Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

№ 22                                             03.02.2014 г.                               град Стара Загора

 

В   ИМЕТО   НА   НАРОДА

 

 

СТАРОЗАГОРСКИ ОКРЪЖЕН СЪД          ПЪРВИ НАКАЗАТЕЛЕН СЪСТАВ

На петнадесети януари                                две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

              ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТОНЬО ТОНЕВ

ЧЛЕНОВЕ: СОНЯ КАМЕНОВА

ВАНЯ ТЕНЕВА

 

СЕКРЕТАР: И.Г.

ПРОКУРОР: ВАНЯ МЕРАНЗОВА

 

като разгледа докладваното от младши съдия Тенева ВНОХД № 1323 по описа за 2013 година, за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на глава ХХІ НПК.

 

С присъда № 166 от 07.11.2013 г., постановена по НОХД № 1286/2013 г. по описа на Районен съд – Казанлък, подсъдимият К.А.А., ЕГН – ********** е признат за виновен в това, че на 22.03.2013 г. в гр. П.Б., в едногодишен срок от наказването му по административен ред с НП № 731/14.09.2012 г. и № 2234/19.09.2012 г. на сектор ПП към ОД на МВР гр. Хасково, влезли в законна сила на 29.09.2012 г. за управление на МПС без съответното свидетелство за управление, е извършил такова деяние - управлявал МПС – лек автомобил марка „***” с рег. № ***, без съответното свидетелство за управление, поради което и на осн. чл. 343в ал. 2 вр. ал. 1 и чл. 58а ал. 1 от НК го ОСЪЖДА на ЧЕТИРИ месеца ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, което да се изтърпи в затвор от закрит тип, при СТРОГ режим.

Горепосочената присъда е обжалвана от подсъдимия чрез неговия защитник адв. Д.Г.. В жалбата се правят оплаквания, че присъдата е постановена при съществени нарушения на материалните и процесуални норми. Защитата излага твърдения, че не е четена присъда и са нарушени чл. 300, чл. 301 и чл. 303 от НПК. Правят се оплаквания и за липса на произнасяне на първата инстанция по чл. 306 от НПК. ИСКАНЕТО е да се отмени изцяло присъдата на районен съд Казанлък като неправилна и постановена при съществени нарушения на материалния и процесуален закон.

По делото е постъпило възражение от районна прокуратура Казанлък, според която не са допуснати нарушения на материалния или процесуалния закон и присъдата следва да бъде потвърдена.

В съдебно заседание защитникът на подсъдимия адв. Г. заявява, че поддържа жалбата. Допълнено е алтернативно искането за изменение на присъдата чрез налагане на по – леко наказание – пробация или наказание при условията на чл. 66 от НК.

Становището на Окръжна прокуратура – Стара Загора е, че жалбата е неоснователна и следва да бъдат оставена без уважение, а първоинстанционната присъда - потвърдена като правилна и справедлива.

 

Окръжен съд – Стара Загора на основание чл. 314, ал.1 НПК извърши цялостна служебна проверка на присъдата, в т.ч. и по наведените от страните основания и прие за установено следното:

 

С внесен от РП – Стара Загора обвинителен акт подсъдимият К.А.А. е предаден на съд за престъпление по чл. 343в ал. 2 вр. ал. 1 от НК за това, че на 22.03.2013 г. в гр. П.Б., в едногодишен срок от наказването му по административен ред с НП № 731/14.09.2012 г. и № 2234/19.09.2012 г. на сектор ПП към ОД на МВР гр. Хасково, влезли в законна сила на 29.09.2012 г. за управление на МПС без съответното свидетелство за управление, е извършил такова деяние - управлявал МПС – лек автомобил марка „***” с рег. № ****, без съответното свидетелство за управление.

