О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

 

Номер 74                                       31.01.2014 г.                             град Стара Загора

 

Окръжен съд                                                                     ІІ Наказателен състав

На 31.01.                                                                                           Година 2014

 

В закрито заседание в следния състав:

                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИАНА  ХРИСТАКИЕВА

                                                                ЧЛЕНОВЕ: ИВА  СТЕФАНОВА

                                                                                    КРАСИМИР  ГЕОРГИЕВ

Секретар …. ……                   

Прокурор ……….

като разгледа докладваното от  съдия ИВА СТЕФАНОВА

ВЧН дело номер 1026 по описа за 2014 година,

и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

 

Производството е по реда на чл.243, ал.7 от НПК.

С определение № 790 от 18.11.2013 г., постановено по ч.н.д. № 2170/2013 г. по описа на Старозагорския районен съд, е отменено постановление № 3829/2013 г. от 04.10.2013 г., с което Районна прокуратура – Стара Загора е прекратила наказателното производство по д.п. № 688/2013 г. по описа на Второ РУП – Стара Загора, образувано срещу неизвестен извършител за престъпление по чл.325, ал.1 от НК. Делото е върнато на Районна прокуратура – Стара Загора с указания, изложени в обстоятелствената част на определението.

Недоволна от това определение е останала Районна прокуратура – Стара Загора, която го е протестирала в законния срок. Според изложените в протеста съображения, определението е нищожен съдебен акт – издаден от некомпетентен орган, тъй като жалбоподателят И. А. М. няма качеството пострадал от престъплението по чл.325, ал.1 от НК.

Окръжният съд, след като се запозна с направените в протеста оплаквания, събраните доказателства по д.п. № 688/2013 г. по описа на Второ РУП – Стара Загора, с постановление № 3829/2013 г. от 04.10.2013 г., с изразеното становище в подадения протест и провери изцяло правилността на протестираното определение, намери за установено следното:

Протестът на Районна прокуратура – Стара Загора е неоснователен.

Досъдебно производство д.п. № 688/2013 г. по описа на Второ РУП – Стара Загора е образувано за това, че на 07.07.2013 г., в гр. Стара Загора, неизвестен извършител е извършил непристойни действия, грубо нарушаващи обществения ред и показващи явно неуважение към обществото – престъпление по чл.325, ал.1 от НК.

В хода на досъдебното производство няма привлечен обвиняем.

                                                    - 2 -

По делото са разпитани свидетелите И. А. М., Л. М.Р., Е.А. И., М. Ц. Д., А. В. А. и Н. В. А., събрани са писмени доказателства /съдебномедицинско удостоверение № 205/08.07.2013 г., протоколи за предупреждение по чл.56 от ЗМВР/.

Досъдебното производство е приключило със заключително мнение за прекратяване на основание чл.24, ал.4 от НПК, тъй като е налице хипотезата на чл.130, ал.2, във връзка с ал.1 от НК.

С постановление № 3829/2013 г. от 04.10.2013 г. Районна прокуратура – Стара Загора е прекратила наказателното производство по д.п. № 688/2013 г. по описа на Второ РУП – Стара Загора, образувано срещу неизвестен извършител за престъпление по чл.325, ал.1 от НК, тъй като липсват доказателства за извършено престъпление хулиганство – на основание чл.243, ал.1, т.1, във връзка с чл.24, ал.1, т.1 от НПК.

С определение № 790 от 18.11.2013 г., постановено по ч.н.д. № 2170/2013 г. по описа на Старозагорския районен съд, е отменено постановление № 3829/2013 г. от 04.10.2013 г., с което Районна прокуратура – Стара Загора е прекратила наказателното производство по д.п. № 688/2013 г. по описа на Второ РУП – Стара Загора, образувано срещу неизвестен извършител за престъпление по чл.325, ал.1 от НК. Делото е върнато на Районна прокуратура – Стара Загора с указания, изложени в обстоятелствената част на определението, а именно – да се изложат мотиви за направените фактически и правни изводи.

Според Районна прокуратура – Стара Загора горното определение е нищожен съдебен акт – издаден от некомпетентен орган, тъй като жалбоподателят И. А. М. няма качеството пострадал от престъплението по чл.325, ал.1 от НК.

