П  Р  О  Т  О  К  О  Л      16

 

09.04.2014 година                                                                 гр. Стара Загора

 

СТАРОЗАГОРСКИ ОКРЪЖЕН  СЪД, наказателно отделение, в открито заседание на девети април, две хиляди и четиринадесета  година, в състав:

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ:  СОНЯ КАМЕНОВА

СЕКРЕТАР:  И.Г.

ПРОКУРОР: ВЕРОНИКА  ГЬОНЕВА 

 

сложи за  разглеждане докладваното от съдия КАМЕНОВА НОХД
№ 134  по описа за 2014 година.

        

На именното повикване в  10.00 часа се явиха:

 

ЗА ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА – Стара Загора – явява се прокурор ГЬОНЕВА. 

 

ПОДСЪДИМ:

К.Г.С. – лично и със служебния си защитник – адв.С.К..

 

Председателят на състава разясни на страните правата им по чл. 274  от НПК, а именно правото им на отводи срещу членове от състава на съда, прокурора, защитниците, съдебния секретар.

Председателят на състава разясни на страните правата им по НПК.

Председателят на състава разясни на страните правата им по чл. 275 от НПК, а именно правото на нови искания по доказателствата и по реда на съдебното следствие.

 

ПРОКУРОРЪТ: Не правя отводи. Да се даде ход на делото.

АДВ. К.: Не правя отводи. Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ като взе предвид, че няма процесуални пречки за даване ход на делото

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

 

Споразумението, въз основа на което е образувано делото по реда на чл.381 и сл. от НПК, сключено между Окръжна прокуратура – Стара Загора и подсъдимия К.Г.С. за прекратяване на наказателното производство  по ДП № 394/2013 г. по описа на РУ “Полиция” -  Раднево, с оглед повдигнатото обвинение срещу му за престъпление по чл.249, ал.1 във връзка с чл.63, ал.1, т.3 от НК се докладва от съдията-докладчик.

 

Провери самоличността на подсъдимия, както следва:

К.Г.С., ЕГН **********.

 

На основание чл.382, ал.4 от НПК съдът запита подсъдимия   К.Г.С. разбира ли обвинението, признава ли се за виновен, разбира ли последиците от споразумението, съгласен ли е с тях и доброволно ли е подписал същото.

                               

ПОДСЪДИМИЯТ К.Г.С.: Разбирам обвинението, предявено срещу мен. Признавам се за виновен. Запознат съм със споразумението и последиците от същото, а именно, че има силата на присъда. Доброволно съм подписал споразумението и декларацията към същото.  

 

ПРОКУРОРЪТ: Поддържам направеното предложение от Окръжна прокуратура – Стара Загора за прекратяване чрез споразумение на наказателното производство по ДП № 394/2013 г. по описа на РУ “Полиция” – Раднево, водено срещу подсъдимия К.Г.С.. Имуществените щети, причинени в резултат на престъплението, са възстановени.

 

ПОДСЪДИМИЯТ К.Г.С.: Подписал съм споразумението и го поддържам.

 

АДВ.К.: Като защитник на подсъдимия К.Г.С. съм подписала споразумението, което поддържам.

 

На основание чл.382, ал.6 от НПК съдът вписва в протокола  постигнатото между страните окончателно споразумение, както следва:

 

Подсъдимия К.Г.С., ЕГН **********, се  признава за виновен в това, че на 06.10.2013 г., в град Р., използвал платежен инструмент – банкова карта с № *******, издадена от “****” ЕАД, с титуляр Д.Й.Ж., ЕГН **********, без съгласието на титуляра, като изтеглил сумата от 400 лева и деянието не съставлява по-тежко престъпление, като макар и непълнолетен е разбирал свойството и значението  на извършеното и е могъл да ръководи постъпките си, поради което на основание чл.249, ал.1 във връзка с чл.63, ал.1, т.3  във връзка с чл.55, ал.1, т.2, б.“б” от НК се осъжда на “пробация” със следните пробационни мерки – “задължителна регистрация по настоящ адрес” за срок от шест месеца, с периодичност на срещите два пъти седмично; “задължителни периодични срещи с пробационен служител” за срок от шест месеца. 

 

Подсъдимият К.Г.С. – с посочена по-горе самоличност - се осъжда да заплати направените по делото разноски в размер на  240.00 лв. (двеста и четиридесет лева), платими по бюджетната сметка  на ОД на МВР – Стара Загора.

 

ПРОКУРОР:                        ПОДСЪДИМ:

     /К.Г.С./

 

ЗАЩИТНИК:

/АДВ.С.К./

 

След подписване на споразумението от страните, съдът намира, че същото не противоречи на закона и морала, поради което и на основание чл. 382, ал.7 от НПК

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

ОДОБРЯВА споразумението между Окръжна прокуратура – Стара Загора и подсъдимия К.Г.С. и защитникът му  адв.С.К., както следва:

 

Подсъдимият К.Г.С., ЕГН **********, се  признава за виновен в това, че на 06.10.2013 г., в град Р., използвал платежен инструмент – банкова карта с № *******, издадена от “***” ЕАД, с титуляр Д.Й.Ж., ЕГН **********, без съгласието на титуляра, като изтеглил сумата от 400 лева и деянието не съставлява по-тежко престъпление, като макар и непълнолетен е разбирал свойството и значението  на извършеното и е могъл да ръководи постъпките си, поради което на основание чл.249, ал.1 във връзка с чл.63, ал.1, т.3  във връзка с  чл.55, ал.1, т.2, б.“б” от НК се осъжда на наказание “пробация” със следните пробационни мерки – “задължителна регистрация по настоящ адрес” за срок от шест месеца, с периодичност на срещите два пъти седмично; “задължителни периодични срещи с пробационен служител” за срок от шест месеца. 

 

Подсъдимият К.Г.С. – с посочена по-горе самоличност - се осъжда да заплати направените по делото разноски в размер на  240.00 лв. (двеста и четиридесет лева), платими по бюджетната сметка  на ОД на МВР – Стара Загора.

 

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД
№ 134/2014 г. по описа на Окръжен съд – Стара Загора.

 

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протестиране.

 

Протоколът, изготвен в с.з., което приключи в  10.40   часа.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 СЕКРЕТАР: