О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

№ 176                                            25.03.2014 г.                       град Стара Загора

 

СТАРОЗАГОРСКИ ОКРЪЖЕН СЪД, наказателно  отделение,  в  закрито заседание на  двадесет и пети март,  две хиляди и четиринадесета година, в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: КРАСИМИР РАЧЕВ

ЧЛЕНОВЕ: СОНЯ КАМЕНОВА

ВАНЯ ТЕНЕВА

СЕКРЕТАР:

ПРОКУРОР:

                      

като разгледа докладваното от  съдията КАМЕНОВА  ВНЧД № 1080 по описа за 2014  година,  за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството  е по чл.243, ал.7 от НПК.

 

С Определение №  4/29.01.2014 г.  по ЧНД № 22/2014 г. по описа на Районен съд - Раднево е потвърдено Постановление от 07.01.2014  г. на Районна прокуратура – Раднево, с което е прекратено на основание чл.243, ал.1, т.1 във връзка с чл.24, ал.1, т.1 от НПК наказателното производство по ДП  № 252/2013 г. по описа на РУ “Полиция” - Раднево, образувано срещу неизвестен извършител за престъпление по чл.129, ал.2 във връзка с ал.1 от НК.

 

Горепосоченото определение е обжалвано от  адв. П.Б.Х. в качеството  му на повереник на И.М.В..

В жалбата е повдигнато оплакване за доказателствена необоснованост на фактическите положения, обусловили прекратяване на наказателното производство, поради това, че деянието е извършено при неизбежна отбрана по см. на чл.12, ал.1 от НК.

ИСКАНЕТО в жалбата е за отмяна  на определението на Районен съд – Раднево и за постановяване на ново, с което постановлението за прекратяване на наказателното производство да бъде отменено и делото върнато на прокурора с указания относно прилагането на закона.

 

Въз основа на данните по делото и закона,  Окръжен съд – Стара Загора прие следното:

 

Наказателното производство – водено като ДП № 252/2013 г. по описа  РУ “Полиция” – Раднево, е образувано по реда на чл.212, ал.2 от НПК за това, че на 21/22.06.2013 г., в землището на с.З., общ.Раднево, неизвестен извършител е нанесъл с нож прободна рана в областта на корема на И.М.В. *** хода на досъдебното производство не е  привлечен обвиняем за горепосоченото деяние.

С Постановление от 07.01.2014  г. на Районна прокуратура – Раднево на основание чл.243, ал.1, т.1 във връзка с чл.24, ал.1, т.1 от НПК, поради това, че деянието е извършено при неизбежна отбрана по см. на чл.12, ал.1 от НК,  наказателното производство по ДП  № 252/2013 г. по описа на РУ “Полиция” - Раднево, водено  срещу неизвестен извършител за престъпление по чл.129, ал.2 във връзка с ал.1 от НК, е прекратено.

Производството  пред Районен съд – Раднево  по чл.243, ал.4 от НПК  е образувано по жалба на пострадалия И.М.В..

С атакувания съдебен акт - Определение №  4/29.01.2014 г.  по ЧНД № 22/2014 г. по описа на Районен съд - Раднево - е потвърдено горепосоченото постановление за прекратяване на наказателното производство.

Окръжен съд – Стара Загора приема, че следва да остави без разглеждане депозираната пред него жалба, поради процесуална недопустимост на същата.

Жалбата, въз основа на която е образувано настоящото производство, е подадена от адв.П.Б.Х. в качеството му на повереник на пострадалия И.М.В.. Последното обстоятелство се установява от съдържащото се на л.44 ДП пълномощно с дата 28.06.2013 г.

Пострадалият И.М.В. е уведомен за постановения от Районен съд – Раднево съдебен акт на 07.02.2014 г., видно от списъка на лицата, на които е изпратено съобщение за изготвеното определение и приложените към същия разписки. Съгласно чл.243, ал.6 от НПК срокът за обжалване на определението е седмодневен, считано от съобщаването му. Посоченият седмодневен срок, считано от 07.02.2014 г. е изтекъл на 14.02.2014 г. В този срок не е била депозирана жалба нито от пострадалия И.М.В., нито от неговия повереник.

Повереникът на пострадалия – адв.П.Б.Х. е получил съобщение за постановеното от Районен съд – Раднево  определение на 24.02.2014 г. Депозираната от същия жалба – вх.№ 999/26.02.2014 г. – в качеството му на повереник на пострадалия, е подадена в седмодневния срок спрямо датата на която той, като повереник на пострадалия, е бил уведомен за определението на съда, но след изтичане на седмодневния срок спрямо датата на уведомяването на доверителя му.

Окръжен съд – Стара Загора приема, че жалбата, въз основа на която е образувано производството пред въззивната инстанцията, е просрочена, което обуславя и процесуалната й недопустимост.  Законът не изисква – имайки предвид разпоредбата на чл.243, ал.6 от НПК, съобщаване на определението по чл.243, ал.5 от НПК на повереника на пострадалия. Той не е сред посочените в тази законова разпоредба лица. По-важното в случая е, че повереникът черпи своите права от пострадалия, респективно  - той  не може да има такива в по-голям обем от тези, притежавани от лицето, което го упълномощава. По аргумент на това, следва да се приеме, че след като разглежданата жалба по чл.243, ал.6 от НПК е подадена след изтичане на седмодневния срок, считано от съобщаване на постановения съдебен акт на пострадалия, макар и да е подадена в седмодневния срок, считано от уведомяване на повереника, същата се явява подадена след срока за обжалване.

Поради горното и тъй като седмодневният срок по чл.243, ал.6 от НПК е от категорията на преклузивните, с неговото изтичане се прегражда пътят за осъществяване на въззивна проверка върху определението на първоинстанционния съд, с което е осъществен съдебен контрол върху постановлението за прекратяване на наказателното производство.

 Като недопустима, жалба вх. № 999/26.02.2014 г., подадена от адв.П.Б.Х. - повереник на пострадалия И.М.В., следва да бъде оставена без разглеждане и образуваното въз основа на нея производство пред въззивния съд – прекратено.

Водим от горното, Окръжен съд – Стара Загора

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ без разглеждане  жалба вх. № 999/26.02.2014 г., подадена от адв.П.Б.Х., като повереник на пострадалия по ДП  № 252/2013 г. по описа на РУ “Полиция” – Раднево - И.М.В. и ПРЕКРАТЯВА образуваното въз основа на нея ВНЧД № 1080/2014 г. по описа на Окръжен съд – Стара Загора.

 

Определението не подлежи на жалба и/или протест.

 

 

 

                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                                                   ЧЛЕНОВЕ:

 

                                                   1.

 

 

                                                   2.