Действително, престъплението по чл.325, ал.1 от НК е в гл.Х от НК – „Престъпления против реда и общественото спокойствие”, и обект на престъплението хулиганство са установеният в страната ред и общественото спокойствие /ППВС-2-74-І, т.1/. Но според ППВС-2-74-І, т.4, хулиганските действия може да се извършват в най-разнообразни форми. С оглед на мотива за извършване на действието и целите, които преследва извършителят, една от групите хулигански действия са хулигански действия, свързани с посегателства върху личността, нанасяне на обида или телесна повреда.

При посочената група хулигански действия в практиката се приема, че пострадалият от хулиганските действия има право да предяви граждански иск за причинените му неимуществени вреди и да се конституира като частен обвинител, дори и когато няма повдигнато отделно обвинение за конкретното престъпление против личността. В този смисъл са Р-22-99-ІІ н.о., Р-31-99-І н.о. и Р-12-09-І н.о.

Поради това въззивният съд приема, че И. А. М. има активна процесуална легитимация по чл.243, ал.3 от НПК.

Старозагорски окръжен съд                        - 3 -                           в.ч.н.д. № 1026/2014 г.

 

Районният съд е приел, че постановлението на Районна прокуратура – Стара Загора е необосновано и незаконосъобразно, тъй като в него не са посочени никакви фактически и правни съображения, които да мотивират изложения правен извод, че не са налице данни за извършено престъпление по чл.325, ал.1 от НК. Районният съд е отбелязал, че в горното постановление не са обсъдени противоречивите свидетелски показания, събрани в хода на досъдебното производство, и че само въз основа на вина на причинената телесна повреда се основава горното заключение за липса на доказателства за извършено престъпление от общ характер.

Въззивният съд изцяло споделя изложените в протестираното определение правни изводи.

В постановление № 3829/2013 г. от 04.10.2013 г. на Районна прокуратура – Стара Загора липсват фактически и правни съображения, в подкрепа на изложените изводи, че деянието не съставлява престъпление.

Прокурорът не е изложил фактическата обстановка по делото, която приема за установена, не е обсъдил събраните по делото доказателства /разминаванията между показанията на свидетелите И.М., Л. Р., Е. И. и М.Д. – от една страна, и свидетелите А. А. и Н. А. – от друга страна, не е обсъдено поведението на участниците в инцидента и това, че събитията са се разиграли през очите на събралото се множество хора/. Тъй като липсва анализ на доказателствата, както първата, така и въззивната инстанция не може да провери правилността на постановлението и изложените в него изводи за липса на данни за осъществен състав на престъпление от общ характер.

Районният съд правилно е отбелязал, че така изложените доводи на прокурора възпрепятстват преценката за законосъобразност и правилност на прокурорския акт.

Предвид гореизложеното, съдът приема като обосновани и законосъобразни мотивите, изложени в определение № 790 от 18.11.2013 г., постановено по ч.н.д. № 2170/2013 г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е отменено постановление № 3829/2013 г. от 04.10.2013 г., с което Районна прокуратура – Стара Загора е прекратила наказателното производство по д.п. № 688/2013 г. по описа на Второ РУП – Стара Загора, образувано срещу неизвестен извършител за престъпление по чл.325, ал.1 от НК, и делото е върнато на Районна прокуратура – Стара Загора с указания, изложени в обстоятелствената част на определението.

Определение № 790 от 18.11.2013 г., постановено по ч.н.д. № 2170/2013 г. по описа на Старозагорския районен съд, е обосновано и законосъобразно и като такова следва да бъде потвърдено.

Воден от горните мотиви и на основание чл.243, ал.7 от НПК, съдът

 

                                                       - 4 -  

 

О   П   Р   Е   Д   Е   Л   И :

 

ПОТВЪРЖДАВА определение № 790 от 18.11.2013 г., постановено по ч.н.д. № 2170/2013 г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е отменено постановление № 3829/2013 г. от 04.10.2013 г., с което Районна прокуратура – Стара Загора е прекратила наказателното производство по д.п. № 688/2013 г. по описа на Второ РУП – Стара Загора, образувано срещу неизвестен извършител за престъпление по чл.325, ал.1 от НК, и делото е върнато на Районна прокуратура – Стара Загора с указания, изложени в обстоятелствената част на определението.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.

 

 

 

                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                                                          ЧЛЕНОВЕ: 1. 

 

 

                                                                               2.