О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

125                                   24.02.2014 г.                                 гр. СТАРА  ЗАГОРА

 

СТАРОЗАГОРСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД                                                                       НАКАЗАТЕЛЕН СЪСТАВ

На деветнадесети февруари                                                                                                             Година 2014

в закрито заседание в следния състав:

 

                                                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: СПАСЕНА ДРАГОТИНОВА

                                                                                                  ЧЛЕНОВЕ:  КРАСИМИРА ДОНЧЕВА

                                                                                                                     АСЕН ЦВЕТАНОВ

 

при участието на секретаря Маргарита Стоянова

като разгледа докладваното от съдията Сп. ДРАГОТИНОВА

ВНЧХ дело № 1330 по описа за 2013 година на Старозагорски окръжен съд

и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е на основание чл.341, ал.1, във вр. с чл.289, ал.1, вр. с чл. 24, ал.4 т.5 от НПК.

Постъпила е частна жалба от повереника на частния тъжител С.Х.П., адв.П.Ц.П. от ГАК, против протоколно определение от 07.11.2013г. по НЧХД № 1941 /2013г. по описа на Старозагорския районен съд, с което на основание чл.289, ал.1 пр. последно и ал.4, във вр с чл.271, ал.4, вр. с чл.24, ал.4 т.5, вр. с от НПК - неявяване на тъжителя в с.з.без уважителни причини,  е било прекратено производството по делото.

Оплакването в жалбата е незаконосъобразност на постановеното определение като се прави довод, че тъжителят няма задължение да се яви в съдебно заседание при положение, че е упълномощил повереник, и именно за него възниква задължението да се яви или да представи уважителни причини за неявяването си. Позовава се на разпоредбата на чл.24, ал.4 т.5 изречение последно, съгласно която  задължението за явяване на частния тъжител отпада, когато вместо него се яви негов повереник. Тъй като той своевременно е представил доказателства за наличието на уважителни причини за неявяването си в съдебно заседание поради неговата служебна ангажираност пред ВтОС, счита, че разпоредбата на чл.271, ал.4 от НПК е приложена неправилно от съда. Моли постановеното определение да бъде отменено и делото- върнато на РС за разглеждането му по същество. В съдебно заседание не се явява нито частния тъжител, нито повереникът му, въпреки че са редовно призовани, а е представена молба и становище, придружени с писмено доказателство- протокол от съдебно заседание на 07.11.2013г. по дело № 388/ 2013г. по описа на ВтОС.

Ответника по частната жалба и подсъдим по делото А.Д.С. и защитника му адв. К.Г.Т. са получили съобщение за постъпилата жалба, но не вземат становище по нея, нито се явяват в съдебно заседание. След с.з. по факс на 20.02.2014г. е постъпила молба от подсъдимия жалбоподател /с дата 28.08.2013г./, в която заявява, че не може да се яви в с.з. по здравословни причини. Към нея е приложено в нечетлив вид копие от болничен лист за дата на съдебното заседание. В молбата липсва искане за отлагане на делото.

Съдът като се запозна с оплакванията във въззивната частна жалба и допълнителното писмено становище, представляващо допълнителни писмени съображения към нея, както и с материалите по НЧХД № 1941/ 2013г. по описа на Ст.З.РС, намира, че въззивната жалба е ОСНОВАТЕЛНА.

Производството по делото пред районния съд е образувано на основание чл. 247, ал.1 т.2 от НПК- по тъжба на частния тъжител С.Х.П. срещу подсъдимия А.Д.С. за престъпление по чл. 148, ал.1 т.1, вр. с чл. 146, ал.1, вр. с чл. 26, ал.1 от НК.

От представената по НЧХД № 1941/ 2013г. по описа на Ст.З.РС молба от 29.10.2013г., придружена с доказателства, се установява, че частния тъжител С.Х.П. е упълномощил повереник- адв.П.Ц.П. от ГАК, който да го представлява в хода на наказателното производство по делото до неговото приключване. За насроченото на 07.11.2013г. първо съдебно заседание същият е бил служебно възпрепятстван да се яви поради това, че е следвало да се яви в същия ден в по-  ранен час пред по- горестоящ по степен съд- ВтОС по ВНОХД № 388/ 2013 г.. В уверение на което е представена призовка от ВтОС по това дело, както и договор за правна защита и съдействие ведно с адвокатско пълномощно от 29.10.2013 г., че е редовно упълномощен да представлява частния тъжител по НЧХД № 1401/ 2012г. по описа на РС- В.Търново/ впоследствие поради отвод на всички съдии от този съд делото е било изпратено за образуване и разглеждане на РС- Стара Загора под номер 1941 по описа за 2013 година/. Пред настоящата съдебна инстанция допълнително е представен и протокола от проведеното съдебно заседание по ВНОХД № 388/ 2013г. по описа на ВтОС.

В проведеното на 07.11.2013 г. пред Рс- Стара Загора частния тъжител С.Х.П. и неговия повереник- адв.П.Ц.П.  не са се явили като първия е бил редовно и лично призован. Не е представил и молба, в която да посочи уважителни причини за неявяването си.

Безспорно неявяването на частния тъжител по дела от частен характер без уважителна причина е абсолютно основание за прекратяване на делото, тъй като това се приравнява на мълчаливо оттегляне на подадената тъжба.

Доколкото обаче частния тъжител е упълномощил повереник, който да го представлява в хода на производството, не може да бъде направен извод, че неявяването му в проведеното съдебно заседание на 07.11.2013г. се дължи на дезинтересиране на тъжителя от воденото наказателно производство. Напротив- именно с оглед защита в пълен обем на своите права и законни интереси и обезпечаване на нормалния ход на процеса, той е упълномощил повереник, който да го представлява.

Макар и в това съдебно заседание повереникът да не  се е явил, налице са доказателства/ призовка и протокол от съдебно заседание по друго дело /ВНОХД № 388/ 2013г./, като призовката е била представена пред Ст.З.РС, че повереникът е бил служебно ангажиран и е в невъзможност да се яви по делото. Поради което съдът е следвало да приеме, че за неявяването му е налице уважителна причина. Молбата е постъпила своевременно и е била на разположение на съда пред съдебното заседание.

Предвид което и изрично изявеното  в писмената молба пред РС желание на повереника на частния тъжител делото да бъде отложено, за да може да осъществи защитата на интересите на своя доверител, прекратяването на наказателното производство се явява в грубо нарушение на правото му на участие в процеса.

С оглед на гореизложеното въззивният съд намира, че при прекратяването на наказателното производство по подадената от жалбоподателя тъжба не са били налице законовите основания по чл.24, ал.4 т.5 от НПК - неявяване на частния тъжител и неговия повереник в с.з. на първоинстанционния съд без уважителни причини.

   Поради което обжалваното определение като неправилно, незаконосъобразно и постановено при съществено процесуално нарушение, следва да бъде отменено, а делото върнато за продължаване на съдопроизводствените действия.

             Водим от гореизложеното и на основание чл.341, ал.1 във връзка с чл. 318 и сл. от НПК, съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И :

 

ОТМЕНЯ протоколно определение от 07.11.2013г., постановено по НЧХД № 1941/ 2013г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е прекратено наказателното производство по това дело.

 

ВРЪЩА делото за продължаване на съдопроизводствените действия.

 

Настоящото определение не подлежи на обжалване.

 

 

                                                                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                                                                                                          ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

                                                                                                                                                2.