П  Р  О  Т  О  К  О  Л  6

 

Година 2014                                                                            град  Стара Загора

Старозагорски окръжен съд                                         Наказателно  отделение

На четвърти февруари                                                                     Година 2014

В публично заседание в следния състав:

 

                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТАТЯНА ГЬОНЕВА

 

                                СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ:  АННА КАРАИВАНОВА

                                                                           СТРАХИЛ НОТЕВ

 

СЕКРЕТАР  Д.Х.

ПРОКУРОР РАДОСТИН РАХНЕВ

сложи за разглеждане  докладваното от съдия ГЬОНЕВА

НОХД  №560 по описа за 2013 година

На именното повикване в 9.30 часа се явиха: 

      

ЗА ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА СТАРА ЗАГОРА се явява прокурор РАХНЕВ.

   

ПОДСЪДИМИЯТ З.И.З. – явява се лично и със защитника си адв.М.К., от по-рано.

 

                Съдът на основание чл.271 НПК даде думата на страните за решаване на въпроса за даване  ход на делото.

 

ПРОКУРОРЪТ: Считам, че няма процесуални пречки  за даване ход на делото в днешното съдeбно заседание. Г-жо Председател, с обвиняемия и защитата постигнахме споразумение, като молим да ни дадете възможност да го изготвим и да Ви го представим.

 

Съдът даде възможност на страните да изготвят споразумението.

Заседанието прекъсна в 09.36ч.

 

Заседанието продължава в 11.15ч.

 

ПРОКУРОРЪТ: Представяме споразумение, подписано от страните.  Да се даде ход на делото.

 

АДВ.К.: Да се даде ход на делото.

 

ПОДСЪДИМИЯТ З.З.: Поддържам защитника си.

 

Съдът, след съвещание, намира, че ход на делото следва да бъде даден поради липсата на процесуални пречки за това, поради което и на основание чл.271 НПК

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И :

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

 

Съдът даде думата на страните по въпроса имат ли искания за отводи на прокурора, съдебния състав и секретаря.

 

ПРОКУРОРЪТ: Искания за отводи не правя.

 

АДВ.К.: Искания за отводи към прокурора, съдебния състав и секретаря нямам.

 

ПОДСЪДИМИЯТ З.З.: Искания за отводи нямам.

 

Сне се самоличността на подсъдимия

 

ПОДСЪДИМИЯТ З.И.З. -                     ЕГН **********, роден на ***г***, с постоянен адрес ***, българин, български гражданин, с основно образование, безработен, женен, реабилитиран.

 

ПОДСЪДИМИЯТ З.И.З.: Разбирам в какво съм обвинен. Признавам се за виновен. Подписах доброволно споразумението. Разбирам последиците от споразумението и съм съгласен с тях. Не желая по общия ред да се гледа делото.

 

Съдът намира, че представеното от страните споразумение е изчерпателно и съдържа съгласието им по всички въпроси, които следва да бъдат обсъдени във връзка с повдигнатото обвинение и касаещи наказателната отговорност на подсъдимия, като не се налага в същото да бъде внесено изменение, поради което следва да бъде вписано в съдебния протокол.

С оглед на изложеното и на основание чл.384 ал.1 във вр. с чл.382 ал.6  НПК, съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

ВПИСВА в съдебния протокол съдържанието на постигнатото споразумение за прекратяване на наказателното производство, както следва:

 

1.     Подсъдимият  З.И.З. се признава за виновен в това, че:

- През месец май 2012г. в село Мъдрец, община Гълъбово, област Стара Загора, е открил културни ценности - 13 бр. монети, както следва:

