Р Е Ш Е Н И Е

 

18      от      30.01.    Година 2014              Град Стара Загора

 

 В   ИМЕТО   НА   НАРОДА

 

Старозагорският окръжен съд                       Първи наказателен състав

На тридесети октомври                          Година 2013

в публичното заседание в следния състав:

                                                         

Председател: КРАСИМИР РАЧЕВ

Членове: 1. СОНЯ КАМЕНОВА

                          2. ВАНЯ ТЕНЕВА

 

Секретар:  Н.К.

Прокурор:

като разгледа докладваното от съдията КРАСИМИР РАЧЕВ ВНЧХД
№ 1074 по описа за 2013 година, прие за установено следното:

 

 

Производството е на основание чл. 317, ал. 3 от НПК.

 

С Присъда № 10 от 16.01.2013 год., постановена по НЧХД № 1988/2012 год. по описа на Старозагорския районен съд, първоинстанционния съд е признал подсъдимия В.Х.М. за не виновен в това, че на 01.03.2012 год. в гр. *** Загора в сградата на Районен съд, е причинил лека телесна повреда на частния тъжител И.Г.Д., с ЕГН ********** изразяваща се в болки и страдания без разстройство на здравето и го е оправдал по повдигнатото му обвинение по чл.130, ал.2 във вр. с ал.1 от НК.

Със същата присъда предявеният от И.Г.Д. против подсъдимия В.Х.М. граждански иск за сумата от 2000 лв., представляваща обезщетение за претърпени неимуществени вреди, вследствие на извършеното деяние по чл.130, ал.2 във вр. ал.1 от НК, считано от 01.03.2012 год. е бил отхвърлен като неоснователен.

На основание чл.190, ал.1 от НПК И.Г.Д. е бил осъден да заплати на държавата, по сметка на Старозагорския районен съд сумата от 150 лв., представляваща възнаграждение за вещо лице по делото, както и сумата от 20 лв., представляваща направените по делото разноски.

 

Недоволен от така постановената присъда е останал частният тъжител И.Г.Д., който в законоустановения срок е депозирал жалба срещу същата. В жалбата се твърди, че заключението на вещото лице не отговаря на фактическата обстановка, поради което моли присъдата да бъде отменена като неправилна и постановена нова, с която да бъде прието, че подсъдимият е извършил деянието предмет на делото, признат за виновен и наказан, както и бъде уважен изцяло предявеният граждански иск.

 

В съдебно заседание частният тъжител Д. поддържа изцяло жалбата и моли съда тя да бъде уважена. Представя следните писмени доказателства: незаверени копия от 5 бр. амбулаторни листа № № 1260/05.03.2012 год., 425/29.03.2012 год., 967/26.04.2012 год., 1159/26.04.2012 год., № 358/17.01.2013 год., протокол № 6-12/06.02.2013 год. на Комисия по онкоурология, етапна епикриза от 07.03.2013 год., 2 бр. копия от рецептурна бланка, 2 бр. протоколи за предписване на лекарства, заплащани от НЗОК/РЗОК, епикриза издадена от отделение лъчелечение, амбулаторен лист № 521/02.04.2012 год., епикриза урологичен сектор резултати от лабораторни изследвания – 3бр., резултати от образно изследване и амб. лист № 539/08.08.2013 год.

 

В съдебно заседание подсъдимия В.Х.М. лично и чрез защитникът си адв. Г. молят атакуваната присъда да бъде потвърдена като правилна, изключително добре мотивирана.

Вземат становище, че представената в съдебно заседание медицинска документация не следва да дава отражение върху решението на съда, тъй като същата такава медицинска документация е била представена и пред първоинстанционният съд и нейната относимост към настоящото производство вече е била подробно обсъдена.

 

След като взе предвид становищата на страните и цялостна служебна проверка на НЧХ дело № 1988/2012 год. по описа на Старозагорския районен съд, съгласно изискванията на чл. 314, ал. 1 от НПК настоящата инстанция стигна до извода, че жалбата е неоснователна.

 

Старозагорският районен съд в мотивите към обжалвания съдебен акт е обсъдил поотделно и в тяхната съвкупност всички събрани в хода на производството гласни и писмени доказателства и правилно е приел, че в своята съвкупност същите не обосновават обвинението и несъмнено водят до направения от съда извод за  не виновност на подсъдимият В.Х.М. в извършване на престъпното деяние, за което е обвинен. С оглед на това Старозагорският районен съд правилно и законосъобразно е постановил оправдателна присъда. Този извод се споделя напълно и от настоящата съдебна инстанция.

 

С оглед гореизложените съображения и тъй като настоящият съдебен състав не констатира допуснати от районния съд съществени нарушения на материалния и процесуалния закон, които биха могли да доведат до отмяна или изменение на постановената присъда, то същата следва да бъде потвърдена изцяло.

 

Водим от горното и на основание чл. 338 от НПК, съдът

 

Р   Е   Ш   И:

 

ПОТВЪРЖДАВА изцяло Присъда № 10 от 16.01.2013 год., постановена по НЧХД № 1988/2012 год. по описа на Старозагорския районен съд, като правилна и законосъобразна.

 

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране. 

 

 

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

        ЧЛЕНОВЕ:1.

 

 

 

                                                                           2.