О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

№ 55                                             27.01.2014 г.                         град Стара Загора

 

СТАРОЗАГОРСКИ ОКРЪЖЕН СЪД, наказателно  отделение,  в  закрито заседание на  двадесет и седми януари,  две хиляди и четиринадесета година, в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТОНЬО ТОНЕВ

ЧЛЕНОВЕ: СОНЯ КАМЕНОВА

ВАНЯ ТЕНЕВА

СЕКРЕТАР:

ПРОКУРОР:

                      

като разгледа докладваното от  съдията КАМЕНОВА  ВНЧД № 1020 по описа за 2014  година,  за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството  е по чл.243, ал.7 от НПК.

 

С Определение № 889/27.12.2013 г.  по ЧНД № 2678/2013 г. по описа на Старозагорски районен съд е отменено Постановление от 11.12.2013 г. на Районна прокуратура – Стара Загора, с което е прекратено наказателното производство по ДП  № 153-с/2013 г. по описа на ОСлО – ОП - Стара Загора, образувано срещу неизвестен извършител за престъпление по чл.182, ал.2 от НК, като е постановено връщане на делото на прокурора, който да съобрази изложеното в обстоятелствената част на определението.

 

В срока по чл.243, ал.6 от НПК горепосоченото определение е протестирано пред Окръжен съд - Стара Загора  от Районна прокуратура – Стара Загора.

В  протеста се твърди, че постановлението за прекратяване на наказателното производство е ясно и пълно по своето съдържание, без фактически и правни пропуски.

ИСКАНЕТО в протеста е за отмяна определението на Районен съд – Стара Загора и постановяване на ново, с което да бъде потвърдено постановлението за прекратяване на наказателното производство по ДП  № 153-с/2013 г. по описа на ОСлО – ОП - Стара Загора.

 

Въз основа на данните по делото и закона,  Окръжен съд – Стара Загора прие следното:

 

Наказателното производство – първоначално водено като ДП № 1198/2013 г. по описа на 01 РУ “Полиция” – Стара Загора, в последствие като ДП № 153-с/2013 г. по описа на ОСлО при Окръжна прокуратура – Стара Загора, е образувано въз основа на постановление от 23.09.2013 г. на Районна прокуратура – Стара Загора срещу неизвестен извършител за това, че през м.07.2013 г., в град Стара Загора, като родител или друг сродник, не изпълнил или осуетил изпълнението на съдебно решение № 3257/2011 г. по описа на Районен съд – Стара Загора, в частта му относно лични контакти на бащата С.В.Д. с малолетното му дете Х.С.Д. (родена на *** г.), като отказал да му предаде детето за осъществяване на лични отношения – престъпление по чл.182, ал.2 от НК.

 

С Постановление от 11.12.2013 г. на Районна прокуратура – Стара Загора, на основание чл.243, ал.1, т.2 от НПК е прекратено наказателното производство по ДП  № 153-с/2013 г. по описа на ОСлО – ОП - Стара Загора, образувано срещу неизвестен извършител за престъпление по чл.182, ал.2 от НК.

За да отмени с атакувания съдебен акт -  Определение № 889/27.12.2013 г.  по ЧНД № 2678/2013 г. по описа на Старозагорски районен съд -  горепосоченото постановление за прекратяване на наказателното производство,  районният съд е приел, че в обжалваното пред него постановление  отсъстват анализ на доказателствата и изводи за фактите и правото, поради което същото не позволява осъществяване на съдебен контрол върху обосноваността му и се явява незаконосъобразно.

 

Протестът на Районна прокуратура – Стара Загора е неоснователен.

 

Видно от съдържащото се в материалите от досъдебното производство  Решение № 115/13.02.2012 г., постановено по гр.д. № 3257/2011 г., влязло в сила на 05.03.2012 г., е, че със същото е постановено прекратяване на гражданския брак между С.В.Д. и Р.Х.Д.. С посоченото решение упражняването на родителските права спрямо детето Х.С.Д., родена на *** г., е предоставено на майката – Р.Х.Д.; определен е режим на лични контакти на бащата С.В.Д. с детето, както следва: всяка първа и трета събота и неделя от месеца - от 09.00 часа в събота до 18.00 часа в неделя, с приспиване и един месец през лятото, който да не съвпада с платения годишен отпуск на майката.

Въз основа на изпълнителен лист относно режима на лични контакти, издаден в полза на С.В.Д. и молба на последния – вх.№ 1631/22.02.2013 г., пред Съдебно изпълнителната служба при Районен съд – Стара Загора е образувано изпълнително дело № 3076/2013 г.

 

Никъде в обжалваното пред районния съд постановление за прекратяване на наказателното производство прокурорът не е извел като факти такива относно това на кои дати, обемащи се в инкриминирания период, е следвало да бъдат осъществени – съобразно определения режим на лични контакти – срещи между бащата и детето; къде е следвало да бъде предадено детето (с оглед на това, че в молбата, въз основа на която е образувано изпълнителното дело, се съдържа отбелязване: “Желая да получавам детето на неутрален терен: на кафе “***”, ул.”***” № ***, намиращо се на 30 м от блока, в който те живеят.”); спазван ли е определеният режим на лични контакти и ако не – дължи ли се това на обективни причини, респ. – налице ли е осуетяване изпълнението на влязло в сила решение  и от кого.

Макар и въз основа на събраните в хода на досъдебното производство изобилни писмени и гласни доказателства (като дори са копирани както горепосоченото изпълнително дело, така и изп. дело № 926/2012 г. по описа на частен съдебен изпълнител  Г.И., с район на действие Окръжен съд – Стара Загора -  образувано  по молба на майката, въз основа на изпълнителен лист относно присъдената в полза на детето издръжка), съдът да е в състояние да изложи собственото си виждане относно доказателствата и да се ангажира с изводи за релевантните факти, същият не може да стори това, защото няма правомощия чрез собствен анализ на доказателствата, събрани в хода на досъдебното производство, да замести липсващата в постановлението за прекратяване на наказателното производство воля на прокурора относно фактите и правото.  

Поради изложеното,  като е отменил обжалваното пред него постановление за прекратяване на наказателното производство – като постановено в нарушение на чл.14  от НПК и е върнал делото обратно на прокуратурата с указания за отстраняване на допуснатите нарушения, първоинстанционният съд е постановил съдебен акт, съответстващ на закона, който следва да бъде потвърден.

 

Водим от горното, Окръжен съд – Стара Загора

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПОТВЪРЖДАВА Определение № 889/27.12.2013 г., постановено по ЧНД № 2678/2013 г. по описа на Старозагорски районен съд

 

Определението не подлежи на жалба и/или протест.

 

 

 

                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                                                   ЧЛЕНОВЕ:

 

 

                                                   1.

 

 

                                                   2.