Р Е Ш Е Н И Е

 

   41                                    18.03.2014 г.                    Град Стара Загора

 

В   ИМЕТО   НА   НАРОДА

 

Старозагорският окръжен съд                       Първи наказателен състав

На девети октомври                                                                   Година 2013

в публичното заседание в следния състав:

 

             Председател: КРАСИМИР РАЧЕВ

          Членове: 1. СОНЯ КАМЕНОВА

        2. ВАНЯ ТЕНЕВА

Секретар: И.Г.

Прокурора: ВАНЯ МЕРАНЗОВА

като разгледа докладваното от съдията КРАСИМИР РАЧЕВ ВАНД № 1119 по описа за 2013 година, прие за установено следното:

 

Производството е по реда на глава XXI от НПК.

 

С Решение № 936/07.11.2012 год., постановено по АНД № 2066/2012 год. по описа на Районен съд гр. Стара Загора, обвиняемият С.М.Д. е признат за НЕВИНОВЕН в това, че на 18.09.2012г., в гр.Стара Загора, без да има за това надлежно разрешително, е държал високо- рисково наркотично вещество – 0,1950 грама марихуана /коноп, канабис/, със съдържание на наркотичен активно действащ компонент тетрахидроканабинол 7,7 % /тегловни процента/, на стойност 1,17 лв., като случаят е маловажен- престъпление по чл. 354а, ал.5, вр. ал.3, т.1, предл.1 от НК и на основание чл. 9, ал. 2 предл. 1 от НК е оправдан по повдигнатото му обвинение.

В законоустановения срок е постъпил протест на районна прокуратура Стара Загора, в който се твърди, че съдебният акт на първоинстанционният съд е неправилен и са изложени подробно аргументи. Искането е да се отмени решението на първоинстанционният съд и да се постанови ново, с което обвиняемият да бъде признат за виновен, но на основание чл. 78а да бъде освободен от наказателна отговорност и да му бъде наложено административно наказание.

В съдебното заседание обвиняемият С.М.Д. се явява лично и моли да бъде оправдан.

В съдебното заседание представителят на ОП – Стара Загора поддържа подадения протест и моли решението на районния съд да бъде отменено, тъй като счита, че в настоящия случай няма основания за приложение на чл. 9 ал. 2 от НК.

Старозагорският Окръжен съд, проверявайки правилността на протестираното решение, във връзка с направените оплаквания и служебно на основание чл. 314, ал. 1 от НПК, намира за установено следното:

Обжалваното решение е постановено при съществени нарушения на процесуалните правила, което налага неговата отмяна. Съображенията затова са следните:

Производството пред РС – Стара Загора е образувано по внесено от РП – Стара Загора срещу С.М.Д. за извършено престъпление по чл. 354а, ал.5, вр. ал.3, т.1, предл.1 от НК – за това, че на 18.09.2012г., в гр.Стара Загора, без да има за това надлежно разрешително, е държал високо рисково наркотично вещество – 0,1950 грама марихуана /коноп, канабис/, със съдържание на наркотичен активно действащ компонент тетрахидроканабинол 7,7 % /тегловни процента/, на стойност 1,17 лв.

Въззивният съд констатира, че са допуснати съществени процесуални нарушения от първоинстанционния съд, които опорочават съдебния му акт.

Видно от мотивите на протестираното решение след излагане на фактическата обстановка, районният съд вместо да обсъди, анализира и оцени доказателствата, въз основа на които е приел за установени фактическите обстоятелства, само е изброил събраните доказателства. Изготвянето на мотивите по този начин е в нарушение на чл. 305, ал. 3 от НПК и съгласно трайната съдебна практика се приравнява на липса на мотиви, което съставлява съществено процесуално нарушение по смисъл на чл. 348, ал. 3, т.2 от НПК. Вярно е, че обвиняемият С.Д. е признал държането на една цигара марихуана в себе си, но този факт следва да бъде потвърден от годни доказателства, на които да е извършен анализ, след което да се направи преценка дали деянието е малозначително. Първата инстанция е кредитирала показанията на Д. и на майка му (последната по – скоро дава сведения за личността на сина си). А така също се е позовал директно на протокола за обиск на досъдебното производство и на показанията на св. Г., без да обърне внимание, че последните са описани в протокол за разпит, на който липсва подпис на разследващия полицай. Както нееднократно върховната съдебна инстанция е посочвала, задължението за мотивираност на съдебния акт е основно задължение не само по отношение на правото, но и по отношение на приетите факти (в този смисъл е и решение № 507 от 29.02.2012 г. на ВКС по н. д. № 2138/2011 г., II н. о., НК).

Всичко изложено до тук налага отмяна на протестираното решение, тъй като същото е постановено при съществени процесуални нарушения по смисъла на чл. 348, ал. 3, т. 2 от НПК, които са от категорията на отстранимите. Посочените нарушения не могат да бъдат санирани от въззивната инстанция, доколкото липсва ясно формирана и изразена воля от първоинстанционния съд, която да бъде проконтролирана от въззивния съд по реда на чл. 314 НПК, а това предпоставя и необходимостта от повторно разглеждане на делото от друг съдебен състав на Старозагорски районен съд.

 

Водим от гореизложеното Окръжен съд – Стара Загора

                                                                               

Р   Е   Ш   И:

 

ОТМЕНЯ решение № 936/07.11.2012 год., постановено по АНД № 2066/2012 год. по описа на Районен съд – Стара Загора и ВРЪЩА делото за ново разглеждане на друг състав.

 

         Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.

 

 

 

       ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

               ЧЛЕНОВЕ:1.    

 

 

2.