О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

 

Номер …                                       14.03.2014 г.                      град Стара Загора

 

Окръжен съд                                                                     ІІ Наказателен състав

На 14.03.                                                                                           Година 2014

В закрито заседание в следния състав:

 

                                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИАНА  ХРИСТАКИЕВА

                                                                ЧЛЕНОВЕ: ИВА  СТЕФАНОВА

                                                                                     КРАСИМИР ГЕОРГИЕВ

Секретар …. ……                   

Прокурор ……….

като разгледа докладваното от  съдия ИВА СТЕФАНОВА

ВНЧ дело номер 1062 по описа за 2014 година,

и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

 

Производството е по реда на чл.243, ал.7 от НПК.

С определение № 19 от 27.01.2014 г., постановено по ч.н.д. № 94/2014 г. по описа на Казанлъшкия районен съд, е потвърдено постановление № 242/2013 г. от 03.01.2014 г., с което Районна прокуратура – Казанлък е прекратила наказателното производство по д.п. № ЗМ-1542/2013 г. по описа на РПУ – Казанлък, образувано и водено срещу А.Т.Р. за престъпление по чл.323, ал.1 от НК.

Недоволно от това определение е останало ощетеното юридическо лице „**** – 77” ООД, чийто управител С.А.П. го е обжалвал в законния срок. Според жалбоподателя, определението е незаконосъобразно, необосновано и неправилно. Моли въззивния съд да отмени обжалваното определение и постановление № 242/2013 г. от 03.01.2014 г. на Районна прокуратура – Казанлък, и да  върне делото на прокурора със задължителни указания относно прилагането на закона. Подробни съображения в този смисъл са изложени в жалбата.

Постъпило е писмено възражение по жалбата на „**** – 77” ООД, подадена от С.П., от Районна прокуратура – Казанлък, в което са изложени доводи в подкрепа на обжалваното определение.

Окръжният съд, след като се запозна с направените в жалбата оплаквания, изложените във възражението доводи, събраните доказателства по д.п. № ЗМ-1542/2013 г. по описа на РПУ – Казанлък, с постановление № 242/2013 г. от 03.01.2014 г. на Районна прокуратура – Казанлък, с изразеното становище на жалбоподателя и провери изцяло правилността на обжалваното определение, намери за установено следното:

Жалбата на „**** – 77” ООД, подадена от управителя С.А.П., е неоснователна.

                                                    - 2 -

Д.п. № ЗМ-1542/2013 г. по описа на РПУ – Казанлък е образувано и водено срещу А.Т.Р. за това, че на неустановена дата през м. март 2013 г. гр. ****, обл. Стара Загора, самоволно, не по установения от закона ред, е осъществил едно оспорвано от другиго свое или чуждо, действително или предполагаемо право /настанил се да живее и гледа животни в стопанска постройка, собственост на „**** – 77” ООД, с управител С.А.П./ - престъпление по чл.323, ал.1 от НК.

По делото са разпитани свидетелите А.Т.Р., Х.Т.К., С. Н.Х., С.А.П., събрани са писмени доказателства /нотариален акт, скици, разпореждане на полицейски орган и др./.

Досъдебното производство е приключило със заключително мнение за прекратяване на досъдебното производство, водено срещу А.Т.Р. за престъпление по чл.323, ал.1 от НК.

С постановление № 242/2013 г. от 03.01.2014 г., с което Районна прокуратура – Казанлък е прекратила наказателното производство по д.п. № ЗМ-1542/2013 г. по описа на РПУ – Казанлък, образувано и водено срещу А.Т.Р. за престъпление по чл.323, ал.1 от НК, на основание чл. 243, ал.1, т.1, във връзка с чл.24, ал.1, т.1 от НК /тъй като деянието не съставлява престъпление/.

С определение № 19 от 27.01.2014 г., постановено по ч.н.д. № 94/2014 г. по описа на Казанлъшкия районен съд, е потвърдено постановление № 242/2013 г. от 03.01.2014 г., с което Районна прокуратура – Казанлък е прекратила наказателното производство по д.п. № ЗМ-1542/2013 г. по описа на РПУ – Казанлък.

Съдът изцяло споделя изложената в обжалваното определение фактическа обстановка и счита, че същата е обективно, всестранно и пълно изяснена, като от нея за направени законосъобразни и правилни правни изводи за прекратяване на наказателното производство.

В хода на досъдебното производство е установено, че свидетелят Александър Р. се занимава с отглеждане на крави. За тази дейност той ползвал от 1998-1999 г. до края на 2012 г. сграда в имот № 307 в землището на гр.****. Тази сграда била в бившата ЗК „****”, гр. ****, и била собственост на фирма „**** – 77” ООД, гр. ****.

Тъй като в края на 2012 г., след процедура по принудително изпълнение, свидетелят Р. бил изведен от имота, през м. ноември-декември 2012 г. той се настанил в сграда в имот № 305 в землището на гр.****, за да отглежда там животните си.

Видно от нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 198, т. III, рег. № 2644, нот.дело № 414/2007 г. на нотариус М.П., Нотариус в район Казанлък, на 25.10.2007 г. „**** – 77” ООД, гр. ****, е придобила посочения по-горе недвижим имот, подробно описан в т.1.10. от нотариалния акт.

