Р Е Ш Е Н И Е

 

      20/ 31.01.              Година 2014              Град Стара Загора

 

 В   ИМЕТО   НА   НАРОДА

 

Старозагорският окръжен съд                       Първи наказателен състав

На девети октомври                                Година 2013

в публичното заседание в следния състав:

                                                         

Председател: КРАСИМИР РАЧЕВ

Членове: 1. СОНЯ КАМЕНОВА

                          2. ВАНЯ ТЕНЕВА

 

Секретар:  И.Г.

Прокурор:

като разгледа докладваното от съдията КРАСИМИР РАЧЕВ ВНЧХД
№ 1092 по описа за 2013 година, прие за установено следното:

 

 

Производството е на основание чл. 317, ал. 3 от НПК.

 

С Присъда № 33 от 11.02.2013 год., постановена по НЧХД № 30/2013 год. по описа на Казанлъшкия районен съд, първоинстанционния съд е признал подсъдимия Д.П.П. за невиновен в това, че на 21.08.2012 год. в гр. К., чрез печатно произведение или по друг начин е разгласил позорно обстоятелство за Г.С.Р. (че е с две присъди и наркоман) и бил оправдан по обвинението по чл. 148, ал. 2 във вр. ал.1, т.2 във вр. чл.147, ал.1 от НК.

Със същата присъда предявеният от Г.С.Р. против подсъдимия Д.П.П. граждански иск за сумата от 5000 лв., представляваща обезщетение за претърпени неимуществени вреди, вследствие на извършеното деяние по чл. 148, ал.2, във вр. с ал.1, т.2 във вр. чл.147, ал.1 от НК, считано от датата на непозволеното увреждане е бил отхвърлен като неоснователен и недоказан.

На основание чл.190, ал.1 от НПК Г.С.Р. е бил осъден да заплати на подсъдимия Д.П.П., направените по делото съдебни разноски в размер на 300 лв.

Недоволен от така постановената присъда е останал частният тъжител Г.С.Р., който в законоустановения срок е депозирал жалба срещу същата. В жалбата се твърди, че присъдата на Казанлъшкия районен съд е постановена при наличието на съществени процесуални нарушения допуснати в хода на съдебното производство, поради което моли присъдата да бъде отменена и делото върнато за ново разглеждане от друг състав на първоинстанционния съд. Алтернативно моли присъдата да бъде отменена и постановена нова, с която подсъдимият Д.П.П. бъде признат за виновен на основание чл. 148, ал. 2 във вр. ал.1, т.2 във вр. чл.147, ал.1 от НК и същият да бъде осъден да му заплати обезщетение за претърпени неудобства и страдания за разгласеното позорно обстоятелство, т.е. за нанесените му неимуществени вреди в размер на 5000 лв., ведно със законната лихва от датата на непозволеното увреждане 21.08.2013 год. до пълното изплащане на сумата и лихвата.

В съдебно заседание частният тъжител Г.С.Р. редовно призован, не се явява и не взема становище по жалбата.

В съдебно заседание подсъдимия Д.П.П. взема становище, че е доволен от присъдата на първоинстанционния съд и моли същата да бъде потвърдена изцяло.

След като взе предвид становищата на страните и цялостна служебна проверка на НЧХ дело № 30/2013 год. по описа на Казанлъшкия районен съд, съгласно изискванията на чл. 314, ал. 1 от НПК настоящата инстанция стигна до извода, че жалбата е неоснователна.

 

Казанлъшкият районен съд в мотивите към обжалвания съдебен акт е обсъдил поотделно и в тяхната съвкупност всички събрани в хода на производството гласни и писмени доказателства и правилно е приел, че в своята съвкупност същите не обосновават обвинението и несъмнено водят до направения от съда извод за  не виновност на подсъдимият Д.П.П. в извършване на престъпното деяние, за което е обвинен. С оглед на това Казанлъшкия районен съд правилно и законосъобразно е постановил оправдателна присъда. Този извод се споделя напълно и от настоящата съдебна инстанция.

 

С оглед гореизложените съображения и тъй като настоящият съдебен състав не констатира допуснати от районния съд съществени  нарушения на материалния и процесуалния закон, които биха могли да доведат до отмяна или изменение на постановената присъда, то същата следва да бъде потвърдена изцяло.

 

Водим от горното и на основание чл. 338 от НПК, съдът

 

Р   Е   Ш   И:

 

ПОТВЪРЖДАВА изцяло Присъда № 33 от 11.02.2013 год., постановена по НЧХД № 30/2013 год. по описа на Казанлъшкия районен съд, като правилна и законосъобразна.

 

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране. 

 

 

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

        ЧЛЕНОВЕ:1.

 

 

 

                                                                           2.