П  Р  О  Т  О  К  О  Л - № 4

28.01.2014 година, град Стара Загора

ОКРЪЖЕН СЪД                                                       ГРАД СТАРА ЗАГОРА

На двадесет и осми януари 2014 година            наказателно  отделение

В публично заседание,  в следния състав:

 

 

                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: КРАСИМИР РАЧЕВ 

секретар Н.К.

Прокурор ПЕТЪР ВАСИЛЕВ

сложи за разглеждане  докладваното от зам. председателя  КР. РАЧЕВ НОХД  № 27 по описа за 2014 година.

 

На именното повикване в 11.00 часа се явиха:            

 

ПОДСЪДИМИЯТ: А.Г.М. - лично и със защитника си адв. К. В. от по - рано.

 

ЗА ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА СТАРА ЗАГОРА – Окръжен прокурор ВАСИЛЕВ.

 

ПРОКУРОРЪТ: Да се даде ход на делото.

 

АДВ. В.: Да се даде ход на делото.

 

Предвид становищата на страните и на основание чл. 382, ал. 2 от НПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

ПРОКУРОРЪТ: На основание чл. 382, ал. 1 от НПК сме внесли споразумение, с което сме постигнали съгласие по всички въпроси визирани в разпоредбата на чл. 381, ал. 5 от НПК, по отношение на подсъдимият А.Г.М.. Моля, на основание чл. 382, ал. 7 от НПК да приемете същото, впишете и го одобрите, след което на основание чл. 24, ал. 3 от НПК моля да прекратите наказателното производство.

 

АДВ. В.: Съгласен съм с представеното споразумение и го поддържам. Моля съдът да го одобри и прекрати наказателното производство.

 

Съдът разясни на подсъдимия А.Г.М. последиците от споразумението.

 

ПОДСЪДИМИЯТ А.Г.М.: Разбирам обвинението, признавам се за виновен, разбирам последиците от споразумението, съгласен съм с тях и доброволно подписах споразумението. Декларирам, че се отказвам от съдебно разглеждане на делото по общия ред.

 

Съдът като взе предвид внесеното от Окръжна прокуратура гр. Стара Загора споразумение и процесуалните изявления на подсъдимия А.Г.М., защитникът му и представителят на ОП в съдебно заседание по чл. 382, ал. 4 от НПК и декларираният отказ от разглеждане на делото по общия ред, съгласно чл. 381, ал. 6 от НПК, приема за установено следното:

Обвиненията срещу подсъдимия са по чл. 278, ал. 6 от НК и  чл. 339, ал. 1 от НК, т. е. за престъпления извън случаите посочени в чл. 381, ал. 2 от НПК. Споразумението е внесено незабавно след изготвянето му в първоинстанционния съд заедно с материалите от досъдебното производство, съгласно разпоредбата на чл. 382, ал. 1 от НПК. Няма причинени имуществени вреди. Подсъдимият направи процесуални изявления, съгласно разпоредбите на чл. 382, ал. 4 и чл. 381, ал. 6 от НПК, поради което съдът приема, че споразумението е допустимо.

 

Съдът намира, че представеното споразумение не противоречи на закона и морала, поради което следва да се впише и одобри съгласно изискванията на чл. 382, ал. 7 от НПК, като на основание чл. 24, ал. 3 от НПК наказателното производство по делото следва да бъде прекратено.

 

Водим от горните мотиви и на основание чл. 382, ал. 6 от НПК, съдът,

О П Р Е Д Е Л И:

 

ВПИСВА съдържанието на окончателното споразумение, както следва:

Подсъдимият А.Г.М. - ***, ЕГН **********, се признава за виновен за извършено престъпление по чл. 278, ал. 6 от НК ЗА ТОВА, че от неустановена дата до 11.04.2013 г. в гр. *** държал повече от три археологически обекта, представляващи движими културни ценности и национално богатство, а именно:

Монета бронзова, римска ІV век, на стойност 0,20 лева (нула лева и двадесет стотинки);

Монета медна, Латинска империя ХІІІ век, на стойност 1,00 лев (един лев);

Монета бронзова антична, А. ІІІ Велики, на стойност 5,00 лева (пет лева);