Старозагорски окръжен съд                         - 3 -                          в.ч.н.д. № 1062/2014 г.

 

В началото на м. януари на 2013 г. свидетелят П., управител на  „**** – 77” ООД, установил, че в имот № 305 са се самонастанили неизвестни лица. По този повод свидетелят П. сезирал органите на полицията.

С протокол за разпореждане на полицейски орган на 07.03.2013 г. /л.24 от д.п. № ЗМ-1542/2013 г. по описа на РПУ – Казанлък/ свидетелят Р. е предупреден да напусне в двуседмичен срок имот № 305, собственост на „**** 77” ООД.

Свидетелят Р. твърди, че му е известно, че собственик на имота, в който отглежда животните си, е „**** 77” ООД, гр. ****, и не оспорва този факт. Заявява, че няма претенции за собствеността на сградата, но няма физическа възможност да я освободи, тъй като няма пари да продължи започнатия строеж на собствени стопански помещения.

Видно от показанията на свидетелите Х.К. /председател на ЗС „****”, гр. ****/ и С. Х. /управител на „**** Агро БГ” ЕООД, гр. ****/, има дългогодишни спорове между ЗС „****” и  „***” ООД /фирмата, която е продала посочения по-горе имат на „**** 77” ООД/ за собствеността и действителността на сделките с недвижимите имоти и активите на ЗС „****”. Междувременно, за това са сезирани и органите на прокуратурата.

По делото няма данни за това дали и как са разрешени тези спорове.

Въззивният съд изцяло споделя изложеното в определение № 19 от 27.01.2014 г., постановено по ч.н.д. № 94/2014 г. по описа на Казанлъшкия районен съд, че липсват доказателства както за извършено престъпление по чл.323, ал.1 от НК, както и за това, че А. Р. е извършил такова престъпление.

Процесуално-следствените действия в хода на досъдебното производство са изяснили в достатъчна степен фактическата обстановка по делото. Същата е изложена както в обжалваното определение, така и в постановление № 242/2013 г. от 03.01.2014 г. на Районна прокуратура – Казанлък, като е направен анализ на събраните по делото доказателства. Направените фактически и правни изводи са обстойно мотивирани, поради което въззивният съд не приема оплакването на жалбоподателя П., че обжалваното определение и постановление № 242/2013 г. от 03.01.2014 г. са немотивирани.

Законосъобразни и правилни са изводите на районния съд, че действията на свидетеля Р. не осъществяват от обективна и от субективна страна съставомерните признаци на престъплението по чл.323, ал.1 от НК. В обжалваното определение изчерпателно са изложени основните положения, които приема теорията, и изискванията на константната съдебна практика, за да е налице престъплението самоуправство.

Становището на районния съд, поддържано и от Районна прокуратура – Казанлък, че в случая са налице не самоуправни действия от страна на Р., а

                                                 - 4 -      

гражданскоправни отношения между него и „**** – 77” ООД по повод държането на имот № 305 в землището на гр.****, е основателно и въззивният съд го възприема изцяло. Ползването на чужд имот без правно основание не е престъпление, а създава за собственика възможността да търси правата си общия исков ред в гражданското съдопроизводство.

Въз основа на всички събрани по делото доказателства въззивният съд счита, че липсват данни А.Т.Р. самоволно, не по установения от закона ред, да е осъществил едно оспорвано от другиго свое или чуждо, действително или предполагаемо право, като се е настанил да живее и гледа животни в стопанска постройка, собственост на „**** – 77” ООД - престъпление по чл.323, ал.1 от НК.

Фактическата обстановка по делото е изяснена и са налице основанията за прекратяване на наказателното производство, визирани в чл. 243, ал.1, т.1, във връзка с чл.24, ал.1, т.1 от НК, тъй като деянието не съставлява престъпление.

Предвид гореизложеното, съдът приема като обосновани и законосъобразни мотивите, изложени в определение № 19 от 27.01.2014 г., постановено по ч.н.д. № 94/2014 г. по описа на Казанлъшкия районен съд, с което е потвърдено постановление № 242/2013 г. от 03.01.2014 г., с което Районна прокуратура – Казанлък е прекратила наказателното производство по д.п. № ЗМ-1542/2013 г. по описа на РПУ – Казанлък, образувано и водено срещу А.Т.Р. за престъпление по чл.323, ал.1 от НК.

Определение № 19 от 27.01.2014 г., постановено по ч.н.д. № 94/2014 г. по описа на Казанлъшкия районен съд от 10.05.2010 г., е обосновано и законосъобразно и като такова следва да бъде потвърдено.

Воден от горните мотиви и на основание чл.243, ал.7 от НПК, съдът

 

О   П   Р   Е   Д   Е   Л   И :

 

ПОТВЪРЖДАВА определение № 19 от 27.01.2014 г., постановено по ч.н.д. № 94/2014 г. по описа на Казанлъшкия районен съд, с което е потвърдено постановление № 242/2013 г. от 03.01.2014 г., с което Районна прокуратура – Казанлък е прекратила наказателното производство по д.п. № ЗМ-1542/2013 г. по описа на РПУ – Казанлък.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.

 

                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                                          ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

                                                                               2.