Производството пред Районен съд – Стара Загора е протекло по реда на глава 27 НПК. Подсъдимият е признал фактите, изложени в обстоятелствената част на обвинителния акт, като се е съгласили да не се събират доказателства за тях, и тези факти са следните:

         На 22.03.2013 г. около 16.35 часа свидетелите Г.М. и Е.Т., които са служители към РУП – Казанлък, изпълнявайки служебните си задължения спрели автомобил “***” с рег. № ***. Автомобилът се е движел по бул. “Освобождение”, гр. П.Б. в посока изток – запад. При проверката се установило, че подсъдимият А., който управлявал автомобила, не притежава свидетелство за управление на МПС и му бил съставен АУАН. Установило се също така, че на А. вече са му били съставени Наказателни постановления № 731 от 14.09.2012 г. и № 2234 от 19.09.2012 г. на ОД на МВР – Хасково, влезли в законна сила на 29.09.2012 г. за шофиране без необходимата правоспособност.

Въззивният съд намира, че процедурата на съкратеното съдебно следствие /по която се е развило първоинстанционното производство/ е проведена от районния съд в съответствие с изискванията на процесуалния закон. Депозираните по реда на чл. 371, т. 2 НПК самопризнания на подсъдимия са доказателствено обезпечени. В тази хипотеза, ОС – Стара Загора приема, че фактическата обстановка е такава, каквато е очертана в обстоятелствената част на обвинителния акт и каквато е възприета изцяло от първоинстанционния съд /Тълкувателно решение № 1 от 6.04.2009 г. на ВКС по т. д. № 1/2008 г., ОСНК/.

По отношение на оплакването за неспазване на императивни процесуални норми при постановяване и обявяване на присъдата, настоящата инстанция намира, че няма доказателства за това по делото. В изготвения протокол за съдебно заседание, проведено на първа инстанция е записано следното: “Съдът счете делото за изяснено и обяви приложената присъда, съгласно чл. 300 от НПК”. Посочената разпоредба от НПК гласи, че “След като изслуша последната дума на подсъдимия, съдът се оттегля на тайно съвещание, за да постанови присъдата.” Макар да не е посочено изрично, че след последната дума на подсъдимия, съдът се оттегля на тайно съвещание, то вместо това изписване е посочена съответната законовата разпоредба, в която е уреден задължителния процесуален ред при обявяване на присъдата. Именно протоколът от съдебно заседание е единственото доказателствено средство в случая, на което може да се позове настоящата инстанция при проверка на посочените от защитата процесуални нарушения. Въпреки възраженията на защитата, че не е станало ясно каква точно е присъдата, в жалбата се заявява, че в същото заседание и защитникът и подсъдимият са разбрали, че наложеното наказание е 4 месеца лишаване от свобода.

По отношение на правната квалификация настоящият съд намира, че правилно гореописаните факти са били подведени под съответните приложими правни норми – подсъдимият е осъществил, от обективна и от субективна страна, състав на престъпление по чл. 343в ал. 2 във вр. с ал. 1 от НК.

От обективна страна подсъдимият е шофирал в едногодишен срок от наказването му по административен ред за управление на МПС без свидетелство за управление. Деянието е осъществено при форма на вината пряк умисъл, като подсъдимият е съзнавал общественоопасния характер на извършеното, предвиждал е настъпването на общественоопасните последици и пряко е целял настъпването им.

Районният съд в съответствие с чл. 373, ал. 2 НПК е определил наказанието на подсъдимия съгласно разпоредбата на чл. 58а, ал. 1 НК при превес на отегчаващи отговорността обстоятелства – обременено съдебно минало и множество нарушения по ЗДвП. Не са налице предпоставките за приложението на чл. 55 от НК и наложеното наказание от 4 месеца лишаване от свобода при строг режим в затворническо общежитие от закрит тип се явява справедливо и определено съгласно законовите разпоредби.

 

Предвид гореизложено и след като не установи основания за отмяна или изменение на обжалваната присъда, Окръжен съд – Стара Загора намира, че същата на основание чл. 338 НПК следва да бъде потвърдена като правилна.

 

Водим от горното, Окръжен съд – Стара Загора

 

Р Е Ш И :

 

ПОТВЪРЖДАВА присъда № 166 от 07.11.2013 г., постановена по НОХД № 1286/2013 г. по описа на Районен съд – Казанлък

 

Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.

 

 

       ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                ЧЛЕНОВЕ: 1

 

 

2.