О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

 

Номер 150                                    12.03.2014 г.                                град Стара Загора

Окръжен съд                                                                    ІІ Наказателен състав

На 12.03.                                                                                                     Година 2014

В закрито заседание в следния състав:

                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИАНА  ХРИСТАКИЕВА

                                                              ЧЛЕНОВЕ: ИВА  СТЕФАНОВА

                                                                                   КРАСИМИР ГЕОРГИЕВ

Секретар …. ……                   

Прокурор ……….

като разгледа докладваното от  съдия ИВА СТЕФАНОВА

ВЧН дело номер 1057 по описа за 2014 година,

и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Постъпила е жалба от Д.С.Д. против разпореждане № 228 от 29.01.2014 г., постановено по ч.н.д. № 111/2012 г. по описа на Казанлъшкия районен съд, с което съдът е оставил без разглеждане жалбата на Д.С.Д. против постановление от 23.10.2013 г. на Районна прокуратура – Казанлък, с което е прекратено наказателното производство по д.п. № ЗМ-1228/2013 г. по описа на РУП – Казанлък, образувано и водено срещу Д.Р.М. за престъпление по чл.310, ал.2, във връзка с ал.1, във връзка с чл.308, ал.1 от НК като недопустима. Със същото разпореждане е прекратено производството по ч.н.д. № 111/2012 г. по описа на Казанлъшкия районен съд. Жалбоподателят твърди, че обжалваното разпореждане е неправилно и незаконосъобразно и моли въззивния съд да го отмени, както развива подробни съображения за това в жалбата си.

Не е постъпило писмено възражение по жалбата от Районна прокуратура – Казанлък.

Съдът, след като обсъди изложените доводи в жалбата и се запозна с данните по делото, намери за установено следното:

С постановление № 1189/2013 г. от 23.10.2013 г. Районна прокуратура – Казанлък е прекратила наказателното производство по д.п. № ЗМ-1228/2013 г. по описа на РУП – Казанлък, образувано и водено срещу Д.Р.М. за престъпление по чл.310, ал.2, във връзка с ал.1, във връзка с чл.308, ал.1 от НК.

Д.С.Д. е подал жалба против горното постановление.

С разпореждане № 228 от 29.01.2014 г., постановено по ч.н.д. № 111/2012 г. по описа на Казанлъшкия районен съд, съдът е оставил без разглеждане жалбата на Д.С.Д. против постановление от 23.10.2013 г. на Районна прокуратура – Казанлък като процесуално недопустима и е прекратил производството по делото.

Настоящата инстанция напълно споделя мотивите на районния съд за оставяне на жалбата на Д. без разглеждане, тъй като тази жалба е недопустима – тя е подадена от лице, което няма качеството „пострадал” в досъдебното производство.

                                                        - 2 -

Д.п. № ЗМ-1228/2013 г. по описа на РУП – Казанлък е образувано и водено срещу Д.Р.М. за престъпление по чл.310, ал.2, във връзка с ал.1, във връзка с чл.308, ал.1 от НК.

Престъплението по чл.310 е в гл.ІХ от НК – „Документни престъпления”, чийто обект на увреждане или засягане са обществените отношения, свързани със съставянето, ползването и съхраняването на документите. С деянията по посочената глава от НК се накърняват редът и правната сигурност на документирането, затруднява се дейността на държавните и обществените органи, както и отношенията между тях и гражданите. С оглед спецификата на обекта на тези престъпления, пострадал от тях не може да бъде физическо лице.

Тълкуването на чл.76 и чл.84 от НПК разкрива, че „пострадали” могат да бъдат лица, претърпели щети от деяние, за което в признаците на състава са предвидени съставомерни вредни последици, т.е. – вредите да бъдат елемент от обективната страна на престъплението, посочени в особената част на НК. Само тогава пострадалият ще може да се конституира и като страна в процеса.

Поначало липсата на съставомерни вреди при документните престъпления предпоставя увреждане или застрашаване на обществени отношения сред по-широк кръг от правни субекти или на обществото като цяло, а не на отделни лица, каквато възможност има при резултатните престъпления.

Действително, всяко документно престъпление застрашава или уврежда и известни по-близки обекти. Престъпленията, свързани с официални документи, засягат, в известна степен, правилната дейност на държавните и общинските органи, и оттам – отделни права и интереси на организации и граждани. Престъпленията, свързани с частни документи, дават отражение върху правоотношенията, които съществуват или се претендира да съществуват между отделни граждани, с оглед на изразеното в документа и неговото „правно значение”. Този по-близък, конкретен обект на документните престъпления не означава, че засегнатите от документно престъпление граждани и организации придобиват качеството на пострадал по смисъла на чл.74, ал.1 от НПК, тъй като те са опосреден, не пряк обект на документните престъпления. Техният пряк обект са обществените отношения, свързани с документирането. В този смисъл са Р-562-09-ІІІ н.о., Определение от 18.09.2007 г. на ОС – София по в.н.ч.д. № 729/2007 г.

Жалбоподателят Д. не е от кръга на лицата, претърпели имуществени вреди от престъплението по чл.310, ал.2, във връзка с ал.1, във връзка с чл.308, ал.1 от НК, които да могат да предявят граждански иск и да се конституират като граждански ищци и частни обвинители в наказателното производство. Качеството „пострадал” е задължително за активната процесуална легитимация по чл.243, ал.3 от НПК. Според тази норма един от субектите, които могат да обжалват постановлението за прекратяване на наказателното производство, наред с обвиняемия и ощетеното юридическо лице, е пострадалият. А жалбоподателят Д. няма такова качество.

Поради това за Д. не съществува процесуална възможност да подава жалба против постановление № 1189/2013 г. от 23.10.2013 г. Районна прокуратура –

Старозагорски окръжен съд                            - 3 -                           в.ч.н.д. № 1057/2014 г.

 

Казанлък е прекратила наказателното производство по д.п. № ЗМ-1228/2013 г. по описа на РУП – Казанлък, образувано и водено срещу Д.Р.М. за престъпление по чл.310, ал.2, във връзка с ал.1, във връзка с чл.308, ал.1 от НК.

Жалбата на Д. против това постановление е недопустима, тъй като е подадена от лице, което няма процесуална легитимация за това.

И тъй като жалбоподателят Д. се явява лице, което няма право на жалба, районният съд правилно е оставил същата без разглеждане като процесуално недопустима.

Предвид гореизложеното, съдът счита, че обжалваното разпореждане № 228 от 29.01.2014 г., с което районният съд е оставил без разглеждане жалбата на Д.С.Д. против постановление от 23.10.2013 г. на Районна прокуратура – Казанлък, с което е прекратено наказателното производство по д.п. № ЗМ-1228/2013 г. по описа на РУП – Казанлък, образувано и водено срещу Д.Р.М. за престъпление по чл.310, ал.2, във връзка с ал.1, във връзка с чл.308, ал.1 от НК, и е прекратил производството по делото, е законосъобразно и правилно и като такова следва да бъде потвърдено.

 

Воден от горните мотиви, съдът

 

О   П   Р   Е   Д   Е   Л   И :

 

ПОТВЪРЖДАВА разпореждане № 228 от 29.01.2014 г., постановено по ч.н.д. № 111/2012 г. по описа на Казанлъшкия районен съд.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.

 

 

                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                 

 

 

                                                                 ЧЛЕНОВЕ:1.

 

 

                                                                                    2.