О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

 

 № 13                                              09.01.2014 г.                град  Стара Загора

 

 

 

СТАРОЗАГОРСКИ ОКРЪЖЕН СЪД             ПЪРВИ НАКАЗАТЕЛЕН СЪСТАВ

На девети януари                                                     две хиляди и тринадесета година

в закрито заседание в следния състав:

                                  

 

                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТОНЬО ТОНЕВ

             ЧЛЕНОВЕ:СОНЯ КАМЕНОВА

                                                                                                     ВАНЯ ТЕНЕВА

 

 

като разгледа докладваното от младши съдия Тенева ВЧНД № 1329 по описа за 2013 год., за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по чл. 243, ал. 7 НПК.

 

С определение № 555 от 18.09.2013 год. по ЧНД № 1753/2013 год. по описа на Районен съд – Стара Загора е отменено постановление от 01.08.2013 год. на Районна прокуратура – Стара Загора за прекратяване на наказателното производство по ДП № 620/2012 год. по описа на ОД на МВР - Стара Загора, по жалба на М.Д.П. за престъпление по чл. 206, ал. 1 от НК срещу неизвестен извършител.

 

Горепосоченото определение е протестирано пред Окръжен съд – Стара Загора от Районна прокуратура – Стара Загора. Протестът е редовен и допустим и подаден в срока по чл. 243, ал. 6 НПК от лице, имащо право на такъв. В него се излагат доводи за неправилност на обжалвания съдебен акт. Искането до въззивния съд е за отмяна на определението. Постъпило е и възражение от М.П., с което счита, че протестът е неоснователен. Изложени са аргументи във възражението, че прокурорът е направил неправилни фактически и правни изводи дали е налице престъпление по чл. 209 от НК.

 

Въз основа на данните по делото и закона, Окръжен съд – Стара Загора прие за установено следното:

Досъдебно производство № 620/2012 год. по описа на ОД на МВР  - Стара Загора е образувано с постановление от 07.06.2012 г. на РП – Стара Загора.

С постановление от 06.03.2013 г. на РП – Стара Загора наказателното производство е прекратено. С Определение № 227/01.04.2013 г. на Районен съд Стара Загора (в сила от 15.07.2013 г.) постановлението за прекратяване на досъдебното производство е отменено и са дадени указания.

На 01.08.2013 г. с постановление на РП Стара Загора наказателното производство е прекратено отново, като основание е посочено чл. 24, ал. 1 т. 1 от НПК.

Основните фактически обстоятелства по делото са:

М.Д.П. и А.Х.Х. били съдружници във “***” ООД до юни месец 2007 г. Един месец преди да прекратят съдружието си – през май 2007 г. сключили от името на дружеството договор за финансов лизинг с “***” ЕАД, срещу който дружеството получило бояджийска камера на значителна стойност. След напускането на М.П. като съдружник А.Х. отдал бояджийската камера под наем на дружеството “***” ООД (в което самият Х. бил по това време съдружник). Тъй като не били изплатени всички вноски по договора за лизинг дружеството лизингодател образувало изпълнително дело и насочило принудителното изпълнение срещу М.П. като авалист по запис на заповед (подписан като обезпечение по договора за финансов лизинг). За да погасят оставащите задължения към “***” ЕАД на 27.07.2010 г. било сключено тристранно споразумение между дружеството длъжник “***” ООД, представлявано от управителя А.Х., М.П. и ***. Според това споразумение след заплащането на сумата от 12 881, 75 лева в полза на *** и изпълнение на описаните задължения в споразумението, М.П. става собственик на бояджийската камера. С писмо от 01.09.2010 г., адресирано до “***” ООД, “***” ЕАД е признал М.П. за собственик на процесната движима вещ. Съгласно същото споразумение “***” ООД е следвало да предаде бояджийската камера в срок от три дни след получаване на уведомлението от *** за изплатените вноски от М.П., но и към настоящия момент пострадалият п. не е получил въпросната движима вещ. Въпреки че в самото споразумение Х. декларира, че бояджийската камера се намира в негово държане и тя е в надлежно състояние, по делото се установява че тя е била в държане на “***” ООД. Също така се установява, че на 31.07.2009 г. е издадена фактура и касов бон по отношение на бояджийската камера, като получател е посочен ***, а *** като доставчик. От управителя на *** – М.К. се разбира, че към момента бояджийската камера е изоставена и разграбена в сервиз около Стара Загора.

За да прекрати наказателното производство, в постановлението на Районна прокуратура – Стара Загора от 01.08.2013 г. са изложени съображения, че не е установено А.Х. да е бил държател или владелец на бояджийската камера и поради това не може да е осъществен съставът на чл. 206, ал. 1 от НК – обсебване. Изложени са и аргументи защо според прокуратурата с оглед събраните доказателства не е налице и престъплението измама. Според районния прокурор има достатъчно доказателства, за да се приеме, че не съществува наказателноотговорно лице, което да е възбудило или поддържало заблуждение у П.. Всички свидетели са се познавали от по –рано и поддържането на търговски отношения между тях не би позволило според прокурора толкова лесно да бъде въведен в заблуждение жалбоподателя от познато лице. Всъщност прокуратурата намира, че Х. е желаел да предаде бояджийската камера, но бил в обективна невъзможност (тъй като тя се намирала у другиго – св. М.К.), а св. П. знаел през цялото време къде се намира процесната камера. Няма данни дали е била изискана по надлежния ред бояджийската камера и дали е предадена на собственика й. Направен е краен извод, че всъщност се касае за гражданскоправни отношения и не събрани достатъчно доказателства за извършено престъпление от общ характер.

