Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

14                                           23.01.2014 г.                         град Стара Загора

 

        В   ИМЕТО   НА   НАРОДА

 

СТАРОЗАГОРСКИ ОКРЪЖЕН СЪД              ІІІ НАКАЗАТЕЛЕН СЪСТАВ

На 15 януари                                                             Година 2014

В публично заседание в следния състав:

                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: СПАСЕНА ДРАГОТИНОВА

                                                       ЧЛЕНОВЕ: КРАСИМИРА ДОНЧЕВА

                                                                      АСЕН ЦВЕТАНОВ                                                                 

 

СЕКРЕТАР: КРАСИМИРА ЦОНЕВА

ПРОКУРОР:

като разгледа докладваното от съдия КРАСИМИРА ДОНЧЕВА

ВНЧХД № 1327 по описа за 2013 година, и за да се произнесе, съобрази:

 

Производството е по реда на чл.341, ал.1 във връзка с глава ХХІ от НПК.

   

     С определение от открито съдебно заседание на 12.11.2013 г., по НЧХД № 612/2013 г. по описа на Районен съд – Казанлък, на основание чл.289, ал.1 вр. с чл.24, ал.4, т.5 от НПК е прекратено наказателното производство по делото със страни частен тъжител Г.И.Г. и подсъдим Н.Т.З..

 

     Против определението е подадена частна въззивна жалба от частния тъжител чрез повереника му адвокат М.Д.. В жалбата се твърди, че атакуваното определение е неправилно и незаконосъобразно. Развиват се съображения, че неявяването на повереника в съдебно заседание се дължало на уважителни причини – служебен ангажимент на адв. Д. за удостоверяване наличието на който се представя като доказателство Протокол № 2/12.11.2013 г. Искането до въззивния съд е за отмяна на обжалваното определение.

 

По делото не са постъпили писмени възражения срещу частната жалбата по реда на чл.322 от НПК.

 

В съдебно заседание подадената частна жалба и искането за отмяна на обжалваното определение се поддържат от повереника на частния тъжител.

Частният тъжител Г.Г., редовно призован не се явява пред въззивния съд и не взема становище по жалбата.

Подсъдимият З. заявява, че предоставя на съда да прецени основателността на частната жалба.

 

Съдът, като прецени събраните по наказателното производство доказателства във връзка с доводите и становищата на страните и извърши изцяло проверка на правилността на атакувания съдебен акт, намери за установено следното:

 

С обжалваното определение, постановено в открито съдебно заседание на 12.11.2013 г., по НЧХД № 612/2013 г. по описа на Районен съд – Казанлък е прекратено наказателното производство по делото на основание чл.289, ал.1 вр. с чл.24, ал.4, т.5 от НПК, поради неявяване в съдебно заседание на частния тъжител и повереника му адв. М.Д. без да са посочили уважителни причини за неявяването си.

Видно от протокола на проведеното предходно по делото съдебно заседание от 24.10.2013 г., в това съдебно заседание са се явили както тъжителя Г.Г., така и повереника му адв. М.Д., като след разпит на допуснатите по делото свидетели съдът е отложил делото за  събиране на писмени доказателства за друга дата - за открито съдебно заседание на 12.11.2013 г. от 09,30 часа. За това съдебно заседание  всички страни са били надлежно уведомени от съда.

От протокола от съдебно заседание на 12.11.2013 г. се установява, че на именното повикване в 09,30 часа, и на повторното повикване в 09,40 часа се е явил само подсъдимия З., като частния тъжител Г. и повереника му адв. Д. не са се явили в съдебно заседание, без да сочат уважителни причини за това.

Въззивният съд, в настоящият му състав, при така установеното намира, че първоинстанционния съд правилно и законосъобразно на основание чл.289, ал.1 вр. с чл.24, ал.4, т.5 от НПК е прекратил наказателното производство от частен характер, образуваното по частна тъжба на тъжителя Г..  Видно от материалите по НЧХД № 612/2013 г. на Районен съд – Казанлък не са представени доказателства от тъжителя и/или повереника му преди или най-късно по време на заседанието, удостоверяващи наличието на уважителна причина за неявяването им в съдебно заседание.

Въззивната инстанция не споделя становището на адв. Д., изложено в подадената въззивна жалба, че в тази хипотеза първоинстанционния съд не следвало да прекратява наказателното производство по делото, а е следвало да им даде указания за представяне на доказателства за наличието на уважителна причина за неявяване в съдебно заседание.

Соченият от адв. Д. подход е разширителен и не може да бъде възприет с оглед на строго формалния характер на производствата по наказателни дела, в т.ч. и на такива от частен характер. Разпоредбата на чл.24, ал.4, т.5 от НПК има императивен характер и задължава съда да прекрати образуваното наказателно производство за престъпление, което се преследва по тъжба на пострадалия, когато частният тъжител не се яви в съдебното заседание на първоинстанционния съд без уважителни причини, като законодателя въвежда едно единствено изключение и то е : “тази разпоредба не се прилага, ако вместо частния тъжител се яви негов повереник.”.

В настоящия случай в проведеното съдебно заседание пред първоинстанционния съд не са се явили и двамата – и частният тъжител, и повереника му без да са уведомили своевременно съда /преди или най-късно в самото съдебно заседание/ за наличие на уважителни причини за това, с оглед на което правилно първоинстанционния съд е приел, че същите не се явяват без да сочат уважителни причини. Обстоятелството, че това се е случило не в първото, а в третото по ред съдебно заседание, е ирелевантно, тъй като в разпоредбата на чл.24, ал.4, т.5 от НПК не се съдържа такова изискване /неявяването да е в първото съдебно заседание, респ. преди даване ход на съдебното следствие/.

Представения от адв. М.Д. Протокол № 2/12.11.2013 г. за участието й в комисия по провеждане на процедура за обществена поръчка като писмено доказателство, удостоверяващо наличие на уважителна причина за неявяването й в съдебно заседание на 12.11.2013 г. едва пред въззивната инстанция е несвоевременно представено, тъй като е следвало да бъде представено пред първоинстанционния съд или поне районния съд е следвало да бъде уведомен с молба за наличието на този ангажимент. От друга страна за неявяването на тъжителя Г. не са представени доказателства, които да сочат на уважителна причина за това, а и същият не се явява и пред въззивния съд.

 

Въззивният съд с оглед на изложените мотиви намира, че  въззивната жалба е неоснователна, а обжалваното определение като правилно и законосъобразно следва да бъде потвърдено, поради което и на основание чл.334, т.6 от НПК, съдът

 

                                                  Р      Е      Ш      И :

 

ПОТВЪРЖДАВА протоколно определение от 12.11.2013 г. по НЧХД № 612/2013 г. по описа на Районен съд – Казанлък, с което на основание чл.289, ал.1 вр. с чл.24, ал.4, т.5 от НПК е прекратено наказателното производство по делото.

 

РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.

 

 

 

 

                                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                             

                                                             ЧЛЕНОВЕ:  1.

 

 

                                                                                   2.