О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е Н  И  Е

 

Номер                                     17.02.2014 г.             град Стара Загора

 

Окръжен съд                                                               Наказателен състав

На 17.02.                                                                                  Година 2014

В закрито заседание в следния състав:

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: ИВА СТЕФАНОВА        

 

Секретар РОСИЦА  РАДЕВА         

Прокурор ……………. 

като разгледа докладваното от  съдия ИВА СТЕФАНОВА

ЧН дело номер 51 по описа за 2014 година,

и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.111, ал.3 от НПК.

Постъпила е жалба от Т. А. А. против постановление № СП 1367/2011 от 14.01.2014 г., с което Окръжна прокуратура – Стара Загора е оставила без уважение молбата да й бъдат върнати иззетите като веществени доказателства по д.п. № 429/2011 г. по описа на ОД на МВР – Стара Загора вещи – мобилен апарат „Айфон” 16 GB с поставена в него СИМ-карта на „М-тел” с номер 0887 336 ***. Моли обжалваното постановление да бъде отменено и посочените веществени доказателства да й бъдат върнати, преди да завърши наказателното производство, като излага съображения за това в жалбата си. Към жалбата са приложени договор № А0339363 от 05.04.2011 г., ведно с приложение № 1 и приложение № 2 към него; гаранционна карта № 4979702; фактура № 0233893503 и приложени А към нея.

Съдът, след като обсъди изложените съображения в жалбата на Т. А. А. и се запозна с материалите по д.п. № 429/2011 г. по описа на ОД на МВР – Стара Загора, намери за установено следното:

Производството по д.п. № 429/2011 г. по описа на ОД на МВР – Стара Загора се води против Г.Н.Г., Н.П.В., А.М.Д., Д.Д.С., Д.П.Д., С.И.М. и Г.М.Г..

Г.Н.Г. е привлечен като обвиняем по делото за престъпление по чл.302, т.1, пр.1, във връзка с чл.301, ал.1, във връзка с чл.26, ал.1, във връзка с чл.20, ал.2, във връзка с ал.1 от НК. Според така повдигнатото обвинение по чл.302, т.1, пр.1 от НК, чрез в качеството си на длъжностно лице, заемащо отговорно служебно положение, в съучастие с обвиняемия Василев и в условията на продължавано престъпление, обвиняемият Апостолов е приемал дарове, които не му се следват – пари, за да не извършва действия по служба.

Жалбоподателката  Т. А. А. е съпруга на обвиняемия Г.Н.Г..

                                                   - 2 -

С протокол за обиск и изземване от 15.07.2011 г. /л.49, т.7 от д.п. № 429/2011 г. по описа на ОД на МВР – Стара Загора/ от обвиняемия Г.А. са иззети като веществени доказателства и приобщени към материалите по делото вещи – мобилен апарат „Айфон”, модел А 1332 ЕМС 380 А FCCID : BCGE 2380 A IC :379 С – Е 2380 А, ведно със СИМ-карта на „М-тел” с № 893590108703***.

Съдът изцяло споделя становището на прокурора, подробно изложено в обжалваното постановление № СП 1367/2011 от 14.01.2014 г., с което Окръжна прокуратура – Стара Загора е оставила без уважение молбата на жалбоподателката А. да й бъдат върнати вещите, описани от нея като иззети като веществени доказателства по делото – мобилен апарат „Айфон” 16 GB с поставена в него СИМ-карта на „М-тел” с номер 0887 336 ***. А именно, че жалбоподателката А. не е представила доказателства в подкрепа на твърдяното в молбата за връщане на посочените вещи.

От приложените към молбата на А.  писмени доказателства /договор № А0339363 от 05.04.2011 г., ведно с приложение № 1 и приложение № 2 към него; гаранционна карта № 4979702; фактура № 0233893503 и приложени А към нея/ става ясно, че тя е закупила мобилен апарат „Айфон-4” 16 GB ІР, фабр. № 012646008007805, и СИМ-карта на „М-тел” с № 893590108703***.

Т.е. – налице е несъответствие между исканите от Т.А. вещи и иззетите от Г.А. такива с протокол за обиск и изземване от 15.07.2011 г.

Още повече, че видно от писмо № 1466/08.01.2014 г. /л.41, т.107 от д.п. № 429/2011 г. по описа на ОД на МВР – Стара Загора/ и от останалите материали по досъдебното производство, към момента на изземването на мобилен апарат „Айфон”, модел А 1332 ЕМС 380 А FCCID : BCGE 2380 A IC :379 С – Е 2380 А, и СИМ-карта на „М-тел” с № 893590108703***, същите са били ползвани от обвиняемия Г.А. и са предмет на заключението на назначената по делото техническа експертиза.

Поради това и поради констатираното несъответствие между посочените в жалбата вещи и описаните като иззети в протокол за обиск и изземване от 15.07.2011 г. /л.49, т.7 от д.п. № 429/2011 г. на ОД на МВР – Стара Загора/ такива, съдът счита, че връщането на горните веществени доказателства преди да завърши наказателното производство би затруднило разкриването на обективната истина по делото. Отказът на прокурора същите да бъдат върнати на жалбоподателката Т.А. е правилен, обоснован и законосъобразен.

Предвид гореизложеното, съдът счита, че постановление № СП 1367/2011 от 14.01.2014 г., с което Окръжна прокуратура – Стара Загора е оставила без уважение молбата на Т.А. да й бъдат върнати иззетите като веществени доказателства по д.п. № 429/2011 г. на ОД на МВР – Стара Загора вещи – мобилен апарат „Айфон” 16 GB с поставена в него СИМ-карта на „М-тел” с номер 0887 336 ***, е законосъобразно и правилно и като

Старозагорски окръжен съд                             - 3 -                          ч.н.д. № 51/2014 г.

 

такова следва да бъде потвърдено.

 

Воден от горните мотиви и на основание чл.111, ал.3 от НПК, съдът

 

О   П   Р   Е   Д   Е   Л   И   :

 

ПОТВЪРЖДАВА постановление № СП 1367/2011 от 14.01.2014 г., с което Окръжна прокуратура – Стара Загора е оставила без уважение молбата на Т. А. А. да й бъдат върнати иззетите като веществени доказателства по д.п. № 429/2011 г. на ОД на МВР – Стара Загора вещи – мобилен апарат „Айфон” 16 GB с поставена в него СИМ-карта на „М-тел” с номер 0887 336 ***.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

ПРЕПИС от определението да се изпрати на Окръжна прокуратура – Стара Загора и на Т. А. А..

 

 

 

                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ: