Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

№ 45                                        27.03.2014 г.                    град Стара Загора

 

Старозагорски окръжен съд,    наказателно    отделение,   първи състав, в  открито заседание на двадесет и шести март,  две хиляди и  четиринадесета  година, в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: КРАСИМИР РАЧЕВ

ЧЛЕНОВЕ: СОНЯ КАМЕНОВА

ВАНЯ ТЕНЕВА

 

СЕКРЕТАР:  И.Г.

ПРОКУРОР: МАРГАРИТА ДИМИТРОВА

                

като разгледа докладваното от съдия КАМЕНОВА  ВНОХД № 1069 по описа за 2014  година,  за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по глава ХХІ на НПК.

 

С Присъда № 214/02.12.2013 г., постановена по НОХД № 885/2013 г. по описа на Районен съд – Стара Загора, подсъдимият Н.Г.Н., ЕГН **********, е признат за невинен в това, че на 05.07.2012 г., в град Стара Загора, е управлявал МПС – л.а. “***”, модел “***”, рег. № ****, с концентрация на етилов алкохол в кръвта си над 1.2 на хиляда, в частност 1.29 на хиляда, установено по надлежния ред – с протокол за химическа експертиза № 425/06.07.2012 г. на  БНТЛ при ОД на МВР – Стара Загора, поради което и на основание чл.304 от НПК е оправдан по обвинението за извършено престъпление по чл.343б, ал.1 от НК.

 

В срока по чл.319 от НПК горепосочената присъда е протестирана пред Окръжен съд – Стара Загора от Районна прокуратура – Стара Загора.

Оплакването в протеста е, че  оправдателната присъдата е неправилна, тъй като правната преценка на съда не съответствала на фактите, установени чрез доказателствата по делото.

ИСКАНЕТО в протеста е протестираната присъда да бъде отменена    и постановена нова, с която подсъдимият Н.Г.Н. да бъде признат за виновен по обвинението за престъпление по чл.343б, ал.1 от НК,  за което да му бъде наложено наказание пробация или лишаване от свобода, като на основание чл.343г от НК да бъде лишен и от право да управлява МПС за срок от една година.

 

Окръжна прокуратура - Стара Загора поддържа протеста.

 

Подсъдимият Н.Г.Н. оспорва протеста.  Чрез защитника си застъпва становището, че не са налице основания за отмяна или изменение на обжалваната присъда, поради което същата следва да бъде потвърдена.

Окръжен съд – Стара Загора, след като извърши цялостна служебна проверка на протестираната присъда  – съгласно чл.314 от НПК,  както и по доводите в протеста, прие следното:

 

Атакуваната присъда е постановена при допуснато съществено нарушение на процесуалните правила, съставляващо абсолютно основание за отмяната й и връщане на делото за ново разглеждане на първоинстанционния съд – липса на  протокол от съдебното заседание, проведено на 02.12.2013 г., когато е постановена присъдата. Съдържащият се на л.102 – л.105  протокол за съдебно заседание, проведено на 02.12.2013 г. по НОХД № 885/2013 г. по описа на Районен съд – Стара Загора, не е подписан от съдебния секретар. Съгласно чл.311, ал.2 от НПК протоколът за съдебното заседание се подписва от председателя и от съдебния секретар. Отсъствието на изискуем от закона реквизит на протокола – в случая подпис на съдебния секретар – е равнозначно на липсата на протокол, тъй като подписът на съдебния секретар се явява едно от условията за валидност на протокола, защото съставлява гаранция, че протоколът от съдебното заседание е изготвен от посочения в същия съдебен секретар, под диктовката на председателя на съдебния състав, както и че протоколът отразява всички процесуални действия на съда и страните.

Горепосоченото съществено нарушение на процесуалните правила е отстранимо при новото разглеждане на делото. Същото изключва разглеждане от въззивния съд по същество на доводите в протеста относно правилността на атакувания съдебен акт.

Водим от гореизложеното и на основание чл.335, ал.2 във връзка с чл.348, ал.3, т.2, предложение второ от НПК, атакуваната присъда следва да бъде отменена и делото върнато на първоинстанционния съд за ново разглеждане от друг съдебен състав.

На основание изложеното, Окръжен съд – Стара Загора

 

Р  Е  Ш  И:

 

ОТМЕНЯ Присъда № 214/02.12.2013 г., постановена по НОХД № 885/2013 г. по описа на Районен съд – Стара Загора и ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на същия съд.

 

Решението не подлежи на жалба и/или протест.

 

 

                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                                   ЧЛЕНОВЕ:

 

 

                                                   1.

 

   

                                                   2.