 1бр. златна монета императрица „Фауста” с тегло 4,3 грама на стойност 1000 лева, 1бр. бронзова монета, римска, с тегло 5,4 грама на стойност 0,50 лева, 1бр. бронзова монета „Филип II Македонски” с тегло 4,3 грама на стойност 2,00лева, 1бр. бронзова монета, римска, с тегло 9,5грама на стойност 0,50 лева, 1бр. медна монета, ранносредновековна, с тегло 5,4 грама на стойност 3,00 лева, 1бр. бронзова монета, римска, с тегло 3,6 грама на стойност 3,00 лева, 1бр. медна монета, византийска, „Юстин II и София” от VI век с тегло 4,7 грама на стойност 2,00 лева, 1бр. бронзова монета, римска от IV век с тегло 1,4 грама на стойност 0,50 лева, 1бр. бронзова монета, римска от IV век с тегло 0,5 грама на стойност 1,50 лева, 1бр. бронзова монета, римска, с тегло 1,7 грама на стойност 0,50 лева, 1бр. бронзова монета „Маронея” с тегло 2,2 грама на стойност 2,00 лева, 1бр. медна монета, скифата, византийска с тегло 3,9 грама на стойност 6,00 лева и 1бр. медна монета, скифата, византийска, с тегло 3,2 грама на стойност 6,00 лева, всичко на обща стойност 1027,50 лева и в продължение на 7 дни не съобщил на властта, като е последвало повреждане на златната монета императрица „Фауста” с особено висока научна и художествена стойност, като деецът не е искал това - престъпление по чл. 278 ал.3, вр. с ал.2, вр. с ал.1 от НК

                                       

- На 22.11.2012г. в гр. Гълъбово, област Стара Загора, е предложил за отчуждаване културна ценност - 1 бр. златна монета, римска, императрица Фауста, с тегло 4,3 грама, на стойност 1000 лева, която не е идентифицирана и регистрирана - престъпление по чл.278а ал.1 от НК.

 

2. Тези деяния са извършени от подсъдимия виновно, при пряк умисъл.

 

3. Страните се съгласяваме за извършените от подсъдимия горецитирани престъпления, да му бъдат наложени наказания както следва:

 

- за престъплението по чл. 278 ал.3, вр. с ал.2, вр. с ал.1 от НК - при условията на чл. 55 ал.1 т.2 б.”б” и на осн. чл.42а ал.2 т.1 и т.2, вр. с ал.1 от НК – “Пробация”, със следните пробационни мерки:

 

1. „Задължителна регистрация по настоящ адрес” за срок от десет месеца, с периодичност два пъти седмично;

2. „Задължителни периодични срещи с пробационен служител” за срок от десет месеца;

На основание чл. 55 ал.3 от НК, страните се съгласяваме да не се налага по-лекото наказание „Глоба”, предвидено наред с наказанието „Лишаване от свобода” за това престъпление.

 

- за престъплението по чл. 278а ал.1 от НК - при условията на чл. 55 ал.1 т.1 от НК – „Лишаване от свобода” за срок от 10 месеца, изпълнението на което, на основание чл.66 ал.1 от НК, да бъде отложено за изпитателен срок от 3 години.

 

На основание чл. 55 ал.3 от НК, страните се съгласяваме да не се налага по-лекото наказание „Глоба”, предвидено наред с наказанието „Лишаване от свобода” за това престъпление.

 

На основание чл.23 ал.1 от НК, да се определи едно общо наказание от двете горецитирани – най-тежкото от тях - „Лишаване от свобода” за срок от 10 месеца, изпълнението на което, на основание чл.66 ал.1 от НК, да бъде отложено за изпитателен срок от 3 години.

 

         4. Разноски по делото – не са направени.

 

         5. С деянието не са причинени съставомерни имуществени вреди.

 

6. Веществените доказателства, както следва:

- антични монети по опис, всички намиращи се на съхранение в Регионален исторически музей – Стара Загора – да се отнемат в полза на Държавата;

 

СПОРАЗУМЕЛИ СЕ :

 

ПРОКУРОР: …………….                   

                         /Радостин Рахнев/      

                                                              

 

ЗАЩИТНИК: ……………                                 ПОДСЪДИМ: …………….

                  /адв.М.К./                                                          /З.З./

          Съдът намира, че така вписаното в съдебния протокол споразумение за прекратяване на наказателното производство, подписано от страните, не противоречи на закона и на морала, поради което следва да бъде одобрено от съда, а наказателното производство – прекратено.

