Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

Номер12                           22.01.2014 г.              град Стара Загора

 

Окръжен съд                                                   Наказателен състав

На 23 октомври                                                             Година 2013

В  открито заседание, в следния състав:

 

                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИАНА ХРИСТАКИЕВА

 

                                       ЧЛЕНОВЕ:1. ИВА СТЕФАНОВА

 

                                                        2. КРАСИМИР ГЕОРГИЕВ

 

 

Секретар М.Д.

Прокурор ПЕТЪР ВАСИЛЕВ

като разгледа докладваното от  съдия  ХРИСТАКИЕВА

ВНОХ дело номер 1236 по описа за 2013 година, намери за установено следното:

 

        Производството е по реда на чл.313 и сл. от НПК.

            Въззивното производство е образувано по жалба, подадена от  адв.Р.К. - защитник на подсъдимия Б.Ф.Б., в която се излагат съображения за необоснованост на постановената присъда, която е несъобразена със събрания доказателствен материал, както в наказателната, така и в гражданската част. Искането, което се прави с жалбата, е за отмяна на  присъдата и  постановяване на нов съдебен акт, с който подсъдимият Б. бъде оправдан. С жалбата не се прави искане за ангажиране на гласни и писмени доказателства пред настоящата инстанция.

        Постъпило е писмено възражение от Районна прокуратура Стара Загора срещу въззивната жалба, в което се изразява становище относно неоснователността на  въззивната жалба.  

        Защитникът на подсъдимия Б. - адв. Р.К. по същество на делото  поддържа доводите, изложени в жалбата и изразява становище, че присъдата на първоинстанционния съд следва да бъде отменена и постановен друг съдебен акт, с който подзащитният му бъде признат за невинен и оправдан по повдигнатото обвинение, с оглед на това, че не е доказано по  категоричен начин авторството на деянието. Алтернативно моли, в случай, че са допуснати съществени процесуални нарушения при постановяване на първоинстанционния съдебен акт, въззивната инстанция да върне делото за ново разглеждане на Старозагорски районен съд или на районна прокуратура Стара Загора.

        Въззиваемата – гражданска ищца и частен обвинител Т.Т. в съдебно заседание изразява становище, че жалбата е неоснователна и моли да бъде оставена без уважение, а постановената присъда на Старозагорски районен съд като правилна  да бъде потвърдена.

Представителят на обвинението, в  хода на съдебните прения, изразява становище, че подадената жалба е неоснователна, а първоинстанционната присъда като правилна  следва  да бъде потвърдена.

Съдът, след като обсъди оплакванията в подадената жалба,  становищата на страните, изразени в съдебно заседание и събраните доказателства по нохд №260/2013 г. на Районен съд Стара Загора,  намери за установено следното:

        С Присъда №118/21.06.2013 г., постановена по нохд №260/2013 г. по описа на Старозагорски районен съд, подсъдимият Б.Ф.Б. е признат за виновен в това, че на 23.02.2012 г. в гр.Стара Загора чрез използване на неустановено техническа средство е отнел чужди движими вещи – обеци „Oliver Weber”- на стойност 191,20 лв.; колие „Oliver Weber” – на стойност 135,20 лв.; зарядно устройство за Ipohne - на стойност 15,92 лв.; диамант на тънка платинена верижка – на стойност 2400.00 лв.; парфюм „Versace” – на стойност 64.00 лв.; маратонки „ Armani„ – на стойност 304.00 лв.; слънчеви очила „Roberto Cavalli”, модел „ Cfrallo 441S„ – на стойност 519, 20 лв.; мъжко яке „ Armani„ – на стойност 900.00лв.; кожено яке от норка – на стойност 1080.00 лв.; дамско яке  „Miss 60„ – на стойност 132.00 лв.; златна 18 каратова гривна с висулки във форма на куче и сърце, също от злато, с общо тегло 20 гр. – на стойност 1183,12 лв.; гривна позлатена  „Just Cavali„ – на стойност 216.00 лв.; обеци  „Just Cavali„ – на стойност 200.00 лв.; позлатени обеци „D&G„ вплетени три халки тип брачни – на стойност 258.40 лв.; дамска нощница, черна прозрачна – на стойност 41,40 лв.; мъжки часовник „Balmain” – настойност 1186,50 лв.; бяло спортно яке – на стойност 60.00 лв.  - всичко на обща стойност 9 102,94(девет хиляди стои два лева и деветдесет и четири стотинки) лв., от владението на Т.Л.  Т., без нейно съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои, поради което и на основание чл.195 ал.1 т.4 вр. чл.194 ал.1 вр. чл.54 НК  съдът го осъдил на „лишаване от свобода” за срок от три години, изпълнението на което наказание на основание чл.66 НК отложил за изпитателен срок от пет години.

        С постановената присъда Старозагорски районен съд осъдил подсъдимия Б.Ф.Б. да заплати на гражданската ищца Т.Л.Т. сума в размер на 6193,24 лева, причинени имуществени вреди- равностойност на откраднатите й собствени вещи – обеци „Oliver Weber”- на стойност 191,20 лв.; колие „Oliver Weber” – на стойност 135,20 лв.; зарядно устройство за Ipohne - на стойност 15,92 лв.; диамант на тънка платинена верижка – на стойност 2400.00 лв.; парфюм „Versace” – на стойност 64.00 лв.; кожено яке от норка – на стойност 1080.00 лв.; дамско яке  „Miss 60„ – на стойност 132.00 лв.; златна 18 каратова гривна с висулки във форма на куче и сърце, също от злато, с общо тегло 20 гр. – на стойност 1183,12 лв.; гривна позлатена  „Just Cavali„ – на стойност 216.00 лв.; обеци  „Just Cavali„ – на стойност 200.00 лв.; позлатени обеци „D&G„ вплетени три халки тип брачни – на стойност 258.40 лв.; дамска нощница, черна прозрачна – на стойност 41,40 лв. и бяло спортно яке – на стойност 60.00 лв., ведно със законната лихва от датата на деликта – 23.02.2012 г. до окончателното изплащане на сумата, като отхвърлил предявения граждански иск в останалата му част до размера на 8583,74(осем хиляди петстотин осемдесет и три лева и седемдесет и четири стотинки) лв., като неоснователен и недоказан.

        Със същата присъда Старозагорски районен съд е отнел в полза на държавата веществените доказателства – един чифт мъжки обувки „CAMEL ACTIVE”, като постановил да бъдат унищожени по надлежния ред, след влизане в сила на окончателен съдебен акт, както и да се върнат на пострадалата Т.Л.Т. веществените доказателства – два броя дамски слънчеви очила марка „Роберто Кавали” модел „ Cfrallo 441S„ - 1 брой, предадени от пострадалата на досъдебното производство, ведно с картонена опаковка и калъф – черен, твърд, с вътрешност бяло и черно - шарка, а очилата- иззети с протокол от 01.11.2012 г. да се върнат без мек черен калъф с лепка,  след влизане в сила на окончателен съдебен акт.

        Старозагорски районен съд осъдил  подсъдимия Б.Ф.Б. да заплати в полза на държавата по БСВ сума в размер на 406.00 (четиристотин и шест) лева, представляваща направени разноски, както и сума в размер на 248.00 (двеста четиридесет и осем) лева, представляваща дължима държавна такса върху уважения размер на гражданския иск.

        Настоящият състав, в изпълнение разпоредбата на чл.314 ал.1 от НПК, извърши цялостна проверка на присъдата, независимо от основанията, посочени от страните и намери, че атакуваната  присъда е постановена при спазване на материалния и процесуалния закон, поради което не са налице основания за изменение или отмяна на същата.

        Заключенията на първоинстанционния съд относно приетите за установени фактически обстоятелствата, включени в предмета на доказване, се основават на обективен, всестранен и пълен анализ на събраните доказателствени материали съобразно действителното им съдържание. В този смисъл са изпълнени и императивните изисквания на чл.305, ал.3 НПК. С оглед на това съдът не счита за необходимо да преповтаря установените факти по делото.

        При така установените фактически обстоятелства настоящият съдебен състав не намира, че са налице основания да се приеме, че деянието, вменено във вина на подсъдимия Б.Б., не е доказано с оглед неговото авторство. Правилно първоинстанционният съд е приел, че гласните доказателствени средства – показанията на пострадалата свидетелка Т.Т. и на св. В. Т. като непротиворечиви, убедителни и логични следва да бъдат кредитирани с доверие. Чрез същите се установява предмета на престъплението – вещите които са били отнети от дома им.

        Обсъдени са от първостепенния съд и показанията на свидетелите Д. В., С. В. и Д. Г., които са незаинтересовани от изхода на делото и от които се установява, че на 23.02.2012 г. е извършена кражба от дома на св. Т. и св. В. Т. и във входа на жилищната кооперация през интервала от време 9,30-10,30 часа е забелязано непознато лице.

        Законосъобразно и при спазване на процесуалните правила старозагорски районен съд  е направил  анализ на събраните по делото доказателства в тяхната съвкупност и след като е дал вяра на посочените по-горе гласни доказателствени средства и е изложил основанията си за това, е обсъдил и заключението на назначената по досъдебното производство трасологична експертиза – Протокол №637/2012 г., което има съществено отношение към установяване авторството на деянието. От същото се установява, че е налице идентичност по групови и индивидуални признаци, описани подробно в изследователската част на експертизата, между предоставените за изследване трасологични следи от стъпка, иззети с протокол за оглед на местопроизшествие на 23.02.2012 г., в град Стара Загора, ул."Боруйград" №13, вх.”А”, ап.7, и ходилата и оттиските на лявата обувка от чифт маратонки, черни на цвят, марка "Camel Асtiv”,  с номер на вътрешната страна на езика 151-11 448-7 ½, иззети с протокол за претърсване и изземване от 01.11.2012 г., в жилище на адрес гр.Перник, ул."Божур" №7А, обитавано от подсъдимия Б.Б..

        Това експертно заключение оборва твърденията на св. П. Б. и на подсъдимия, че тези обувки са закупени от Женския пазар в гр. София и налага категоричния извод,  че изследваните следи са оставени от ходилото на лявата обувка, иззета при претърсване от дома на подсъдимия.

        В мотивите към постановения съдебен акт съдът е приел за установено, че очилата намерени и иззети при претърсването в жилището на подсъдимия на 01.11.2012 г.     са тези откраднати от жилището на свидетелката Т.. Този извод на съда не е изграден на предположения, а е обоснован и по същността си правилен. На първо място е отчетен факта, че липсващите камъчета по иззетите очила са на места, които ясно се виждат на фотосите, предадени на разследващите от Т. като места с паднали камъчета.  Същевременно като неубедително и лишено от логика е възприето твърдението на свидетелката Б., че е намерила две паднали камъчета в калъфа, предвид невероятната възможност две камъчета да паднат едновременно и да останат /а не изпадат/ в калъф, който се ползва.

        В хода на досъдебното производство на 04.12.2012 г. е бил извършен оглед на намерените и иззети при извършеното претърсване и изземване в дома на подсъдимия Б., слънчеви очила „Roberto Cavalli”. Същите са били предявени на пострадалата на 06.12.2012 г., която ги е разпознала, като е заявила, че това са очилата, които са били откраднати от дома й на 23.02.2012 г. При извършеното предявяване на очилата от първоинстанционния съд по реда на чл.284 НПК пострадалата отново ги е разпознала, като е посочила съответните им специфични белези/паднали камъчета от двете страни/.

        Съдът не е кредитирал с доверие показанията на свидетелите Б. и Г. в частта относно обстоятелството откъде  са се сдобили с процесните очилата. Мотивът за това е че показанията им са неубедителни и вътрешно противоречиви. При описанието на очилата те не са могли да посочат всички индивидуални особени белези на очилата, в това число и налични надписи. Отчетено е от съда и противоречие в показанията им, което е относно това откъде и как са закупени очилата, като свидетелката Г. лаконично е посочила, че са й подарък от бивш приятел, докато свидетелката Б. сочи, че Г. ги е купила за себе си от Италия, след което й ги продала. Това разминаване в показанията на свидетелките, които са много близки приятелки, поставя под съмнение достоверността им. При преценка показанията на свидетелката Г. показателно е и това, че същата не можа да даде точно описание на очилата  с техните характерни особености. Във връзка с изложеното по-горе следва да се посочи, че изводът на първоинстанционния съд по отношение показанията на свидетелите Б. и Г. в частта им касаеща придобиването на процесните очила е обоснован и по същността си правилен.        Първостепенният съд е обсъдил и обясненията на подсъдимия Б., който оспорва обвинението и твърди, че не е извършил вмененото му престъпление, като е приел че същите са израз на защитна позиция и не са достоверни. В случая обосновано са игнорирани обясненията на самия подсъдими, които остават изолирани и неподкрепени от всички събрани доказателствени средства.

        В заключение следва да се отбележи, че напълно аргументирано Старозагорски районен съд е приел, че доказателствата по делото водят до единствено възможен и необорим извод относно авторството на престъплението в лицето на подсъдимия Б.. С доказателствената задача в настоящия процес съдът се е справил безупречно, като е обосновал извода си относно авторството на деянието в лицето на подс. Б., отхвърляйки обратните аргументи на защитата на подсъдимия. Първоинстанционният съд убедително е обосновал защо не е дал вяра на показанията на свидетелите, които подкрепят защитната теза на подсъдимия. С оглед на това настоящата инстанция не констатира изопачаване на определени доказателства – придаване на съдържание, което те нямат, или игнориране на други. При тази налична доказателствена съвкупност първоинстанционният съд обосновано е приел, че са налице достатъчно на брой безспорни и достоверни доказателства, аргументиращи извода относно авторството на престъплението в лицето именно на подсъдимия Б..

        Приетите фактически обстоятелства от Старозагорски районен съд правилно са подведени под нормата на чл.195 ал. 1 т.4  вр. чл.194 ал.1 от НК.  Чрез съответните доказателствени способи са били установени всички елементи от обективната и субективна страна на посочената законова разпоредба.                            

        При определяне вида и размера на наказанието съдът се е съобразил с принципите на законоустановеност и индивидуализация на наказанието, като е отчел  степента на обществена опасност на конкретно извършеното деянието и на дееца, смекчаващите и отегчаващи вината обстоятелства.

        При съвкупната преценка на всички обстоятелства, които имат значение за определяне на наказателната отговорност, съдът е наложил  на подсъдимия наказание „лишаване от свобода” при превес на смекчаващи отговорността обстоятелства, под средния законоустановен размер, а именно „лишаване от свобода” за срок от три години.

        За постигане целите на наказанието и преди всичко за поправянето на подсъдимия съдът е преценил, че не е необходимо същият ефективно да търпи наложеното му наказание. Имайки предвид немалката степен на обществена опасност на подсъдимия, съдът е определил изпитателен срок в размер на максималния законоустановен – пет години.

        Настоящият съдебен състав счита, че с така наложеното наказание на подсъдимия Б. в максимална степен ще се постигнат целите на наказанието и същото ще спомогне както за превъзпитаването му, така ще въздейства и възпиращо спрямо останалите членове на обществото.

        В случая, след като подсъдимият е признат за виновен в извършване на престъплението по чл.195 НК, следва предявеният граждански иск за присъждане на сумата, представляваща причинени имуществени вреди от това деяние, да бъде уважен.

        С оглед заключението на оценителната експертиза, съдът е приел, че на гражданската ищца са причинени от подсъдимия имуществени вреди, които следва да бъдат възмездени  и същите са в размер на 6193,24 лева, представляващи равностойността на отнетите й собствени движими вещи /без очилата, които ще й бъдат върнати, след приключване на наказателното производство/.

        По отношение стойността на вещите, които е установено, че не са на гражданската ищца, а са били собственост на свидетеля Т., съдът е прел, че искът е неоснователен и недоказан и като такъв е отхвърлил същия.

        Произнасянето на първоинстанционния съд по отношение на предявения граждански иск е правилно и по този начин ще бъдат възмездени от подсъдимия на пострадалия причинените от престъплението имуществени вреди, ведно със законната лихва върху тях, считано от датата на увреждането - 23.02.2012 г. до окончателното изплащане на сумата.

        Доводите на защитата на подсъдимия Б., обосноваващи искането за постановяване на правдателна присъда, съдът счита за неоснователни по следните съображения:

        На първо място обстоятелството, че обувките са иззети от дома на подсъдимия след повече от шест месеца, след като е иззета следа от дома на пострадалата, не може да промени по никакъв начин изводите на съда относно доказателствената стойността на заключението на трасологичната експертиза, като  част от общия доказателствения обем по делото. От същото по безспорен начин се установява, че е налице идентичност по групови и индивидуални признаци, описани подробно в изследователската част на експертизата, между предоставените за изследване трасологични следи от стъпка, иззети с протокол за оглед на местопроизшествие на 23.02.2012 г., в град Стара Загора, ул."Боруйград" №13, вх.”А”, ап.7, и ходилата и оттиските на лявата обувка от чифт маратонки, черни на цвят, марка "Camel Асtiv”,  с номер на вътрешната страна на езика 151-11 448-7 ½, иззети с протокол за претърсване и изземване от 01.11.2012 г., в жилище на адрес гр.Перник, ул."Божур" №7А, обитавано от подсъдимия Б.Б.. При изземването на трасологичната следа от стъпка от дома на пострадалата с Протокола за оглед от 23.02.2012 г, както и при изготвяне на последния не са допуснати нарушения на процесуалните правила. По надлежния ред са били иззети и обувките, предмет на същата експертиза от дома на подсъдимия Б. на 01.11.2012 г.

        Наличието на други трасологични следи в жилището на пострадалата не може да обори извода относно авторството на престъплението, при наличието на останалите доказателства,  подкрепящи този извод, които са обстойно обсъдени от първостепенния съд.

        Гражданската ищца Т. е живеела на семейни начала  с В. Т. в неговото жилище и това, че той не е разпитан на досъдебното производство не влияе пряко на установяване обстоятелствата по делото, още повече че пред съда депозира показания, които са точни, категорични и убедителни и допринасят за установяване основните факти в процеса.

        Първостепенният съд е приел за безспорно установено, че очилата, иззети от дома на подсъдимия, са откраднатите от него от дома на гражданската ищца. Този извод на съда е мотивиран, като са обсъдени задълбочено и подробно всички събрани доказателства, касаещи процесната  вещ.  Съображения в тази връзка са изложени по-горе и в настоящото решение.

        Настоящият съд не констатира да са допуснати съществени нарушения на процесуалните правила на досъдебното производство, нито от първоинстанционния съд при разглеждане на делото и при постановяване на съдебния акт. Конкретно отношение във връзка с наведените в тази насока доводи съдът не може да вземе, с оглед на това, че защитата не посочи какви са допуснатите съществени нарушения на процесуалните правила.

С оглед изложените по-горе съображения не са налице основания за отмяна или изменение на първоинстанционната присъда, поради което и на основание чл.338 от НПК съдът

 

                                  Р    Е     Ш      И:

 

 ПОТВЪРЖДАВА  Присъда №118/21.06.2013 г., постановена по нохд №260/2013 г. по описа на Старозагорски  районен съд.

 

        РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване и/или  протестиране.

 

 

                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 ЧЛЕНОВЕ:1.

                        

                 2.