 

Съгласно разпоредбата на чл. 243, ал. 4 от НПК, първоинстанционният съд се произнася по обосноваността и законосъобразността на постановлението за прекратяване на наказателното производство. В тази връзка Окръжен съд Стара Загора намира, че в мотивите на обжалваното определение е следвало да бъдат  посочени установените обстоятелства въз основа на кои доказателствени материали и какви са правните съображения за взетото решение. При противоречие на доказателствените материали се излагат съображения защо едни от тях се приемат, а други се отхвърлят. Това изискване на закона не е съобразено при изготвяне на първоинстанционния акт, т.е. налице е липса на мотиви. Гореизложеното се отнася и за обосноваността на прокурорското постановление за прекратяване на наказателното производство.

 

В случая не явства каква е приетата за установена фактология от решаващия съд /и от прокурора/. В тази връзка, настоящата инстанция намира, че процесуалната дейност на първоинснтанционния съд и прокуратурата, свързана с анализ на доказателствената маса, страда от пороци. Съдът, респективно прокуратурата – чл. 199, ал. 2 от НПК, не са изпълнили задължението си да направят задълбочен анализ на доказателствата, както поотделно, така и в тяхната взаимна връзка, въз основа на който да приемат за установена съответна фактическа обстановка и да направят дължимите правни изводи.

 

Предвид изложеното, обжалваното определение на Районен съд гр. Казанлък и процесното постановление за прекратяване на наказателното производство на Районна прокуратура Казанлък следва да бъдат отменени.

 

Водим от горното, съдът

 

                              О П Р Е Д Е Л И :

 

ОТМЕНЯВА Определение № 615 от 20.11.2013г., постановено по ЧНД № 1492/2013г. по описа на Районен съд гр. Казанлък, като вместо него ПОСТАНОВЯВА:

 

ОТМЕНЯВА Постановление от 25.09.2013г. на Районна прокуратура гр. Казанлък, с което е прекратено наказателното производство, образувано и водено срещу неизвестен извършител за престъпление по чл. 212, ал. 2, във вр. с ал. 1 от НК по ДП № ЗМ-362/2013г. по описа на РУП – Казанлък.

 

ВРЪЩА на Районна прокуратура Казанлък досъдебно производство № ЗМ-362/2013г. по описа на РУП – Казанлък, ведно със заверен препис от настоящия съдебен акт.

 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване и протестиране.

 

                                                           

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 ЧЛЕНОВЕ:      1.

 

 

                          2.