Първата инстанция е отменила постановлението като незаконосъобразно и е постановила продължаване на производството с оглед дадените указания. След като прецени мотивите за прекратяване на наказателното производство в постановлението и събрания доказателствен материал настоящата инстанция намира така постановеното определение за правилно, като счита за необходимо да го допълни.

         В обжалваното постановление районният прокурор е направил извод за липса престъпление по конкретното деяние, въпреки че не е посочил точно квалификацията на правното основание за прекратяването (отбелязан е само чл. 24, ал. 1, т. 1 от НПК, който съдържа две съвсем различни основания). Настоящата инстанция намира, че преди да се прекрати наказателното производство следва да се изяснят още няколко факта, за да се направи окончателна преценка дали има извършено престъпление или се касае за правоотношения, разрешими пред граждански съд.

         Видно от събраните доказателства жалбоподателят П. почти две години след като е подписал тристранното споразумение, не е получил бояджийската камера. От представеното копие на тристранно споразумение, уведомлението на “***” ЕАД и приложената вносна бележка за изплатена сума може да се направи извод, че М.П. е собственик на процесната движима вещ. От проведените разпити на досъдебната фаза става ясно, че М.К. също претендира да е собственик на камерата. В случая прокуратурата не следва да разрешава граждански спор, а да установи дали има достатъчно доказателства за престъпни обстоятелства, довели до едновременните претенции за собственост на две лица. По делото е налице фактура от 31.07.2009 г., която е подписана от А.Х. и от която е видно, че за бояджийската камера е платена сума от 14 200 лева с ДДС. Издаден е касов бон за същата сума. По отношение на тази фактура в разпита си – л. 35- 36 от досъдебното производство К. заявява, че е ползвал бояджийската камера дълъг период от време и е заплащал суми за погасяване на лизинговите вноски, а след това я закупил от *** и предоставя копие от фактурата. От своя страна Х., като управител и съдружник във ***, не заявява категорично дали е продал процесната камера – дава обяснения, че изплатената сума всъщност е трябвало да погаси дължимото му дялово участие при напускането на *** и останалите лизингови вноски. След това добавя, че не му е изплатена цялата сума. Предвид тези неизяснени факти и с оглед хронологията на събитията – фактурата и касовият бон са с дата 31.07.2009 г., т.е. една година преди сключването на тристранното споразумение, с което Х. се задължава да предаде бояджийската камера – следва да се назначи съдебно – счетоводна експертиза. Конкретните въпроси, на които следва да отговори експерта, следва да са свързани с преглед на счетоводните документи на *** и **** за периода от 01.07.2009 г. до 01.08.2010 г., както и да са насочени към установяване на това по какъв начин е осчетоводен актива (бояджийската камера) преди и след датата на фактурата, дали има заплатена/получена сума по процесната фактура и дали се установява от счетоводните документи този актив да е отчужден от *** в полза на ***. Трябва да се отбележи, че по същото време (на издаването на фактурата) бояджийската камера е била все още собственост на лизингодателя и прехвърлянето на собствеността й като движима вещ може да настъпи при няколко условия, регламентирани в закона за собствеността. В случая обаче ролята на прокуратурата е да установи какво е било субективното отношение на А.Х. към извършените сделки (по фактурата и по тристранното споразумение) т.е. дали той е знаел, че няма как да предаде камерата на бившия си съдружник П. и то в надлежно състояние към момента на подписване на споразумението. По делото са разпитани А.Х., жалбоподателят М.П. и третото лице, което твърди да е собственик на камерата - М.К.. Всички тези лица имат пряк интерес от изхода на наказателното производство и показанията им следва да бъдат проверени, като се разпитат трети лица, които имат неутрално отношение към спора. От справката в търговския регистър е видно, кои са настоящите съдружници във “****” ООД и във “***” ООД. Те следва да бъдат разпитани за фактите около ползването и евентуалното отчуждаване на процесната бояджийска камера. Както правилно е отбелязала и първата инстанция не е обсъдено и дали действията на К. не съставляват престъпление – той твърди, че камерата е разграбена и тя е в състояние, в което не може да се ползва и според него няма никаква стойност. Следва да се проверят тези негови твърдения - доколко процесната вещ има стойност, къде се намира и защо Х. не я е предал и към настоящия момент, след като е информиран и разпитван по настоящото дело.

Предвид гореизложеното, Окръжен съд – Стара Загора намира, че обжалваното определение, с което е отменено постановлението за прекратяване на основание чл. 243, ал.1, т.1 във връзка с чл. 24, ал.1, т.1 НПК на наказателното производство, е законосъобразно и обосновано, поради което следва да бъде потвърдено.

 

Водим от горното, Окръжен съд – Стара Загора

 

 

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ПОТВЪРЖДАВА определение № 555 от 18.09.2013 год. по ЧНД № 1753/2013 год. по описа на Районен съд – Стара Загора.

 

Определението не подлежи на обжалване и протестиране.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                                       

ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

                 2.