О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

№ 75                                            31.01.2014 година                    гр.СТАРА ЗАГОРА

 

СТАРОЗАГОРСКИ ОКРЪЖЕН СЪД,            НАКАЗАТЕЛНО    ОТДЕЛЕНИЕ

В закрито заседание на тридесет и първи януари                  2014 година

в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИАНА ХРИСТАКИЕВА

 

                                 ЧЛЕНОВЕ: ИВА СТЕФАНОВА

                                                              КРАСИМИР ГЕОРГИЕВ

СЕКРЕТАР:

ПРОКУРОР:

като разгледа докладваното от  съдия  ГЕОРГИЕВ 

ВЧНД № 1034 по описа за 2014 година на Окръжен съд – Стара Загора,  за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 243, ал. 7 НПК.

 

Същото е образувано въз основа на жалба от адв. М. З. от АК гр. Стара Загора – повереник на пострадалия Х.Н.Х., ЕГН ********** против Определение от 21.12.2013г., постановено по ЧНД № 508/2013г. по описа на Районен съд гр. Чирпан.

 

 В жалбата се твърди, че обжалваното определение е незаконосъобразно, като се прави искане за неговата отмяна и постановяване на друго определение от въззивния съд, с което да бъде отменено постановление на Районна прокуратура гр. Чирпан от 19.11.2013г., с което е прекратено наказателното производство, водено срещу неизвестен извършител за престъпление по чл. 129, ал. 1 от НК по ДП № 44/2013г. по описа на РУП – Чирпан.

 

Окръжен съд гр. Стара Загора, след като се запозна с доказателствата по делото и становищата на страните, намира за установено следното:

 

Жалбата е подадена от лице, притежаващо легитимация за това, поради което се явява допустима, но разгледана по същество, е неоснователна.

С Определение от 21.12.2013г., постановено по ЧНД № 508/2013г. по описа на Районен съд гр. Чирпан, е потвърдено  постановление на Районна прокуратура гр. Чирпан от 19.11.2013г., с което е прекратено наказателното производство, водено срещу неизвестен извършител за престъпление по чл. 129, ал. 1 от НК по ДП № 44/2013г. по описа на РУП – Чирпан.

 

За да постанови обжалваното определение, първоинстанционният съд е приел, че постановлението на Районна прокуратура гр. Чирпан, с което е прекратено процесното наказателно производство, е обосновано и законосъобразно.

Съгласно разпоредбата на чл. 243, ал. 4 от НК, по тези производства съдът се произнася по обосноваността и законосъобразността на постановлението за прекратяване на наказателното производство. В тази връзка въззивният съд споделя гореизложения извод на решаващия съд за законосъобразност и обоснованост на постановлението. За да прекрати наказателното производство, прокурорът е изложил подробна фактическа обстановка, от която е иззел законосъобразно извода, че по отношение личността на пострадалия Н. не е осъществено престъпно посегателство, осъществяващо състава на чл. 129, ал. 1 от НК. Този извод е споделен и от първоинстанционния съд.

Въззивната инстанция напълно споделя правните и фактически положения, приети от решаващия съд, респективно Районна прокуратура гр. Чирпан. Първостепенният съд е подложил на прецизен анализ всички събрани на досъдебното производство доказателства /в случая следва да се отбележи, че органът на досъдебното производство е положил всички необходими усилия за изясняване на обективната истина по делото/. Ясно е посочено кои от тях кредитира и защо, както и защо показанията на пострадалия не се възприемат като обективни. При преценката на гласните доказателства обосновано показанията на свидетелите Н. Ш., М. А. и Й. А. са кредитирани с доверие относно поведението на пострадалия Н. на инкриминираната дата. Безспорно е, че пострадалия е бил под въздействието на алкохол, вследствие на което е имал неадекватно поведение в процесното питейно заведение, включващо залитане, падане по земята и др., т.е. действия, които биха могли да му причинят физически увреждания. Установено е също, че при нахлуването си в двора на свидетеля М. А., пострадалият е паднал от значителна височина на твърда повърхност – тротоарни плочки. Заключението на съдебномедицинска експертиза по писмени данни № 192/2013г. установява, че уврежданията на пострадалия са групирани в две области, лицето и дясната подбедреница, като счупването на дясната малкопищялна кост е възможно да се получи при падане от малка височина върху десния крак, като при последващо падане е възможно да се получат уврежданията по лицето. Показанията на пострадалия Н. са в противоречие с показанията на горепосочените свидетели и с показанията на свидетелите И. К., Б. А., К. К. и П. П.. Показанията на последните четирима свидетели си кореспондират с по-голяма част от доказателствения материал, събран на досъдебното производство, поради което обосновано са ценени от първоинстанционния съд като обективни. След внимателен анализ на материалите по делото, първоинстанционният съд е стигнал до законосъобразния извод, че освен показанията на пострадалия, по делото липсват каквито и да било други доказателства, че свидетелите И. К., Б. А., К.К. и П. П. са му нанесли побой, вследствие на който той е получил процесното травматично увреждане. В тази връзка показанията на свидетеля Н. остават изолирани от останалия доказателствен материал и нещо повече, в противоречие с него, поради което същите правилно са игнорирани от решаващия съд, респективно Районна прокуратура – Чирпан. Окръжен съд – Стара Загора намира за уместно да отбележи, че от инкриминираната дата 20.01.2013г. до датата на първото медицинско изследване, установило счупване на дясна малка пищялна кост на пострадалия – 28.01.2013г., са изминали осем дни. Съдебномедицинското освидетелстване на пострадалия е извършено на 30.01.2013г., а на 31.01.2013г. пострадалият е депозирал жалба в РУП – Чирпан за нанесен му побой. В тази връзка следва да се вземат предвид показанията на свидетеля Н. М. Н., който с категоричност заявява, че два дни след инцидента е срещнал пострадалия Х.Н. в с. *****, като последният му обяснил, че не знае защо накуцва, “понеже бил пиян, когато си ударил крака и не може да каже нищо повече, защото му се губи”. Първоинстанционният съд е съобразил и показанията на ***** на пострадалия – Х.Х., установяващи състоянието на пострадалия на 22.01.2013г., т.е. два дни след инцидента. Съпоставил ги е с другите доказателства, събрани по делото и обосновано е преценил, че от същите не би могло да се установи обстоятелството, че по отношение на пострадалия е извършено престъпно посегателство по смисъла на чл. 129, ал. 1 от НК.

Съобразявайки горното, както вече бе посочено, Окръжен съд Стара Загора споделя извода на първата инстанция, че по делото не са налице доказателства, установяващи причиняване на средна телесна повреда на пострадалия Н. по престъпен начин.  

 

 

С оглед на горното, съдът счита, че обжалваното определение на Районен съд гр. Чирпан като законосъобразно и правилно, следва да бъде потвърдено.

Водим от горното, съдът

 

                              О П Р Е Д Е Л И :

 

ПОТВЪРЖДАВА Определение от 21.12.2013г., постановено по ЧНД № 508/2013г. по описа на Районен съд гр. Чирпан.

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване и протестиране.

 

                                                           

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 ЧЛЕНОВЕ:      1.

 

 

                          2.