П  Р  О  Т  О  К  О  Л      13

 

07.03.2014 година                                                                 гр. Стара Загора

 

СТАРОЗАГОРСКИ ОКРЪЖЕН  СЪД, наказателно отделение, в открито заседание на седми март, две хиляди и четиринадесета  година, в състав:

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ:  СОНЯ КАМЕНОВА

       

СЕКРЕТАР:  И.Г.

ПРОКУРОР:  ПЕТЪР ВАСИЛЕВ

 

сложи за  разглеждане докладваното от съдия КАМЕНОВА НОХД
№ 90  по описа за 2014 година.

        

На именното повикване в  11.00 часа се явиха:

 

ЗА ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА – Стара Загора – явява се прокурор Петър Василев. 

 

ПОДСЪДИМ:

И.В.И. – лично и със защитника си – адв.И.М..

 

Председателят на състава разясни на страните правата им по чл. 274  от НПК, а именно правото им на отводи срещу членове от състава на съда, прокурора, защитниците, съдебния секретар.

Председателят на състава разясни на страните правата им по НПК.

Председателят на състава разясни на страните правата им по чл. 275 от НПК, а именно правото на нови искания по доказателствата и по реда на съдебното следствие.

 

ПРОКУРОРЪТ: Не правя отводи. Да се даде ход на делото.

АДВ. М.: Не правя отводи. Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ като взе предвид, че няма процесуални пречки за даване ход на делото

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

 

Споразумението, въз основа на което е образувано делото по реда на чл.381 и сл. от НПК, сключено между Окръжна прокуратура – Стара Загора и подсъдимата И.В.И. за прекратяване на наказателното производство  по ДП № 1072/2013 г. по описа на 02 РУ “Полиция” -  Стара Загора, с оглед повдигнатото обвинение срещу й за престъпление по чл.199, ал.1, т.4 във връзка с чл.198, ал.1 във връзка с чл.18, ал.1 във връзка с чл.29, б.”а” и б.”б” от НК се докладва от съдията-докладчик.

 

Провери самоличността на подсъдимата, както следва:

И.В.И., ЕГН **********.

 

На основание чл.382, ал.4 от НПК съдът запита подсъдимата  И.В.И. разбира ли обвинението, признава ли се за виновна, разбира ли последиците от споразумението, съгласна ли е с тях и доброволно ли е подписала същото.

                               

ПОДСЪДИМАТА И.В.И.: Разбирам обвинението, предявено срещу мен. Признавам се за виновна. Запозната съм със споразумението и последиците от същото, а именно, че има силата на присъда. Доброволно съм подписала споразумението и декларацията към същото. Мога да се подписвам.  

 

ПРОКУРОРЪТ: Поддържам направеното предложение от Окръжна прокуратура – Стара Загора за прекратяване чрез споразумение на наказателното производство по ДП № 1072/2013 г. по описа на 02 РУ “Полиция” – Стара Загора, водено срещу подсъдимата И.В.И..

 

ПОДСЪДИМАТА И.В.И.: Подписала  съм споразумението и го поддържам.

 

АДВ.М.: Като защитник на подсъдимата И.В.И. съм подписала споразумението, което поддържам.

 

СЪДЪТ на основание чл.382, ал.5 от НПК предложи на страните в споразумението да бъде внесена промяна в частта относно срока на наказанието лишаване от свобода, който да бъде увеличен от една година и осем месеца на две години и два месеца.

 

АДВ.М.: От името на подзащитната ми заявявам, че съм съгласна с предложените промени от съда.  

 

ПОДСЪДИМАТА И.В.И.: Разбирам в какво се състои предложената промяна. Съгласна съм с предложените от съда промени в споразумението, а именно да се увеличи размера на наказанието лишаване от свобода от от една година и осем месеца на две години и два месеца.

 

ПРОКУРОРЪТ: Съгласен съм с предложените от съда промени в споразумението.  

 

На основание чл.382, ал.6 от НПК съдът вписва в протокола  постигнатото между страните окончателно споразумение, както следва:

 

Подсъдимата И.В.И., ЕГН ***** се признава за виновна в това, че на 21.12.2013 г., в град Стара Загора, в условията на опасен рецидив, направила опит да отнеме чужди движими вещи – дамско портмоне, на стойност 3.50 лв. със съдържащите се в него пари – сумата от 107.00 лв., всичко на обща стойност 110.50 лв. (сто и десет лева и 50 ст.) от владението на Т. И. Е., с намерение противозаконно да ги присвои, като употребила за това сила и деянието е останало недовършено поради независещи от дееца причини, поради което и на основание чл. 199, ал.1, т.4 във връзка с чл.198, ал.1 във връзка с чл.18, ал.1 във връзка с чл.29, б.”а” и б.”б” от НК се осъжда на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ДВЕ ГОДИНИ И ДВА МЕСЕЦА, което  наказание да изтърпи при първоначален “строг” режим в затворническо общежитие от закрит тип.  

 

ПРИСПАДА  на основание чл.59, ал.1 от НК спрямо подсъдимата И.В.И. – с посочена по-горе самоличност - при изпълнение на наказанието лишаване от свобода времето на предварителното й задържане по взетата спрямо нея мярка за неотклонение  “задържане под стража”, считано от 22.12.2013 г.

 

Подсъдимата И.В.И. – с посочена по-горе самоличност - се осъжда да заплати направените по делото разноски в размер на  20.00 лв. (двадесет лева), платими по бюджетната сметка  на ОД на МВР – Стара Загора.

 

ПРОКУРОР:                        ПОДСЪДИМА:

     /И.В.И./

 

ЗАЩИТНИК:

/АДВ.И.М./

 

След подписване на споразумението от страните, съдът намира, че същото не противоречи на закона и морала, поради което и на основание чл. 382, ал.7 от НПК

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

ОДОБРЯВА споразумението между Окръжна прокуратура – Стара Загора и подсъдимата И.В.И. и защитникът й адв.И.М., както следва:

Подсъдимата И.В.И., ЕГН ********** се признава за виновна в това, че на 21.12.2013 г., в град Стара Загора, в условията на опасен рецидив, направила опит да отнеме чужди движими вещи – дамско портмоне, на стойност 3.50 лв. със съдържащите се в него пари – сумата от 107.00 лв., всичко на обща стойност 110.50 лв. (сто и десет лева и 50 ст.) от владението на Т. И. Е., с намерение противозаконно да ги присвои, като употребила за това сила и деянието е останало недовършено поради независещи от дееца причини, поради което и на основание чл. 199, ал.1, т.4 във връзка с чл.198, ал.1 във връзка с чл.18, ал.1 във връзка с чл.29, б.”а” и б.”б” от НК се осъжда на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ДВЕ ГОДИНИ И ДВА МЕСЕЦА, което да изтърпи при първоначален “строг” режим в затворническо общежитие от закрит тип. 

 

ПРИСПАДА  на основание чл.59, ал.1 от НК спрямо подсъдимата И.В.И. – с посочена по-горе самоличност - при изпълнение на наказанието лишаване от свобода времето на предварителното й задържане по взетата спрямо нея мярка за неотклонение  “задържане под стража”, считано от 22.12.2013 г.

 

Подсъдимата И.В.И. – с посочена по-горе самоличност - се осъжда да заплати направените по делото разноски в размер на  20.00 лв. (двадесет лева), платими по бюджетната сметка  на ОД на МВР – Стара Загора.

 

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД
№ 90/2014 г. по описа на Окръжен съд – Стара Загора.

 

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протестиране.

 

Протоколът, изготвен в с.з., което приключи в  11.40   часа.

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

СЕКРЕТАР: