МОТИВИ  към Присъда №9/11.03.2014 г., постановена  по нохд №396/2013 г. по описа на ОКРЪЖЕН СЪД - СТАРА ЗАГОРА

 

Повдигнато е обвинение от Окръжна прокуратура Стара Загора  против подсъдимия П.С.П. затова, че през  периода 12.03.2004-14.12.2006 г. в гр. Стара Загора, в условията на продължавано престъпление, като управител на “Евро дийл“ ООД -гр. Стара Загора, БУЛСТАТ 123661111 е водил счетоводна отчетност  и ползвал счетоводни документи с невярно съдържание – ГДД по чл.51, ал.1 от ЗКПО, месечни СД по ЗДДС, съответните дневници за покупки и фактури,  с цел да осуети установяването на данъчни задължения по ЗКПД и ЗДДС, а именно   както следва:

 

1.Годишна данъчна декларация по чл.51 ал.1 от ЗКПО за 2004 г.  вх. № 2400-371/30.03.2005 г.,  в която невярно са отразени извършени през 2004 г разходи за закупена ССП  /селско стопанска продукция/ от физически лица и  разходи за закупено и изразходвано гориво, по която е следвало да бъде  начислен и внесен корпоративен данък по ЗКПО в размер на 8 726,46 лева.

        2.Годишна данъчна декларация  по чл.51 ал.1 от ЗКПО  вх. № 2400-3051/28.03.2006 г., в която невярно са отразени извършени през 2005 г. разходи за материали и външни услуги отчетени като текущи разходи, по която е следвало да бъде  начислен и внесен корпоративен данък по ЗКПО в размер на 22 952,56 лева. 

3.По Справка-декларация вх. №2400-0828768/13.09.2006 г. и прилежащия й дневник за покупки за данъчен период 01.08.2006 г. 31.08.2006 г. са включени данъчни фактури, в резултат на което е  приспаднат неследващ се данъчен кредит от недействителни сделки   в размер на 17 706.20 лева.

 4.По Справка-декларация вх. №2400-0839665/14.11.2006 г. и   прилежащия й дневник за покупки за данъчен период 01.10.2006 г. 31.10.2006 г. са включени данъчни фактури, в резултат на което е  приспаднат неследващ се данъчен кредит от недействителни сделки   в размер на 4910,00 лева.

5. По  Справка-декларация вх. №2400-0844456/14.12.2006 г. и    прилежащия й  дневник за покупки за данъчен период 01.11.2006 г. 30.11.2006 г. са включени данъчни фактури, в резултат на което е  приспаднат неследващ се данъчен кредит от недействителни сделки   в размер на 2 620.00 лева.

                Представляващи счетоводни частни документи с невярно съдържание, в които лъжливо е документирано, че са получени описаните в тях доставки на стоки и услуги и е платен ДДС, като по този начин са укрити данъчни задължения по ЗКПО и ЗДДС  в особено големи размери – 56 915,22 лева – престъпление по чл.257, ал.1 (отм.), вр.чл.256 от НК( стара редакция) вр.чл.26, ал.1 и вр.чл.2, ал.2 от НК.

                В съдебно заседание представителят на Окръжна прокуратура  Стара Загора поддържа така повдигнатото обвинение. Предлага, тъй като производството е проведено при условията на съкратено съдебно следствие, при хипотезата на чл.371 т.2 НПК, да се определи наказание при условията на чл.58а ал.4 НК, с прилагане разпоредбата на чл.55, ал.1, т.1 НК от НК, което наказание да е под минимума, предвиден от закона,  а именно една година „лишаване от свобода”, което на основание чл.66 ал.1 от НК бъде отложено за срок от три години. С оглед материалното състояние на подсъдимия, предлага на съда да не налага кумулативно предвиденото наказание „Глоба”.

        Защитникът на подсъдимия П., адв. Г.Г.,  пледира след приложение разпоредбата на чл.58а ал.4 от НК при условията на чл.55 ал.1 т.1 НК съдът да наложи наказание под минимума, предвиден в закона, а именно предложеното от представителя на обвинението – една година „лишаване от свобода”, изтърпяването на което да бъде отложено на основание чл.66 от НК за срок от три години, както и да не се налага кумулативно предвиденото наказание „Глоба”.

Подсъдимият в последната си дума моли съда за минимално наказание.

По делото е проведено съкратено съдебно следствие при хипотезата на чл.371 т.2 НПК.

По повдигнатото обвинение подсъдимият П. заявява, че изцяло признава фактите, изложени в обстоятелствената част на обвинителния акт, не желае да се събират доказателства относно тези обстоятелства и изцяло се признава за виновен,  като дава обяснения и прави пълни самопризнания, които бяха изслушани от съда.

Съдът, като взе предвид самопризнанията на подсъдимия, които се подкрепят от събраните в хода на досъдебното производство доказателства, становищата и доводите на страните, намира за установена следната фактическа обстановка:

Подсъдимият П.С.П. е роден на ***  ЕГН **********.

 “Евро Дийл” - ООД Стара Загора е вписано  в търговския регистър  на Старозагорски  окръжен съд  по фирмено дело №356/2004 г.. Същото първоначално  е  било представлявано и  управлявано заедно и поотделно от   Красимир  Василев Зашев  и подсъдимия П.С.П..

С Решение №1902/03.07.2006 г. на Старозагорски  окръжен съд  са вписани нови обстоятелства, а именно:  приет е нов съдружник  Стойно П.  С. - дядо на подсъдимия, на когото са прехвърлени   всички дялове на  Кр. З., който е освободен и като съдружник.

 Дружеството основно се управлявало и представлявало от подсъдимия П.П., който е мажоритарен собственик на дялове в дружеството, а видно от приложената по делото справка за задграничните пътувания на Кр.З. / том ХІІ, лист 41 /  последният е напуснал пределите на Република България на 10.09.2006 г. и оттогава не се е завръщал.

Непосредствено след регистрацията на дружеството, подсъдимият П.  решил да не внася дължимия ДДС по някои от извършваните от него сделки, като прикрива тези си данъчни задължения чрез използване на счетоводни документи с невярно съдържание. За целта той подписвал и предоставял в счетоводството на фирмата си фактури от различни фирми, които били с невярно съдържание – без да има действително извършени сделки, съответно без да е извършено плащане на дължимия ДДС по тях.

Подсъдимият подписвал и ежемесечната справка – декларация по ЗДДС и прилежащите към нея дневници за покупки, в които били отразени подписаните от него фактури с невярно съдържание. По този начин дневниците за покупки и СД по чл.100 от ЗДДС за съответния месец също придобивали невярно съдържание.

 Със заповед за възлагане на  данъчна ревизия №1597/22.12.2006 г., изменяна със Заповеди №№172/20.02.2007 г. и 327/10.04.2007 г. била възложена данъчна ревизия  на  “Евро Дийл” ООД” гр. Стара Загора, БУЛСТАТ ****, при която бил  издаден РА №2400327/24.07.2007 г.  на ТД на НАП Стара Загора / том ІІ, лист 1 и сл./, в който са констатирани данъчни задължения в особено големи размери, както следва: ЗКПО – 39 455,25 лева, по ЗДДС – 21 184,03 лева и лихви  в размер на  10 716,63 лева. Задълженията включват неправомерно отчетени разходи по  чл. 23 , ал.2 от ЗКПО, с което е намален финансовия  резултат  на предприятието за  2004 г. и 2005 г.  и е внесен по–малко  корпоративен данък, както и неправомерно  приспаднат данъчен кредит от страна на данъчния субект през периода 01.01.2006 г.- 30.11.2006 г. За осъществяване на деянието  данъчният субект е ползвал документи с невярно съдържание – ГДД по чл. 51, ал.1 от ЗДКП, СД по ЗДДС и дневници за покупки  по чл. 100 и чл. 104 от ЗДДС и фактури, в нарушение изискванията на ЗСч, ЗДДС, Правилника за прилагането му  и НСС.  Актът не е  обжалван видно от приложената по делото справка от ТД на НАП / том VІ, лист 3 / и е влязъл в сила  на  03.09.2007 г., като по него няма  извършени плащания.

Тази констатация на ревизията е вследствие на непризнаване правото на данъчен кредит на  търговското дружество  по някои  сделки,  които според извършилите ревизията са фиктивни, а обективиращите ги фактури,   подадените СД по ЗДДС и прилежащи към тях  дневници за покупки, както и ГДД по чл.51, ал.1 от ЗДКП  за 2004 г. № 2400-371/30.03.2005 г. са с невярно съдържание.

Въз основа на събраните доказателства по време на извършеното разследване по досъдебното производство е установена и изяснена следната фактическа обстановка:

От разпитите на свидетелите по делото е видно, че  някои от декларираните сделки са фиктивни, а обективиращите ги фактури не отговарят  на  изискванията на ЗСч. и ЗДДС. Този правен извод се потвърждава и от обстоятелството, че фирмите, които са ги издавали не разполагат с необходимия кадрови и технически потенциал за  изпълнение и следва същият правен извод, че сделките са нереални, тъй като лъжливо е документирано, че доставките  са получени  и е платен дължимия ДДС.

         Видно от заключението на назначената по досъдебното производство съдебносчетоводна експертиза /том V/,  след анализ на представените счетоводни  документи на “Евро Дийл” ООД и неговите доставчици са налице следните констатации:

Дружеството “Евро Дийл” ООД гр. Стара Загора е водило счетоводната отчетност редовно в частта на счетоводното отчитане на отчетността по ЗДДС. За  останалата част от отразяването на стопанските операции на фирмата не са спазени изискванията на  чл. 2 от Закона за счетоводството, който изисква “Предприятията да осъществяват счетоводното записване на стопанските операции в хронологичен ред, съответстващ на записванията им.” Експертизата  е констатирала, че чрез водената счетоводната отчетност не са отразени всички стопански операции на фирмата, видно  от представените касови книги за периода от 01.01.2006 г. до 30.11.2006 г. Касовите книги са с невярно съдържание поради това, че в тях са отразени банковите тегления и вноски само на банковата сметка открита в  “Евробанк” Стара Загора.   Не са отразени  погашенията на кредит получен от “Райфайзен банк”, където чрез вносни бележки са внасяни суми за погасяване на кредита. Това означава, парите са внесени директно в касата на “Райфайзен банк”  и същите трябва да се отразят с РКО в касата на фирмата за да се отрази вярно и тези стопански операции на фирмата в изпълнение на чл. 2 от ЗСч, а именно: За м. 01.2006 г. не са осчетоводени  в касата на фирмата 670 лв., за м. 02.2006 г. не са осчетоводени 700 лв., за м. март -  800 лв.,  м. април – 800 лв., м. юни - 450 лева, м. юли -  790 лв., м. август – 750 лв., м. септември - 1 000 лв.

 Общо за 11 месеца на 2006 година, не са издадени РКО - разходи на фирмата, отразяващи стопанските операции погашения на кредит в “Райфайзен банк” за суми в размер на  5 960.00 лева.  Не са отразени и осчетоводени в касата на предприятието,  погашения по лизингов договор №1792-1036-0663 чрез вносни бележки, което означава, парите са внесени директно в касата на “Райфайзен банк”  и същите трябва да се отразят с РКО в касата на фирмата, като разход, а именно: На 27.01.2006 г. сумата от 2 767.97 лв., на 28.02.2006 г. - 105,44 лв., на 06.03.2006 г. - 704,45 лв., на 11.04. –843,71 лв., на 04.05 – 704.45 лв., на 06.07 – 709,40 лв., на 20.06. – 450.00 лв.

Общо за 11 месеца не са издадени съответните РКО, като разход в касата на предприятието, т. е.  отразяване на стопанските операции - погашения по лизингов договор в “Райфайзен банк” за суми в размер на 6 285,42  лева. Не са отразени и осчетоводени в касата на предприятието,  тегления на суми с нареждане - разписки, което означава, парите са получени от касата на “Райфайзен банк”  и същите трябва да се отразят с РКО като приход в касата на фирмата, м. октомври – 1 200 лева и м. ноември – 570 лева, общо 1 770 лева.

 

За  данъчен период от 01.01.2006 г. – 31.01.2006 г.

Поради непредставяне на  доказателства за отпадане на непризнатия данъчен кредит от данъчните органи, експертизата потвърждава, че “Евро Дийл“ ООД  дължи  260.00 лв. ДДС по ф-ра №949/ 31.01.2006 г., издадена от “Ариус” ЕООД със стойност 1300.00 лв. и  ДДС – 260.00 лв.

Съгласно чл. 74 от ЗДДС - Регистрираното лице е длъжно да внесе дължимия данък в републиканския бюджет в 14-дневен срок от изтичане на данъчния период, за който се отнася данъкът. На основание на националния регистър за ДДС за м. 01, ревизията установява, че няма плащане от “Ариус” ЕООД, гр. Варна на данъка по ДДС сметка до края на данъчния период.

От регистъра ревизията установява, че и двете фирми контрагенти са упражнили правото си на данъчен кредит.

За м. 01.2006 г. дължимият ДДС е 225,69 лв. /260 лв. - 34,31 лв.  ДДС за възстановяване/.

От касовата бележка към горе посочената фактура е видно, че “Евро Дийл “ ООД, гр. Ст. Загора си е платил на 31.01.2006 г.  неговата част от задължението си по ЗДДС, т. е. платил е цялата фактурата на контрагента си, включително и ДДС.

Тъй като размерът на  неправомерно приспаднатия данъчен кредит  не надвишава 3 000 лева, съобразно разпоредбата на чл. 93, т. 14, предл. І от НК,   деянието е несъставомерно.

 

За  данъчен период  01.02.2006 г. –28.02.2006 г.

 

Поради неоткриване на доказателства за отпадане на непризнаването на  данъчния кредит  по ЗДДС от данъчните органи, от заключението на експертизата е видно, че “Евро Дийл “ ООД  дължи  200.00 лв. ДДС по ф-ра №958/ 27.02.2006 г., издадена от “Ариус” ЕООД със стойност 1 000.00 лв. и ДДС – 200.00 лв.

Съгласно чл. 74 от ЗДДС - Регистрираното лице е длъжно да внесе дължимия данък в републиканския бюджет в 14-дневен срок от изтичане на данъчният период, за който се отнася данъкът. На основание на националния регистър за ДДС за м. 02, ревизията установява, че няма плащане от “Ариус” ЕООД, гр. Варна на данъка по ДДС сметка до края на данъчния период.

От касовата бележка към горепосочената фактура (папка 1, стр. 92), “Евро Дийл“ ООД, гр. Ст. Загора си е платил на 27.02.2006 г.  неговата част от задължението си по ЗДДС, т. е. платил е цялата фактурата на контрагента си, включително и ДДС.

 В дневника за покупките “Евро Дийл “ ООД е отразил  ф-ра №68924/20.02.2006 г.,  издадена от “Лукойл България” ЕООД със стойност 93.42 лв./ДДС – 18.68 лв./. От националния регистър за ДДС ревизията установява, че за този номер фактура, стойността е 41.66 лв. и ДДС – 8.33 лв.  На основание чл. 64, ал. 1, т. 6 от ЗДДС “Евро Дийл “ ООД  не притежава данъчна фактура със стойност на сделката 93.42 лв. и ДДС 18.68 лв. За разликата от 10.35 лв. експертът не признава правото на данъчен кредит.

Общо за м. февруари фирмата дължи 194,36 лв. /200 лв. ДДС за внасяне - 15,99 лв. признат данъчен кредит +10,35 лв. ДДС за внасяне/.

Тъй като размерът на  неправомерно приспаднатия данъчен кредит  не надвишава 3 000 лева, съобразно разпоредбата на чл. 93, т. 14, предл. І от НК,  то деянието е несъставомерно.

 

 За  данъчен период от 01.03.2006 г. – 31.03.2006 г.

 

Поради неоткриване на доказателства за отпадане непризнаването на данъчния кредит от данъчните органи и при проведеното разследване, заключението на експертизата потвърждава, че “Евро Дийл“ ООД  дължи  283,40 лв. ДДС  по ф-ра №990/21.03.2006 г., издадена от “Ариус” ЕООД  за  1417.00 лв. и ДДС–283.40 лв.

Съгласно чл. 74 от ЗДДС - Регистрираното лице е длъжно да внесе дължимия данък в републиканския бюджет в 14-дневен срок от изтичане на данъчния период, за който се отнася данъкът. На основание на националния регистър за ДДС за месец март, ревизията установява, че няма плащане от “Ариус” ЕООД гр. Варна на данъка по ДДС сметка до края на данъчния период.

От регистъра ревизията установява, че и двете фирми контрагенти са упражнили правото си на данъчен кредит.

Общо за м. март фирмата дължи 291,04 лв./283,40 + 7,64 лв. ДДС за внасяне/.

От касовата бележка към горепосочената фактура “Евро Дийл “ ООД гр. Стара Загора е платил на 21.03.2006 г.  своята част от задължението си по ЗДДС, т. е. платил е цялата стойност по фактурата на контрагента си, включително и ДДС.

Тъй като размерът на  неправомерно приспаднатия данъчен кредит  не надвишава 3 000 лева, съобразно разпоредбата на чл. 93, т. 14, предл. І от НК,   деянието е несъставомерно.

 

За  данъчен период  01.04.2006 г. – 30.04.2006 г.

 

За периода е  подадена  справка – декларация с вх. №2400 – 0834/13.10.2006 г. в срока по чл.100, ал.3 от ЗДДС с резултат за периода  - ДДС за възстановяване в размер на 693,02 лв.

 

 

 За  данъчен период от 01.05.2006 г. – 31.05.2006 г.

 

Поради това, че по време на разследването не са открити  доказателства, въз основа на които да бъде направен извод, че документираните по фактурите сделки са действителни, потвърждава се установеното от данъчните органи и заключението на извършената  експертизата, че “Евро Дийл” ООД,  няма право на приспадане на данъчен кредит за следните суми:

    - 83,02 лв. ДДС по ф-ра №38066/25.05.2006 г., издадена от ЕТ “Христо Колев” в размер на 415.09 лв. и ДДС – 83.02 лв. дневник покупки - папка 4, стр. 9, липсва първичен счетоводен документ- данъчна фактура, чл.94 от ППЗДДС.

    - 133,40 лв. по ф-ра №7200183553/30.04.2006 г., издадена от “ОМВ  България” ЕООД със стойност  1 262.40 лв./ДДС – 252.48 лв./. При проверката от ТДД, данъчната основа на фактурата е 1 262,40 лв. и ДДС - 119,02 лв. В случая фактурата трябва да е с данъчна основа 595,40 лв.  и ДДС 119,08 лв. Поради несъответствие между данъчните основи на фактурите, за разликата от  133.40 лв. експерта  не признава правото на ползване на данъчен кредит – ДДС за възстановяване.

    Общо за м. май на фирмата не се признава данъчен кредит в размер на 400,07 лв./616,49 лв.– 133,40  лв. грешно ДДС- 83,02 лв./.

  Тъй като размерът на неправомерно приспаднатия данъчен кредит  не надвишава 3 000 лева, съобразно разпоредбата на чл. 93, т. 14, предл. І от НК,  деянието е несъставомерно.

 

За  данъчен период от 01.06.2006 – 30.06.2006 г.

 

 Поради неоткриване на доказателства за отпадане непризнаването на данъчния кредит от данъчните органи и при проведеното разследване, заключението на експертизата потвърждава, че “Евро Дийл“ ООД дължи 69,07 лв. ДДС по ф-ра №38383/20.06.2006 г., издадена от ЕТ “Христо Колев” , със стойност 255.00 лв. и ДДС – 51.00 лв. и  по  ф-ра №38384/27.06.2006 г., издадена от ЕТ “Христо Колев” със стойност 90.34 лв. и ДДС – 18.07 лв. Общият размер на дължимия данъчен кредит е 69.07 лв., защото не е представен  първичен счетоводен документ  - данъчна фактура  отговаряща на изискванията на Закона за счетоводството и  чл. 94 от ЗДДС, дневник покупки - папка 4, стр. 6.

Общо за м. юни фирмата дължи ДДС в размер на 69,07 лв./83,26 лв. за внасяне – 14,19 лв. ДДС за възстановяване/.

Тъй като размерът на  неправомерно приспаднатия данъчен кредит  не надвишава 3 000 лева, съобразно разпоредбата на чл.93, т. 14, предл. І от НК,   деянието е несъставомерно.

 

За  данъчен период от 01.07.2006 – 31.07.2006 г.

 

Поради неоткриване на доказателства за отпадане непризнаването на данъчния кредит от данъчните органи и при проведеното разследване, заключението на експертизата потвърждава, че “Евро Дийл “ ООД  дължи  5 200.00 лв. ДДС по ф-ра №590/30.07.2006 г., издадена от “Пилком” ЕООД със стойност 26 000.00 лв. и  ДДС – 5 200.00 лв.

Съгласно чл. 74 от ЗДДС - регистрираното лице е длъжно да внесе дължимия данък в републиканския бюджет в 14-дневен срок от изтичане на данъчния период, за който се отнася данъкът. На основание на националния регистър за ДДС за м. 07, ревизията установява, че няма плащане от “Пилком" ЕООД гр. Варна на данъка по ДДС сметка до края на данъчния период.

 

За  данъчен период от 01.08.2006 – 31.08.2006 г.

 

        Поради неоткриване на доказателства за отпадане непризнаването на данъчния кредит от данъчните органи и при проведеното разследване, заключението на експертизата потвърждава, че “Евро Дийл “ ООД дължи  13 221,08 лв. ДДС за  фактурите:

- по ф-ра №38627/21.07.2006 г., издадена от ЕТ “Христо Колев” със стойност  372.66 лв. и ДДС – 74.54 лв. и  по  ф-ра №38774/31.07.2006 г., издадена от ЕТ “ Христо Колев”със стойност 282.76 лв. и ДДС – 56.54 лв.  Общ размер на ДДС кредит  е 131.08 лв.  Не се признава правото за приспадане на данъчен кредит  поради факта, че липсва първичен счетоводен документ  - данъчна фактура,  отговаряща на изискванията на Закона за счетоводството и  чл. 94 от ЗДДС.

- “Евро Дийл“ ООД  дължи  5 500.00 лв. ДДС по ф-ра № 633/31.08.2006 г., издадена от “Пилком ” ЕООД за 27 500.00 лв. и  ДДС – 5 500.00 лв.

Съгласно чл. 74 от ЗДДС - регистрираното лице е длъжно да внесе дължимия данък в републиканския бюджет в 14-дневен срок от изтичане на данъчния период, за който се отнася данъкът. На основание на националният регистър за ДДС за м. 08, ревизията установява,че няма плащане от “Пилком ”  ЕООД, гр. Варна на данъка по ДДС сметка до края на данъчния период.  

- “Евро Дийл “ ООД  дължи  4016.00 лв. ДДС по ф-ра №74/31.08.2006 г., папка 3, стр. 432,  издадена от ЕТ „ Евро Диил – П.П.” Ст. Загора, със стойност  20 081.00 лв. и ДДС  - 4 016,20 лв.

Съгласно чл. 74 от ЗДДС - регистрираното лице е длъжно да внесе дължимия данък в републиканския бюджет в 14-дневен срок от изтичане на данъчния период, за който се отнася данъкът. На основание на националния регистър за ДДС за м. 08, ревизията установява, че няма плащане от ЕТ “ Евро Дийл - П.П.”*** на данъка по ДДС сметка до края на данъчния период. В материалите на ДП не се откриха платежни документи-преводно нареждане за плащане на 4 016,20 лв. ДДС от “Евро Дийл “ ООД гр. Ст. Загора. И двете фирми контрагенти са ползвали правото си на данъчен кредит през м. 08.

 - “Евро Дийл “ ООД, дължи  4 600.00 лв. ДДС по фактура  №67/ 22.08.2006 г. със стойност на сделката 23 000.00 лв. и ДДС – 4 600.00 лв. Предмет  на доставката е „Авансово плащане по договор”. Представен е договор за реклама, сключен между  “Евро Дийл “ ООД  в качеството си на възложител и  ЕТ „ Евро Дийл – П.П.„ в качеството си на изпълнител, като сумата на договора е 27 000,00 лева, платима по следния начин: авансово плащане в размер на 23 000,00 лева и остатъка в 30-дневен срок след подписване на приемно – предавателния протокол. Като предходен доставчик по сделката е посочен “Пилком ” ЕООД  по доставна фактура № 1539/27.12.2006 г.,  със стойност 23 000.00 лв. и ДДС -  4 600.00 лв. Предмет на сделката е “Рекламна услуга”. Представен е договор за реклама, сключен между  ЕТ „ Евро Дийл – П.П.“, в качеството си на възложител и  “Пилком“ ЕООД в качеството си на изпълнител, с предмет на договора –         “ Изработка и поддръжка на рекламен уеб банер“, на обща стойност 23 000,00 лева.  От представените документи е видно, че извършените рекламни услуги са от различно естество. “Изработка и поддръжка на рекламен уеб банер” е услуга, извършваща реклама чрез интернет, а “Изработка на рекламно пано и осигуряване на рекламна площ” е друг вид услуга.

  Фактура №72/30.08.2006 г. е със стойност на сделката 17 950.00 лв. и ДДС – 3 590.00 лв. Предмет  на доставката е „Плащане по договор”. Сумата на договора е 27 000,00 лева, като авансово са усвоени 23 000,00 лева и остатъка от 4 000,00 лева са за доплащане. Вместо това ЕТ „ Евро Дийл – П.П.” издава фактура № 72 “плащане по договор” за 17 950,00 лева и ДДС 3 590,00 лева.  От сключения  договор между  “Евро Дийл “ ООД,  в качеството  на възложител и  ЕТ „ Евро Дийл – П.П.”, в качеството на изпълнител,  е видно, че  за  изпълнението на тази фактура   е  посочен договора с “ Пилком “ ЕООД, гр. Варна,  който е в размер на 23 000,00 лева, т.е. който включва сумата на авансовото плащане. За сумата от 17 950,00 лева липсва  основание – договор, на база на който да се извърши плащането.

Съгласно чл. 6  и чл. 9  от  ЗДДС няма наличие на доставка   и съответно не е доказано възникването на данъчно събитие съгласно чл.24 от ЗДДС.

Съгласно чл. 64, ал. 1, т. 3, от ЗДДС  едно от условията за приспадане на данъчен кредит за получателя на доставката е наличието на облагаема доставка.

Поради гореизложеното и на основание на чл. 6  вр. с чл. 24, чл. 32 и чл. 64, ал. 1, т.3 от ЗДДС,  в заключението си експертизата е приела, че не е налице правото на приспадане на данъчен кредит по фактура № 67 и ф-ра № 72 в размер на 8 190.00 лв.

Общо за м. август  фирмата дължи 13 221,08 лв./13 328,58 лв. за внасяне – 107,50 лв. ДДС реално внесен от фирмата/.

 

За  данъчен период от 01.09.2006 г. – 30.09.2006 г.

 

За този период  в срока по чл.100, ал.3 от ЗДДС е подадена  справка – декларация с вх.№2400 – 0834/13.10.2006 г., от която е видно, че ДДС за внасяне е в размер на 29.92 лв.    Дължимият данък  е внесен по сметката на ТДД – Стара Загора на 13.10.2006 г.

 

За  данъчен период от 01.10.2006 г. – 31.10.2006 г.

 

 Поради неоткриване на доказателства за отпадане непризнаването на данъчния кредит от данъчните органи и при проведеното разследване, заключението на експертизата потвърждава, че “Евро Дийл “ ООД дължи  4 910,00 лв. ДДС по ф-ра №708/30.10.2006 г., издадена от “Пилком” ЕООД със стойност 9 600.00 лв. и  ДДС – 1 920.00 лв.  и по ф-ра №709/31.10.2006 г. издадена от “Пилком ” ЕООД със стойност 14 950.00 лв. и  ДДС – 2 990.00 лв. Общо непризнат ДДС – данъчен кредит  е  4 910.00 лв.

 Съгласно чл. 74 от ЗДДС - регистрираното лице е длъжно да внесе дължимия данък в републиканския бюджет в 14-дневен срок от изтичане на данъчния период, за който се отнася данъкът. На основание на националния регистър за ДДС за м. 10, ревизията установява, че няма плащане от “Пилком ”  ЕООД, гр. Варна на данъка по ДДС сметка до края на данъчния период. В материалите на ДП не се откриха платежни документи-преводно нареждане за плащане на ДДС от “Евро Дийл “ ООД  гр. Стара Загора.

От  фактура №708/30.10.2006 г. е видно, че  “Евро Дийл “ ООД, гр. Ст. Загора  на 02.11.2006 г.  е платил своята част от задължението си по ЗДДС, т. е. платил по банков път ДДС.

За ф-ра №709/31.10.2006 г., ДДС е платен чак на 08.12.2006 г, а същата фактура е включена в дневниците за покупки през м. 10, т. е. правото на данъчен кредит е ползвано м. 10, а плащането е през м. 12.2009 г.

Общо за м.октомври  фирмата дължи ДДС в размер на 1 245,04 лв./4 910 лв. за внасяне – 3 664,96 лв. ДДС за възстановяване/.

 

За  данъчен период от 01.11.2006 г. – 30.11.2006 г.

 

Поради неоткриване на доказателства за отпадане непризнаването на данъчния кредит от данъчните органи и при проведеното разследване, заключението на експертизата потвърждава, че “Евро Дийл “ ООД  дължи  2 620 лв. ДДС по ф-ра №1508/29.10.2006 г., издадена от “Пилком” ЕООД със стойност 13 100.00 лв. и  ДДС – 2 620.00 лв.

Съгласно чл. 74 от ЗДДС- регистрираното лице е длъжно да внесе дължимия данък в републиканския бюджет в 14-дневен срок от изтичане на данъчния период, за който се отнася данъкът. На основание на националния регистър за ДДС за м. 11 ревизията установява, че няма плащане от “Пилком ”  ЕООД, гр. Варна на данъка по ДДС сметка до края на данъчния период.

Общо за м.октомври  фирмата дължи ДДС в размер на 1 245,04 лв./4 910 лв. за внасяне – 3 664,96 лв. ДДС за възстановяване/.

От преводно нареждане за посочената фактура е видно, че “Евро Дийл “ ООД, гр. Ст. Загора  е платил на 12.12.2006 г.  само 1639 лв. по банков път ДДС-частично плащане. Няма данни за плащане  остатъка в останалата част от ДДС в размер на 951.00 лв.

 В приложение №6 към заключението на експертизата са описани за  2004 година разходите по фактури за  дизелово гориво в размер на 10 660,59 лв., което е в нарушение на счетоводното законодателство - чл. 4, ал. 3 от ЗС, тъй като “Евро Дийл” ООД не е представило на данъчните органи, а в последствие на ДП доказателства /пътни листове за разхода на гориво за периода от 20.08.2004 г. до 24.11.2004 г./ за опровергаване на констатациите на данъчната ревизия. От това е видно, че липсват каквито и да са доказателства за направени и осчетоводени разходи за дизелово гориво и по този начин е нарушен принципът на документална обоснованост на разхода със сумата от 10 660,59 лв., с която сума на основание чл. 23, ал.2, т.10 от ЗКПО следва да бъде завишен  финансовият резултат за 2004 г.

 В приложение № 5 към заключението на назначената по делото експертиза, подробно са описани 8-те броя протоколи, съгласно които “Евро Дийл” ООД е осчетоводило като продадени някои стоки срещу закупуването от физически лица на слънчоглед и фъстъци. От разпитите, декларациите и обясненията на същите тези физически лица е видно, че описаната селскостопанска продукция те не са предоставили за продажба на фирма “Евро Дийл” ООД, а именно:

1. Свидетелят И. К. Д. категорично твърди, че не е продавал слънчоглед на „Евро Дийл ”ООД гр. Стара Загора и изобщо на която и да е фирма. По протокол за изкупуване на слънчогледово семе   от това лице е изкупено 22,770 тона слънчоглед.

2. Свидетелят И. Д. И. твърди, че е продал слънчоглед около 1,5 тона, но не знае името на фирмата.  Цена за килограм е около 0,30 лв., платено в брой, без издаден документ. Не е регистриран като земеделски производител.

От приложените по делото протоколи №4 и №5 е видно, че от това лице е изкупен 25,230 тона слънчоглед.

3. Свидетелката Я. И. З. посочва, че нито е продавала, нито е изкупувала фъстъци поради това, че не притежава селскостопанска земя, на която да ги произвежда и освен това е със заболяване – “Сърдечен порок”, поради което не може да упражнява физически труд, а по протокол от нея са изкупени 1,470 тона фъстъци.

4. Свидетелят К. Т.К.  твърди не само, че не е продавал фъстъци на “Евро Дийл“  ООД, но изобщо не е продавал селскостопанска продукция, на която и да е фирма. По протокол “Евро Дийл” ООД е изкупило от Костадинов 2,000 тона фъстъци.

5. Свидетелката Желязка Петрова Стоянова – посочва, че през 2004 г. е продала слънчоглед на П.П. – управител на фирма. Продажбата е извършена в с.Могила, общ. Ст.Загора. Не помни на коя дата. Цялото количество слънчоглед, което продала е получила като рента от кооперацията в селото  - сдружение с Д.В..

 От Декларацията на Д. В. Д. – управител на „Диневи 01” ЕООД  гр.Стара Загора, Булстат 123588033  се установява, че съгласно договорите на фирмата той дава рента във вид на пшеница, ечемик, а не и слънчоглед.

За свидетелката Ж. П. С. той посочва, че няма сключен договор за наем на земя, на която тя е собственик и същата не е получавала рента във вид на слънчоглед.

Въз основа на горепосочените разпити, декларации и обяснения, следва обоснования и безспорен правен извод, че сумата от 34 093,50 лева, отчетени като разходи за закупуване на селскостопанска продукция, е в нарушение на счетоводното законодателство - чл. 4, ал. 3 от ЗС. Нарушен е принципът на документална обоснованост на разхода и на основание чл. 23, ал. 2, т. 10 от ЗКПО  със същата сума следва да се увеличи финансовия резултат за 2004 г.

Съгласно заключението на назначената по делото съдебносчетоводна експертиза и на основание чл. 23, ал.2 т.10 от ЗКПО не следва да бъдат признати  разходи за  2005 г., както следва:

 

       І. Фактури, издадени от “ПРОКСИМА” ЕООД   - гр.ВАРНА.

 

       - Фактура №882/30.05.2005 г., издадена от “Проксима” ЕООД, гр. Варна за извършени СМР на стойност 50 500,00 лв., на основание на протокол образец 19/26.05.2005 г.  за обект – “Газ станция”. В протокола са посочени следните строително - монтажни работи:

- Извозване на строителни отпадъци на 30 км

- Натоварване строителни отпадъци

- Бетон М 200                   

- Бетон М 150

- Полагане бетон

- Полиране бетонова замазка

- Цимент

За горепосочените СМР са необходими персонал за извършването им и материали за влагането им в СМР.

От разпита на В. М. Д., собственик и управител на “Проксима“ ЕООД, е видно, че той е лишен от свобода и се намира във Варненския затвор. Същият твърди, че не е издавал фактура №882/30.05.2005 г. на “Евро Дийл” ЕООД, не е сключвал сделки с представители на тази фирма, въпреки че фактурата е издадена от негово име.

От оборотната ведомост за м.05.2005 г. е видно, че фирмата не разполага с персонал по трудови договори, защото сметка 421 – персонал е с нулеви показатели.

От същата оборотна ведомост е видно, че няма разходи за външни услуги – сметка 602, която е с нулеви показатели, където би трябвало да бъдат осчетоводени разходите по гражданските договори, които фирма “Проксима” ЕООД е приложила към материалите на дознанието като доказателство за извършени строителни работи.

От разпитите на следните свидетели е видно, че същите не са полагали труд като работници или служители към “Проксима” ЕООД, а именно:

1. Свидетелят Р. Р. Л.   – посочва, че не е извършвал услуги, възложени от фирма „Проксима” ЕООД.

2. Свидетелят И. С. К.  – заявява, че не му е известна фирма “Проксима“ ЕООД, че не е извършвал никакви услуги с горепосочената фирма, както че не е получавал никакви възнаграждения от същата.

3. Свидетелят Б. Т. К. – твърди, че не е имал взаимоотношения с фирма „Проксима” ЕООД. Не е получавал никакви възнаграждения за положен труд и не е подавал декларация по чл. 41 от ЗДОФЛ.

От оборотната ведомост за м. 05.2005 г. е видно, че фирмата не е разполагала и с материали, защото сметка 302 – Материали е с нулеви показатели.

От касова книга на “Проксима” ЕООД, водена от  01.05.2005 г. – 31.05.2005 г. е видно, че плащането по фактура №822/30.05.2005 г. е извършено на 30.05.2005 г.  – РКО №60/30.05.2005 г. Това е фиктивно записване, тъй като от същата е видно,  че към 30.05.2005 г. в касата е нямало в наличност такава сума,  т.е. касовата наличност е на „червено”.  Обективно е невъзможно “Евро Дийл” ООД да изплати по касов път сума, с която не е разполагало на 30.05.2005 г.

В оборотната ведомост за м.05.2005 г.  липсва сметка 207 – “Разходи за придобиване на ДМА”,  а на фактурата има контировка Дебит сметка 207 срещу Кредит сметка  501, което е доказателство, че разходът не е реален.

От  гореизложеното следва, че сумата от 50 500 лева, отчетени като разходи за СМР по фактура №882/30.05.2005 г., издадена от “Проксима” ЕООД, е в нарушение на счетоводното законодателство - чл.4, ал. 3 от ЗС, нарушен е принципът на документална обоснованост на разхода и със същата сума необосновано е занижен финансовият резултат за 2005 г.

 

ІІ. Фактури, издадени от “АРИУС”  ЕООД  - гр. ВАРНА.

 

1. Свидетелят В.П. Б. при разпита си категорично заявява, че никога не е извършвал сделки от името и за сметка на “АРИУС”  ЕООД. Освен това няма представа дали “Ариус “ ЕООД съществува и каква дейност развива. Не притежава каквито и да било счетоводни документи и  печат на дружеството. Никога не е посещавал гр.Стара Загора и не знае нищо за съществуването на “Евро Дийл” ООД. Не е издавал фактури и не знае дали “Ариус“ ЕООД е регистрирано по ЗДДС. Също така и не знае за съществуването на договори, сключени между горепосочените две дружествата.

 

         - Фактура №249/31.08.2005 г. е издадена от “Ариус” ЕООД, гр. Варна за извършени СМР на стойност 45 300 лв. Тази фактура е  издадена въз основа на протокол образец 19/06.07.2005 г. за обект Автосервиз “Гарант”. В протокола е записано, че са извършени следните строително  - монтажни работи:

    - Изкоп стъпки (3,5 м *3,5 м *1,5 м )

    - Кофраж  и изливане на бетон В 15

    - Арматура                   

    - Монтаж метални колони

    - Монтаж метални ферми тип “ Пирамида”

    - Монтаж метални столици

    - Оптягане ветроупорни оптегачи

    - Поставяне на страници от винкел

    - Покриване с ЛТ ламарина

    - Изпъване полиетиленово покритие

 

  - Фактура №537/28.10.2005 г. за 4075,00 лв. и  фактура №606/31.10.2005 г. за 2 500,00 лв. са издадени за извършени услуги с механизация.

  От представените  документи за СМР, извършени от “Ариус “ ЕООД гр.Варна  и от насрещните проверки, извършени от данъчните органи, по които са представени граждански договори за извършени услуги и СМР е видно, че такива работи и услуги не са извършени. Това по безспорен и категоричен начин се установява от показанията на следните разпитани свидетели:

  1. Свидетелят Г. Х. Я.  твърди,  че изобщо не е чувал за фирма “Ариус “ ЕООД и не е имал каквито и да е било взаимоотношения с нея, включително и да получава някакви възнаграждения.

2. Свидетелят М. К. Р. посочва, че не е извършвал никакви услуги от името на която и да е фирма,  включително и “Ариус“ ЕООД. Не е получавал възнаграждения  за положен труд, поради което не е подавал декларация по чл.41 от ЗОДФЛ.

От всичко гореизложено следва безспорния и категоричен правен извод, че представените от “Ариус“ ЕООД документи за сключени договори, за извършване на СМР и услуга с механизация са фиктивни и тъй като не отразяват действителни данъчни събития и по този начин са нарушени императивните разпоредби на чл.4 ал. 3 от ЗС. Поради това и на основание на чл.23, ал.2 т.10 от ЗКПО  финансовият резултат трябва да се увеличи със стойността на недействителните разходите, отчетени в нарушение на счетоводното законодателство, които са в размер на  51 845,00 лв.

От заключението на назначената по делото съдебносчетоводна експертиза, вследствие на подробния анализ на счетоводните документи, въз основа на които е начислявана амортизацията на 2 броя автомобили, е видно че:

           За автомобил “ДАФ” 95 с полуремарке  са начислени 13 643,00 лв. амортизации от м.05.2005 г. до края на годината. Поради това, че автомобилът е закупен през м.10.2005 г. следва да бъде начислена амортизация само за два месеца или 3 413,00 лв. С разликата от 10 230,00 лв. трябва да се увеличи финансовият резултат за 2005 г.

 За автомобил “ Краз 225” са начислени амортизации за цялата 2005 г.- 588,00 лв. Автомобилът  е закупен през м.09.2005 г. и следва да се начисли амортизация само за три месеца или 147,00 лв. С разликата от 441,00 лв.трябва да се увеличи финансовит резултат за 2005 г.

От гореизложеното следва, че финансовият резултат за 2005 г. следва да се увеличи със сумата от 10 671,00 лв., тъй като амортизациите са отчетени незаконосъобразно.

         От заключението на съдебносчетоводната експертиза е видно и това, че са налице незаконосъобразно отчетени   разходи в нарушение на чл.23, ал.2 т.20 от ЗКПО, а именно:

Фактура №552/24.10.2005 г., издадена от “Ариус” ЕООД, гр. Варна за доставка на метална конструкция със стойност   32 755,00 лв. – папка 2, стр.113, издадена на основание на спецификация № 552 от 24.10.2005 г. Спецификацията  е за доставка на метална конструкция:

-Планки  300мм*3 мм*20 мм

-Колони  2 * 150 мм – оребрен улайзен

-Столици 80 мм*3 мм* 4000 мм. – Р профил

-Страници от винкел 50 * 50 * 6000

-Самонарезни болтове.

 

 Фактура №232/22.08.2005 г., издадена от “Ариус” ЕООД, гр. Варна  за доставка на метална конструкция  тип “ХАЛЕ”   със стойност 61 000,00 лева, от която като текущ разход са осчетоводени 17 001,09 лв., а останалите 43 998,91 лв. са  осчетоводени в  сметка 207 – разходи за придобиване на ДМА. Фактурата е издадена на база спецификация, в която са описани материалите и транспорта, вложени в СМР:

-Ферми  тип “ Пирамида” 12 метра

-Планки 500 мм* 500 мм * 4000 мм – Р профил

-Транспорт.

  Фактура №247/30.08.2005 г. , издадена от “Ариус” ЕООД, гр. Варна за извършени СМР на стойност 40 715,00  лв.

Закупените  материали, отразени в горепосочените фактури №552, №232, №247, са използвани за изграждане на нов обект на дружеството  - “Автосервиз“ с.Езеро, общ. Нова Загора. Тези материали и извършените СМР са отчетени в нарушение на счетоводните правила и норми, като текущи за сметка  на финансовия резултат. Би следвало разходите по изграждане на обекта да бъдат отчетени в счетоводна сметка 207 “Разходи за придобиване на дълготрайни материални активи”, а не като текущи разходи. Незаконосъобразното осчетоводяване на разходите за придобиване на ДМА, като текущи разходи, реално е намалило финансовия резултат на фирмата за 2005 г. и по този начин са укрити съответните данъчни задължения.

С оглед изложеното и на основание на чл.23, ал.2 т.20 от ЗКПО, извършената по време на досъдебното производство съдебносчетоводна експертиза е приела, че  финансовият резултат на дружеството следва да се увеличи със сумата от разходите, отчетени в нарушение на счетоводното законодателство.

Общият размер на укритите данъчни задължения по ЗДДС чрез използване на счетоводни документи с невярно съдържание за периода 01.01.2006 г. – 30.11.2006 г. е в  размер на 30 436,20 лева, а размерът на укритите данъчни задължения по ЗКПО за периода 12.03.2004.г. – 31.12.2005 г.  са в размер на  39 254,02 лв.

 Общата стойност на укритите от подсъдимия П.  данъчни задължения по ЗКПО и ЗДДС  възлизат на 69 690,22 лева, които  по смисъла на чл. 94 т.14 от НК са в особено големи  размери, тъй като надхвърлят сумата от 12 000 лева.

От  същото  заключението на изготвената на досъдебното производство съдебносчетоводна експертиза е видно, че за ревизирания период “Евро Дийл” ООД – Стара Загора, няма водена законосъобразна счетоводна отчетност, като липсва индивидуален сметкоплан,  не са заведени сметки 304 "Стоки"; 401 "Доставчици"; 411 "Клиенти"; 453 "Разчети с ДДС", 501 "Каса в лева"; 503 " “Разплащателна сметка в лева", сметки в група 60 "Разходи по икономически елементи", сметки от група 70 "Приходи от продажби", като не са  извършвани хронологични записвания по тях. В сметка 304 "Стоки" не са заведени фактури и няма приложени стокови разписки, отчети за дневни продажби, декларации за материалноотговорни лица и инвентаризационни описи, поради което не може да се установи дали реално са постъпвали такива стоки. Освен това не са съставени счетоводни регистри - хронологични и синтетични. 

Предвид гореизложеното би могло да се направи единствено правилния фактически и правен извод, че установените от ревизията  и посочени по – горе счетоводни записвания на фирмата са водени единствено и  само за целите на начисляване на ДДС и данък по ЗКПО, без да се отразява цялата и действително осъществена стопанска дейност на дружеството.

Поради възраженията и оспорването на някои от обстоятелствата, установени от съдебносчетоводната експертиза, изготвена на досъдебното производснтво,  от подсъдимия П. и неговата защита по време на съдебното следствие по нохд №518/2008 г. по описа на Окръжен съд – Стара Загора, съдът назначи последователно още две съдебносчетоводни експертизи – единична и тройна. Въпреки, че поставените и на трите съдебносчетоводни експертизи задачи бяха едни и същи, експертите изготвиха заключения, които не се различават относно направените изводи, че се касае за неправомерно приспадане на данъчен кредит по ЗДДС и укриване на данъчни задължения по ЗКПО, а единствено и само в стойностите на същите.

Това наложи да бъде назначена допълнителна тройна съдебносчетоводна експертиза, която да направи съпоставка между заключенията на предходните експертизи за всеки един инкриминиран данъчен период поотделно и да посочи конкретно в какво се изразява разликата в размера на приспаднатия неследващ се данъчен кредит в два аспекта: от една страна става дума за ежемесечни СД по ЗДДС, а от друга страна за корпоративния данък по двата инкриминирани периода, предмет на настоящото дело.

От заключението на същата тази експертиза е видно следното:

 

  По данъчни периоди неправилно ползваният ДДС е както следва:

 

   Данъчен период м.01.2006 г.

   За м. 01.2006 г. трите съдебносчетоводни експертизи от съдебното следствие считат, че правилно е ползван данъчен кредит от “Евро Дийл”ООД по фактури, издадени от АриусЕООД в размер на 1 898.00 лв.

 

  Данъчен период м.02.2006 г.

  За м.02.2006 г. трите съдебносчетоводни експертизи, назначени в съдебното производство считат, че неправилно е ползван данъчен кредит от “Евро Дийл”ООД по фактура, издадена от “Лукойл България” ЕООД в размер на 10.35 лв., защото на основание чл. 64 ал. 1 т. 6 от ЗДДС “Евро Диил“ ООД не притежава данъчна фактура със стойност на сделката 93.42 лв. и ДДС 18.68 лв. От приложеното ксерокопие на фактурата е видно, че тя е със стойност на ДО - 41.66 лв., ДДС – 8.33 лв. и обща сума – 49.99 лв.

 

 Данъчен период м.03.2006 г.

 За м. 03.2006 г. трите съдебносчетоводни експертизи  считат, че правилно е ползван данъчен кредит от “Евро Дийл”ООД по фактури, издадени от Ариус ЕООД в размер на 17 775.40 лв. и по фактури, издадени от ЕТ „Христо Колев” в размер на 138.17 лв.

 

 Данъчен период м.04.2006 г.

 За м.04.2006 г. трите съдебносчетоводни експертизи  считат, че правилно е ползван данъчен кредит от “Евро Дийл”ООД по фактура, издадена от ЕТ „Христо Колев” в размер на 37.65 лв.

 

  Данъчен период м.05.2006 г.

 Тройната съдебносчетоводна експертиза, изготвена от вещите лица И.А., М.К. и В.Н.,  установява неправилно ползван данъчен кредит в размер на 83.02 лв. по фактура №38066/25.05.2006 г., издадена от ЕТ ”Христо Колев”, поради това, че процесната фактура не е открита в материалите на досъдебното производство.

  Тройната съдебносчетоводна експертиза, изготвена от вещите лица Е.Г., С. П. и М.И., при направената проверка в счетоводството на фирмата, е открила визираната фактура и признава ползвания данъчен кредит в размер на 83.02 лв.

За м. 05.2006 г. експертизата счита, че правилно е ползван данъчен кредит от “Евро Дийл”ООД по фактури, издадени от ЕТ „Христо Колев” с размер на ДДС – 171.30 лв. и по фактура, издадена от „ОМВ” с размер - 119.08 лв.

 ОМВ е издала фактура №7200183553/04.05.2006 г.  с ДО - 1 262.40 лв., ДДС – 252.48 лв. и обща сума – 1 514.88 лв. От приложената фактура – том II, стр. 89  е видно, че фактурата е с дата 30.04.2006 г. и е закупена „Винетка” на стойност 667 лв. – без ДДС и „Дизел” за 595.40 лв. с ДДС – 119.08 лв. Общата стойност на фактурата е 1 381.48 лв. Разликата между начисленото ДДС и това по фактурата е 133.40 лв.

  За м.05.2006 г. трите съдебносчетоводни експертизи  считат, че неправилно е ползван данъчен кредит от “Евро Дийл” ООД по фактура ,издадена от „ОМВ” в размер на 133.40 лв.

 

  Данъчен период м.06.2006 г.

 За м. 06.2006 г. двете съдебносчетоводни експертизи считат, че правилно е ползван данъчен кредит от “Евро Дийл” ООД по фактури, издадени от ЕТ „Христо Колев” с размер на ДДС – 69.07 лв.

 Тройната съдебносчетоводна експертиза, изготвена от вещите лица И.А., М.К. и В.Н., установява неправилно ползван данъчен кредит в размер на 69.07 лв. по фактури, издадени от ЕТ”Христо Колев”, поради това, че процесните фактури не са открити в материалите на досъдебното производство.

 Тройната съдебносчетоводна експертиза, изготвена от вещите лица Е.Г., С. П. и М.И., от направената проверка в счетоводството на фирмата е установила оригиналите на фактурите и придружителните документи. От представена разпечатка на синтетичната сметка 601 Разходи за материали е видно, че получените материали са осчетоводени като необходимоприсъщ разход в месеца на закупуването им.

 За м. 06.2006 г. експертизата счита, че правилно е ползван данъчен кредит от “Евро Дийл” ООД по фактури, издадени от ЕТ „Христо Колев” с размер на ДДС – 69.07 лв. и е налице доставка, съгласно чл. 6 от ЗДДС /отм/.

 

 Данъчен период м.07.2006 г.

 За м. 07.2006 г. двете тройни съдебносчетоводни експертизи считат, че правилно е ползван данъчен кредит от “Евро Дийл” ООД по фактура, издадена от „Пилком” ЕООД с размер на ДДС – 5 200.00 лв. Фактурата е включена в Дневника за продажби м.07.2006 г. на „Пилком” ЕООД и е начислено задължението по ДДС към бюджета. Съдебносчетоводната експертиза, изготвена от вещото лице Радост Тодорова не признава данъчен кредит в размер на 5 200 лв. по процесната фактура.

 

  Данъчен период м.08.2006 г.

  За м.08.2006 г. двете съдебносчетоводни експертизи признават ползвания данъчен кредит от “Евро Дийл” ООД по фактури, издадени от ЕТ „Евро дийл – П.П.” с размер на ДДС – 12 206.20 лв. и по фактура, издадена от „Пилком” ЕООД с размер на ДДС – 5 500.00 лв. , общо в размер на 17 706.20 лв.

   За м. 08.2006 г. тройната съдебносчетоводна експертиза, изготвена от вещите лица Е.Г., С. Пеева и М.И. счита, че неправилно е ползван данъчен кредит от “Евро Дийл” ООД по фактури, издадени от ЕТ „Евро дийл – П.П.” с размер на ДДС – 12 206.20 лв. и по фактура, издадена от „Пилком” ЕООД с размер на ДДС – 5 500.00 лв. , общо в размер на 17 706.20 лв. и не е налице доставка, съгласно чл. 6 от ЗДДС /отм/.

 

  Данъчен период м.09.2006 г.

  За м. 09.2006 г. трите съдебносчетоводни експертизи  считат, че правилно е ползван данъчен кредит от “Евро Дийл” ООД по фактури, издадени от „Пилком” ЕООД с размер на ДДС – 3 400.00 лв. и е налице доставка съгласно чл. 6 от ЗДДС /отм/.

 

  Данъчен период м.10.2006 г.

  За м.10.2006 г. двете съдебносчетоводни експертизи признават ползвания данъчен кредит от “Евро Дийл” ООД по фактури, издадени от „Пилком” ЕООД с размер на ДДС – 4 910.00 лв.

  За м. 10.2006 г. тройната съдебносчетоводна експертиза, изготвена от вещите лица Е.Г., С. Пеева и М.И. счита, че неправилно е ползван данъчен кредит от “Евро Дийл” ООД по фактури, издадени от „Пилком” ЕООД с размер на ДДС – 4 910.00 лв., платено по ДДС сметката на доставчика след данъчния период, за който се отнасят процесните фактури.

 

 Данъчен период м.11.2006 г.

За м. 11.2006 г. трите съдебносчетоводни експертизи считат, че неправилно е ползван данъчен кредит от “Евро Дийл” ООД по фактура, издадена от „Пилком” ЕООД с размер на ДДС – 2 620.00 лв. и е налице доставка съгласно чл. 6 от ЗДДС /отм/. Фактурата не е включена в Дневника за продажби за м.11.2006 г. на „Пилком” ЕООД, не е декларирано ДДС в СД и начислено като задължение към бюджета.

 Относно разликата в размера на корпоративния данък по двата инкриминирани периода  е видно:

  Данъчен период за отчетната 2004 г.

  За отчетната данъчна година 01.01.2004 г. – 31.12.2004 г. “Евро Диил” ООД гр.Стара Загора е подал ГДД по чл.51, ал.1 от ЗКПО с вх. №2400-3719/30.03.2005 г. като е декларирал следните данни:

 Приходи за годината в размер на 60 931 лв.

 Разходи за годината в размер на 59 639 лв.

 Финансов резултат печалба от 1 292 лв., за която се полага

 Годишен корпоративен данък в размер на 252 лв.

 

ТЕКСТ / година

по данъчна

По СЕ

 

декларация

 

Приходи за 2004 година

60 931,00

60 931,00

Разходи за 2004 година

59 639,00

59 639,00

Счетоводен финансов резултат

1 292,00

1 292,00

Увеличение на фин. Резултат

0,00

44 754,09

по ЗКПО  съгл. Чл.23, ал.2 т.10 - не признати разходи

 

44 754,09

в т.ч. 22 броя фактури за дизелово гориво,

 

10 660,59

8 броя прот. за закупуване на слънч. и фъстъци от физ.лица

 

34 093,50

Намаление на фин. Резултат

0,00

0,00

Финансов резултат

1 292,00

46 046,09

Данък в/у печалбата 19.50%

251,94

8 978,99

внсен на 18.07.2005 г-

 

252,53

След приспадане на внесения данък-дължими суми по ЗКПО

 

8 726,46

 

По фактури за дизелово гориво в размер на 10 660,59 лв., за които не е признат разхода съгласно счетоводното законодателство, чл. 4, ал. 3 от ЗС /принципа на документална обоснованост/, поради това, че “Евро Дийл” ООД, не е представил на данъчните органи, а в последствие на ДП и СП доказателства /пътни листове за разхода на гориво за периода от 20.08.2004 г. до 24.11.2004 г./. Така фирмата не е доказала документално направените и осчетоводени разходи за дизелово гориво и е нарушила принципа на документална обоснованост на разхода със сумата от 10 660,59 лв.

0

фактура

19563/20.08.2004г.

Автогарант ООД

гориво

58,33

1

фактура

1075/29.08.2004г.

Петрол груп БД ООД

гориво

4 836,63

2

фактура

1200010000/31.08.2004г.

Петрол АД

гориво

45,85

3

фактура

1208010911/02.09.2004г.

Петрол АД

гориво

58,34

4

фактура

8108806163/07.09.2004г.

Петрол АД

гориво

50,01

5

фактура

110/23.09.2004г.

Петрол груп БД ООД

гориво

2 320,47

6

фактура

1103/23.09.2004г.

Петрол груп БД ООД

гориво

1 477,82

7

фактура

1109/23.09.2004г.

Петрол груп БД ООД

гориво

1 491,25

8

фактура

7562/28.10.2004г.

Евро-ойл ООД

гориво

16,66

9

фактура

1055221/02.10.2004г.

Топливо АД

гориво

16,68

0

фактура

1208012090/30.10.2004г.

Петрол АД

гориво

25,02

1

фактура

1208012068/29.10.2004 г.

Петрол АД

гориво

16,67

2

фактура

1208011876/21.10.2004г.

Петрол АД

гориво

24,85

3

фактура

1208011879/21.10.2004г.

Петрол АД

гориво

12,49

4

фактура

1208011887/21.10.2004г.

Петрол АД

гориво

16,65

5

фактура

1208011896/22.10.2004г.

Петрол АД

гориво

8,34

6

фактура

1208012014/27.10.2004г.

Петрол АД

гориво

36,33

7

фактура

1208012632/29.11.2004г.

Петрол АД

гориво

16,67

8

фактура

1208012365/13.11.2004г.

Петрол АД

гориво

10,83

9

фактура

1208012565/25.11.2004г.

Петрол АД

гориво

20,83

0

фактура

1208012360/13.11.2004г

Петрол АД

гориво

58,33

11

фактура

1208012538/24.11.2004г.

Петрол АД

гориво

41,54

 

 

 

Общо за гориво:

 

10 660,59

 

Разликите с предходните експертизи са както следва:

Различие между експертизата на досъдебното производство, изготвена от вещото лице М.Стоянова и тази от съдебното следствие, изготвена от вещото лице Р.Василева не съществува.

В заключението на тройната съдебносчетоводна експертиза, изготвена от вещите лица Ив.А., М.К. и В.Е. се сочи, че има представени пътни листи, но същите след като са обстойно проверени и анализирани от тройната съдебносчетоводна експертиза, изготвена от вещите лица Е.Г., С. Пеева и М.И., се констатира, че пътните листи не се отнасят за периода на закупеното гориво.

Горивото е закупено за периода от 20.08.2004 г. до 24.11.2004 г., а представените пътни листи се отнасят за периода от 01.07.2004 г. до 15.07.2004 г., т.е. пътните листи за издадени преди закупуването на гориво по гореописаните фактури. Липсва съответствие между отчетените разходи с отчетените приходи по периоди и стойности.

Въз основа на така направените констатации следва, че не могат да се признаят осчетоводените разходи за горива съгласно изискванията на чл.4 от ЗС за документална обоснованост на стопанските операции и параграф 1, т. 34 от ДР на ЗКПО/отм./. Тройната съдебносчетоводна експертиза счита, че със сумата от 10 660,59 лв. неправилно са отразени разходи за горива на МПС.

 Неправилно отчетени разходи са за покупка на селско стопанска продукция в размер на 34 093,50 лв.

 

1

протокол

2/17.05.2004г.

Иван Колев Димитров

слънчоглед

4 375,00

2

протокол

3/05.04.2004г.

Иван Колев Димитров

слънчоглед

6 675,50

3

протокол

4/05.05.2004г.

Иван Димитров Иванов

слънчоглед

4 375,00

4

протокол

5/20.05.2004г.

Иван Димитров Иванов

слънчоглед

6 957,00

5

протокол

10/2004 г.

Иван Димитров Иванов

слънчоглед

4 500,00

6

протокол

6/23.04.2004г.

Янка И. Забунова

 фъстъци

1 911,00

7

протокол

7/20.04.2004г.

Константин Томов Костадинов

 фъстъци

2 600,00

8

протокол

9/14.05.2004 г.

Желязка Петрова Стоянова

фъстъци

2 700,00

 

 

 

Общо от протоколи за ССП

 

34 093,50

 

Различие между експертизата на досъдебното производство, изготвена от вещото лице М.С. и тази от съдебното следствие, изготвена от вещото лице Р.В. не съществува.

Тройната съдебносчетоводна експертиза, изготвена от вещите лица Ив.А., М.К. и В.Е., като  в заключението си сочат, че след като има продажби на  стоки трябва да се признае и разхода за покупките. С чл.4 от ЗС се въвежда принципа на съпоставимост между приходите и разходите, но той не отменя принципа  за документална обоснованост на стопанските операции.

Въз основа на така направените констатации следва, че не могат да се признаят осчетоводените разходи за закупените стоки „фъстъци и слънчоглед” от физически лица съгласно изискванията на чл.4 от ЗС за документална обоснованост на стопанските операции и параграф 1, т. 34 от ДР на ЗКПО/отм./.          Съдебносчетоводна експертиза, изготвена от вещите лица Е.Г., С. П. и М.И. уовява, че със сумата от 34 093,50 лв. неправомерно са отчетени в повече разходи и следва да се извърши преобразуване на финансовия резултат като се увеличи данъчната основа за 2004 година и неправомерно не е начислен данък печалба за 2004 година.

  За 2004 година е подадена ГДД по чл.51 ал.1 от ЗКПО  вх. № 2400-371/30.03.2005 г. , в която невярно са отразени извършени през 2004 г. разходи за закупена ССП /селско стопанска продукция/ от физически лица и разходи за закупено и изразходвано гориво като за същите липсват пътни листи за периода на закупуването в размер на 44 754,09 лв., както следва:

 

№ по

Документ

 

Контрагент

Наименование на

Стойност

ред

вид

№ и дата

Доставчик

стоката /услугата

лева

1

протокол

2/17.05.2004г.

Иван Колев Димитров

слънчоглед

4 375,00

2

протокол

3/05.04.2004г.

Иван Колев Димитров

слънчоглед

6 675,50

3

протокол

4/05.05.2004г.

Иван Димитров Иванов

слънчоглед

4 375,00

4

протокол

5/20.05.2004г.

Иван Димитров Иванов

слънчоглед

6 957,00

5

протокол

10/2004 г.

Иван Димитров Иванов

слънчоглед

4 500,00

6

протокол

6/23.04.2004г.

Янка И. Забунова

фъстъци

1 911,00

7

протокол

7/20.04.2004г.

Константин Томов Костадинов

фъстъци

2 600,00

8

протокол

9/14.05.2004 г.

Желязка Петрова Стоянова

 фъстъци

2 700,00

 

 

 

Общо от протоколи за ССП

 

34 093,50

10

фактура

19563/20.08.2004г.

Автогарант ООД

гориво

58,33

11

фактура

1075/29.08.2004г.

Петрол груп БД ООД

гориво

4 836,63

12

фактура

1200010000/31.08.2004г.

Петрол АД

гориво

45,85

13

фактура

1208010911/02.09.2004г.

Петрол АД

гориво

58,34

14

фактура

8108806163/07.09.2004г.

Петрол АД

гориво

50,01

15

фактура

110/23.09.2004г.

Петрол груп БД ООД

гориво

2 320,47

16

фактура

1103/23.09.2004г.

Петрол груп БД ООД

гориво

1 477,82

17

фактура

1109/23.09.2004г.

Петрол груп БД ООД

гориво

1 491,25

18

фактура

7562/28.10.2004г.

Евро-ойл ООД

гориво

16,66

19

фактура

1055221/02.10.2004г.

Топливо АД

гориво

16,68

20

фактура

1208012090/30.10.2004г.

Петрол АД

гориво

25,02

21

фактура

1208012068/29.10.2004 г.

Петрол АД

гориво

16,67

22

фактура

1208011876/21.10.2004г.

Петрол АД

гориво

24,85

23

фактура

1208011879/21.10.2004г.

Петрол АД

гориво

12,49

24

фактура

1208011887/21.10.2004г.

Петрол АД

гориво

16,65

25

фактура

1208011896/22.10.2004г.

Петрол АД

гориво

8,34

26

фактура

1208012014/27.10.2004г.

Петрол АД

гориво

36,33

27

фактура

1208012632/29.11.2004г.

Петрол АД

гориво

16,67

28

фактура

1208012365/13.11.2004г.

Петрол АД

гориво

10,83

29

фактура

1208012565/25.11.2004г.

Петрол АД

гориво

20,83

30

фактура

1208012360/13.11.2004г

Петрол АД

гориво

58,33

31

фактура

1208012538/24.11.2004г.

Петрол АД

гориво

41,54

 

 

 

Общо за гориво:

 

10 660,59

 

 

 

Общо за гориво и ССП:

 

44754,09

 Следователно за така посочените разходи не е начислен и внесен корпоративен данък по ЗКПО в размер на 8 726,46 лв.

 

 Данъчен период отчетната 2005 година.

За 2005 година е подадена ГДД по чл.51 ал.1 от ЗКПО  вх. № 2400-3051/28.03.2006 г. като подсъдимият е декларирал следните данни:

 Приходи за годината в размер на 362 048 лв.

 Разходи за годината в размер на  361 922 лв.

 Финансов резултат печалба от 126 лв., за която се полага Годишен корпоративен данък в размер на 18,90 лв.

 

ТЕКСТ / година

Декларирано от фирмата

Установено от Сч.Експертиза

Приходи за 2005 година

362 048,00

362 048,00

Разходи за 2005 година

361 922,00

361 922,00

Счетоводен финансов резултат

126,00

126,00

Увеличение на фин. резултат

0,00

153017,09

по ЗКПО  съгл. Чл.23, ал.2 т.10 - непризнати разходи

 

153017,09

 в т.ч.ф-ри

 

 

ф-ра №: 249/31.08.2005 г. за 45 300 лв. СМР 1/68,1/95

"АРИУС" ЕООД, Варна

45 300,00

 ф-ра №: 537/28.10.2005 г. за 4 075 лв. СМР 2/117г.

"АРИУС" ЕООД, Варна

4 075,00

 ф-ра №: 606/31.10.2005 г. 1/113

"АРИУС" ЕООД, Варна

2 500,00

 

 

 

Разходи за амортизации

 

10 671,00

по ЗКПО  съгл. Чл.23, ал.2 т.20 - непризнати разходи

 

 

ф-ра №: 232/22.08.2005 г. за 61 000 лв.с/ка 601

"АРИУС" ЕООД, Варна

17 001,09

ф-ра №: 552/24.10.2005 г.  С/ка 602

"АРИУС" ЕООД, Варна

32 755,00

ф-ра №: 247/30.08.2005 г. с/ка 601

"АРИУС" ЕООД, Варна

37 196,00

ф-ра №: 247/30.08.2005 г. с/ка 602

"АРИУС" ЕООД, Варна

3 519,00

Намаление на фин. резултат

0,00

0,00

Финансов резултат

126,00

153143,09

Данък в/у печалбата 15%

18,90

22971.46

След приспадане на внесения данък-дължими суми по ЗКПО за 2005 г

 

22952.56

 

 

 

В ГДД невярно са отразени извършени през 2005 г. разходи за материали и външни услуги, отчетени като текущи разходи вместо в увеличение на стойността на дълготрайни активи, в нарушение на НСС, в размер на 142 346 лв. и неправилно осчетоводени в повече разходи за амортизации на МПС в размер на 10 671 лв., общо отчетени разходи в повече на стойност от 153 017,09 лв., с които следва да се увеличи данъчната основа за облагане.

 Недеклариран и невнесен данък по ЗКПО за 2005 г. в размер на 22 952,56 лв. по следните фактури:

Фактура № и дата

Обяснение

доставчик

Сума

 

 

 

 

в лева

1

Ф-ра №: 249/31.08.2005 г.

СМР

"АРИУС" ЕООД, Варна

45 300,00

2

Ф-ра №: 537/28.10.2005 г.

СМР усл. С механиз.

"АРИУС" ЕООД, Варна

4 075,00

3

Ф-ра №: 606/31.10.2005 г.

СМР усл. С механиз.

"АРИУС" ЕООД, Варна

2 500,00

4

ф-ра №: 232/22.08.2005 г.

Метални конструкции

"АРИУС" ЕООД, Варна

17 001,09

5

ф-ра №: 552/24.10.2005 г. 

Мет констр.отчетени

"АРИУС" ЕООД, Варна

32 755,00

6

ф-ра №: 247/30.08.2005 г.

Отчетени в см.601

"АРИУС" ЕООД, Варна

40 715,00

 

 

Общо по фактури

 

142 346,09

7

 

Разходи за амортизации

 

10 671,00

 

 

Общо увеличение на Фин.Резултат.

 

153 017,09

 

  Фактура №249/31.08.2005 г., издадена от “Ариус” ЕООД, гр. Варна за извършени СМР на стойност 45 300 лв. – папка 1, стр. 95, издадена на основание на протокол образец 19/06.07.2005 г. за обект Автосервиз “Гарант” с.Езерово, общ.Нова Загора. В протокола са посочени извършените строително-монтажни работи. Същите са осчетоводени неправилно като текущи разходи за дейността, с които е намален финансовият резултат.

Видно от баланса на към 31.12.2005 г. на “Евро Диил” ООД, гр. Ст. Загора дружеството не притежава сгради и земи. От представени в счетоводството на фирмата документи се установи, че има закупен недвижим имот, находящ се в с.Езерово, общ.Нова Загора от СД”Ади Стил – Зашев и сие” гр.Раднево. Разходите, свързани с придобиване на дълготрайни активи следва да се отчитат по сметка 207 “Разходи за ДМА”, а не като текущи по гр. 60 “Разходи за дейността съгласно НСС за отчитане на ДМА”.

 Фактура №537/28.10.2005 г. за 4 075,00 лв. – папка 2, стр.117 - услуга с механизация осчетоводени в сметка 602 „Разходи за външни услуги”.

  Фактура №606/31.10.2005 г. за 2 500,00 лв. - услуга с механизация – папка 2, стр. 113,  на обща стойност 6 575 лв., неправомерно осчетоводени като текущи разходи вместо в увеличение на ДМА.

За извършените услуги са представени граждански договори 2 бр. с М. К.Р. и Н. И.Д., които при насрещна проверка декларират, че не са извършвали такива разходи.

 Фактура №552/24.10.2005 г., издадена от “Ариус” ЕООД, гр. Варна за доставка на метална конструкция със стойност 32 755,00 лв. – папка 2, стр.113, издадена на основание на спецификация, неправомерно отчетени като текущи разходи, вместо в увеличение на ДМА.

  Фактура №232/22.08.2005 г., издадена от “Ариус” ЕООД, гр. Варна  за доставка на метална конструкция тип “ ХАЛЕ” със стойност 61 000,00 лева, от която като текущ разход са осчетоводени 17 001,09 лв., а останалите 43 998,91 лв. са осчетоводени като разходи за придобиване на ДМА в счетоводна сметка  207. Със сумата от 17 001,09 лв. неправомерно са увеличени текущите разходи и следва да бъде увеличен финансовият резултат съгласно ЗКПО.

 Фактура №247/30.08.2005 г., издадена от “Ариус” ЕООД, гр. Варна за извършени СМР на стойност 40 715,00 лв. - папка 2, стр.114.

Материалите и услугите по горепосочените фактури са използвани за изграждане на нов обект на дружеството  “Автосервиз“ с.Езеро, общ. Нова Загора. Закупените материали и извършените СМР са отчетени в нарушение на счетоводната политика, като текущи за сметка на финансовия резултат. Разходите по изграждане на обекта е следвало да бъдат отчетени в счетоводна сметка 207 “Разходи за придобиване на дълготрайни материални активи”, а не като текущи разходи. Неправилното осчетоводяване на разходите за придобиване на ДМА, като текущи разходи реално е намалило финансовия резултат на фирмата за 2005 г. със сумата от 142 346,09 лева.

Разходи за амортизации неправилно отчетени в повече със сумата 10 671 лв./п. 2, стр.68/.

Експертизата подробно анализира представените документи за начислената амортизация на 2 бр. автомобили –/п. 4, стр.12 /.

За автомобил “ДАФ” 95 с полуремарке са начислени 13 643,00 лв. амортизации, от м.05.2005 г. до края на годината. Поради това, че автомобилът е закупен през м.10.2005 г. следва да бъде начислена амортизация само за два месеца или 3 413,00 лв. С разликата от 10 230,00 лв. трябва да се увеличи финансовия резултат за 2005 г.

За автомобил “ Краз 225” са начислени амортизации за цялата 2005 г. - 588,00 лв. Автомобилът е закупен през м.09.2005 г. и следва да се начисли амортизация само за три месеца или 147,00 лв. С разликата от 441,00 лв. трябва да се увеличи финансовият резултат за 2005 г.

Общо финансовият резултат за 2005 г. от неправилно начислени амортизации трябва да се увеличи с 10 671,00 лв.

Различието между експертизата от досъдебното производство, изготвена от М.Стоянова и тази от хода на съдебното следствие, изготвена от вещото лице Р.Василева е следното:

Фактура №882/30.052005 г. е издадена от „Проксима” ЕООД за строителна услуга по протокол обр. 19 на обект „Газстанция” гр.Варна на стойност 50 200 лв. и за „транспортна услуга” на стойност 300 лв. Общата сума на фактурата е  50 500 лв., без ДДС.

При проверката в счетоводството на фирмата се констатира, че към оригинала на фактурата има приложен касов бон за данъчната основа на фактурата 50 500 лв. и протокол от 26.05.2005 г. за извършените СМР. Разходите са отчетени  неправилно в сметка 601 като „Разходи за материали”, вместо по сметка 602 „Разходи за външни услуги”. Видно от фактурите по продажбите същият разход /услуга/ е префактуриран с ф. №47/31.05.2005 г. от “Евро Дийл” ООД на „Кълвача газ” ООД. Фактурата е осчетоводена като е дебитирана счетоводна сметка 411 „Клиенти” и кредитирана счетоводна сметка 703 „Приходи от продажби на услуги”.

От така представените документи настоящата счетоводна експертиза счита, че следва да бъде признат този разход за външни услуги и с него не следва да се увеличава данъчната печалба, както е по първата и втората счетоводна експертиза.

  Тройната съдебносчетоводна експертиза, изготвена от вещите лица И.А., М.К. и В.Н. също признава за реален този разход по фактура №882/30.05.2005 г. и различие с повторната тройна съдебносчетоводна експертиза няма.

 Второто различие е в неправилно изчислените амортизационни отчисления за ДМА - закупените МПС.

-При съдебносчетоводната експертиза на досъдебното производство, изготвена от М.С., различие няма – в повече начислените амортизации са в размер на 10 671 лв.

-При съдебносчетоводната експертиза, изготвена от Р.В., в повече начислените амортизации са в размер на 11 937,63 лв., при повторната тройна съдебно счетоводна експертиза са  10 671 лв. - с разлика в размер на 1 266,63 лв.

-Тройната съдебносчетоводна експертиза, изготвена от вещите лица Ив. А., К. и В. Е. в заключението си сочат, че следва да се признаят за разход начислените амортизации и не следва да се правят корекции.

-Тройната съдебносчетоводна експертиза, изготвена от вещите лица Е.Г., С. П. и М.И. счита, че неправомерно са завишени разходите за амортизации със сумата от 10 671 лв., изчислени съгласно данъчната амортизационна норма за МПС в размер на 25 %.

Съдът приема изцяло посочените в заключението на последната експертиза суми, представляващи неправилно приспаднат неследващ се данъчен кредит за всеки един данъчен период по съответните фактури, както следва:

 

  За данъчен период от 01.02.2006 – 28.02.2006 г.

За периода “Евро Дийл” ООД е подал СД с вх.№ 2400004648/14.03.2006 г. и съответния дневник за покупки с включени фактури за нереални покупки от доставчици, както следва:

 

 Дневник покупки.

Дан. период

Фирма  от  която е

Документ -фактура

Предмет

ДДС

мес.

год.

получена доставката

№:

дата

сделката

покупки

02

2006

Лукойл България ЕООД

68924

20.02.2006

покупка

10.35

 

За м. 02.2006 г. неправилно е приспаднат неследващ се данъчен кредит от “Евро Дийл” ООД в размер на 10.35 лв.

 

 

  За данъчен период от 01.05.2006 – 31.05.2006 г.

За периода “Евро Дийл” ООД е подал СД с вх.№ 24000812487/12.06.2006 г. и съответния дневник за покупки с включени фактури за нереални покупки от доставчици, както следва:

Дневник покупки.

Дан. период

Фирма  от  която е

Документ -фактура

Предмет

ДДС

мес.

год.

получена доставката

№:

дата

сделката

покупки

05

2006

ОМВ

183553

04.05.2006

покупка

133.40

 

За м. 05.2006 г. експертизата счита, че неправилно е приспаднат неследващ се данъчен кредит от “Евро Дийл” ООД в размер на 133.40 лв. 

 

  За данъчен период от 01.08.2006 – 31.08.2006 г.

За периода “Евро Дийл” ООД е подал СД с вх.№ 24000828768/13.09.2006 г. и съответния дневник за покупки с включени фактури за нереални покупки от доставчици, както следва:

 

 Дневник покупки.

Дан. период

Фирма  от  която е

Документ -фактура

Предмет

Данъчна

ДДС

Обща сума

мес

год.

получена доставката

№:

дата

сделката

Основа

покупки

основа

08

2006

ЕТ Евро Диил - П.П.

67

22.08.2006

Аванс  договор

23 000.00

4 600.00

27 600.00

08

2006

ЕТ Евро Диил - П.П.

72

30.08.2006

пл. по договор

17 950.00

3 590.00

21 540.00

08

2006

ЕТ Евро Диил - П.П.

74

31.08.2006

Мат-ли, услуга

20 081.00

4 016.20

24 097.20

08

2006

Пилком ЕООД

633

31.08.2006

Евродизел

27 500.00

5 500.00

33 000.00

 

 

 

 

 

Обща сума

88 531.00

17 706.20

106 237.20

 

За м. 08.2006 г.  неправилно е приспаднат неследващ се данъчен кредит от “Евро Дийл” ООД в размер на 17 706.20 лв.

 

За данъчен период от 01.10.2006 – 31.10.2006 г.

За периода “Евро Дийл” ООД е подал СД с вх.№ 2400839665/14.11.2006 г. и съответния дневник за покупки с включени фактури за нереални покупки от доставчици, както следва:

Дневник покупки

Дан. период

Фирма  от  която е

Документ -фактура

Предмет

Данъчна

ДДС

Обща сума

мес

год.

получена доставката

№:

дата

сделката

основа

покупки

основа

10

2006

Пилком ЕООД

708

30.10.2006

гориво

9 600.00

1 920.00

11 520.00

10

2006

Пилком ЕООД

709

31.10.2006

гориво

14 950.00

2 990.00

17 940.00

 

 

 

 

Обща сума:

24 550.00

 4 910.00

29 460.00

 

За м.10.2006 г.  неправилно е приспаднат неследващ се данъчен кредит от “Евро Дийл” ООД в размер на 4 910.00 лв.

 

За данъчен период от 01.11.2006 – 30.11.2006 г.

 За периода “Евро Дийл” ООД е подал СД с вх.№ 24000844456/14.12.2006 г. и съответния дневник за покупки с включени фактури за нереални покупки от доставчици, както следва:

 Дневник покупки

Дан. период

Фирма  от  която е

Документ -фактура

Предмет

Данъчна

ДДС

Обща сума

мес

год.

получена доставката

№:

дата

сделката

основа

покупки

основа

11

2006

Пилком ЕООД

1508

29.11.2006

дизел.гориво

13 100.00

2 620.00

15 720.00

 

За м.11.2006 г. неправилно е приспаднат неследващ се данъчен кредит от “Евро Дийл” ООД в размер на 2 620.00 лв.

 

  ЗКПО - Данъчен период отчетната 2004 година

 

 За 2004 година е подадена ГДД по чл.51 ал.1 от ЗКПО  вх.№ 2400-371/30.03.2005 г., в която невярно са отразени извършени през 2004 г. разходи за закупена селскостопанска продукция от физически лица и  разходи за закупено и изразходвано гориво, като за същите липсват пътни листи за периода на закупуването  в размер на 44 754,09 лв., както следва:

 

№ по

Документ

 

Контрагент

Наименование на

Стойност

ред

вид

№ и дата

Доставчик

стоката /услугата

лева

1

протокол

2/17.05.2004г.

Иван Колев Димитров

слънчоглед

4 375,00

2

протокол

3/05.04.2004г.

Иван Колев Димитров

слънчоглед

6 675,50

3

протокол

4/05.05.2004г.

Иван Димитров Иванов

слънчоглед

4 375,00

4

протокол

5/20.05.2004г.

Иван Димитров Иванов

слънчоглед

6 957,00

5

протокол

10/2004 г.

Иван Димитров Иванов

слънчоглед

4 500,00

6

протокол

6/23.04.2004г.

Янка И. Забунова

 фъстъци

1 911,00

7

протокол

7/20.04.2004г.

Константин Томов Костадинов

 фъстъци

2 600,00

8

протокол

9/14.05.2004 г.

Желязка Петрова Стоянова

 фъстъци

2 700,00

 

 

 

Общо от протоколи за ССП

 

34 093,50

10

фактура

19563/20.08.2004г.

Автогарант ООД

гориво

58,33

11

фактура

1075/29.08.2004г.

Петрол груп БД ООД

гориво

4 836,63

12

фактура

1200010000/31.08.2004г.

Петрол АД

гориво

45,85

13

фактура

1208010911/02.09.2004г.

Петрол АД

гориво

58,34

14

фактура

8108806163/07.09.2004г.

Петрол АД

гориво

50,01

15

фактура

110/23.09.2004г.

Петрол груп БД ООД

гориво

2 320,47

16

фактура

1103/23.09.2004г.

Петрол груп БД ООД

гориво

1 477,82

17

фактура

1109/23.09.2004г.

Петрол груп БД ООД

гориво

1 491,25

18

фактура

7562/28.10.2004г.

Евро-ойл ООД

гориво

16,66

19

фактура

1055221/02.10.2004г.

Топливо АД

гориво

16,68

20

фактура

1208012090/30.10.2004г.

Петрол АД

гориво

25,02

21

фактура

1208012068/29.10.2004 г.

Петрол АД

гориво

16,67

22

фактура

1208011876/21.10.2004г.

Петрол АД

гориво

24,85

23

фактура

1208011879/21.10.2004г.

Петрол АД

гориво

12,49

24

фактура

1208011887/21.10.2004г.

Петрол АД

гориво

16,65

25

фактура

1208011896/22.10.2004г.

Петрол АД

гориво

8,34

26

фактура

1208012014/27.10.2004г.

Петрол АД

гориво

36,33

27

фактура

1208012632/29.11.2004г.

Петрол АД

гориво

16,67

28

фактура

1208012365/13.11.2004г.

Петрол АД

гориво

10,83

29

фактура

1208012565/25.11.2004г.

Петрол АД

гориво

20,83

30

фактура

1208012360/13.11.2004г

Петрол АД

гориво

58,33

31

фактура

1208012538/24.11.2004г.

Петрол АД

гориво

41,54

 

 

 

Общо за гориво:

 

10 660,59

 

 

 

Общо за гориво и ССП:

 

44754,09

 

 

 

 

 

 

от така посочената сума следва, че не е начислен и внесен корпоративен данък по ЗКПО в размер на 8 726,46 лв.

 

  Данъчен период за отчетната 2005 година:

За 2005 година е подадена ГДД по чл.51 ал.1 от ЗКПО,  вх.№ 2400-3051/28.03.2006 г., в която невярно са отразени извършени през 2005 г. разходи за материали и външни услуги, отчетени като текущи разходи  вместо в увеличение на стойността на дълготрайни активи в нарушение на НСС в размер на 142 346 лв. и неправилно осчетоводени в повече разходи за амортизации на МПС в размер на 10 671 лв. - общо отчетени разходи в повече в размер на 153 017,09 лв., с които следва да се увеличи данъчната основа  за облагане.      Недекларираният и невнесен данък по ЗКПО за 2005 г. е в размер на 22 952,56 лв.

Фактурите, по които неправомерно са отчетени разходи като текущи, вместо в увеличение  стойността на ДМА съгласно НСС са следните:

Фактура № и дата

Обяснение

доставчик

Сума

 

 

 

 

в лева

1

         ф-ра №: 249/31.08.2005 г.

СМР

"АРИУС" ЕООД, Варна

45 300,00

2

         ф-ра №: 537/28.10.2005 г.

СМР усл. С механиз.

"АРИУС" ЕООД, Варна

4 075,00

3

         ф-ра №: 606/31.10.2005 г.

СМР усл. С механиз.

"АРИУС" ЕООД, Варна

2 500,00

4

         ф-ра №: 232/22.08.2005 г.

Метални конструкции

"АРИУС" ЕООД, Варна

17 001,09

5

         ф-ра №: 552/24.10.2005 г. 

Мет констр.отчетени

"АРИУС" ЕООД, Варна

32 755,00

6

         ф-ра №: 247/30.08.2005 г.

Отчетени в см.601

"АРИУС" ЕООД, Варна

40 715,00

 

 

Общо по фактури

 

142 346,09

7

 

Разходи за амортизации

 

10 671,00

 

 

Общо увеличение на Фин.Резултат.

 

153 017,09

 

Общият размер на приспаднатия неследващ се данъчен кредит от “Евро Дийл” ООД от недействителни сделки през периода 01.01.2006 г. – 30.11.2006 г. е в размер на 25 379,95 лв.

мес

год

Доставчик

№: фактура

Дата

ДДС

02

2006

Лукойл България

68924

20.02.2006

10.35

05

2006

ОМВ

183553

04.05.2006

133.40

08

2006

Пилком ЕООД

633

31.08.2006

5 500.00

08

2006

ЕТ Евро - дийл - П.П.

67

22.08.2006

4 600.00

08

2006

ЕТ Евро - дийл - П.П.

72

30.08.2006

3 590.00

08

2006

ЕТ Евро - дийл - П.П.

74

31.08.2006

4 016.20

 

 

 

Общо за м.08.2006

17 706.20

10

2006

Пилком ЕООД

 708

 30.10.2006

1 920.00

10

2006

Пилком ЕООД

 709

 31.10.2006

2 990.00

 

 

 

Общо за м.10.2006

4 910.00

11

2006

Пилком ЕООД

1508

29.11.2006

2 620.00

 

Общо непризнат ДДС

 

 

25 379.95

 

Общият размер на данъчните задължения по ЗКПО, по който е следвало да бъде деклариран и внесен корпоративен данък за периода 2004 г. –2005 г. на фирма “Евро Диил” ООД, гр. Ст. Загора, Булстат 123661111, е 31 679,02 лв. /тридесет и една хиляди шестстотин седемдесет и девет лева и две стотинки/.

 

 Данъчен период - отчетната 2004 година.

       За 2004 година е подадена ГДД по чл.51 ал.1 от ЗКПО  вх.№ 2400-371/30.03.2005 г., в която невярно са отразени извършени през 2004 г. разходи за закупена селскостопанска продукция от физически лица и  разходи за закупено и изразходвано гориво, като за същите липсват пътни листи за периода на закупуването в размер на 44 754,09 л., с които следва да се увеличи данъчната основа  за облагане съгласно чл.23 ал.2 от ЗКПО.

        Недекларираният и невнесен данък по ЗКПО за 2004 г. е в размер на 8 726,46 лв.

Фактури и протоколи, по които неправомерно са отчетени разходи са  следните:

№ по

Документ

 

Контрагент

Наименование на

Стойност

ред

вид

№ и дата

Доставчик

стоката /услугата

лева

1

протокол

2/17.05.2004г.

Иван Колев Димитров

слънчоглед

4 375,00

2

протокол

3/05.04.2004г.

Иван Колев Димитров

слънчоглед

6 675,50

3

протокол

4/05.05.2004г.

Иван Димитров Иванов

слънчоглед

4 375,00

4

протокол

5/20.05.2004г.

Иван Димитров Иванов

слънчоглед

6 957,00

5

протокол

10/2004 г.

Иван Димитров Иванов

слънчоглед

4 500,00

6

протокол

6/23.04.2004г.

Янка И. Забунова

 фъстъци

1 911,00

7

протокол

7/20.04.2004г.

Константин Томов Костадинов

 фъстъци

2 600,00

8

протокол

9/14.05.2004 г.

Желязка Петрова Стоянова

 фъстъци

2 700,00

 

 

 

Общо от протоколи за ССП

 

34 093,50

10

фактура

19563/20.08.2004г.

Автогарант ООД

гориво

58,33

11

фактура

1075/29.08.2004г.

Петрол груп БД ООД

гориво

4 836,63

12

фактура

1200010000/31.08.2004г.

Петрол АД

гориво

45,85

13

фактура

1208010911/02.09.2004г.

Петрол АД

гориво

58,34

14

фактура

8108806163/07.09.2004г.

Петрол АД

гориво

50,01

15

фактура

110/23.09.2004г.

Петрол груп БД ООД

гориво

2 320,47

16

фактура

1103/23.09.2004г.

Петрол груп БД ООД

гориво

1 477,82

17

фактура

1109/23.09.2004г.

Петрол груп БД ООД

гориво

1 491,25

18

фактура

7562/28.10.2004г.

Евро-ойл ООД

гориво

16,66

19

фактура

1055221/02.10.2004г.

Топливо АД

гориво

16,68

20

фактура

1208012090/30.10.2004г.

Петрол АД

гориво

25,02

21

фактура

1208012068/29.10.2004 г.

Петрол АД

гориво

16,67

22

фактура

1208011876/21.10.2004г.

Петрол АД

гориво

24,85

23

фактура

1208011879/21.10.2004г.

Петрол АД

гориво

12,49

24

фактура

1208011887/21.10.2004г.

Петрол АД

гориво

16,65

25

фактура

1208011896/22.10.2004г.

Петрол АД

гориво

8,34

26

фактура

1208012014/27.10.2004г.

Петрол АД

гориво

36,33

27

фактура

1208012632/29.11.2004г.

Петрол АД

гориво

16,67

28

фактура

1208012365/13.11.2004г.

Петрол АД

гориво

10,83

29

фактура

1208012565/25.11.2004г.

Петрол АД

гориво

20,83

30

фактура

1208012360/13.11.2004г

Петрол АД

гориво

58,33

31

фактура

1208012538/24.11.2004г.

Петрол АД

гориво

41,54

 

 

 

Общо за гориво:

 

10 660,59

 

 

 

Общо за гориво и ССП:

 

44754,09

 

  Данъчен период - отчетната 2005 година.

        За 2005 година е подадена ГДД по чл.51 ал.1 от ЗКПО,  вх.№ 2400-3051/28.03.2006 г., в която невярно са отразени извършени през 2005 г. разходи за материали и външни услуги, отчетени като текущи разходи  вместо в увеличение на стойността на дълготрайни активи в нарушение на НСС, в размер на 142 346 лв. и неправилно осчетоводени в повече разходи за амортизации на МПС в размер на 10 671 лв. - общо отчетени разходи в повече в размер на 153 017,09 лв., с които следва да се увеличи данъчната основа за облагане съгласно чл.23 ал.2 от ЗКПО.

         Недекларираният и невнесен данък по ЗКПО за 2005 г. е в размер на 22 952,56 лв.

Фактури, по които неправомерно са отчетени разходи като текущи, вместо в увеличение на стойността на ДМА съгласно НСС са следните:

Фактура № и дата

Обяснение

доставчик

Сума

 

 

 

 

в лева

1

         ф-ра №: 249/31.08.2005 г.

СМР

"АРИУС" ЕООД, Варна

45 300,00

2

         ф-ра №: 537/28.10.2005 г.

СМР усл. С механиз.

"АРИУС" ЕООД, Варна

4 075,00

3

         ф-ра №: 606/31.10.2005 г.

СМР усл. С механиз.

"АРИУС" ЕООД, Варна

2 500,00

4

         ф-ра №: 232/22.08.2005 г.

Метални конструкции

"АРИУС" ЕООД, Варна

17 001,09

5

         ф-ра №: 552/24.10.2005 г. 

Мет констр.отчетени

"АРИУС" ЕООД, Варна

32 755,00

6

         ф-ра №: 247/30.08.2005 г.

Отчетени в см.601

"АРИУС" ЕООД, Варна

40 715,00

 

 

Общо по фактури

 

142 346,09

7

 

Разходи за амортизации

 

10 671,00

 

 

Общо увеличение на Фин.Резултат.

 

153 017,09

 

Общият размер на данъчните задължения на ЗКПО, по който е следвало да бъде деклариран и внесен корпоративен данък за периода 2004 г. –2005 г. на фирма “Евро Диил” ООД, гр. Ст. Загора, Булстат ******, е 31 679,02 лв. /тридесет и една хиляди шестстотин седемдесет и девет лева и две стотинки/.

 

 След приспадане на внесения данък-дължими суми по ЗКПО за 2004 г

Недеклариран и невнесен 

8726.46 

След приспадане на внесения данък-дължими суми по ЗКПО за 2005 г

Недеклариран и невнесен  

22952.56

 

ОБЩО дължим данък печалба по ЗКПО за 2004 г. и 2005 г.

31 679,02

Обвинението се доказва от  обясненията на подсъдимия П.С.П., които се подкрепят от гласните и писмени доказателствени средства от досъдебното производство, а именно: показанията на свидетелите В. П. Б., Н. И. Д., Г.Х. Я., К. Д. Ж., Г.Б. М., Р. Р. Л., М. К. Р., В. М. Д., А. И. А., К. Т. К., Ж. П. С., К. А. К. (л.11-152 на том ІV от ДП), Свидетелство за съдимост, Декларации (л.9-10 на том ІV на ДП ), ДРА № 2400327/24.07.2007 год. (л.1-71 на том ІІ от ДП), протоколи от извършени насрещни проверки (л.105-475 на том ІІ от ДП), ГДД по чл. 51, ал.1 от ЗКПО на фирма “Евро дийл” ООД (л.492-496 на том ІІ от ДП), СД по ЗДДС (л.75-90, том І на ДП), Дневници за покупки и продажби на “Евро Дийл” ООД и нейните доставчици (л.91-96, том І на ДП), фактури (л.97-105, том І на ДП), протоколи за доставка на  селскостопанска продукция от физически лица (л.98-103 на том ІІ от ДП), банкови  документи на фирма “Евро Дийл” ООД(л. 107-116 от том І на ДП),  справки от ТД на НАП - гр. Стара Загора, счетоводни документи и др., заключение на съдебносчетоводна експертиза (л.3-38, том V от ДП).  

 

                ПРАВНА КВАЛИФИКАЦИЯ:

 

При приетата за установена фактическа обстановка съдът прие, че подсъдимият П.С.П. е осъществил, както от обективна, така и от субективна страна престъпния състав на чл.257 ал.1 (отм.) вр. чл.256 (изм.) вр. чл. 26 ал.1  НК.

От обективна страна подсъдимият през  периода 12.03.2004 г. - 14.12.2006 г. в гр. Стара Загора, в условията на продължавано престъпление, като управител на “Евро дийл“ ООД - Стара Загора, БУЛСТАТ ****** водил счетоводна отчетност  и ползвал счетоводни документи с невярно съдържание – Годишни данъчни декларации по чл.51 ал.1 от ЗКПО, месечни Справки-декларации по ЗДДС, съответните дневници за покупки и фактури, представляващи счетоводни частни документи с невярно съдържание, в които  е документирано, че са получени описаните в тях доставки на стоки и услуги и е платен ДДС,  с цел да осуети установяването на данъчни задължения по ЗКПО и ЗДДС, а именно   както следва:

1.  Годишна данъчна декларация по чл.51 ал.1 от ЗКПО за 2004 г.  вх.№2400-371/30.03.2005 г.,  в която невярно са отразени извършени през 2004 г. разходи за закупена ССП  /селско стопанска продукция/ от физически лица и  разходи за закупено и изразходвано гориво:

№ по

Документ

 

Контрагент

Наименование на

Стойност

ред

вид

№ и дата

Доставчик

стоката /услугата

лева

1

протокол

2/17.05.2004г.

Иван Колев Димитров

слънчоглед

4 375,00

2

протокол

3/05.04.2004г.

Иван Колев Димитров

слънчоглед

6 675,50

3

протокол

4/05.05.2004г.

Иван Димитров Иванов

слънчоглед

4 375,00

4

протокол

5/20.05.2004г.

Иван Димитров Иванов

слънчоглед

6 957,00

5

протокол

10/2004 г.

Иван Димитров Иванов

слънчоглед

4 500,00

6

протокол

6/23.04.2004г.

Янка И. Забунова

 фъстъци

1 911,00

7

протокол

7/20.04.2004г.

Константин Томов Костадинов

 фъстъци

2 600,00

8

протокол

9/14.05.2004 г.

Желязка Петрова Стоянова

 фъстъци

2 700,00

 

 

 

Общо от протоколи за ССП

 

34 093,50

10

фактура

19563/20.08.2004г.

Автогарант ООД

гориво

58,33

11

фактура

1075/29.08.2004г.

Петрол груп БД ООД

гориво

4 836,63

12

фактура

1200010000/31.08.2004г.

Петрол АД

гориво

45,85

13

фактура

1208010911/02.09.2004г.

Петрол АД

гориво

58,34

14

фактура

8108806163/07.09.2004г.

Петрол АД

гориво

50,01

15

фактура

110/23.09.2004г.

Петрол груп БД ООД

гориво

2 320,47

16

фактура

1103/23.09.2004г.

Петрол груп БД ООД

гориво

1 477,82

17

фактура

1109/23.09.2004г.

Петрол груп БД ООД

гориво

1 491,25

18

фактура

7562/28.10.2004г.

Евро-ойл ООД

гориво

16,66

19

фактура

1055221/02.10.2004г.

Топливо АД

гориво

16,68

20

фактура

1208012090/30.10.2004г.

Петрол АД

гориво

25,02

21

фактура

1208012068/29.10.2004 г.

Петрол АД

гориво

16,67

22

фактура

1208011876/21.10.2004г.

Петрол АД

гориво

24,85

23

фактура

1208011879/21.10.2004г.

Петрол АД

гориво

12,49

24

фактура

1208011887/21.10.2004г.

Петрол АД

гориво

16,65

25

фактура

1208011896/22.10.2004г.

Петрол АД

гориво

8,34

26

фактура

1208012014/27.10.2004г.

Петрол АД

гориво

36,33

27

фактура

1208012632/29.11.2004г.

Петрол АД

гориво

16,67

28

фактура

1208012365/13.11.2004г.

Петрол АД

гориво

10,83

29

фактура

1208012565/25.11.2004г.

Петрол АД

гориво

20,83

30

фактура

1208012360/13.11.2004г

Петрол АД

гориво

58,33

31

фактура

1208012538/24.11.2004г.

Петрол АД

гориво

41,54

 

 

 

Общо за гориво:

 

10 660,59

 

 

 

Общо за гориво и ССП:

 

44754,09

 

 

 

 

 

 

по които е следвало да бъде  начислен и внесен корпоративен данък по ЗКПО в размер на 8 726,46 лв.

       2.  Годишна данъчна декларация по чл.51 ал.1 от ЗКПО  вх. № 2400-3051/28.03.2006 г., в която невярно са отразени извършени през 2005 г. разходи за материали и външни услуги отчетени като текущи разходи :

 

Фактура № и дата

Обяснение

доставчик

Сума

 

 

 

 

в лева

1

ф-ра №: 249/31.08.2005 г.

СМР

"АРИУС" ЕООД, Варна

45 300,00

2

ф-ра №: 537/28.10.2005 г.

СМР усл. С механиз.

"АРИУС" ЕООД, Варна

4 075,00

3

ф-ра №: 606/31.10.2005 г.

СМР усл. С механиз.

"АРИУС" ЕООД, Варна

2 500,00

4

ф-ра №: 232/22.08.2005 г.

Метални конструкции

"АРИУС" ЕООД, Варна

17 001,09

5

ф-ра №: 552/24.10.2005 г. 

Мет констр.отчетени

"АРИУС" ЕООД, Варна

32 755,00

6

ф-ра №: 247/30.08.2005 г.

Отчетени в см.601

"АРИУС" ЕООД, Варна

40 715,00

 

 

Общо по фактури

 

142 346,09

7

 

Разходи за амортизации

 

10 671,00

 

 

Общо увеличение на Фин.Резултат.

 

153 017,09

по която е следвало да бъде  начислен и внесен корпоративен данък по ЗКПО в размер на 22 952,56 лева. 

3. По  Справка-декларация с вх. №2400-0828768/13.09.2006 г. и прилежащия й  дневник за покупки за данъчен период 01.08.2006 г.- 31.08.2006 г. са включени данъчни фактури:

                                        Дневник покупки