Монета сребро, денар, римска, Антонин Пий ІІ век, на стойност 110,00 лева (сто и десет лева);

Монета бронзова, римска ІV век, на стойност 1,00 лев (един лев);

Монета римска, сребро ІІІ век, на стойност 4,00 лева (четири лева);

Монета сребро Османска империя 18-19 век, на стойност 1,00 лев (един лев);

Монета бронзова, римска ІV век, на стойност 0,50 лева (нула лева и петдесет стотинки);

Монета римска, сребро имп. Гета, на стойност 30,00 лева (тридесет лева);

Монета антониниан, имп. Филип Араб, посребрена на стойност 2,00 лева (два лева);

Монета римска, републиканска, сребро на стойност 15,00 лева (петнадесет лева);

Монета сребро, римска, Отацила Севера, на стойност 3,00 лева (три лева);

Монета бронзова, римска ІV век. Кизик, на стойност 2,00 лева (два лева);

Монета бронзова, имп. Констанс, на стойност 2,00 лева (два лева);

Монета медна, Латинска империя, ХІІІ век, на стойност 3,00 лева ( три лева);

Монета бронзова римска, имп. Констанций ІІ, на стойност 4,00 лева (четири лева);

Медна монета, Латинска империя ХІІІ век, на стойност 3,00 лева (три лева);

Медна монета, Латинска империя ХІІІ век, на стойност 1,00 лев (един лев);

Монета, сребро, имп. Филип І Араб, на стойност 5,00 лева ( пет лева);

Монета бронзова, римска ІV век, на стойност 1,00 лев (един лев);

Монета медна, Латинска империя ХІІІ век, на стойност 1,00 лев (един лев);

Монета бронзова римска, част от периферията, счупена на две части, на стойност 0,50 лева (нула лева и петдесет стотинки);

Бронзова средновековна пластина във формата на кръст;

кръстат монограм на стойност 10,00 лева (десет лева),

всичко на обща стойност 205,20 лева (двеста и пет лева и двадесет стотинки), които не са идентифицирани и регистрирани по съответния ред – съгласно чл.93 и следващите от Закона за културното наследство.

 

Вид и размер на наказанието, с приложение разпоредбата на чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК – “Пробация” с налагане на мерките по чл.42а, ал. 2, т.1 и т.2 от НК, а именно:

1.”Задължителна регистрация по настоящ адрес” с явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице, два пъти седмично, за срок от 6 /шест/ месеца,

2.”Задължителни периодични срещи с пробационен служител” за срок от 6 /шест/ месеца.

 

На основание чл. 55 ал. 3 от НК не налага на подсъдимия А.Г.М.  по - лекото наказание “глоба”, предвидено наред с наказанието “лишаване от свобода”.

 

Подсъдимият А.Г.М. – със снета по-горе самоличност, се признава за виновен за извършено престъпление по чл. 339, ал. 1 от НК ЗА ТОВА, че от 1970 год. до 11.04.2013 год. в гр. Казанлък е държал боеприпаси за огнестрелно нарезно оръжие – 31 бр. патрони калибър 7,65х17 мм, 38 бр. патрони калибър 9х18 мм, 5 бр. стоп – патрони калибър 9х18 мм, 11 бр. патрони калибър 9х19 мм, 1 бр. патрон калибър 7,62х25 мм, 1 бр. револверен патрон калибър .32 S&W Long, 1 бр. патрон 7,62х39 мм, 3 бр. патрони 5,45х39 мм, боеприпаси за гладкоцевно огнестрелно оръжие – 19 бр. патрони 12 калибър, 3 бр. патрони 16 калибър, без да има за това надлежно разрешение.

 

Вид и размер на наказанието – Една година и шест месеца “лишаване от свобода”, с приложение разпоредбата на чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК.

 

На основание чл. 66, ал. 1 от НК отлага изтърпяването на така определеното наказание лишаване от свобода за срок от ТРИ ГОДИНИ.

 

На основание чл. 23, ал. 1 от НК ОПРЕДЕЛЯ НА подсъдимия А.Г.М., със снета по-горе самоличност, едно общо наказание, в размера на по-тежкото от тях,  а именно  ЕДНА ГОДИНА  И ШЕСТ МЕСЕЦА „лишаване от свобода”.

 

На основание чл. 66, ал. 1 от НК отлага изтърпяването на така определеното наказание лишаване от свобода за срок от ТРИ ГОДИНИ.

 

На основание чл. 278, ал. 7 от НК веществените доказателства, предмет на престъплението –

Монета бронзова, римска ІV век, на стойност 0,20 лева (нула лева и двадесет стотинки);

Монета медна, Латинска империя ХІІІ век, на стойност 1,00 лев (един лев);

Монета бронзова антична, А. ІІІ Велики, на стойност 5,00 лева (пет лева);

Монета сребро, денар, римска, Антонин Пий ІІ век, на стойност 110,00 лева (сто и десет лева);

Монета бронзова, римска ІV век, на стойност 1,00 лев (един лев);

Монета римска, сребро ІІІ век, на стойност 4,00 лева (четири лева);

Монета сребро Османска империя 18-19 век, на стойност 1,00 лев (един лев);

Монета бронзова, римска ІV век, на стойност 0,50 лева (нула лева и петдесет стотинки);

Монета римска, сребро имп. Гета, на стойност 30,00 лева (тридесет лева);

Монета антониниан, имп. Филип Араб, посребрена на стойност 2,00 лева (два лева);

Монета римска, републиканска, сребро, на стойност 15,00 лева (петнадесет лева);

Монета сребро, римска, Отацила Севера, на стойност 3,00 лева (три лева);

Монета бронзова, римска ІV век. Кизик, на стойност 2,00 лева (два лева);

Монета бронзова, имп. Констанс, на стойност 2,00 лева (два лева);

Монета медна, Латинска империя, ХІІІ век, на стойност 3,00 лева ( три лева);

Монета бронзова римска, имп. Констанций ІІ, на стойност 4,00 лева (четири лева);

Медна монета, Латинска империя ХІІІ век, на стойност 3,00 лева (три лева);

Медна монета, Латинска империя ХІІІ век, на стойност 1,00 лев (един лев);

Монета, сребро, имп. Филип І Араб, на стойност 5,00 лева ( пет лева);

Монета бронзова, римска ІV век, на стойност 1,00 лев (един лев);

Монета медна, Латинска империя ХІІІ век, на стойност 1,00 лев (един лев);

Монета бронзова римска, част от периферията, счупена на две части, на стойност 0,50 лева (нула лева и петдесет стотинки);

Бронзова средновековна пластина във формата на кръст;

кръстат монограм на стойност 10,00 лева (десет лева) да се отнемат в полза на държавата.

 

На основание чл. 53, ал. 2, б. ”а” от НК веществените доказателства: боеприпаси за огнестрелно нарезно оръжие – 31 бр. патрони калибър 7,65х17 мм, 38 бр. патрони калибър 9х18 мм, 5 бр. стоп – патрони калибър 9х18 мм, 11 бр. патрони калибър 9х19 мм, 1 бр. патрон калибър 7,62х25 мм, 1 бр. револверен патрон калибър .32 S&W Long, 1 бр. патрон 7,62х39 мм, 3 бр. патрони 5,45х39 мм, боеприпаси за гладкоцевно огнестрелно оръжие – 19 бр. патрони 12 калибър, 3 бр. патрони 16 калибър, след одобряването на споразумението от съда да бъдат ОТНЕТИ в полза на държавата и предадени на служба КОС, при ОД на МВР - Стара Загора.

 

Разноските по делото в размер на 516.60 лв. да бъдат заплатени от подсъдимия А.Г.М. по сметка бюджетната сметка на ОД на МВР – Стара Загора, след одобряване на споразумението от съда.

 

 

 Адв. К. В.: . . . . . . . ...       Подс. А. М.:. . . …. . . .

 

 

Прокурор П. В.: . . . . . . . . .          

 

 

На основание чл. 382, ал. 7 от НПК, съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

Одобрява постигнатото споразумение между Окръжна прокуратура – Стара Загора и подсъдимия А.Г.М..

 

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХ дело № 27/2014 год. от описа на Старозагорския окръжен съд.

 

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.

 

Протоколът се изготви в с.з., което приключи в 11.30 часа.

 

 

                                                            Съдия:

 

 

Секретар: