Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

№ 16                                      27.01.2014 година           град Стара Загора

 

Старозагорски окръжен съд,    наказателно    отделение,   първи състав, в открито заседание на петнадесети януари, две хиляди и  четиринадесета година, в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТОНЬО ТОНЕВ

ЧЛЕНОВЕ: СОНЯ КАМЕНОВА

ВАНЯ ТЕНЕВА

 

СЕКРЕТАР:  И.Г.

ПРОКУРОР: ВАНЯ МЕРАНЗОВА

                

като разгледа докладваното от съдия КАМЕНОВА   ВНЧД № 1341 по описа за 2013  година,  за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по глава ХХІ на НПК.

 

С Определение № 785/21.11.2013 г. по ЧНД № 2265/2013 г. по описа на Районен съд – Стара Загора е постановено на основание чл.68, ал.1 от НК привеждане в изпълнение на наказанието, наложено на М.С.В., ЕГН – ********** по НОХД № 938/2009 г. по описа на Районен съд – Стара Загора, а именно  - лишаване  от свобода за срок от две години, което същият да изтърпи  в затворническо заведение от закрит тип при първоначален строг режим на основание чл.61, т.2 във връзка с чл.60, ал.1 от ЗИНЗС.

 

В срока по чл.319 от НПК горепосоченото определение е обжалвано пред Окръжен съд – Стара Загора от осъденото лице М.С.В..

В жалбата е развит  довод за неправилност на определението като противоречащо на  материалния закон.

ИСКАНЕТО на жалбоподателя е обжалваното определение да бъде отменено и постановено ново, с което  да бъде отхвърлено искането  за приложение на чл.68, ал.1 от НК.

 

Окръжна прокуратура – Стара Загора  застъпва становището,че не са налице основания за отмяна или изменение на обжалваното определение, поради което същото следва да бъде потвърдено.

 

Окръжен съд – Стара Загора, при извършена цялостна служебна проверка на обжалваното определение – съгласно чл.314 от НПК, установи следното:

 

Жалбоподателят –  М.С.В., видно от справка за съдимост рег. № 5275/30.12.2013 г. и приложените към нея бюлетини за съдимост, е осъждан, както следва:

 

С Присъда № 10/21.01.2010 г. по НОХД № 938/2009 г. на Районен съд – Стара Загора, влязла в сила на 06.12.2010 г., за:

-престъпление по чл.131, ал.1, т.4 и т.12 във връзка с чл.129, ал.2 във връзка с ал.1 от НК, извършено на 05.12.2008 г.,

-престъпление престъпление по чл.131, ал.1, т.6 и т.12 във връзка с чл.129, ал.2 във връзка с ал.1 от НК, извършено на 05.12.2008 г.,

след приложение на чл.23, ал.1 от НК е осъден на две години лишаване от свобода, изтърпяването на което наказание на основание чл.66, ал.1 от НК е отложено за срок от три години.

 

С Присъда № 153/04.08.2011 г. по НЧХД № 453/2011 г. на Районен съд – Стара Загора, влязла в сила на 19.08.2011 г., за престъпление по чл.131, ал.1, т.12 от НК, извършено на 18.11.2010 г., на основание чл.78а от НК М.С.В. е освободен от наказателна отговорност и му е наложено административно наказание глоба в размер на 2000 лв.

 

Със Споразумение № 83/27.02.2012 г. по НОХД № 366/2012 г. на Районен съд – Стара Загора, за

-престъпление по чл.131, ал.1, т.12 във връзка с чл.130, ал.1 от НК, извършено на 24.09.2011 г.;

-престъпление по чл.144, ал.3  във връзка с ал.1 от НК, извършено на 24.09.2011 г.,

след приложение на чл.23, ал.1 от НК е осъден на пробация чрез пробационни мерки, както следва:

-задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от три години, с периодичност три пъти седмично;

-задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от три години;

-безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 300 часа годишно, за три поредни календарни години.

 

С Определение № 712/07.10.2013 г. по ЧНД № 421/2013 г. на Окръжен съд – Стара Загора, влязло в сила на 15.10.2013 г., на основание чл.43а, т.2 от НК остатъкът от неизтърпяното наказание пробация по НОХД № 366/2012 г. е заменен с наказание лишаване от свобода за срок от девет месеца и седем дни, което да бъде изтърпяно при първоначален “строг” режим в затворническо общежитие от закрит тип.

 

В обжалвания съдебен акт -  Определение № 785/21.11.2013 г. по ЧНД № 2265/2013 г. по описа на Районен съд – Стара Загора  - е постановено на основание чл.68, ал.1 от НК привеждане в изпълнение на наказанието, наложено на М.С.В. по НОХД № 938/2009 г. по описа на Районен съд – Стара Загора, а  именно  - лишаване  от свобода за срок от две години, което същият да изтърпи  в затворническо заведение от закрит тип при първоначален строг режим на основание чл.61, т.2 във връзка с чл.60, ал.1 от ЗИНЗС.

 

Първоинстанционният съд е приел, че след замяната на наказанието пробация с лишаване от свобода, М.С.В. се явява осъден на лишаване от свобода по НОХД № 366/2012 г. и тъй като престъпленията, за които е осъден по това дело са умишлени престъпления от общ характер и са извършени в изпитателния срок на присъдата по  НОХД № 938/2009 г., следва да се постанови изтърпяване на отложеното наказание  лишаване от свобода по тази присъда.

 

Защитата на жалбоподателя – осъденото лице М.С.В., застъпва становище, че същият не следва да бъде считан за осъждан на лишаване от свобода, тъй като замяната на наложеното наказание пробация  с лишаване от свобода е само последица от неспазването на установените изисквания за изпълнение на наказанието пробация.

 

Жалбата на осъденото лице М.С.В. е неоснователна.

 

Правните изводи на първоинстанционния съд  са формирани в съответствие с вярното тълкуване на законодателната воля, вложена в понятието "наложено наказание", при съблюдаване на императивните предписания на чл. 68, ал. 1 от НК и трайната съдебна практика по приложението им. Спазен е принципът на закона за привеждане в изпълнение на отложено наказание, ако деецът е извършил в изпитателния срок друго умишлено престъпление от общ характер, за което макар и след този срок, му бъде наложено наказание лишаване от свобода. В тази насока,  обжалваният съдебен акт е съобразен с  предписанията на Тълкувателно решение № 79/83 г. на ОСНК на ВС. Съгласно това решение, за да се прецени дали едно лице е било осъдено на лишаване от свобода или не, трябва да се вземе предвид не наложеното с присъдата наказание, а фактически изтърпяното, с което първоначалното наказание е било заменено, т. е. лишаването от свобода. Действително, цитираното тълкувателно решение е постановено по повод наказанията "поправителен труд" и "задължително заселване", които понастоящем не съществуват като самостоятелни наказания по чл. 37 от НК. Тяхната отмяна обаче е синхронизирана с въвеждането на ново по вид наказание "пробация". Следователно, волята на законодателя да замени първите две наказания с пробация, по необходимост води до приложимост и на съдебната практика, постановена по повод изтърпяването и замяната на тези наказания с лишаване от свобода, доколкото пробацията е съвкупност от мерки за контрол и въздействие, без лишаване от свобода. От изложеното следва, че ТР № 79/83 г. на ОСНК е приложимо и по отношение на наказанието пробация, когато същото на основание чл. 43а, ал. 2 от НК е било заменено с наказание лишаване от свобода. Лицата, спрямо които на това основание е било постановено да изтърпят наказание лишаване от свобода, се явяват осъждани на това наказание, независимо, че то не е било наложено с първоначалната присъда, респективно с определението, с което е било одобрено споразумение за налагане на наказание пробация. По този начин лицето вече се явява с наложено наказание лишаване от свобода и когато деянието, за което е налице това обстоятелство е извършено в изпитателния срок, осъденият трябва да изтърпи и предходното наказание.

Изрично, в полза на прилагането на чл.68, ал.1 от НК при такива обстоятелства, ВКС  се е произнесъл в следните свои актове: Решение № 184/16.04.2009 г. по н.д. № 133/2009 г. на ІІІ н.о.; Решение № 257/11.06.2009 г. по н.д. № 149/2009 г. на ІІ н.о.; Решение № 448/27.10..2009 г. по н.д. № 483/2009 г. на ІІІ н.о.; Решение № 505/15.12.2009 г. по н.д. № 526/2009 г. на І н.о.; Решение № 198/28.04.2010 г. по н.д. № 172/2010 г. на І н.о.; Решение № 285/19.05.2010 г. по н.д. № 259/2010 г. на ІІІ н.о.; Решение № 336/23.06.2010 г. по н.д. № 290/2010 г. на ІІІ н.о.; Решение № 214/02.05.2012 г. по н.д. № 569/2012 г. на ІІ н.о.; Решение № 341/10.07.2012 г. по н.д. № 1048/2012 г. на ІІІ н.о.

 

Поради гореизложеното, Окръжен съд – Стара Загора прие, че на основание чл.338 от НПК обжалваното определение следва да бъде потвърдено.

Водим от горното, Окръжен съд – Стара Загора

 

Р  Е  Ш  И:

 

ПОТВЪРЖДАВА Определение № 785/21.11.2013 г. по ЧНД № 2265/2013 г. по описа на Районен съд – Стара Загора.

 

Решението не подлежи на жалба и/или протест.

 

 

 

 

                                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                                            ЧЛЕНОВЕ:

 

                                                            1.

 

                                                            2.