По тези съображения и на основание чл.384 ал.1 вр. чл.382 ал.7 НПК, съдът

О П Р Е Д Е Л И :

 

ОДОБРЯВА постигнатото от страните споразумение, вписано в съдебния протокол и подписано от тях, по силата на което:

 

ПРИЗНАВА подсъдимия З.И.З. -              ЕГН **********, роден на ***г***, с постоянен адрес ***, българин, български гражданин, с основно образование, безработен, женен, реабилитиран, ЗА ВИНОВЕН в това, че - през месец май 2012г. в село Мъдрец, община Гълъбово, област Стара Загора, е открил културни ценности - 13 бр. монети, както следва:

 1бр. златна монета императрица „Фауста” с тегло 4,3 грама на стойност 1000 лева, 1бр. бронзова монета, римска, с тегло 5,4 грама на стойност 0,50 лева, 1бр. бронзова монета „Филип II Македонски” с тегло 4,3 грама на стойност 2,00лева, 1бр. бронзова монета, римска, с тегло 9,5грама на стойност 0,50 лева, 1бр. медна монета, ранносредновековна, с тегло 5,4 грама на стойност 3,00 лева, 1бр. бронзова монета, римска, с тегло 3,6 грама на стойност 3,00 лева, 1бр. медна монета, византийска, „Юстин II и София” от VI век с тегло 4,7 грама на стойност 2,00 лева, 1бр. бронзова монета, римска от IV век с тегло 1,4 грама на стойност 0,50 лева, 1бр. бронзова монета, римска от IV век с тегло 0,5 грама на стойност 1,50 лева, 1бр. бронзова монета, римска, с тегло 1,7 грама на стойност 0,50 лева, 1бр. бронзова монета „Маронея” с тегло 2,2 грама на стойност 2,00 лева, 1бр. медна монета, скифата, византийска с тегло 3,9 грама на стойност 6,00 лева и 1бр. медна монета, скифата, византийска, с тегло 3,2 грама на стойност 6,00 лева, всичко на обща стойност 1027,50 лева и в продължение на 7 дни не съобщил на властта, като е последвало повреждане на златната монета императрица „Фауста” с особено висока научна и художествена стойност, като деецът не е искал това, поради което и на основание чл. 278 ал.3, вр. с ал.2, вр. с ал.1 от НК и чл. 55 ал.1 т.2 б.”б” и на осн. чл.42а ал.2 т.1 и т.2, вр. с ал.1 от НК ГО ОСЪЖДА на ПРОБАЦИЯ, със следните пробационни мерки:

 

1. „Задължителна регистрация по настоящ адрес” за срок от десет месеца, с периодичност два пъти седмично;

2. „Задължителни периодични срещи с пробационен служител” за срок от десет месеца;

ПРИЗНАВА подсъдимия З.И.З. -              ЕГН **********, със снета самоличност, ЗА ВИНОВЕН в това, че на 22.11.2012г. в гр. Гълъбово, област Стара Загора, е предложил за отчуждаване културна ценност - 1 бр. златна монета, римска, императрица Фауста, с тегло 4,3 грама, на стойност 1000 лева, която не е идентифицирана и регистрирана, поради което и на основание чл.278а ал.1 от НК и чл. 55 ал.1 т.1 от НК ГО ОСЪЖДА на ДЕСЕТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, като на основание чл.66 ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на наказанието за изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от влизане на определението в сила.

 

На основание чл.23 ал.1 НК ОПРЕДЕЛЯ на подсъдимия З.И.З., със снета самоличност, ЕДНО ОБЩО НАКАЗАНИЕ ДЕСЕТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, като на основание чл.66 ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на наказанието за изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от влизане на определението в сила.

 

На основание чл.53 ал.2 б.”б” НК ОТНЕМА В ПОЛЗА НА ДЪРЖАВАТА веществените доказателства, както следва:

-                             антични монети по опис, всички намиращи се на съхранение в Регионален исторически музей – Стара Загора.

 

 ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД №560/2013г. по описа на Старозагорски окръжен съд.

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.

 

               Протоколът се изготви в съдебно заседание, което приключи в 11.40 часа.

 

 

                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

   СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ:  1.

 

 

                                                     2.

                                                      

 

СЕКРЕТАР: