ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

№ 52                                    23.01.2014 година                   град Стара Загора

 

СТАРОЗАГОРСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД     ІІІ НАКАЗАТЕЛЕН СЪСТАВ

На 23 януари                                        две хиляди и четиринадесета година

В закрито заседание в следния състав:

 

                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: СПАСЕНА ДРАГОТИНОВА                                                        

                                                     ЧЛЕНОВЕ: КРАСИМИРА ДОНЧЕВА

                                                               ВАНЯ ТЕНЕВА

                                                                        

Секретар:

Прокурор:

като разгледа докладваното от СЪДИЯ КРАСИМИРА ДОНЧЕВА

ВЧНД № 1023 по описа за 2014 година и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.243, ал.7 от НПК.

 

Образувано е по частна жалба на К.Т.Н.  против Определение № 653 от 11.12.2013 г., постановено по ЧНД–Д № 1570/2013 г. по описа на Районен съд – Казанлък, с което е потвърдено постановление от 20.11.2013 г. на Районна прокуратура – Казанлък за частично прекратяване на наказателното производство по ДП № ЗМ-2060/2012 г. по описа на РУ “Полиция” - Казанлък образувано срещу К.Т.Н. за престъпления по чл.343, ал.1, б. “а”, вр. чл.342, ал.1, предл.3 от НК и по чл.343б, ал.1 от НК;

 

 В жалбата се излагат доводи за необоснованост и  незаконосъобразност на определението на РС – Казанлък, с което се потвърждава постановление за частично прекратяване на наказателното производство от 20.11.2013 г. на РП – Казанлък. Иска се тяхната отмяна и връщане на делото на РП - Казанлък.

 

Съдът, след като се запозна с оплакванията в жалбата и с доказателствата по делото, намира за установено следното:

 

Жалбата е депозирана в съда в законоустановения седемдневен срок и от активно легитимирано лице, поради което е процесуално допустима.

Разгледана по същество, жалбата е НЕоснователна.

 

С постановление от 21.03.2013 г. на РП – Казанлък наказателното производство по ДП № ЗМ-2060/2012 г. по описа на РУ “Полиция” - Казанлък, образувано и водено срещу К.Т.Н., ЕГН ********** за престъпление по чл.343, ал.1, б. “а”, вр. чл.342, ал.1, предл.3 от НК и за престъпление по чл.343б, ал.1 от НК е било вече частично прекратявано, тъй като наблюдаващият прокурор е приел, че не са налице достатъчно доказателства за виновността на лицето К.Н. в извршването им. С Определение от 15.04.2013 г., постановено по ЧНД Д № 510/2013 г. по описа на Районен съд – Казанлък това постановление е било потвърдено. С Определение № 480/18.06.2013г. по ВЧНД № 1166/2013г. посоченото определение, както и постановлението на РП – Казанлък са били отменени и досъдебното производство е било върнато на районната прокуратура, като са дадени задължителни указания за провеждане на допълнително разследване.

От материалите по досъдебното производство е видно, че са изпълнени указанията на Окръжния съд, като е проведено допълнително разследване, при което са проведени разпити на свидетелите, имащи отношение към случая, проведена е очна ставка между пострадалия Р.П.в и свидетеля М.Н., изискани и приложени са справки от “Космо България Мобайл” ЕАД. След събирането и проверката на доказателствата, събрани в хода на проведеното до момента разследване, прокурорът от РП – Казанлък е стигнал до същия извод, а именно - че не са налице достатъчно доказателства за виновността на К.Т.Н. в извършване на деянията, за които е образувано и се води досъдебното производство, поради което е постановил частично прекратяване на наказателното производство, водено срещу това лице. До този извод прокурорът е стигнал след обстоен анализ на събраните в хода на разследването доказателства, които са оценени поотделно и в тяхната съвкупност, като са обсъдени противоречивите доказателства и е посочено кои от тях се кредитират.

Въззивният съд намира този извод на прокурора за правилен и обоснован така, както е приел и първоинстанционния съд в обжалваното определение, като съображенията за това не следва да се преповтарят.

Отделно следва да се обсъди оплакването на жалбоподателя К.Н., че изводите на съда и на прокурора относно авторството на деянието са неправилни, тъй като почивали на доказателства, при събирането на които е допуснато съществено процесуално нарушение. Оплакването касае проведените разпознавания на лица, които са извършени по снимки, а не чрез предявяване на лицата, без в изготвените протоколи да са посочени основанията за това.

Въззивният съд намира, че действително разпознаването на М.Т.Н. от пострадалия Р.П. като лицето, което е управлявало лекия автомобил “Ауди А6”, с рег. № СТ 5917 АР и което първо го е доближило веднага след произшествието, е извършено  по снимки, без в изготвените протоколи за проведените действия по разследването да е посочена невъзможност да се предяви на разпознаващия самото лице, но това нарушение не е съществено по своя характер. Същото не опорочава извършеното действие по разследването до степен, че го да прави негодно доказателствено средство, тъй като при извършените разпознавания са спазени останалите съществени изисквания за реда на провеждането им, визирани в чл.171, ал.1 и ал.4 от НПК. Разпознаванията са извършени в присъствието на поемни лица, като наред със снимките на разпознаваните лица са предоставени снимките на по още три лица със сходна външност. От друга страна събрани са достатъчно други доказателства, сочещи М.Н. като автор на деянието, и такива изключващи съпричастността на брат му К.Н., поради което обосновани са изводите на прокурора касаещи авторството на деянието и за постановеното частично прекратяване.

Както се посочи прокурорът е приел, че доказателствата по делото сочат като автор на възникналото пътнотранспортно произшествие с причинена на пострадалия П. средна телесна повреда М.Н.. Но, тъй като М.Н. към момента на извършване на деянието на 30.11.2012 г. е бил на кадрова военна служба във ВФ 54 890 гр. Казанлък и с оглед качеството му на военнослужещ прокурорът от РП – Казанлък на основание чл.399, ал.1 вр. с чл.396, ал.1, т.1 от НПК е приел, че компетентна да проведе досъдебното производство срещу него се явява Военно окръжна прокуратура – Пловдив. С оглед на това в постановлението за частично прекратяване е посочил, че след влизането му в сила РП – Казанлък ще се произнесе с друго постановление за изпращане на досъдебното производство на компетентната ВОП – Пловдив.

 

Предвид изложеното въззивният съд намира, че обжалваното определение на Районен съд – Казанлък, с което е потвърдено постановление на Районна прокуратура – Казанлък за частично прекратяване на наказателното производство по ДП образувано и водено срещу К.Н. е обосновано и законосъобразно и следва да бъде потвърдено, а жалбата като неоснователна следва да бъде оставена без уважение.

 

         Водим от горните мотиви и на основание чл.243, ал.7 от НПК, Старозагорския окръжен съд

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПОТВЪРЖДАВА Определение № 653 от 11.12.2013 г., постановено по ЧНД Д № 1570/2013 г. по описа на Районен съд – Казанлък, с което е потвърдено постановление от 20.11.2013 г. на Районна прокуратура – Казанлък за частично прекратяване на наказателното производство по ДП № ЗМ-2060/2012 г. по описа на РУ “Полиция” - Казанлък образувано и водено срещу К.Т.Н. за престъпления по чл.343, ал.1, б. “а”, вр. чл.342, ал.1, предл.3 от НК и по чл.343б, ал.1 от НК.

 

         ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване  и протестиране.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

         ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

                            2.